Autorizare desfiintare lucrari

Sentinţă civilă .. din 01.01.2020


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA xxxxxxxxxxxx

SECTIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Dosar Nr. xxxxxxx/xxxxxxx/2019

SENTINȚA CIVILĂ Nr.xxxxxxxxxx

Ședința publică din data de xxxxxxxxx

Completul compus din:

PREȘEDINTE xxxxxxxxxx 

Grefier xxxxxxxxxxxxx

Acțiune în obligarea pârâtului la desființarea lucrărilor de construcții realizate în mod ilegal fără a deține autorizație de construire emisă conform dispozițiilor

Legii nr. 50/1991 și la aducerea imobilului la starea inițială

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantul PRIMARUL xxxxxxxxxx în contradictoriu cu pârâta xxxxxxxxxx, având ca obiect autorizare desființare lucrări.

Dezbaterile și susținerile părților au avut loc în ședință publică din data de xxxxxxxxxx, fiind consemnate în încheierea de la acea dată, parte integrantă din prezenta când, având în vedere prevederile art.396 alin.1 Cod procedură civilă  instanța a amânat pronunțarea la data de xxxxxxxxxx, hotărând următoarele:

I N S T A N Ț A

Deliberând asupra cauzei, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei xxxxxxxxxx la data de xxxxxxxxxx sub nr. xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxx /2019 reclamantul Primarul xxxxxxxxxx a formulat acțiune în contradictoriu cu pârâta xxxxxxxxxx, solicitând obligarea acesteia la desființarea lucrărilor de construcții realizate în mod ilegal, fără a deține autorizație de construire emisă conform dispozițiilor Legii nr. 50/1991 la imobilul situat în municipiul xxxxxxxxxx, obligarea la aducerea imobilului la starea inițială, precum și obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

Reclamantul a solicitat instanței să stabilească un termen limită de executare a obligației de către parată, iar în caz de neconformare sa fie împuternicit sa desființeze lucrările executate în mod neautorizat la imobil, cu suportarea cheltuielilor de către pârâtă.

În motivarea în fapt a acțiunii, reclamantul a arătat, în esență, că prin procesul-verbal de contravenție nr. xxxxxxxxxx din xxxxxxxxxx pârâta a fost sancționat în temeiul art. 26 alin. (2) din Legea 50/1991 pentru realizarea unor lucrări de construcții fără a deține autorizație la imobilul menționat, iar ca sancțiune complementară s-a dispus oprirea executării lucrărilor, obținerea autorizației de construire, sau, în caz contrar, desființarea totală a acestora.

Reclamatul a menționat că pârâtul nu a contestat procesul-verbal de contravenție, dar nici nu s-a supus măsurilor stabilite de organul constatator, motiv pentru care sunt îndeplinite condițiile pentru obligarea acestuia la desființarea lucrărilor de construcții realizate în mod ilegal.

În drept au fost invocate prevederile art. 192 și următoarele, art. 453 din Codul de procedură civilă, art. 1528 alin. (1) din Codul civil și art. 27, 28 și 32 din Legea nr. 50/1991, iar în susținerea acțiunii au fost depuse înscrisuri.

Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii ca lipsită de obiect, arătând, în esență, că prin procesul-verbal de constatare a contravenției s-a stabilit în mod eronat măsura complementară constând în obligația se de a obține autorizație de construire.

Pârâta susține că a procedat la readucerea lucrărilor în starea de proiect, iar întârzierea în efectuarea acestora s-a datorat unor cauzei independente de voința sa.

În continuarea expunerii din întâmpinare pârâta a dezvoltat pe larg argumentele aduse în sensul respingerii acțiunii reclamantului, cu referire la motivele concrete care fac dovada netemeiniciei cererii și cu trimitere la dispozițiile legale aplicabile litigiului dedus judecății.

În susținerea întâmpinării au fost depuse înscrisuri.

Reclamantul nu a depus răspuns la întâmpinare.

În probațiune, s-a încuviințat proba cu înscrisuri.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

În fapt, prin procesul-verbal de contravenție nr. xxxxxxxxxx din xxxxxxxxxx încheiat de Primăria xxxxxxxxxx, pârâta xxxxxxxxxx a fost sancționată în temeiul art. 26 alin. (1) lit. a) și art. 26 alin. (2) din Legea 50/1991 cu amendă în cuantum de 1000 lei, pentru realizarea unor lucrări de construcții la imobilul situat în xxxxxxxxxx, respectiv „executarea a opt goluri de geam din tâmplărie PVC cu deschidere oscilobatantă doar în partea superioară, în suprafață de aproximativ 1 m x 0,40 m pe fațada imobilului dinspre vecinul de la nr. xxxxxxxxxx - Str. xxxxxxxxxx”.

Prin același proces-verbal s-au dispus ca măsuri complementare oprirea executării lucrărilor de construire, obținerea autorizației de construire pentru lucrările de construcții nelegal realizate în termen de 90 de zile de la comunicarea procesului-verbal, sau, în caz contrar, desființarea totală a lucrărilor și aducerea imobilului la starea inițială în termen de 20 zile de la expirarea termenului anterior.

Procesul-verbal de contravenție a fost comunicat petentei la data de 18.04.2017 conform înscrisurilor depuse la dosar, iar potrivit susținerilor reclamantului din cererea de chemare în judecată, conformate și de pârâtă, actul nu a fost contestat în instanță.

Prin nota de constatare nr. xxxxxxxxxx din xxxxxxxxxx întocmită de Direcția Poliție Locală din cadrul Primăriei xxxxxxxxxx, s-a reținut că pârâta xxxxxxxxxx nu s-a conformat măsurilor dispuse prin procesul-verbal de contravenție nr. xxxxxxxxxx din xxxxxxxxxx, în sensul obținerii autorizației de construire sau aducerii imobilului la starea inițială.

În drept, potrivit art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții „Construcțiile civile, industriale, agricole, cele pentru susținerea instalațiilor și utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizației de construire, precum și a reglementărilor privind proiectarea și executarea construcțiilor, pentru:

a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinație sau de reparare a construcțiilor de orice fel, precum și a instalațiilor aferente acestora, cu excepția celor prevăzute la art. 11;”

Conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiune „executarea sau desființarea, totală ori parțială, fără autorizație a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepția celor menționate la lit. b), c), e) și g), de către investitor și executant”, iar fapta se sancționează, cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei.

Potrivit art. 28 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 „O dată cu aplicarea amenzii pentru contravențiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) și b) se dispune oprirea executării lucrărilor, precum și, după caz, luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizației sau de desființare a lucrărilor executate fără autorizație ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenției”, iar conform prevederilor alin. (2) „Decizia menținerii sau a desființării construcțiilor realizate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de către autoritatea administrației publice competente, pe baza planurilor urbanistice și a regulamentelor aferente, avizate și aprobate în condițiile legii, sau, după caz, de instanță. Pentru lucrări ce se execută la clădirile prevăzute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii și Cultelor”.

Din perspectiva obiectului cererii de chemare în judecată, sunt relevante prevederile art. 32 alin. (1) – (3) din Legea nr. 50/1991, potrivit cărora:

„(1) În cazul în care persoanele sancționate contravențional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenției, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sancțiunea va sesiza instanțele judecătorești pentru a dispune, după caz:

a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizației;

b) desființarea construcțiilor realizate nelegal.

(2) În cazul admiterii cererii, instanța va stabili termenele limită de executare a măsurilor prevăzute la alin. (1).

(3) În cazul nerespectării termenelor limită stabilite, măsurile dispuse de instanță, în conformitate cu prevederile alin. (2), se vor duce la îndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de poliție, cheltuielile urmând să fie suportate de către persoanele vinovate”.

Față de probatoriul administrat în cauză, instanța reține că reclamantul Primarul xxxxxxxxxx a făcut dovada îndeplinirii condițiilor de admisibilitate a acțiunii, în condițiile în care pârâta nu s-a conformat măsurilor dispuse prin procesul-verbal de contravenție nr. xxxxxxxxxx din xxxxxxxxxx, în sensul de a obține autorizația de construire în termen de 90 de zile, sau, în caz contrar, de a proceda la desființarea totală a lucrărilor efectuate la imobilul situat în xxxxxxxxxx.

Se constată că pârâta a luat cunoștință de măsurile stabilite de organele de control în luna aprilie 2017, dar cu toate acestea nu a obținut autorizația de construcție pentru lucrările efectuate, deși a trecut un interval de timp semnificativ, situație în care este pe deplin justificat demersul autorităților locale de a solicita instanței obligarea la desființarea lucrărilor.

Susținerile pârâtei în sensul că prin procesul-verbal de contravenție s-a stabilit în mod eronat în sarcina sa obligația de a obține autorizație de construire nu pot fi primite, acestea putând constitui apărări ce puteau fi invocate cu ocazia aplicării sancțiunii contravenționale, sau, eventual, pe calea plângerii în fața instanței de judecată, însă cea în cauză nu a contestat măsura dispusă de agentul constatator.

Pe de altă parte, pârâta nu a făcut dovada faptului că a procedat la aducerea imobilului la starea inițială, așa cum s-a stabilit prin procesul-verbal de constatare a contravenției, astfel încât cererea reclamantului este întemeiată.

Față de cele expuse, constatând expirarea termenului în care pârâta a fost obligată prin procesul-verbal de contravenție să efectueze demersurile necesare în vederea intrării în legalitate prin obținerea autorizației de construire sau aducerea imobilului la starea inițială și faptul că aceasta nu s-a conformat măsurilor dispuse, instanța va admite acțiunea reclamantului. 

Se va dispune obligarea pârâtei să desființeze lucrările de construcție realizate fără a deține autorizație de construire la imobilul situat în xxxxxxxxxx, menționate în procesul-verbal de constatare a contravenției nr. xxxxxxxxxx din xxxxxxxxxx, respectiv „executarea a opt goluri de geam din tâmplărie PVC cu deschidere oscilobatantă doar în partea superioară, în suprafață de aproximativ 1 m x 0,40 m pe fațada imobilului dinspre vecinul de la nr. xxxxxxxxxx - Str. xxxxxxxxxx”.

În raport de dispozițiile art. 32 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, instanța va stabili un termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, pentru executarea măsurilor dispuse.

În privința solicitării formulate în subsidiar de reclamant, în sensul că în caz de neconformare la măsurile dispuse de instanță sa fie împuternicit sa desființeze lucrările executate în mod neautorizat la imobil, cu suportarea cheltuielilor de către pârâtă, această posibilitate rezultă în mod implicit din prevederile art. 32 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 anterior enunțate.

În temeiul art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă, pârâta va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată către reclamant în cuantum de 20 lei reprezentând taxa judiciară de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Admite cererea privind pe reclamantul PRIMARUL xxxxxxxxxx cu sediul în xxxxxxxxxx în contradictoriu cu pârâta xxxxxxxxxx, înregistrată la ORC sub nr. xxxxxxxxxx, CUI: xxxxxxxxxx, cu sediul în xxxxxxxxxx.

Obligă pârâta să desființeze lucrările de construcție realizate fără a deține autorizație de construire la imobilul situat în municipiul xxxxxxxxxx, menționate în procesul-verbal de constatare a contravenției nr. xxxxxxxxxx din xxxxxxxxxx, respectiv „executarea a opt goluri de geam din tâmplărie PVC cu deschidere oscilobatantă doar în partea superioară, în suprafață de aproximativ 1 m x 0,40 m pe fațada imobilului dinspre vecinul de la nr. xxxxxxxxxx - Str. xxxxxxxxxx”.

Stabilește un termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, pentru executarea măsurilor dispuse.

Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată către reclamant, în cuantum de 20 lei.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria xxxxxxxxxx.

Pronunțată astăzi, 24.06.2019, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

PREȘEDINTE, GREFIER,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Red.jud. xxxxxxxxxx Tehnored.g. xxxxxxxxxx  4ex/ xxxxxxxxxx