Desfiintare de înscrisuri

Sentinţă penală 109 din 12.02.2016


SENTINȚA PENALĂ NR. 109

Şedinţa publică din data de 12.02.2016

Judecător de Cameră Preliminară-LILIANA-MIRELA PUŞCAŞU

GREFIER – ELIZA-NICOLETTA FEKETE

Ministerul Public reprezentat de procuror – Vicențiu Crăciunel Antohi

Pe rol pronunțarea  cererii privind desființare de înscrisuri formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Onești în contradictoriu cu intimații … și ….

Dezbaterile în fond au avut la data de 1.02.2016, fiind consemnate prin încheierea de amânare a pronunțării de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ

Deliberând, asupra cauzei penale de față;

Prin cererea înregistrată la data de 23.12.2015 Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti a solicitat desființarea totală a certificatului de moştenitor nr.7 /21.03.2012 emis de BNP Olaru Aurelian Romeo  , aflat la fila 25 dosar u.p..

În motivarea sesizării s-a arătat prin ordonanţa nr. .15/P/2015 din data de  9.11.2015 Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti a dispus, în baza dispoziţiilor  art. 314 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., art. 315 alin. (1) lit. b), rap. la  art. 16 alin. (1) lit. a,b clasarea cauzei care face obiectul dosarului cu nr. de mai sus, privind pe suspecţii: … şi …  sub aspectul infracţiunii de „ neglijenţă în serviciu „ prevăzută de art. 249 al.1 Cod Penal din 1969 ,cu aplicarea art.5 Cod Penal .

În fapt, s-a reținut că la data de  06.01.2015, … şi … învederează Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti, prin intermediul unei plângeri penale, faptul că, uzând de manopere dolosive, respectiv o declaraţie necorespunzătoare adevărului, în faţa organelor abilitate din cadrul Primăriei …, nepotul lor – … a intrat în posesia anexei 24 şi apoi a înscrisului subsecvent – certificatul de unic moştenitor după defuncţii …, autor comun, şi …, urmarea imediată constând în denaturarea devoluţiunii succesorale, în sensul excluderii petenţilor de la masa de partajat şi vătămării intereselor legale ale acestora.

În dovedirea celor reclamate, persoanele vătămate anexează sesizării, printre altele, certificatul de moştenitor nr. 7/21.03.2012, emis de BNP Olaru Aurelian Romeo, şi anexa 24- sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale - înscrisuri defăimate ca având un conţinut necorespunzător adevărului.

Din actele de urmărire penală administrate în cauză, conform dispoziţiilor de 99 şi următoarele din Cod procedură penală (depoziţii persoane vătămate, înscrisuri, probe testimoniale, depoziţii suspecţi, inculpaţi, procedeul probatoriu al confruntării) au rezultat următoarele:

De la decesul autorilor comuni, persoanele vătămate nu au formulat cerere pentru dezbatere succesorală.

…, fiul defunctului … şi nepot al defunctei …, în acest context, constrâns potrivit propriilor depoziţii de necesitatea reglementării situaţiei juridice a imobilului din …, construit de tatăl său – …, în faţa furnizorilor de utilităţi, s-a deplasat la sediul Primăriei …, pe 21.02.2012, în scopul întreprinderii demersurilor vizând obţinerea anexei 24 după defunctul ...

În acest sens, a fost îndrumat către Compartimentul stare civilă, unde îşi desfăşura activitatea suspectul …, în calitate de ofiţer de stare civilă delegat.

Solicitantul anexei 24 şi-a arogat vocaţia succesorală după defunctul …, prezentând în susţinerea temeiniciei cererii, certificatul de deces al acestuia şi propriul act de identitate.

…, în mod superficial, s-a rezumat doar la a-l interoga, în legătură cu posibilitatea existenţei şi altor fraţi, surori ai acestora, omiţând să-i înmâneze anexa 23, intitulată cerere pentru deschiderea procedurii succesorale, în vederea completării pe prima pagină, obligaţie ce incumbă funcţionarului public în succesiunea activităţilor derulate, pentru eliberarea anexei 24. Cererea în vederea deschiderii procedurii succesorale astfel completată, ca o regulă generală, se impunea a fi consemnată de … în registrul special de evidenţă şi apoi prezentată agentului agricol …, pentru a trece pe versoul înscrisului proprietăţile din rolul fiscal al persoanei decedate, după o prealabilă înregistrare în registrul general de corespondenţă.

Potrivit dispoziţiilor art. 6 din Legea 119/1996, republicată în 2012, ofiţerul de stare civilă era obligat să verifice realitatea conţinutului declaraţiei, ceea ce semnifica şi o consemnare scriptică a acesteia şi concordanţa cu actele prezentate de succesor, încălcarea unor astfel de sarcini constituind contravenţia prevăzută de art. 63 al. 1 lit. g din Legea 119/1996.

În interiorul acestor circumstanţe, … l-a însoţit pe inculpatul … la Compartimentul agricol, unde a înmânat agentului agricol … tipizatul anexa 24, completat pe prima pagină, mai puţin cererea pentru deschiderea procedurii succesorale, asigurând-o însă de existenţa înscrisului în materialitatea lui, situaţie contrară realităţii relevată de mărturiile numitei …, depoziţiile inculpatei …, de adresele emise de autorităţile locale şi de absenţa înregistrării anexei 23 într-un registru special de evidenţă, inexistent la acea dată.

Activităţile derulate apoi de … au concurat la producerea urmării imediate sesizată de persoanele vătămate … şi ….

Astfel, agentul agricol a acceptat consemnarea anexei 23 la poziţia 553 din registrul general de corespondenţă, fără a lua act, prin propriile percepţii, în mod direct, nemijlocit, de conţinutul înscrisului.

În dialogul iniţiat de …, pentru a identifica obiectul solicitărilor formulate de ..., acesta şi-a menţinut susţinerile, conform cărora este unic moştenitor al defunctului tată – ….

Agentul agricol nu a verificat concordanţa între afirmaţiile verbale ale inculpatului … şi datele existente în registrul agricol la poziţia de rol a defunctului …, atestând, în mod eronat, pe cea de-a doua pagină, şi imobile ce figurau la poziţia de rol a defunctei …, respectiv terenurile în suprafaţă totală de 10.000 mp intravilan şi locuinţa compusă din 4 camere + dependinţe, în suprafaţă construită de 80 mp, imobile situate în com. …, sat …

Apărările inculpatei … referitoare la conţinutul rubricilor „bunuri imobile ale autorului succesiunii” de pe cea de-a doua pagină a tipizatului anexă 24, converg spre consecinţa constatării, în baza verificării registrului agricol a unei identităţi a poziţiei de rol cu care figurau cei doi defuncţi, mamă şi fiu, pe fondul unei convieţuiri percepute de funcţionarul public din perspectiva deplasărilor sale în teritoriu impuse de fişa postului (pct. 3 atribuţii).

În justificarea consemnărilor eronate, … declară că … nu avea o poziţie de rol distinctă de a defunctei … şi profitând de preexistenţa decesului acesteia, ca fiu supravieţuitor, a declarat pe propria răspundere că este proprietarul tuturor bunurilor, poziţie facilitată şi de ordonanţa Guvernului OG nr. 1/1992, care a statuat, indiferent de succesiunea legilor în timp, că „înscrierea datelor în registrul agricol se va face pe baza declaraţiilor, sub semnătură proprie a capului de gospodărie.”

Toate aceste circumstanţe coroborate cu rezultatul discuţiilor intervenite între … şi … cu prilejul deplasărilor în teren anterior decesului celei de a doua, discuţii referitoare la starea materială, i-au întărit convingerea că datele înscrise în registrul agricol, în baza declaraţiei defunctului …, corespund realităţii faptice.

… recunoaşte însă că avea obligaţia unor verificări suplimentare, inclusiv şi o prezenţă la faţa locului, activitate ce presupunea scurgerea unei perioade de timp între solicitarea anexei 24 şi eliberarea acesteia în favoarea destinatarului, situaţie în contradicţie cu anumite cutume ale practicii primăriei, conform cărora, pentru a preveni formularea unor sesizări din partea cetăţenilor, înscrisurile solicitate erau eliberate în aceeaşi zi în care petentul depunea cererile, aspecte susţinute nu doar de …, ci şi de martora … sau de suspectul ...

Intrând în posesia anexei 24 şi a celorlalte înscrisuri subsecvente acesteia, respectiv certificat pentru atestarea posesiei, proces verbal de identificare imobil şi certificat fiscal, toate înregistrate sub nr. 563/22.02.2012, … a uzat de acesta în faţa notarului public …, care, pe calea unei proceduri, prin eliberarea certificatului de moştenitor nr. 7/21.03.2012, a statuat că .. este unic moştenitor al defunctului Panţîru Ion, primeşte întreaga masă succesorală şi că nu există renunţători sau străini de succesiune.

Totodată, întrucât s-a stabilit că  După cercetarea suspecților pentru infracțiunea de neglijență în  serviciu s-a considerat că în cauză, sunt incidente dispoziţiile art. 19 din Legea 255/2013, potrivit cărora atunci când, în cursul procesului, se constată că în privinţa unei fapte comise anterior intrării în vigoare a Noului Cod penal, sunt aplicabile dispoziţiile art. 18 ind. 1 Cod penal de la 1969,  ca lege penală mai favorabilă, iar procurorul dispune clasarea.

Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 18 ind. 1 din Cod penal de la 1969, art. 90, art. 91 Cod penal de la 1969, suspecţii … şi … au fost  sancţionaţi administrativ cu amendă în cuantum de câte 400 lei.

Întrucât s-a stabilit că certificatul de moştenitor cu nr. 7/21.03.2012, emis de BNP Olaru Aurelian Romeo, reproduce la pct. 1 lit. b „masă succesorală” date necorespunzătoare adevărului, conţinute în înscrisul ce-l precede, respectiv anexa 24 (fl. 25 dosar), se impune desfiinţarea totală a acestuia .

În conformitate cu dispoziţiile deciziei nr.166/2015 a Curţii Constituţionale prin care s-au declarat neconstituţionale  dispoziţiilor art. 5491 alin. (2) şi al.3 C. proc. pen., s-a dispus citarea părţilor şi a reprezentantului Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti,în şedinţă publică.

Suspecţii  intimaţi  nu au  propus probe noi.

Analizând actele si lucrările dosarului, judecătorul de cameră preliminară constată, în conformitate cu dispoziţiile art. 5491 alin. (3) C. proc. pen., că în cauză sunt îndeplinite  condiţiile prevăzute de lege pentru dispunerea măsurii desființării totale a certificatului de moştenitor nr.7 /21.03.2012 emis de BNP Olaru Aurelian Romeo  , aflat la fila 25 dosar u.p..

Astfel, în dosarul penal nr. 15/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti s-a început urmărirea penală  față de suspecţii … şi …  sub aspectul infracţiunii de „ neglijenţă în serviciu „ prevăzută de art. 249 al.1 Cod Penal din 1969 ,cu aplicarea art.5 Cod Penal .

Prin ordonanţa nr. 15/P/2015 din data de . 9.11.2015 Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti a dispus, în baza dispoziţiilor  art. 314 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., art. 315 alin. (1) lit. b), rap. la  art. 16 alin. (1) lit. a,b clasarea cauzei care face obiectul dosarului cu nr. de mai sus, privind pe suspecţii: … şi …  sub aspectul infracţiunii de „ neglijenţă în serviciu „ prevăzută de art. 249 al.1 Cod Penal din 1969 ,cu aplicarea art.5 Cod Penal. De asemenea, în baza art. 18 ind.1 al.3 Cod Penal 1969  ,art.90,91 Cod Penal 1969 , s-a aplicat suspecţilor amendă administrativă în cuantum de câte 400 lei.

Judecătorul de cameră preliminară a reţinut că in mod legal şi temeinic procurorul de caz a dispus scoaterea acestora de sub urmărirea penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ  .

Faptele de “ neglijenţă în serviciu”  există  , prin urmare, au fost probate , însă procurorul le-a aplicat suspecţilor … şi … o sancţiune cu caracter administrativ faţă de atingerea minimă adusă valorilor apărate prin lege şi circumstanţele personale ale acestora, iar  ordonanţele de clasare au rămas definitive. Având în vedere faptul că certificatul de moştenitor nr.7 /21.03.2012 emis de BNP Olaru Aurelian Romeo  , aflat la fila 25 dosar u.p., reproduce la pct.1 lit. b “ masă succesorală “date necorespunzătoare adevărului se impune desfiinţarea acestuia  .

Faţă de considerentele sus-invocate judecătorul de cameră preliminară va admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti.

Pe cale de consecinţă şi în baza prevederilor  art. 5491 alin. 3 lit. b C.pr.pen. art. 315 alin. 2 lit. d Cod pr.pen. va  dispune desfiinţarea totală a certificatului de moştenitor nr.7 /21.03.2012 emis de BNP Olaru Aurelian Romeo  , aflat la fila 25 dosar u.p..

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

Pentru aceste motive,

 În numele legii,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti.

În baza art. 5491 alin. 3 lit. b C.pr.pen. art. 315 alin. 2 lit. d Cod pr.pen.  dispune desfiinţarea totală a certificatului de moştenitor nr.7 /21.03.2012 emis de BNP Olaru Aurelian Romeo  , aflat la fila 25 dosar u.p..

 În baza art. 275 alin. 3 Cod pr.pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

 Pronunţată în şedinţă publică, azi 12.02.2016.