Rectificare carte funciară

Sentinţă civilă 7733 din 20.11.2007


Prin acţiunea formulată la data de 22.08.2007 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei sector 5 sub nr.8317/302/2007, reclamanta AC a chemat în judecată pe pârâta PS5, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună rectificarea înscrierilor din Cartea funciară nr.43741 a Sectorului 5 Bucureşti – ţinută de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti, sector 5, Biroul de Carte funciară, în sensul radierii notării interdicţiei de înstrăinare- interdicţia trs 181/1998 – ce figurează în această Carte funciară, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de proces.

In motivarea actiunii, reclamanta a arătat că la data de 28.07.1997 a cumpărat apartamentul din sector 5, de la vînzătorii Te si TA conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat , act transcris în Registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni al Judecătoriei sector 5 sub nr.8568/28.07.1997. Menţionează reclamanta că la data perfectării actului de vânzare-cumpărare nu era nici un impediment legal privitor la înstrăinarea imobilului şi nu era efectuată nici o înregistrare în registrul de publicitate imobiliară ce privea imobilul sau persoana vânzătorilor, în faţa notarului public prezentându-se certificat de sarcini care atesta că imobilul ce se vinde/cumpără este liber de sarcini şi urmăriri şi nu a trecut în proprietatea statului prin vreun mod de dobândire  a dreptului de proprietate.

Se mai arată de către reclamantă că a întabulat dreptul de proprietate pe numele său cu privire la imobil în Cartea funciară la data de 09.11.2006 şi cu ocazia eliberării unui extras de Carte funciară la data de 04.12.2006 a aflat de existenţa unei sarcini  ce greva imobilul, respectiv la capitolul rezervat înscrierilor referitoare la sarcini apare interdicţia trs.181/1998 pentru TE, interdicţie ce a fost notată pe numele acestuia la data de 12.02.1998, după mai bine de 7 luni de la data perfectării contractului de vânzare-cumpărare.

Având în vedere faptul că această sarcină a fost notată în Cartea funciară pe numele lui TE după data la care acesta a vândut imobilul, reclamanta consideră că nu există nici un temei legal care să poate fundamenta o asemenea notare, la acea dată TE nemaifiind proprietar al apartamentului, iar în ceea ce o priveşte, de la data dobândirii dreptului de proprietate nu a efectuat nici un act sau fapt juridic ce poate justifica o asemenea înscriere în Cartea Funciară.

In drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe disp.art.112 Cpc., art.33 şi urm.din Legea nr.7/1996, având în vedere şi disp.art.56 din Legea nr.7/1996, precum şi ale art.480 şi 481 C.civ.

La dosarul cauzei au fost depuse următoarele înscrisuri, în fotocopie: contractul de vânzare-cumpărare autentificat, încheierea nr.19093/09.11.2006 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti, sector 5, extras de Carte funciară, CI reclamantă, filă din registrul de carte funciară,

La data de 03.10.2007 pârâta a depus la dosar concluzii scrise şi a invocat excepţia lipsei capacităţii de folosinţă şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive.

La termenul de judecată din data de 23.10.2007 reclamanta a precizat că denumirea corectă a pârâtei este PS5 prin primar şi că înţelege să-şi extindă cadrul procesual în sensul de a chema în judecată, în calitate de pârât, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti.

La termenul de judecată din data de 20.11.2007 instanţa a invocat, din oficiu, excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată, excepţie cu privire la care a avut în vedere următoarele:

Procedura de înscriere a drepturilor reale cât şi a dezmembrămintelor acestora este amplu descrisă în capitolul II al Legii nr.7/1996, unde se menţionează că împotriva încheierii de înscriere sau de respingere se poate formula plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării acesteia (art.50, pct.2). În speţă, instanţa reţine că petenta nu a urmat procedura prevăzută de Legea nr.7/1996, de a formula cerere de radiere a notării interdicţiei de înstrăinare - interdicţia trs 181/1998 , la biroul teritorial de Carte Funciară iar în urma soluţionării respectivei cereri, prin încheiere, de către biroul de carte funciară, să atace prin plângere, sau nu, în funcţie de soluţia dată, încheierea pronunţată.

Reţinând că reclamanta nu a urmat procedura prevăzută de Legea nr.7/1996, de a fi formulat cerere la Biroul de Carte Funciară teritorial, prin care să solicite radierea înscrierilor notate în cartea funciară a imobilului din sector 5, va constata că cererea înaintată direct judecătoriei nu este admisibilă şi în consecinţă, va admite excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată şi va respinge cererea ca inadmisibilă.

Instanţa admite  excepţia inadmisibilităţii cererii.

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta AC, împotriva pârâţilor PS 5 prin primar si OCPI, ca inadmisibilă.

Cu drept de apel  în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată in şedinţă publică, azi, 20.11.2007.