Partaj Judiciar

Decizie 96 din 21.04.2010


Prin actiunea civila înregistrata pe rolul Judecatoriei Radauti sub  nr. 34/285/2005(nr. vechi 1970/2005) din 14 aprilie 2005, reclamantul H.V. a solicitat în contradictoriu cu pârâtii M. D., S. E., M. S. O. si H. O., partajarea averii succesorale ramasa dupa defunctul H. G., cu ultimul domiciliu în …

În motivele actiunii, se arata ca la data de 15 ianuarie 2005 a decedat H. G., lasând ca mostenitori legali pe reclamant si pe pârâti, în calitate de copii.

La deces, au ramas mai multe bunuri, respectiv o casa de locuit si anexe gospodaresti, în valoare de 25.000.000 ROL, dobândita în timpul casatoriei cu H. A. (fosta P.), ce si-a testat partea ei conform testamentului nr.256/1969, o fântâna în valoare de 5.000.000 lei ROL, suprafata de 2.650 m.p. teren arabil evidentiat pe titlul de proprietate nr. 117l/1997, precum si bunuri mobile ce au ramas în posesia pârâtului H. O. si a caror partajare nu o solicita.

De asemenea, arata ca nu întelege sa ceara partajarea suprafetei de 3.200 m.p. teren arabil extravilan în comuna Marginea si nici a suprafetei de 2,75 ha. teren pe raza comunei Dornesti, ce face obiectul unui litigiu pentru anulare titlu, aratând ca aceste suprafete urmeaza a fi partajate ulterior.

În probatoriu, s-au depus înscrisuri.

În drept, s-au invocat disp.art.728 Cod civil si ale art.6731-67314 Cod procedura civila.

Separat, prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Radauti sub nr. 2044/2005 din 19 aprilie 2005, reclamanta S. E. a solicitat si ea partajarea averii succesorale ramase dupa defunctul H. G., constând în suprafata de 0,65 ha teren evidentiat pe titlul de proprietate nr. 1171/20.08.1997 în valoare de 450.000.000 ROL, suprafata de 2,75 ha teren evidentiat în titlul de proprietate nr. 586/1994 în valoare de 30.000.000 ROL, precum si 1/2 p.i. din una casa din caramida si anexa, construite în timpul casatoriei cu prima sa sotie H.A., predecedata la 04.07.1969, constructie în valoare de 100.000.000 ROL.

Ca modalitate de partajare, reclamantul a propus atribuirea de loturi egale, în natura, celor 5 copii ai defunctului.

Prin încheierea sedintei de judecata din 1 iunie 2005 cauza a fost reunita cu aceea ce formeaza obiectul dosarului nr. 34/285/2005.

Prin cererea de la fila 136 dosar pârâta M. S.-O. a solicitat reductiunea legatelor cu titlu universal lasate de defuncta H. A. în favoarea pârâtilor H. O. si H. V., prin care le-a lasat acestora întreaga ei avere mobila, prevalându-se în drept de prevederile art. 848 Cod civil.

Prin sentinta civila nr. 3678 din 1 octombrie 2007, Judecatoria Radauti a admis actiunea si, în consecinta: a respins cererea formulata de pârâta M. S. O., pentru reducerea legatelor cu titlu universal lasate de defuncta H. A. în favoarea rec1amantului H. V. si a pârâtului H. O., cuprinse în testamentul autentic nr.256/17 .02.1969, ca prescrisa, a constatat ca dupa defunctul H. G., decedat la data de 15.01.2005 în municipiul Radauti, jud. Suceava, au ramas ca mostenitori descendentii sai de gradul 1, respectiv rec1amantii H. V., S.E. si H. O. si pârâtii M. D.si M. S. O. În calitate de fii si fiice, fiecare cu o cota indiviza de 1/5, a constatat ca masa succesorala dupa defunctul H. G. se compune din:

- 1/2 p.i. din casa cu anexe gospodaresti situate în …, evaluate de expert tehnic Veghinas Simona la suma de 30.389 lei;

- suprafata de 0,65 ha teren înscrisa în titlul de proprietate nr. 1171/20.08.1997 în valoare de 138.020 lei;

- suprafata de 2,75 ha teren agricol pe raza comunei Dornesti, înscris în titlul de proprietate 586/30.11.1994, în valoare de 27.225 lei;

Valoarea totala a masei de împartit este de 180.439,50 lei, valoarea cotei parti ce revine fiecarui copartas fiind de 36.087,90 lei.

 A încetat starea de indiviziune dintre parti.

A atribut rec1amantului H. V. si pârâtului H. O., în cote egale, partea de 1/2 din casa cu anexe gospodaresti, în valoare de 15.194,50 lei, cealalta cota de ½ revenindu-le în coproprietate comuna pe cote parti în calitate de legatari cu titlu universal ai autoarei lor, H. A..

A atribut rec1amantului H. V. urmatoarele suprafete de teren:

- parcela 809/11A de 417 m.p. si p.v.761/1 de 107 m.p., în total 524 m.p. din terenul intravilan situat în comuna Marginea;

- parcela 61/1 de 589 m.p. din terenul situat la locul "Suvar", în comuna Marginea;

parcela 80/1 de 5409 m.p. din terenul situat la locul "Complex" în comuna Dornesti;

A atribuit pârâtului H. O. urmatoarele suprafete de teren:

- parcela 808/31 în marime de 523 m.p.din terenul intravilan situat în comuna Marginea;

- parcela 61/2 de 589 m.p. din terenul situat la locul "Suvar", în comuna Marginea;

- parcela 80/2 de 5409 m.p.din terenul situat la locul "Complex" în comuna Dornesti;

Pârâtei-reclamante S. E. i-a atribuit:

- parcela 809/1A de 414 m.p. si parcela 761/2 virana de 107 m.p., în total 521 m.p. din terenul intravilan situat în comuna Marginea;

- parcela 61 de 589 m.p. din terenul situat la locul "Suvar" în comuna Marginea:

- parcela 80 de 5409 m.p. din terenul situat la locul "Complex" în comuna Dornesti.

Pârâtului M. D. i-a atribuit:

- parcela 808/311A în suprafata de 521 m.p. din terenul intravilan situat în comuna Marginea;

- parcela 61/3 de 589 m.p. din terenul situat la locul "Suvar" în comuna Marginea;

- parcela 80/4 de 5409 m.p. din terenul situat la locul "Complex" în comuna Dornesti;

Pârâtei M. S. O. i-a atribuit:

- parcela 809/12A de 415 m.p. si parcela virana 761 de 106 m.p., în total 521 m.p. din terenul intravilan situat în comuna Marginea;

- parcela 61/4 de 589 m.p. din terenul situat la locul "Suvar" în comuna Marginea;

- parcela 80/3 de 5409 m.p. din terenul situat la locul "Complex" în comuna Dornesti;

Parcelele 808/312 curti-constructii în marime de 667 m.p. si 808/313 cu destinatia "drum" în marime de 168 m.p.(lungime 43,58 m si front 4,03 m) au ramas în indiviziune.

Loturile sunt configurate în planurile de amplasament de la fila 133 dosar (pentru terenul de la "Suvar"-Marginea), fila 134 dosar (pentru terenul de la "Complex" Dornesti) si fila 173 dosar (pentru terenul intravilan din comuna Marginea), ce fac parte integranta din hotarâre.

Pentru a hotarî astfel, instanta a retinut urmatoarele:

În fapt, din probele administrate în cauza, rezulta ca la data de 15 ianuarie 2005 a decedat în municipiul Radauti autorul H. G., lasând ca mostenitori legali acceptanti partile din proces, descendentii de grad 1, astfel ca succesiunea defunctului va fi deferita în conformitate cu disp.art.669 din Codul civil, în cote parti egale.

Referitor la averea succesorala, rezulta ca defunctul a dobândit în timpul casatoriei cu prima sa sotie H. A., decedata la 04.07.1969, o casa cu anexe gospodaresti, evaluata de expert tehnic Veghinas Simona la suma de 30.389 lei, suprafata de 0,65 ha teren înscrisa în titlul de proprietate nr. 1171/20.08.1997, evaluata de expert Bergheva Gheorghe la suma de 138.020 lei, precum si suprafata de 2,75 ha teren agricol pe raza comunei Dornesti, evidentiata pe titlul de proprietate nr.586/30.11.1994, evaluata de acelasi expert topo la suma de 27.225 lei.

În raport de criteriile prevazute de art. 6739 din Codul de procedura civila, instanta a apreciat ca partea ce reprezinta proprietatea defunctului H. G. din imobilul construit în timpul casatoriei se impune a fi atribuit în indiviziune pârâtilor H. V. si H. O. si datorita faptului ca cealalta cota de 1/2 le revine în coproprietate comuna pe cote parti în calitate de legatari cu titlu universal ai autoarei lor H. A. conform testamentului autentificat sub nr. 256 din 17 februarie 1969 de Fostul Notariat Local de Stat Radauti.

Referitor la terenuri a avut în vedere solicitarea partilor, posesia actuala, elemente în raport de care expertul desemnat în cauza a facut propuneri de lotizare.

Instanta a retinut ca cererea formulata de pârâta M. S. O. pentru reductiunea legatelor cu titlu universal lasate de defuncta H. A. a fost formulata peste termenul general de prescriptie de 3 ani prevazut de art. 3 din Decret 167/1958, termen care se calculeaza de la data deschiderii succesiunii ori (dar nu este cazul în speta) de la data la care rezervatarul a cunoscut de existenta liberalitatii.

Împotriva acestei hotarâri a declarat apel pârâtul M.D. si reclamantul H. V., criticând-o pentru netemeinicie si nelegalitate.

În  motivarea apelului  sau  pârâtul M. D.  arata ca  hotarârea contine greseli ( adresa unui  mostenitor fiind gresita)indicarea unor  loturi nu  corespunde cu cea din  planurile  expertizei  si  atribuirea loturilor s-a facut  la întâmplare.

Prin decizia nr. 157 din 22 aprilie 2008, Tribunalul Suceava a respins ca nefondate apelurile formulate de catre parti, retinând ca în mod corect au fost pastrate în indiviziune suprafetele de teren având destinatia de curti constructii si drum, întrucât imobilul casa si anexe gospodaresti a fost atribuit în indiviziune pârâtilor H. V. si H. O.. De asemenea, au fost considerate neîntemeiate criticile privind farâmitarea excesiva a terenului intravilan în conditiile în care suprafetele ce au fost atribuite partilor au peste 500 mp fiecare.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul M. D. care a reiterat sustinerile din apel privind gresita solutionare a cauzei, în sensul ca nu a fost lichidata starea de indiviziune în care se gasesc partile. Pârâtul a sustinut ca era necesar ca-atât constructiile cât si curtea sa fie atribuite unui singur mostenitor, pentru a se lichida efectiv starea de indiviziune iar terenul gradina sa fie partajat doar între pârât si reclamantii H. O. si H. V., loturile astfel formate având o suprafata mai mare care ar permite si eventuala edificare a unor noi constructii. În ceea ce o priveste pe pârâta M. S. O., pârâtul a sustinut ca si-a valorificat drepturile succesorale prin înstrainarea terenului din parcela "Suvar", reclamanta S. E. urmând sa primeasca sulta corespunzatoare cotei sale parti din succesiune.

Curtea de Apel Suceava prin decizia civila nr.312 din 28 octombrie 2008 a casat decizia civila nr.157/22.04.2008 a Tribunalului Suceava si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante, constatând ca prin decizia recurata nu a sistata starea de indiviziune dintre parti, loturile atribute partilor nefiind formate cu respectarea dispozitiilor art. 741 Cod civil, situatie care echivaleaza cu o necercetare deplina a fondului actiunilor formulate de catre reclamanti, în baza art. 312 al. 5 raportat la art. 304 pct. 9 Cod procedura civila.

Cauza a fost reînregistrata pe rolul Tribunalului Suceava sub nr.8596/86/2008.

La termenul din 09.02.2009 instanta de apel a admis probele cu expertiza topo si în constructii dispunând apelantilor sa achite în contul expertilor avansul provizoriu.

Întrucât, li s-au acordat mai multe termene în acest sens, si nu s-au conformat celor dispuse, cum, potrivit încheierii din 02.06.2009, pârâtul apelant M. D. a aratat ca nu întelege sa achite avansul pentru expertiza în constructie motivat de faptul ca nu este interesat de partajarea casei, iar, reclamantul apelant H. V., nu a înteles nici el sa achite sumele necesare efectuarii expertizei, la termenul din 10.11.2009, instanta a revenit de la probele solicitate.

La termenul din 13.04.2010, apelantul M. D. a fost decazut si din proba cu expertiza extrajudiciara, câta vreme, nu a fost în masura sa o depuna, dupa mai multe termene ce i s-au acordat în acest sens.

Examinând motivele de apel invocate, ansamblul tuturor probelor administrate în cauza si considerentele sentintei civile apelate, tribunalul apreciaza ca motivatiile apelantilor sunt nefondate în timp ce hotarârea judecatoreasca este legala si temeinica.

Au sustinut apelantii ca în sentinta s-a trecut gresit adresa numitului H. O., respectiv în …, în loc de ...

Aceasta critica urmeaza a se înlatura, întrucât, la dosarul instantei de fond, pentru termenul din data de 11.05.2005, reclamantul H. O. a fost citat în …, si fiind prezent, a luat termenul în cunostinta. Mai mult, erorile materiale cu privire la nume, prenume, domiciliu sau sustinerile partilor, pot face obiectul unei cereri de îndreptare, întemeiata pe prevederile art.281 Cod procedura civila, acestea, negasindu-si rezolvare în prezenta cale de atac.

S-au mai adus critici privitoare la modalitatea de lotizare aleasa de prima instanta, critici ce urmeaza a fi respinse, însa, ca neîntemeiate.

Cu privire la modalitatea de împarteala prin art.741 Cod civil s-a instituit principiul potrivit caruia la formarea loturilor trebuie sa se dea fiecarei parti pe cât posibil, aceeasi cantitate de mobile, de imobile, de drepturi sau de creante, de aceeasi natura si valoare. Numai astfel se poate asigura deplina egalitate între mostenitori urmarindu-se ca prin împarteala fiecare sa primeasca în natura, partea de bunuri la care este îndreptatit.

În aplicarea acestui principiu si având în vedere ca toate partile litigante au calitatea de mostenitori ai defunctului H. G. (descendenti de gr.I cu o cota de 1/5) se constata ca instanta de fond a realizat o corecta împartire a imobilelor supuse partajului.

Astfel, privitor la faptul ca reclamantii H. V. si H. O. au ramas în indiviziune cu privire la imobilul casa si anexe gospodaresti, întemeiat, a apreciat judecatoria, ca acestia, în indiviziune, sunt proprietarii celeilalte cote de ½ din imobil, si cum, nu au solicitat împartirea imobilelor între ei, acestea le-au fost atribuite, corect, în indiviziune.

Întrucât casa cu anexele gospodaresti a ramas în indiviziunea celor doi reclamanti H. O. si H. V., pe cale de consecinta, se constata, ca întemeiat a procedat instanta de fond si la atribuirea terenului aferent acestor constructii în lotul celor doi reclamanti si a terenului cu destinatia de drum.

Au mai aratat apelantii ca, s-a realizat o fragmentare excesiva a terenurilor, sustinere ce de asemenea, urmeaza a fi înlaturata de instanta de apel, întrucât, fata de configuratia suprafetelor supuse partajului, de faptul ca o suprafata mica de teren este situata în intravilan, acestea nu au fost fragmentate excesiv, nici unul din terenurile atribuite neavând mai putin de 500 mp.

Cum celelalte critici privitoare la indicarea gresita a numarului de parcela funciara, pot face obiectul unei cereri întemeiate pe disp.art.281 Cod procedura civila, gasind ca solutia primei instante este legala si temeinica, fata de toate cele aratate mai sus, în baza disp.art.296 Cod procedura civila, tribunalul va respinge apelurile ca nefondate