Uzucapiune

Hotărâre **** din 26.01.2018


DOSAR NR. ………….

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A IV-A CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. …….

ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA ……….

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE: ………………

GREFIER………….

Pe rol se află soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta ........., în contradictoriu cu pârâtul ........., având ca obiect uzucapiune.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică de la data de ........., susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de ........., când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul ………. sub nr. ........., reclamanta ......... a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii ........., ........., ........., .........; ........., .........; .........; ........., ........., ........., ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate că reclamanta in calitate de proprietar al imobilului situat in ........., compus din construcţie si teren, dobândit in baza Contractului de vânzare autentificat sub nr. ......... la Notariatul de Stat al ........., a dobândit prin uzucapiunea de 30 de ani dreptul de proprietate asupra terenului in suprafaţă de ......... m.p., reprezentând diferenţa dintre suprafaţa real ocupată şi existentă la data perfectării contractului de vânzare-cumpărare şi la această dată în suprafaţă de ......... mp şi suprafaţa menţionată în contractul de vânzare-cumpărare şi în Declaraţia de la D.I.T.L. …….  în suprafaţă de .........mp.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că a dobândit in baza contractului de vânzare autentificat sub nr. ......... la Notariatul de Stat al ........., de la ........., ........., ........., .........: „apartamentul sistem duplex situat în ......... ce se constituie din subsol, parter si mansarda, cuprinzând vestibul, hol, 3 camere, baie, bucătărie, oficiu, veranda la parter, vestibul, 3 camere, bucătărie, culoar, spălătorie si balcon la mansarda si camera, pivniţa si cămară la subsol”, menţionându-se că „terenul aferent, în suprafaţă de 200 mp, urmează prevederile art. 30 alin. 2 din Legea nr. 58/1974 trecând în patrimoniul statului”.

A mai arătat reclamanta că imobilul construcţie şi teren pe care l-a cumpărat avea aceleaşi caracteristici si dimensiuni ca si cele de la această dată, în sensul că terenul de sub construcţie şi cel aferent acestuia era în suprafaţă de ......... mp, însă în contractul de vânzare-cumpărare s-a trecut numai suprafaţa de 200 mp, care a fost trecut în proprietatea statului conform reglementării legale de la acea dată.

Proprietarii vânzători au declarat că au dobândit de la autorii lor imobilul construcție si teren in situația in care se afla la data vânzării.

Reclamanta a precizat că a formulat declaraţia de proprietate la Administraţia Financiară a ……. în baza contractului de vânzare-cumpărare, iar prin adresa nr. ......... i s-a comunicat că la dosarul fiscal se află contractul de vânzare-cumpărare nr. ......... şi o schiţă, menţionând că „În prezent, în evidenţele noastre fiscale la imobilul situat în ........., figurează ......... cu clădire corp principal în suprafaţă de ......... mp, mansarda in suprafaţa de ......... mp, pivniţa in suprafaţa de .........mp, anexa in suprafaţa  de .........mp, teren intravilan in suprafaţa ocupata de construcţii de ......... mp si teren in folosinţa in suprafaţa neocupata de construcţii de ......... mp”.

Cu ocazia întocmirii documentaţiei cadastrale în vederea intabulării imobilului s-a constatat că acesta se compune din: Suprafaţa construcţie, C1+C2, = ……) si Suprafaţa teren - ......... mp.

Reclamanta a menţionat că, având cunoştinţă de împrejurarea că terenul aferent construcţiei este mai mare decât cel menţionat în actul de vânzare-cumpărare, după anul 1989 a formulat cereri în baza legilor noi apărute, solicitând să i se legalizeze situaţia de fapt şi de drept a terenului aferent construcţiei şi ocupat permanent de la data perfectării Contractului de vânzare-cumpărare, prin transmiterea acestuia în proprietatea reclamantei.

Reclamanta a arătat că s-a adresat vecinilor (........., ........., ........., .........) pentru a verifica dacă, în raport de actele lor de proprietate, au sau ar putea avea pretenţii asupra unei suprafeţe de teren din vecinătatea cu imobilul reclamantei, dar nimeni nu a formulat o astfel de pretenţie.

Din documentaţia cadastrală întocmită rezultă că imobilul se compune din construcţie în suprafaţă de ......... mp (….. mp - parter + …. mp - mansarda + …. mp - demisol), suprafaţa construcţie C1 - …. mp, suprafaţa construcție C2 - … mp si suprafaţa teren - ......... mp.

Reclamanta a menţionat că a ocupat permanent suprafaţa de teren de ......... mp, astfel cum este împrejmuită la aceasta data si era împrejmuita la data perfectării Contractului de vânzare-cumpărare şi nu a fost tulburată în exercitarea posesiei asupra terenului. Aşadar, reclamanta a exercitat cu bună-credinţă o posesie continuă şi netulburată de peste 30 de ani asupra terenului, deci posesia a început cu mult înainte de apariţia noului Cod civil, dobândindu-l astfel în proprietate prin uzucapiune în condiţiile vechiului Cod civil.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 890 si urm. C.civ. vechi, raportat la art. 930 si urm. C.civ. 

În dovedirea cererii, au fost depuse la dosar, în copie: contractul de vânzare-cumpărare nr. .........; adresa D.I.T.L. nr. .........; adresa C.L.M.B. - Direcţia Generala de Urbanism si Amenajare a Teritoriului nr. .........; documentaţie cadastrala.

La data de ……, pârâtul …….., prin viceprimar a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată şi obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, s-a arătat că, prin cererea introductivă de instanţă s-a solicitat, în esenţă, să se constate că reclamanta a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de ......... mp prin efectul uzucapiunii de 30 de ani.

Raportat la motivele de fapt şi de drept indicate prin cererea de chemare în judecată, pârâtul a invocat excepția lipsei calităţii procesuale pasive, motivat de faptul că uzucapiunea constituie un mod de dobândire a proprietăţii prin posesia de lungă durată a unui bun, iar importanţa acesteia se justifică prin necesitatea economică de a impune proprietarului să se intereseze de bunul său, prin valoarea sa probatorie şi prin necesitatea de a asigura concordanţa între realitatea faptică şi realitatea juridică.

Prin urmare, acţiunea având un asemenea temei trebuie îndreptată împotriva „vechiului proprietar care are calitate procesuală pasivă în cauză”.

Pentru ca pârâtul să aibă calitate procesuală pasivă în prezenta cauză, ar fi trebuit ca reclamanta să facă dovada că imobilul în discuţie este în proprietatea statului sau unităţii administrative teritoriale.

Pentru a putea opera uzucapiunea mai este necesar ca bunurile imobile (terenuri) să se afle în circuitul civil, ceea ce înseamnă că bunurile nu trebuie să fi fost declarate inalienabile. Având în vedere acest aspect, putem reţine că bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile şi, deci, nu pot fi uzucapate, spre deosebire de bunurile din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrative-teritoriale (al consiliilor locale) care nu sunt inalienabile şi, pe cale de consecinţă, pot fi uzucapate, adică poate fi obţinut dreptul de proprietate asupra acestora prin uzucapiune.

În esenţă, cele două condiţii necesare pentru dovedirea calităţii procesuale pasive a subscrisei nu au fost îndeplinite, respective nu s-a făcut dovada că imobilul în discuţie este în proprietatea instituţiei noastre şi, de asemenea nu s-a făcut dovada că imobilul compus din teren face parte din categoria domeniului privat.

Pe fondul cauzei, s-a arătat că, potrivit art. 6 alin. 4 din noul Cod civil, uzucapiunile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi (a noului Cod Civil) sunt în întregime supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit, aşadar sunt supuse dispoziţiilor vechiul Cod civil.

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ........., reclamanta a dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentului sistem duplex-situat în ........., terenul aferent, în suprafaţă de ….. mp trecând în proprietatea statului.

Potrivit art. 30 din Legea nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului si localităţilor urbane şi rurale, în vigoare la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3390/1984: „dobândirea terenurilor cuprinse în perimetrul construibil al localităţilor urbane şi rurale se poate face numai prin moştenire legală, fiind interzisă înstrăinarea sau dobândirea prin acte juridice a acestor terenuri. în caz de înstrăinare a construcţiilor, terenul aferent acestor construcţii trece în proprietatea statului cu plata unei despăgubiri stabilită potrivit prevederilor art. 56 alin. 2 din Legea nr. 4/1973. Dobânditorul construcţiei va primi din partea statului în folosinţă terenul necesar în limitele prevăzute de art. 8 şi 17 din prezenta lege. Atribuirea se face pe durata existenţei construcţiei, cu plata unei taxe anuale, potrivit Legii nr. 3”. 

Din coroborarea înscrisurilor depuse la dosarul cauzei rezultă că reclamanta a dobândit dreptul de proprietate doar asupra imobilului construcţie, nu şi asupra suprafeţei de teren ce se regăsea în patrimoniul vânzătorilor, fiindu-i atribuită în folosinţă.

Uzucapiunea este un mod de dobândire a proprietăţii sau a altor drepturi reale cu privire la un lucru, prin posedarea neîntreruptă a acestui lucru în tot timpul fixat de lege.

Potrivit art. 1890 Cod civil adoptat în anul 1864 „toate acţiunile atât reale cât şi personale, pe care legea nu le-a declarat neprescriptibile şi pentru care nu s-a defipt un termen de prescripţie, se vor prescrie prin 30 ani, fără ca cel ce invocă această prescripţie să fie obligat a produce vreun titlu şi fără să i se poată opune reaua-credinţă”.

Din analiza textului de lege citat mai sus, rezultă că pentru a putea dobândi proprietatea bunului prin uzucapiunea prelungită sau de lungă durată, posesorul trebuie să îndeplinească două condiţii: să posede bunul în tot timpul prevăzută de lege, respectiv 30 ani şi posesia să fie utilă, adică neafectată de vreun viciu.

Nu se mai cere nicio altă condiţie pentru invocarea uzucapiunii de lungă durată. Mai mult, posesorul nu trebuie să fie de bună-credinţă, chiar şi o posesie de rea-credinţă este aptă să ducă la dobândirea dreptului real, la împlinirea termenului prescris de art. 1890 Codul civil.

Detenţia precară nu poate avea ca efect dobândirea proprietăţii, indiferent de durata stăpânirii bunului. Pentru un astfel de efect juridic este necesară exercitarea unei posesii, aşa cum reglementează art. 1890 C.civ.

Având în vedere motivarea în fapt şi în drept data de către reclamantă, rezultă că temeiul de drept apare ca inadmisibil, reclamanta având la îndemână alte acte normative cu caracter special care derogă de la norma generală.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 205 C.proc.civ.

La data de ….., pârâtul ......... a depus întâmpinare, prin care a arătat că instanţa va hotărî dacă pot exista situaţii în care reclamantul formulează acţiunea in contradictoriu cu adevăratul proprietar (conform codului civil) si nu in procedura necontencioasa.

Având in vedere si dispoziţiile art. 82 din Legea nr.71/2011, teza a III a („în cazul imobilelor care, la data începerii posesiei, nu erau deschise cărţi funciare, rămân aplicabile dispoziţiile în materie de uzucapiune din Codul civil din 1864”, pârâtul a considerat că în speţă sunt aplicabile regulile din Codul civil din 1864.

Pârâtul a arătat că, în ceea ce priveşte calitatea procesuală activă, reclamanta trebuie să depună certificatul de căsătorie din care să rezulte schimbarea numelui din ......... în ........., pentru a justifica un interes.

Cu privire la calitatea procesuala pasivă, s-a arătat că, la data introducerii cererii de chemare în judecata, 3 dintre pârâţi erau decedaţi. Astfel, ......... - decedata la …. - Certificatul de moştenitor nr. ........./….., ......... - decedat la ….. - Certificatul de moştenitor nr. ….., ......... - decedat la sfârșitul anilor 1980.

Pe fondul cauzei, s-a arătat că, prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ......... la fostul Notariat de Stat ……. şi transcris sub nr. ….., pârâtul ......... alături de defuncţii ........., ......... si ........., au vândut către ......... ......... imobilul situat in ........., compus din construcţie si terenul aferent.

In contractul de vânzare este indicată suprafaţa de …. mp teren aferent construcţiei, care urma regimul prevăzut de Legea nr. 58/1974, respectiv trecea în proprietatea statului.

La data vânzării (1984), curtea imobilului nu cuprindea decât circa ……. mp, astfel cum rezulta şi din Adresa DGITL …..

Restul terenului fusese expropriat de către Stat (conform Decretului nr. 37/1973 şi Decretului nr. 85/1978), în vederea realizării unor obiective de investiţii. Investiţiile au fost realizate doar parţial.

A precizat pârâtul că, în situaţia în care acţiunea se formulează în procedura contencioasă conform dispoziţiilor vechiului cod civil, în vederea indicării proprietarului terenului ce face obiectul uzucapiunii, reclamanta mai trebuia să depună la dosar următoarele documente: adeverinţa emisa de DITL ….. din care sa rezulte ca imobilul in cauza nu se afla in proprietatea publica a statului sau a unităţii administrativ teritoriale; istoric de rol fiscal.

Nu este cunoscută însa situația actuală şi proprietarul actual al terenului, iar demersurile familiei pârâtului pentru recuperarea unor suprafeţe de teren din terenul originar (conform actului din 1889) nu sunt finalizate (menţionează contractul nr. …. - nu din …. cum greşit se face trimitere in adresa emisa de Direcţia Generala de Urbanism si Amenajare a Teritoriului din ….).

În ce priveşte terenul ce a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare nr. ……, care figurează în folosinţa reclamantei ........., pârâtul a apreciat că aceasta putea obţine trecerea respectivei suprafeţe de teren în proprietatea sa printr-o cerere în temeiul art. 36 alin. 3 din Legea nr. 18/1991, în baza unei cereri administrative.

În concluzie, pârâtul ......... a arătat că nu are vreo pretenţie faţă de terenul solicitat de reclamantă, excedentar a ceea ce este trecut în contractul din 1984, urmând ca instanţa să verifice legalitatea şi temeinicia cererii,precum şi întrunirea condiţiilor legale pentru dobândirea dreptului de proprietate, dar consideră că nu are calitate procesuală pasivă în demersul reclamantei de obţinere a dreptului de proprietate asupra acestui teren.

La data de …., pârâtul ......... a depus întâmpinare, prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, iar pe fond a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

La data de …., reclamanta ......... a depus la dosar cerere modificatoare, prin care a arătat că renunţă la judecată faţă de pârâţii  .........; ......... …..; .........; .........; .........; ..........

Astfel, prin modificarea cererii in senul renunţării la judecata fata de paraţii mai sus menţionaţi, rezulta ca in cauza au calitatea de pârâţi numai foştii proprietari ai imobilului din ……… si anume: ......... şi ........., personal si in calitate de moştenitor al lui ........., conform certificatului de moştenitor nr. …….. eliberat de BNP-…….. si al lui ........., conform Certificat de moştenitor nr. ........./……. eliberat de BNP ……

În motivare, s-a arătat că, prin acţiunea iniţială, au fost chemaţi in judecata si: ……… ......... ……., precum si vecinii imobilului: …., ........., ......... şi ........., avându-se in vedere calitatea acestora de proprietari ai imobilelor vecine cu proprietatea reclamantei, pentru a se constata ca terenul ce formează obiectul actiunii prin care se solicita dobândirea proprietăţii prin uzucapiune, nu ar putea fi revendicat de către vecinii proprietari de imobile, iar limita proprietăţilor este aceeaşi, la data introducerii prezentei acţiuni ca si la data dobândirii proprietăţii de către reclamanta.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 204 (1) C.proc.civ. şi art. 406-407 C.proc.civ.

La data de ……, pârâtul …….. a depus la dosar  întâmpinare, prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, iar pe fond a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

Prin sentinţa civilă nr. …….., Judecătoria ......... a admis excepţia necompetenţei materiale şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bucureşti.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut incidenţa dispoziţiilor art. 95 pct. 1,  art. 94 pct. 1 lit. k) şi art. 98 alin. (1) C.proc.civ., precum şi faptul că valoarea obiectului cererii este de ......... lei. 

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă sub nr. ........., la data de …...

Prin încheierea de şedinţă din data de …., tribunalul a luat act de manifestarea de voinţă a reclamantei, potrivit cererii modificatoare depuse la data de ….., în sensul renunţării la judecată împotriva pârâţilor ........., … ......... …, ........., ........., ......... şi ..........

La acelaşi termen de judecată, tribunalul a admis excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtului ........., decedat în anul …., anterior introducerii acţiunii.

Prin aceeaşi încheiere de şedinţă, tribunalul a unit cu fondul excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului ......... şi a încuviinţat pentru reclamantă proba cu înscrisuri şi proba testimonială.

La solicitarea tribunalului, s-au comunicat situaţia juridică a imobilului, istoricul de rol fiscal, adrese emise de OCPI .., Arhivele Naţionale şi Primăria …. – Comisia de Fond Funciar.

La termenul de judecată din …., au fost audiaţi martorii ......... şi ........., declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar (filele …-….).

Prin încheierea de şedinţă din data de ……, tribunalul a încuviinţat pentru reclamantă proba cu expertiză specialitatea topografie.

La data de ….., s-a depus la dosar raportul de expertiză specialitatea topografie întocmit de expertul .........(filele …-….).

Prin încheierea de şedinţă din data de ….., tribunalul a dispus repunerea cauzei pe rol, în baza art. 400 C.proc.civ., în vederea completării probatoriului şi a dispus emiterea unei adrese către expertul tehnic judiciar ........., cu menţiunea de a completa raportul de expertiză specialitatea topografie.

 Completarea la raportul de expertiză specialitatea topografie a fost depusă la dosar la data de ......... (filele ….-…..).

Analizând materialul probator administrat, tribunalul reţine următoarele:

Prin prezenta cerere de chemare în judecată, reclamanta ......... a solicitat constatarea dobândirii prin uzucapiunea de lungă durată a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de ......... m.p., reprezentând diferenţa dintre suprafaţa ocupată şi existentă atât la data perfectării contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ......... de Notariatul de Stat al ......... cât şi în prezent (......... mp) şi suprafaţa menţionată în contractul de vânzare-cumpărare şi în Declaraţia de la D.I.T.L. ….. în suprafaţă de .........mp.

Aşadar, reclamanta a solicitat instanţei să constate că a dobândit prin uzucapiunea de 30 de ani dreptul de proprietate asupra diferenţei dintre suprafaţa reală a terenului (......... mp), conform măsurătorilor efectuate în scopul înscrierii în cartea funciară, suprafaţă existentă atât la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare cât şi în prezent, şi suprafaţa de .........mp teren, menţionată în contractul de vânzare-cumpărare autentic şi în adresa emisă de către D.I.T.L…..

Tribunalul constată că, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ......... de Notariatul de Stat al ......... (filele ..-.. dosar declinat), reclamanta ......... (fostă ........., conform actelor de stare civilă şi sentinţei civile nr. …….. a Judecătoriei ......... – filele ….-…. dosar tribunal), în calitate de cumpărător, a dobândit de la vânzătorii ........., ........., ………. şi ........., dreptul de proprietate asupra construcţiei „apartamentul sistem duplex situat în ......... ce se constituie din subsol, parter si mansarda, cuprinzând vestibul, hol, 3 camere, baie, bucătărie, oficiu, veranda la parter, vestibul, 3 camere, bucătărie, culoar, spălătorie si balcon la mansarda si camera, pivniţa si cămară la subsol”.

În contractul de vânzare-cumpărare se menţionează faptul că „terenul aferent, în suprafaţă de …. mp, urmează prevederile art. 30 alin. 2 din Legea nr. 58/1974, trecând în patrimoniul statului”.

Potrivit procesului-verbal de carte funciară nr. …….. (filele …….-......... dosar tribunal), autorii vânzătorilor din contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ………. aveau în proprietate la adresa din ......... un imobil compus din teren în suprafaţă de ......... mp şi construcţia aferentă. Astfel cum rezultă din înscrisurile depuse în copie la filele …. şi ….. dosar tribunal, din terenul în suprafaţă totală de ......... mp au fost expropriate suprafeţele de …….. mp în baza Decretului nr. 37/1973 şi …….. mp în baza Decretului nr. 85/1978.

Conform completării raportului de expertiză topografică (filele ….-…. dosar tribunal), expertul a identificat, pe baza propriilor măsurători, suprafeţele de teren expropriate ca fiind de …. mp teren expropriat în baza Decretului nr. 37/1973 (în scopul construirii …………..), respectiv ….. mp teren expropriat în baza Decretului nr. 85/1978 (teren ocupat în prezent de blocul …-…. din ……..).

Prin urmare, tribunalul reţine faptul că, în urma exproprierilor în baza Decretelor nr. 37/1973 şi nr. 85/1978, Statul a preluat de la autorii vânzătorilor din contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ......... suprafaţa totală de ….. mp (…. mp + …. mp), astfel cum au fost identificate aceste suprafeţe prin raportul de expertiză topografică efectuat în cauză, completat.

Având în vedere aşadar exproprierea suprafeţei totale de …… mp din terenul în suprafaţă de ......... mp aparţinând autorilor vânzătorilor din contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ........., rezultă că terenul rămas în proprietatea acestora este în suprafaţă de …… mp, astfel cum se arată în raportul de expertiză topografică.

În ceea ce priveşte susţinerile pârâtului ......... referitoare la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, acestea sunt neîntemeiate, tribunalul reţinând că dobândirea de către reclamantă a dreptului de proprietate asupra diferenţei între suprafaţa reală a terenului (….. mp) şi terenul de sub construcţie se constată în contradictoriu cu acest pârât.

Astfel, din materialul probator administrat, rezultă că terenul aferent locuinţei cumpărate de reclamantă în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ……. era la momentul perfectării vânzării locuinţei şi este şi în prezent în suprafaţă de …….. mp, în timp ce reclamanta figurează în evidenţele fiscale ca proprietar al construcţiei şi al terenului aferent, menţionat în adresa emisă de DITL …… (fila …. dosar declinat) ca având o suprafaţă de .........mp. În aceeaşi adresă se precizează că reclamanta deţine în folosinţă  suprafaţa de ......... mp teren neocupat de construcţii.

Prin urmare, chiar dacă în contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ......... este menţionată suprafaţa terenului aferent construcţiei ca fiind …. mp,  astfel cum rezultă din înscrisurile comunicate de …… ......... şi ……………… cu privire la situaţia juridică a imobilului, coroborate cu concluziile raportului de expertiză specialitatea topografie întocmit de expertul tehnic judiciar ........., suprafaţa terenului este mai mare, expertul stabilind faptul că, terenul rămas în proprietatea autorilor vânzătorilor după exproprieri este în suprafaţă de …. mp, aceasta fiind în prezent suprafaţa reală a terenului aferent construcţiei proprietatea reclamantei, conform măsurătorilor.

Aşadar, cu toate că, în actul autentic de vânzare-cumpărare s-a menţionat suprafaţa terenului situat în Bucureşti, ........., …. ca fiind de …. mp, în realitate, începând din anul 1978, aceasta este de ….. mp. Prin urmare, pretenţiile reclamantei în cauza de faţă, având ca obiect constatarea dobândirii prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra diferenţei de teren dintre suprafaţa reală şi cea menţionată în actul autentic de vânzare-cumpărare nu se pot realiza decât în contradictoriu cu pârâtul ........., în calitate de vânzător, respectiv moştenitor al vânzătorilor ........., ……….. şi ......... (astfel cum rezultă din certificatele de moştenitor depuse în copie la filele …….-……… dosar declinat), în calitate de adevărat proprietar al diferenţei de teren care nu a fost transmisă reclamantei prin act autentic.

Este de asemenea neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale active, invocată de pârâtul ........., având în vedere depunerea la dosar a actelor de stare civilă şi a sentinţei civile nr. ……… a Judecătoriei ......... (filele …….-………. dosar tribunal), care atestă schimbarea numelui de familie al reclamantei în anul 1985, ca efect al căsătoriei, din ......... în ........., precum şi păstrarea numelui dobândit prin căsătorie după divorţ.

Astfel cum au declarat martorii ......... şi ......... (filele ……-…… dosar tribunal), reclamanta a stăpânit terenul menţionat în mod neîntrerupt începând din anul 1984, martorii cunoscând faptul că terenul a fost dintotdeauna îngrădit şi a avut mereu aceeaşi suprafaţă, fără a suferi modificări în timp. Aceiaşi martori au arătat că terenul aferent vilei proprietatea reclamantei este bine delimitat faţă de proprietăţile învecinate (în partea din spate ……, în dreapta calcanele caselor învecinate, iar în stânga şi în faţă curtea imobilului se învecinează cu curtea interioară a blocului, imobilul reclamantei fiind situat între blocuri.

De asemenea, martorii au arătat că reclamanta nu a fost tulburată vreodată în posesia terenului de vânzători, iar aceştia nu au emis niciodată vreo pretenţie în legătură cu terenul în litigiu, reclamanta fiind recunoscută ca proprietar al terenului.

Potrivit art. 1847 C.civ., pentru a fi utilă dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune, posesia exercitată trebuie să fie continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar.

Se constată că posesia reclamantei întruneşte toate aceste calităţi, după cum rezultă din întreg materialul probator administrat în cauză, reclamanta stăpânind terenul netulburată, cunoscută ca adevărat proprietar, continuu din anul 1984, fiind aşadar împlinit termenul de 30 ani prevăzut de art. 1890 C.civ. pentru uzucapiunea lungă.

În evidenţele Primăriei ........., reclamanta este înregistrată ca plătitor  de impozite şi taxe pentru imobilul compus din construcţie (clădire corp principal în suprafaţă de ......... mp, mansardă în suprafaţă de …. mp, pivniţă în suprafaţă de ….. mp, anexă în suprafaţă de …. mp) şi teren intravilan în suprafaţă ocupată de construcţii de .........mp şi teren în folosinţă în suprafaţă neocupată de construcţii de ......... mp.

Suprafeţele de teren ocupate de construcţii au fost identificate prin raportul de expertiză topografică, pe baza măsurătorilor expertului, respectiv teren ocupat de locuinţa Ds+P+M (corpul C1) în suprafaţă construită la sol de ….. mp şi anexa (corpul C2) în suprafaţă construită la sol de …. mp (filele ….-….. dosar tribunal).

Prin urmare, obiectul prezentei acţiuni, astfel cum a fost modificată şi precizată, este reprezentat de diferenţa dintre suprafaţa reală a terenului (…… mp) şi suprafaţa de teren ocupată de construcţii, care, potrivit raportului de expertiză, este de ….. mp (….. mp + …. mp).

Se observă faptul că reclamanta a solicitat să se constate dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune cu privire la diferenţa de suprafaţă de ......... mp (......... mp – .........mp), însă tribunalul va avea în vedere suprafeţele identificate de expertul tehnic judiciar .........potrivit măsurătorilor efectuate de acesta, astfel cum au fost menţionate anterior.

Având în vedere manifestarea expresă de voinţă a reclamantei, în baza dispoziţiilor art. 406 C.pr.civ., tribunalul va lua act de renunţarea acesteia la judecata în contradictoriu cu pârâţii ........., Primăria ......... , ........., ........., ......... şi ..........

Faţă de admiterea excepţiei lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtului ........., va fi respinsă acţiunea formulată împotriva acestui pârât decedat, ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără capacitate procesuală de folosinţă.

Având în vedere considerentele anterior expuse, tribunalul va respinge ca neîntemeiate excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului ........., va admite în parte acţiunea modificată şi precizată formulată de reclamantă împotriva pârâtului ......... şi va constata că reclamanta a dobândit, prin uzucapiunea de lungă durată, dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 411 mp, situat în ............., reprezentând diferenţa dintre terenul în suprafaţă de ……. mp şi terenul ocupat de construcţii în suprafaţă totală de ……… mp (….. mp + ….. mp), astfel cum a fost identificat prin raportul de expertiză topografică întocmit de expertul tehnic judiciar .........(filele …..-…… dosar tribunal).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Ia act de renunţarea reclamantei ........., cu domiciliul ales la ……………, la judecata în contradictoriu cu pârâţii ........., cu sediul în ……, ….. ......... ……, cu sediul în ….., …….., cu sediul în Bucureşti, ……., ........., cu domiciliul ales ………., ........., cu domiciliul în …….. şi ........., cu domiciliul în ………...

 Respinge acţiunea formulată împotriva pârâtului ......... - decedat, ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără capacitate procesuală de folosinţă.

Respinge ca neîntemeiate excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului ..........

Admite în parte acţiunea modificată şi precizată, formulată de reclamanta ........., …….., în contradictoriu cu pârâtul ........., cu domiciliul ales ………..

Constată că reclamanta a dobândit, prin uzucapiunea de lungă durată, dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de ….. mp, situat în …….., reprezentând diferenţa dintre terenul în suprafaţă de ………. mp şi terenul ocupat de construcţii în suprafaţă totală de ….. mp (……. mp + …. mp), astfel cum a fost identificat prin raportul de expertiză topografică întocmit de expertul tehnic judiciar .........(filele ….-…. dosar tribunal).

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare în ceea ce priveşte renunţarea reclamantei la judecata în contradictoriu cu pârâţii ........., …. ........., …….., ........., ......... şi ..........

Pronunţată în şedinţă publică, azi, ..........

PREŞEDINTE  GREFIER