Plata lipsei de folosinţă

Sentinţă civilă 4266 din 12.06.2008


Prin cererea inregistrata  înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 19.02.2008 sub nr. de mai sus, contestatorii PV, IL, SO, SI, SAM au chemat in judecata intimata MB si PG, solicitind instantei ca, prin hotarirea ce o va pronunta, sa dispuna

1.obligarea intimatilor la plata lipsei de folosinta pentru perioada ultimilor 3 ani anteriori datei formularii prezentei cereri pana la zi (19.03.2005-data pronuntarii hotaririi) a imobilului din Bucuresti, sector 2, teren in suprafata de 270 mp si constructia edificata pe acest teren, evaluata provizriu la suma de 2.000 lei,

2 obligarea intimatilor la plata daunelor interese in cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de intarziere pana la executarea obligatiei de a emite dispozitia in temeiul art.23 din Legea 10/2001, astfel cum a fost obligata intimata prin sentinta nr.906/25.10.2004,

3 sanctionarea intimatilor cu amenda civila de 50 lei pentru fiecare zi de intarziere, pana la executarea obligatiei de a emite dispozitia in temeiul art.23 din Legea 10/2001 astfel cum a fost obligata intimata prin sentinta nr.906/25.10.2004, cu cheltuieli de judecata.

În fapt,  contestatorii au aratat ca prin sentinta civila nr.906/25.10.2004 pronuntata in dosarul nr.1238/2004, Tribunalul Bucuresti a dispus obligarea intimatei sa emite dispozitia in temeiul art.23 din Legea 10/2001, iar sentinta a ramas definitiva si irevocabila prin decizia civila nr.75A/22.03.2005. Totodata, contestatorii au aratat ca intimata nu a dat semne ca ar intentiona sa execute de bunavoie obligatia de a emite dispozitie, astfel incit s-au adresat BEJ DDC cu cerere de execeutare silita, fornmindu-se dosarul de executare nr.390/2005. De asemeni, contestatorii au aratat ca prin incheierea nr.1602/26.10.2005, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti a incuviintat executare silita a obligatiei de a face a debitoarei MB, iar prin somatia 390/08.11.2005, BEJ DDC a somat debitoarea la daat de 14.11.2005 ca, in termen de 10 zile sa se conformeze dispozitiilor titlului executoriu si sa emita dispozitia in temeiul Legii nr.10/2001, precizind ca nici inlauntrul acestor 10 zile si nici ulterior, Primaria nu si-a indeplinit obligatia ce-i incumba.

 Mai mult, au aratat contestatorii, Primaria, sub pretextul ca ar intentiona sa se conformeze titlului executoriu a solicitat pe rind sa i se comunica incheierea de incuviintare a executarii silite (adresa nr.9500/31.03.2006), care i-a fost comunicata la data de 07.04.2006, apoi titlu executoriu original si in copie si multe alte pretexte au fost onvocate cu scopul de a tergiversa executarea obligatiei consfintite prin titlul executoriu. Din contra, au aratat contestatorii, in loc sa procedeze la emiterea dispozitiei, Primaria a formulat si o contestatei la executare ce a format obiectul dosarului nr.5995/302/2006, respinsa de instanta prin sentinta civila nr.3984/09.06.2006, definitiva si irevocabila prin respingerea recursului formulat tot de Primarie. Ulterior, au aratat contestatorii, prin intermediul BEJ DDC au somat din nou Primaria la data de 23.04.2007 prin somatia 390/18.04.2007 si la data de 09.11.2007 prin somatia 390/01.11.2007. De asemenea, contestatorii au aratat ca ultima reactie a Primariei s-a concretizat prin cererea nr.L45766/21.11.2007 adresata BEJ DDC prin care solicita sa depuna la registratura generala : cerere de emitere a dispozitiei, copia legalizata a titlui executoriu si copia xerox a tilului executoriu dar si copiile hotaririlor pronmuntate in apel si in recurs, ca si cind nu ar fi fost notificata pana atunci in repetate rinduri prin somatii si nu ar fi fost parte in proces. Cu toate acestea, au aratat contestatorii, s-au conformat acestor solicitari superflue ale debitoarei si la 10.07.2007 a depus la Registratura Primariei actele solicitate, insa debitoarea tergiverseaza in continuare momentul finalizarii executarii silite prin emiterea dispozitiei de erstituire a imobilului proprietatea lor.

Intimata nu a depus intimpinare la dosar.

Prin sentinta civila pronuntata in dosarul 2646/302/2008 instanta a admis exceptia prematuritatii cererii reclamantilor PV, IL, SO, SI, SAM, toti cu domiciliul ales in Bucuresti, sector 2, privind obligarea paratei MB si in consecinta a respins ca prematur formulata cererea reclamantilor indreptata impotriva paratei avind ca obiect obligarea la plata lipsei de folosinta pentru perioada 19.03.200-pana in prezent, pentru imobilul situat in Bucuresti, sector 2, a obligat parata la plata unei amenzi civile in favoarea statului in valoare de 50 ron/fiecare zi de intarziere incepand cu data de 22.03.2005 si pana la indeplinirea obligatiei stabilite in sarcina sa prin titlul executoriu reprezentat de sentinta civila nr.906/25.10.2004, pronuntata de TMB- si a obligat parata la plata catre reclamanti a cheltuielilor de judecata in valoare de 1508,3 ron, reprezentind onorariul aparatorului ales, taxa de timbru si timbrul judiciar achitate.

Cauza de fata, inregistrata sub numarul 4134/302/2008 are ca obiect obligarea paratului MB la plata daunelor interese in cuantumm de 100 ron pentru fiecare zi de intarziere pana la executarea obligatiei de a emite dispozitia in temeiul art 23 din Legea 10/2001, astfel cum a fost obligat prin sentinta nr 906/25.10.2004, fiind disjunsa din cererea initial formulata de reclamanti.

Pentru solutionarea acesteia instanta a incuviintat reclamantilor efectuarea unei expertize tehnice contabile avand ca obiectiv evaluarea lipsei de folosinta a imobilului in raport cu chiria practicata pe piata lilbera pentru acest imobil ori pentru un imobil cu caracteristici similare.

In cauza a fost efectuat raportul de expertiza de catre d-l expert Ciotea Traian, file 46 si urm, ale carui conlcuzii au fost in sensul ca lipsa de folosinta a imobilului teren si constructie pentru perioada 22 martie 2005 si pana la 30 iunie 2008 este de 37.811,65 Euro.

Din examinarea înscrisurilor de la dosarul cauzei, instanţa reţine că  prin sentinta civila nr 906/25.10.2004 Tribunalul Bucuresti-Sectia a IVa Civila a admis cererea reclamantilor PV, PC, IL, SO, SI, SAM formulata impotriva paratei MB si a dispus obligarea paratei la emiterea dispozitiei in temeiul art 23 din Legea 10/2001, respingand cererea de acordare a daunelor cominatorii

Acesta hotarare a devenit irevocabila si a fost investita cu formula executorie ,constituindu-se la cererea creditorilor dosarul de executare silita 390/2005, in instrumentarea BEJ DDC. .Cu toate acestea, debitoarea nu si-a indeplinit obligatia de a emite dispozitia de restituire a imobilului situat in Bucuresti, sector 2, producand prin inactiune un rejudiciu reclamantilor, carora  le-a fost recunoscut dreptul de a obtine emiterea unei dispozitii de catre PMB referitoare la imobilul situat in Bucuresti, sector 2, in conditiile art 23 din Legea 10/2001, articol care, prin modificarile  ulteioare aduse legii, a fost renumerotat ca art 25, cu urmatorul cuprins :

(1) În termen de 60 de zile de la înregistrarea notificării sau, după caz, de la data depunerii actelor doveditoare potrivit art. 23 unitatea deţinătoare este obligată să se pronunţe, prin decizie sau, după caz, prin dispoziţie motivată, asupra cererii de restituire în natură.

(2) Persoana îndreptăţită are dreptul să susţină în faţa organelor de conducere ale unităţii deţinătoare cererea de restituire în natură. În acest scop ea va fi invitată în scris, în timp util, să ia parte la lucrările organului de conducere al unităţii deţinătoare.

(3) Decizia sau, după caz, dispoziţia motivată se comunică persoanei îndreptăţite în termen de cel mult 10 zile de la data adoptării.

(4) Decizia sau, după caz, dispoziţia de aprobare a restituirii în natură a imobilului face dovada proprietăţii persoanei îndreptăţite asupra acestuia, are forţa probantă a unui înscris autentic şi constituie titlu executoriu pentru punerea în posesie, după îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară.

Din dispozitiile enuntate rezulta fara echivoc faptul ca decizia sau dispozitia de restituire in natura fac deplina dovada a proprietatii asupra bunului imobil si ca, pana la emiterea unei asemenea dispozitii dreptul de proprietate invocat de creditorii cauzei este afectat de o conditie suspensiva.In aceste conditii, refuzul paratului de a emite dispozitia la care a fost obligat a creat un prejudiciu cert si nereparat, constand in lipsa de folosinta a imobilului, in stransa corelatie cu neindeplinirea obligatiei de a emite o dispozitie sau o decizie de restituire in natura a unui imobil  care este o obligatie intuituu personae ce nu poate fi adusa la indeplinire decat de catre unitatea deţinătoare ,iar nu prin intermediul altei persoane, fiind o obligatie stabilita in considerarea atributiilor paratei, atributii ce isi au sorgintea in prevederile Legii10/2001.

In cauza, instanta constata ca debitoarea nu s-a conformat obligatiei stabilite printr-o hotarare judecatoreasca ce beneficiaza de putere de lucru judecat si forta executorie.

Astfel fiind, pentru acoperirea prejudiciului produs reclamantilor, in temeiul art 1073-1075 C.Civ care acorda creditorului dreptul de a dobandi indeplinirea exacta a obligatiei sau, in caz contrar, recunoaste acestuia dreptul la dezdaunare,precum si in temeiul art 1084 C.Civ care delimiteaza continutul daunelor-interese la pierderea efectiva suferita la care se adauga si beneficiul nerealizat, instanta va obliga paratul la plata contravalorii lipsei de folosinta, astfel cum a fost cuantificata prin expertiza.

Ca efect al culpei procesuale in care se gaseste paratul si in temeiul art 274 C.procIv, instanta va dispune obligarea acestuia la plata catre reclamanti a onorariului de expert achitat in cauza, cu titlul de cheltuieli de judecata.

Instanţa admite actiunea formulata de reclamantii PV, IL, SO, SI si SAM impotriva paratului MB.

Obliga paratul la plata catre reclamanti a sumei de 37.811,65 euro, in echivalent in lei la data platii, reprezentand daune-interese pentru neexecutarea  obligatiei stabilite in sarcina paratului prin sentinta civila nr 906/25.10.2004.

Obliga paratul la plata catre reclamanti a cheltuielilor de judecata in valoare de 600 ron, reprezentand onorariul expertului desemnat in cauza.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi, 29.09.2008.