Uzucapiune

Sentinţă civilă 361 din 12.03.2009


Pe rol fiind judecarea acţiunii civile, având ca obiect uzucapiune, cerere formulată de reclamantul O. C.,  în contradictoriu cu pîrîta D. M.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamantul, personal şi asistat de avocat N.C, lipsă fiind pîrîta.

Procedura este legal îndeplinită. Acţiunea este timbrată cu 353 lei taxă judiciară de timbru achitată potrivit chitanţelor nr. 2525999 din 06.11.2008 şi nr. 1884052 din 05.03.2009 eliberate de Trezoreria Municipiului Roşiorii de Vede.

S-au citit actele şi lucrările dosarului după care :

Se învederează de către grefier că a fost depus suplimentul la raportul de expertiză de către expert B. C.

Instanţa procedează la înmînarea unui exemplar de pe suplimentul la raportul de expertiză efectuat de expert Bucată Costel, reclamantului, prin apărător.

Avocat N. C. – pentru  reclamant - arată că nu are obiecţiuni la suplimentul la raportul de expertiză efectuat de expert B. C. şi arată că nu mai are alte cereri de formulat sau probe de administrat şi solicită acordarea cuvîntului pe fond.

Nemaifiind alte cereri de formulat, probe de administrat şi excepţii de invocat, instanţa  acordă cuvântul  asupra  fondului cauzei, conform art.150 Cod procedură civilă.

Apărătorul reclamantului solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost modificată, urmînd să se constate că reclamantul este proprietarul terenului în suprafaţă de 85 mp ce face corp comun cu suprafaţa de 460 mp ce a fost cumpărată prin contractul de vînzare – cumpărare depus la dosar, dobîndit prin uzucapiunea de 30 ani. Terenul în speţă este situat în Roşiorii de Vede, şi a fost individualizat pe planul de situaţie anexat la suplimentul raportului de expertiză întocmit de către expertul Bucată Costel, la data de 10 martie 2009 cu vecinătăţile şi dimensiunile laturilor potrivit suplimentului întocmit ; fără cheltuieli de judecată.

 

I N S T A N Ţ A,

Asupra acţiunii civile de faţă :

Prin acţiunea civilă adresată acestei instanţe şi înregistrată la nr. 2798/292/11.11.2008 reclamantul O.C., , a chemat în judecată şi personal la interogatoriu pe pîrîta D. M,  solicitînd instanţei ca prin hotărîrea ce o va pronunţa, să constate că a dobîndit dreptul de proprietate prin uzucapiunea de 10 – 20 ani pentru terenul intravilan în suprafaţă de 550 m.p. situat în Roşiorii de Vede. Ulterior şi-a modificat acţiunea în sensul că a solicitat să se constate că a dobîndit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 90 mp prin uzucapiunea de 30 de ani. Nu a solicitat cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii sale, reclamantul arată că în anul 1963 a dobîndit de la pîrîtă un teren în suprafaţă de 460 mp în Roşiorii de Vede, pe care şi-a construit împreună cu soţia o casă din cărămidă formată din două apartamente acoperite cu tablă. Apartamentul din nord compus din două dormitoare, sufragerie, bucătărie, baie, hol şi balcon, iar apartamentul dinspre nord compus din două dormitoare, sufragerie, bucătărie, baie şi hol. În continuare au mai edificat o anexă, o magazie, din bolţari, acoperită cu plăci de azbociment.

În continuarea acţiunii se arată că în anul 1995 pîrîta i-a vîndut cu act autentic suprafaţa de 460 mp, situată în Roşiorii de Vede la adresa mai sus menţionată pentru care s-a întocmit şi o schiţă tehnică, dar în realitate nu s-a măsurat terenul.

Susţine reclamantul că de atunci şi-a împrejmuit terenul care nu şi-a modificat dimensiunile, că nu a fost tulburat de nicio persoană cu privire la stăpînirea imobilului şi şi-a deschis rol la primărie achitînd taxele şi impozitele.

În momentul în care a încercat să-şi întabuleze dreptul de proprietate şi a efectuat alte măsurători a constatat că în realitate terenul măsoară 550 m.p.

Avînd în vedere că a exercitat o posesie utilă şi neviciată, comportîndu-se ca un adevărat proprietar timp de 35 de ani şi că s-au împlinit 13 ani de la întocmirea actului autentic, a promovat prezenta acţiune solicitînd să constatăm că a dobîndit dreptul de proprietatea prin uzucapiunea de 10 – 20 ani asupra terenului, dar fără a motiva în vreun fel acest mod de dobîndire.

Şi-a întemeiat în drept acţiunea pe dispoziţiile art. 1895 şi următoarele Cod civil.

Ulterior, reclamantul şi-a modificat acţiunea prin cererea de la fila 26, solicitînd a se constata că a dobîndit dreptul de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani pentru terenul în suprafaţă de 90 m.p.aferent celui cumpărat.

Nu şi-a motivat în drept acţiunea.

În susţinerea acţiunii s-au depus : certificat de atestare fiscală, copia de pe contractul de vînzare – cumpărare autentificat la nr. 3783/31.07.1995 împreună cu schiţa tehnică.

Pîrîta legal citată şi cu menţiunea prezentării la interogatoriu, nu s-a prezentat la nici un termen de judecată şi nici nu a formulat întîmpinare. Pentru lipsa nejustificată la interogatoriu, instanţa va face aplicarea dispoziţiilor art. 225 Cod civil, în sensul că lipsa va fi interpretată în sprijinul acţiunii reclamantului.

În dovedirea acţiunii la solicitarea reclamantului au fost audiaţi martorii C. I. B. E. şi s-a întocmit expertiză tehnică topo de expert Bucată Costel.

În cauză s-au formulat obiecţiuni la raportul de expertiză, încuviinţate de instanţă astfel că s-a întocmit supliment la raportul de expertiză la data de 10.03.2009 şi asupra căpuia nu s-au mai formulat obiecţiuni, fiind reţinut în cauză.

Din analiza probelor administrate, instanţa reţine următoarele : reclamantul în anul 1970 a luat în stăpînire de la pîrîtă un teren în suprafaţă de 460 m.p. situat în Roşiorii de Vede, pe care exista o casă veche, care ulterior a fost demolată şi construită o altă casă de către acesta.

În anul 1995, pîrîta i-a vîndut reclamantului, căsătorit cu O. A. D. acest teren prin act autentic de vînzare – cumpărare, autentificat la nr. 3783/31.07.1995 la fostul Notariat de Stat Local Roşiorii de Vede, teren fără construcţii în suprafaţă de 460 mp delimitat păe planul de situaţie ca fiind lotul 1 situat în Roşiorii de Vede, ( aşa cum reiese din contractul de vînzare – cumpărare şi planul de situaţie – f. 6 – 7).

Cu declaraţiile martorelor s-a dovedit că reclamantul împreună cu soţia sa din anul 1970 au posedat acelaşi teren, pe care şi-au construit o casă, teren pe care l-au împrejmuit, fără a-şi modifica dimensiunile.

Au evidenţiat martorele că reclamantul a stăpînit continuu terenul, că s-a comportat ca adevărat proprietar, aşa fiind perceput de toţi vecinii şi că nu au existat litigii legate de proprietatea acestui imobil.

Martora C. I., fiica pîrîtei a accentuat că nu-şi aminteşte anul, dar ştie că pîrîta i-a vîndut reclamantului terenul pe care îl stăpînea din anul 1970.

Cu certificatul de atestare fiscală nr. 68246/10.12.2008 eliberat de Primăria Municipiului Roşiorii de Vede ( f.25) s-a dovedit că reclamantul s-a înscris la rol din anul 1974, cu teren în suprafaţă de 460 mp şi construcţii pentru care a plătit impozite şi taxe, în prezent nefiind în evidenţe cu creanţe bugetare către bugetul local.

Din suplimentul întocmit la raportul de expertiză topo la data de 10.03.2009 ( f. 67 – 69 împreună cu planul de situaţie ) pe care instanţa îl confirmă reiese că în urma măsurătorilor efectuate prin metoda analitică suprafaţa imobilului este de 545 faţă de 460 m.p cît este înscrisă în actul de vînzare – cumpărare.

Pentru suprafaţa rezultată în plus de 85 mp, materializată pe  planul de situaţie în culoarea galben, au fost menţionate dimensiunile şi vecinătăţile.

Faţă de ansamblul probator de la dosarul cauzei, instanţa reţine că reclamantul este proprietarul suprafeţei de 460 mp în baza actului autentic de vînzare – cumpărare.

Pentru diferenţa de 85 m.p. instanţa apreciază că reclamantul a dovedit în condiţiile prevăzute de art. 1169 – 1170 Cod civil că a exercitat o posesie utilă, neviciată, continuă şi sub nume de proprietar.

A dovedit că a stăpînit terenul de 85 mp care face corp comun cu terenul cumpărat (aşa cum rezultă din raportul de expertiză şi planul de situaţie) din anul 1970 mai mult de 30 de ani fiind astfel întrunite cerinţele art. 1846 şi următoarele Cod civil.

În temeiul art. 1837 rap. la art. 1890 Cod civil, instanţa va admite acţiunea aşa cum a fost modificată şi va constata că reclamantul a dobîndit dreptul de proprietate prin prescripţia achizitivă asupra terenului intravilan în suprafaţă de 85 mp situat în Roşiorii de Vede, aşa cum este individualizat în planul de situaţie anexat la suplimentul la raportul de expertiză.

Deşi expertul a indicat existenţa unor construcţii pe acest teren pentru că reclamantul nu a solicitat să se constate că a dobîndit dreptul de proprietate şi pentru acestea se va reţine din raportul de expertiză numnai datele legate de teren.

Conform principiului disponibilităţii care guvernează acţiunea civilă, instanţa se va pronunţa numai cu privire la dobîndirea dreptului de proprietate asupra terenului nu şi aq construcţiilor, în caz contrar Ar fi PLUS PETITA.

Instanţa  va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE  L E G I I

H O T Ă R Ă Ş TE :

Admite acţiunea aşa cum a fost modificată, formulată de reclamantul O.C.,  în contradictoriu cu pîrîta D. M.

Constată că reclamantul a dobîndit prin uzucapiunea de 30 de ani, dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 85 mp ce face corp comun cu suprafaţa de 460 mp cumpărată prin contractul de vînzare – cumpărare autentificat la nr. 3783/31 iulie 1995.

Terenul uzucapat este situat în Roşiorii de Vede şi  individualizat pe planul de situaţie anexat la Suplimentul raportului de expertiză întocmit de  expert B. C. la data de 10 martie 2009.

Ia act că reclamantul nu solicită cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile libere de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12 martie 2009.