Anulare act emis de autorităţile publice locale

Sentinţă civilă 705 din 22.03.2012


Dosar nr. 6100/121/2010*

S E N T I N Ţ A  NR. 705/2012

din 22 Martie 2012

I N S T A N Ţ A

Deliberand asupra actiunii in contencios administrativ de fata:

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Galati  Sectia comerciala si de contencios

administrativ la data de 22.06.2010 sub nr 6100-121-2010 , reclamanta SC A SRL GALATI, in

contradictoriu cu paratul Consiliul Local Galati, a solicitat anularea adresei nr 28414/8.03.2010 si

stabilirea pretului de vanzare a imobilului situat in Galati, str …. nr …., in concordanta cu piata imobiliara

libera.

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca este proprietara imobilului mentionat, avand

suprafata la sol de 791,98 mp situata pe terenul in suprafata de 2044,42 mp proprietatea statului . Mai

arata ca in anul 2005 a intreprins toate demersurile in scopul intocmirii documentatiei pentru emiterea

Ordinului Prefectului pentru ca municipiul Galati sa devina proprietarul terenului in suprafata de 2044,42

mp . Mai sustine reclamanta ca intreaga suprafata de teren este ocupata de constructiile proprietatea

sa. In continuare sustine reclamanta ca in anul 2007 a formulat o noua cerere de cumparare , reiterand-o

in anii 2008 si 2009.Precizeaza ca in anul 2010 s-a ajuns la faza de evaluare a acestui teren, paratul

comunicandu-i prin adresa nr 28414/8.03.2010 ca pretul vanzarii este de 241 euro/mp.

Reclamanta sustine ca acest pret este abuziv si nelegal, in conditiile in care pretul real este

cuprins intre 40-152 euro /mp.

In drept a invocat dispoziţiile  art 1, 7 si 8 din Legea nr  554/2004.

La dosar reclamanta  a depus inscrisuri

Legal citat, paratul Primarul municipiului Galati a formulat intampinare prin care a invocat

exceptia inadmisibilitatii promovarii actiunii, pentru lipsa procedurii prealabile. Pe fondul cauzei a

solicitat respingerea actiunii ca nefondata, aratand ca acest contract de vanzare-cumparare se poate

incheia numai in conditile stabilite prin HCL nr  207/2010, iar pretul  in cauza a fost stabilit in baza unui

raport de evaluare .

 In cauza  completul initial investit a dispus efectuarea unei expertize topometrice.

In sedinta publica din data de 10.01.2011, instanta , fata de precizarile reclamantei, a introdus in

cauza ca parat pe Municipiul Galati , prin Primar.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Potrivit dispoziţiilor art 137 alin 1 Cod procedură civilă , instanta se va pronunta mai intai asupra

exceptiilor care fac de prisos, in tot sau in parte, cercetarea in fond a pricinii.

In lumina dispoziţiilor art 137 alin 1 Cod procedură civilă , instanta va analiza cu prioritate

exceptia inadmisibilitatii promovarii actiunii, invocata de paratul municipiul Galati prin intampinare.

Potrivit dispoziţiilor art 7 din Legea nr  554/2004 privind contenciosul administrativ, ’’ Înainte de

a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată

într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie să solicite

autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau

în parte, a acestuia. Plângerea se poate adresa în egală măsură organului ierarhic superior, dacă acesta

există’’.

In cauza, din adresele aflate la dosar emise de Primaria municipiului Galati rezulta ca

reclamanta a indeplinit procedura recursului gratios reglementata de dispoziţiile art 7 din Legea nr

554/2004, motiv pentru care instanta va respinge exceptia inadmisibilitatii ca nefondata.

Cu privire la fondul cauzei, instanta retine ca prin adresa a carei anulare o solicita reclamanta, i

s-a adus la cunostinta reclamantei ca pretul de vanzare a unui metru patrat de teren situat in Galati, str

Morilor nr  54 este de 241 euro , fara TVA, astfel cum rezulta din continutul raportului de evaluare .

Intr-adevar, reclamanta a solicitat Primariei municipiului Galati , prin cererea nr 61294/9.06.2005,

vanzarea terenului situat in Galati, str Morilor nr 54, in suprafata de 2044,22 mp. Ulterior, reclamanta a

notificat paratul Primarul municipiului Galati ( adresa nr 106758/3.11.2009 -fila 12-13) in sensul

prezentarii la notariat pentru perfectare in forma autentica a contractului de vanzare-cumparare privind

acest teren.

Terenul in discutie se afla in proprietatea municipiului Galati, astfel cum rezulta din Ordinul nr

370/13.12.2007 emis de Prefectul Judetului Galati.

Potrivit dispoziţiilor art 10 din Legea nr 215/2001 , ’’ Autorităţile administraţiei publice locale

administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate publică

sau privată ale comunelor, oraşelor şi judeţelor, în conformitate cu principiul autonomiei locale’’.

Potrivit dispoziţiilor art 38 alin 2 lit h din acelaşi act normativ , Consiliul local ’’ hotărăşte

vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei sau oraşului, după caz,

în condiţiile legii’’.

Prin HCL nr. 207/2010, privind aprobarea Regulamentului privind vanzarea unor categorii de

terenuri proprietate privata a municipiului Galati, s-a stabilit la nivelul municipiului Galati ca suprafetele

de teren concesionate, pe care sunt ridicate constructii (..) sau concesionarul face dovada proprietatii

asupra constructiilor, se pot vinde prin atribuire directa. Capitolul II din acelasi Regulament prevede la

pct III.3.3 prevede necesitatea unui raport de evaluare asupra terenului in cauza.

Reclamantul nu a contestat existenta raportului de evaluare, care a stabilit pretul de 241 euro

/mp fata TVA, ci valoarea  acestuia, apreciind ca este exagerata comparativ cu pretul pietii.

Instanta retine ca potrivit HCL 207/2010, pretul vanzarii acestor terenuri care fac parte din

proprietatea privata a municipiului Galati este legal stabilit, neputand admite ca pret al vanzarii valoarea

de piata a imobilelor si nici pretul stabilit pe baza de expertiza topometrica.

Fata de toate aceste considerente, urmeaza ca instanta sa respinga actiunea ca nefondata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge excepţia inadmisibilităţii promovării acţiunii, ca nefondată.

Respinge acţiunea în contencios administrativ-fiscal având ca obiect „anulare act administrativ”

formulată de reclamantul SC A SRL în contradictoriu cu  pârâţii PRIMARUL MUNICIPIULUI GALAŢI,

cu sediul în Galaţi, str. Domnească, nr. 38, CONSILIUL LOCAL GALAŢI, cu sediul în Galaţi, str.

Eroilor, nr. 7 şi MUNICIPIUL GALAŢI – prin PRIMAR, cu sediul în Galaţi, str. Domnească, nr. 38, ca

nefondată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 22.03.2012.