Hotarare judecatoreasca care tine loc de act autentic de vanzare-cumparare.Admisibilitate.

Sentinţă civilă din 30.12.2009


În cauza civilă cu nr.1262/282/2009 reclamanta Societatea comercială J.D.SRL a chemat în judecată pe pârâţii M.D.şi M.Gh.solicitând pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare pentru suprafaţa de 7.500 mp teren arabil extravilan situat în comuna Padina,învederând că la data de 31.10.2007 a încheiat cu aceştia un antecontract de vânzare-cumpărare pentru terenul în litigiu, că a plătit preţul de 2.250 lei şi că deşi până la data de 30.05.2008 s-au angajat să încheie actul de vânzare-cumpărare în formă autentică,pârâţii nu s-au conformat.

Pârâţii nu au formulat întâmpinare şi nici nu s-au înfăţişat în instanţă deşi au fost citaţi cu menţiunea personal la interogatoriu.

Analizând probele administrate în cauză instanţa reţine că părţile în proces au încheiat un înscris sub semnătură privată denumit promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare prin care reclamanta s-a angajat să cumpere iar pârâţii să-i vândă suprafaţa de 7.500 mp teren,că promitenta cumpărătoare a achitat integral preţul de 2.250 lei şi a intrat în posesia terenului şi că deşi prin acelaşi înscris părţile s-au obligat reciproc ca până la data de 30.05.2008 să se prezinte la notar pentru încheierea în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare,pârâţii nu s-au conformat.

În drept, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 din titlul X al Legii nr. 247/2005, în vigoare la data realizării convenţiei dintre părţi, terenurile cu sau fără construcţii, situate în intravilan şi extravilan, indiferent de destinaţia sau de întinderea lor, pot fi înstrăinate şi dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Aşa fiind, convenţia intervenită între părţile din prezenta cauză este lovită de nulitate absolută ca şi contract de vânzare-cumpărare, fiind întocmită cu nerespectarea cerinţei formei autentice prevăzută de lege „ad validitatem”.

Cu toate acestea, este indiscutabil că, din punct de vedere obiectiv, actul lovit de nulitate cuprinde toate elementele constitutive ale unei promisiuni sinalagmatice de vânzare-cumpărare (consimţământ, capacitate, obiect şi cauza), iar în plan subiectiv asemenea promisiune corespunde unui rezultat economic analog celui voit de părţi şi exprimat prin actul nul care, de altfel, a şi fost executat în fapt prin plata preţului convenit şi predarea imobilului.

Potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. 2 din titlul X al Legii nr. 247/2005 în situaţia în care după încheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fără construcţii, una dintre părţi refuză ulterior să încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract.

Pârâţii debitori ai obligaţiei de a se prezenta la notar în vederea îmbrăcării acordului de voinţă în formă autentică cerută de lege, nu au făcut dovada executării acestei obligaţii deşi au fost notificaţi în acest sens.

Certificatul fiscal depus la fila 20 dosar atestă că pârâţii nu figurează cu obligaţii fiscale restante faţă de bugetul local al comunei Padina.

Aşa fiind, instanţa constată că este îndeplinită în cauză şi condiţia specială de validitate a actului de înstrăinare a unui teren, instituită prin dispoziţiile art. 259 alin. 6 indice 1 din Codul fiscal.

Totodată certificatul depus la fila 19 dosar atestă cu imobilul în litigiu nu este grevat de sarcini.

În raport de considerentele mai sus expuse, şi în lumina principiilor executării în natură a obligaţiilor şi reparării în natură a pagubelor prevăzute de art. 1073 Cod civil, acţiunea reclamantei se învederează ca fiind întemeiată, şi în consecinţă instanţa o va admite.

Potrivit prevederilor art. 77 indice 1 alin. (6) din Codul fiscal o copie a sentinţei se va înainta Administraţiei financiare a oraşului Pogoanele în termen de 30 de zile de la data rămânerii irevocabile în vederea calculării şi încasării impozitului.

Sentinţa este irevocabilă prin nerecurare.