Hotarare

Sentinţă penală 551 din 03.12.2008


Potrivit art.315 Cod pr.penală, prezenta cauză se judecă fără participarea procurorului.

Pe rol pronunţarea sentinţei în cauza penală pusă în mişcare împotriva inculpaţilor G. P., G. C. M. şi G. C. la plângerea prealabilă a părţii vătămate F. I. sub aspectul săvârşirii de către aceştia a infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev.de art.180 alin.2 Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor.

Procedura este legal îndeplinită.

S-au citit actele şi lucrările dosarului după care:

Se constată că mersul dezbaterilor şi cuvântul în fond al părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 12.11.2008 când s-a amânat pronunţarea pentru data de 26.11.2008 apoi pentru termenul de azi, încheieri ce fac parte integrantă din prezenta sentinţă.

J U D E C Ă T O R I A

Prin plângerea prealabilă înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 8.06.2006 sub nr.de dosar 2381/289/2007 nr.în format vechi 1482/2006, înaintată spre soluţionare în baza rezoluţiei din 05.06.2006 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin, Dosar nr.828/P/2006, partea vătămată F. I.  a solicitat luarea măsurilor legale ce se impun faţă de inculpaţii G. P., G. C. M. şi G. C. sub aspectul infracţiunii de lovire sau alte violenţe prevăzută de art.180 alin.1 Cod penal.

În motivarea plângerii, partea vătămată F. I. a arătat că în data de 17.03.2006 în jurul orelor 10,00, inculpaţii, în urma unor duşmănii mai vechi, pentru faptul că fosta soţie a inculpatului G. C. M.  trăieşte în concubinaj cu partea vătămată, în faţa sediului Postului de Poliţie Petelea a izbucnit între aceştia un conflict, fiind necesară intervenţia organelor de poliţie pentru calmarea spiritelor.

În urma loviturilor primite partea vătămată F.I. zis M.a suferit leziuni pentru vindecarea cărora au fost necesare 6-7 zile de îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal nr. 2698/2004, respectiv 8-9 zile de ingrijiri medicale conform certificatului medico-legal nr.861 din 21.03.2006 eliberat de IML Tg.Mureş (fila 22).

În cadrul cercetării judecătoreşti instanţa a procedat la audierea părţii vătămate (fila 45), a inculpaţilor G. P. (fila 51), G. C. (fila 52) şi G. C. M.  (fila 55).

Partea vătămată a depus la dosar originalul certificatului medico-legal nr. 861/21.03.2006 emis de Institutul de medicina legala Targu Mures.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 4000 (1/3 din sumă pentru fiecare inculpat) – fila 46.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

La data de 17.03.2006 partea vătămată F. I. a fost victima unei agresiuni, în urma căreia a suferit leziuni traumatice pentru a căror vindecare a necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale.

Prin plângerea penală prealabilă inregistrata la data de 8.06.2006, pe rolul acestei instante, partea vătămată a arătat că autorii vătămărilor pricinuite la data de 17.03.2006 sunt inculpaţii G. P. , G. C. şi G. C. M. .

Potrivit certificatului medico-legal nr.861/21.03.2006 (examinarea având loc la data de 17.03.2006) instanţa reţine că partea vătămată F. I. a suferit o plagă înţepată în regiunile cervicală posterioară, cervicală paramediană, vătămare pentru a cărei vindecare au fost necesare 8-9 zile de îngrijiri medicale, putând fi produsa prin lovire directă cu corp tăiertor înţepător posibil cuţit briceag.

La termenul de judecată din 19 martie 2008, partea vătămată Moldovan Ioan (fila 59) a declarat că înţelege să se împace cu inculpatul G. C. şi că nu mai are nici o pretenţie de la acesta. Deasemeni inculpatul G. C. prezent în faţa instanţei a declarat (fila 60) că înţelege să se împace cu partea vătămată.

Infracţiunea pentru care s-a solicitat tragerea la răspundere penală a inculpatului se numără printre acelea pentru care acţiunea penală se pune în mişcare şi se derulează la plângerea prealabilă a părţii vătămate,

In conformitate cu dispozitiile  art. 132 Cod penal, impăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

Având in vedere că a intervenit aceasta cauză care înlătură răspunderea penală, astfel că actiunea nu mai poate fi exercitată, urmează ca intemeiul dispozitiilor  art. 11 pct. 2 lit.b combinat cu art. 10 lit. h Cod  procedură penală să dispună  încetarea procesului penal.

În ce-i priveşte pe ceilalţi doi inculpaţi respectiv G. P.  şi G. C. M.  instanţa reţine următoarele:

În drept, se constată că sub aspectul laturii obiective sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe prevăzută de art. 180 alin. 2 C.p.p., aşa cum rezultă din concluziile certificatului medico-legale emis de I.M.L. Targu Mures. Totodată, legătura de cauzalitate între fapta ilicită de lovire şi rezultatul vătămător constând într-o vătămare a integrităţii corporale reiese din ansamblul probatoriului administrat în cauză.

Pentru tragerea la răspundere penală a unei persoane este necesar a fi întrunite cumulativ următoarele condiţii : fapta infracţională să existe, să fie săvârşită de către inculpat şi, totodată, acesta să fi acţionat cu forma de vinovăţie cerută de lege pentru existenţa infracţiunii.

Îndeplinirea condiţiei ca fapta infracţională să existe rezultă din înscrisurile depuse la dosarul cauzei de către partea vătămată, respectiv certificatul medico-legal.

În privinţa celei de-a doua condiţii, instanţa retine din intregul material probator administrat in cauza ca intr-adevar la data de 17.03.2006 intre parti a avut loc un incident ce s-a desfasurat in fata sediului Postului de Poliţie Petelea.

Inculpaţii nu au recunoscut că ar fi săvârşit faptele de care au fost acuzaţi.

Instanta retine ca nici unul dintre martorii audiati in faza de urmărire penală nu au constatat nemijlocit faptele pretins savarsite de catre inculpaţi.

Potrivit principiilor generale care guvernează activitatea judiciară în materia plângerii penale prealabile, cel care formulează o cerere în justiţie trebuie să o probeze, deoarece imposibilitatea probării situaţiei invocate echivalează cu inexistenţa acesteia : ubi est non esse et non probari.

Ţinând seama că în cauza penală dedusă judecăţii partea vătămată nu a fost în măsură de a dovedi producerea leziunilor traumatice prin activitatea infracţională a inculpaţilor, având în vedere şi declaraţiile inculpaţilor date în faza de cercetare judecătorească (file 51,52,55), prin care nu recunosc că ar fi autorii acestor fapte, ce se coroborează cu declaraţia celorlalti martori audiati in faza de urmărire penală, în sensul art. 69 C.p.p., instanţa urmează a constata că nu s-a făcut dovada faptului că infracţiunile care formează obiectul plângerii penale prealabile au fost săvârşite de inculpaţi. În consecinţă, inculpaţii beneficiază pe deplin de prezumţia de nevinovăţie, în sensul art. 52 şi art. 66 C.p.p.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art.11 pct. 2 lit. a şi art. 10 al.1 lit.c C.p.p., instanţa urmează a dispune achitarea inculpaţilor G. P. şi G. C. M.  pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prevăzută de art. 180 alin. 2 C.pen.

Sub aspectul laturii civile a cauzei, instanţa constată că potrivit art. 346 alin. 3 C.p.p. nu pot fi acordate despăgubiri părţilor civile. Acţiunea civilă în prezenta cauză este lipsită de temei juridic, deoarece nu s-a putut reţine în sarcina inculpaţilor săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe (art. 180 alin. 2 C.p.) si in consecinta, producerea unui prejudiciu material sau moral părţii vătămate. Or, potrivit art. 998 C.civ., orice faptă a omului care cauzează altuia un prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara, iar potrivit art. 999 C.civ., omul este responsabil nu numai pentru prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar şi pentru prejudiciul cauzat prin imprudenţa sau neglijenţa sa, în cauză nefiind îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale în persoana inculpatului.

Faţă de modalitatea de soluţionare a laturii penale, instanţa în baza art. 192 alin. 1 pct. 1 lit. b Cod pr.penală va obliga partea vătămată F. I. şi pe inculpatul G. C. la plata sumei de 135 lei (câte 65 lei fiecare) cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În temeiul art.11 pct.2 lit.b raportat la art.10 lit.h Cod pr.penală încetează procesul penal pornit la plângerea prealabilă a părţii vătămate F. I.  faţă de inculpatul G. C.

În temeiul art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.c Cod pr.penală achită inculpatul G. P, fără ocupaţie, pentru săvârţirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev.de art.180 al.2 Cod penal.

În temeiul art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.c Cod pr.penală achită inculpatul G. C. M, fără ocupaţie, pentru săvârţirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev.de art.180 al.2 Cod penal.

Respinge acţiunea civilă formulată de partea vătămată F. I..

În temeiul art.192 pct.2 lit.b Cod pr.penală obligă partea vătămată F. I. şi inculpatul G. C. la plata sumei de 135 lei (câte 65 lei fiecare) cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare pentru părţile lipsă şi de la pronunţare pentru părţile prezente.

Pronunţată în şedinţa publică azi 03.12.2008.