Înregistrare stare civilă

Sentinţă civilă 190 din 09.01.2009


Dosar nr. 10613/302/2008

Sentinţa civilă nr. 190

Şedinţa publică de la 09.01.2009

 Ministerul public a fost reprezentat de procuror M R, de la P. de pe lângă J. S.5 B..

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta G V şi pe pârâta P. A C – Serviciul de Stare Civilă, având ca obiect înregistrare tardivă naştere.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamanta personal, lipsind pârâta.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Reclamanta, personal, depune la dosar un timbru judiciar de 0,15 lei. Învederează că în prezent domiciliază la adresa din Bucureşti

 Instanţa pune în discuţie utilitatea revenirii cu adresă către P. S. 5 – D. E.P., faţă de procesul-verbal depus la fila 14, cuprinzând rezultatul cercetărilor efectuate de P. A C– Serviciul de Stare Civilă.

Reclamanta personal şi reprezentantul Ministerului Public consideră inutilă adresa.

Instanţa revine asupra măsurii efectuării adresei către P S5 – DEP, apreciind-o inutilă în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pentru dezbateri.

Reclamanta personal solicită admiterea acţiunii şi înregistrarea naşterii minorei G L.M

 Reprezentantul Ministerului Public, în temeiul dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 119/1996, pune concluzii de admitere a cererii, în sensul înregistrării naşterii minorei G. L.M.

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 27.10.2008 sub nr. 10613/302/2008, reclamanta G. V a chemat în judecată pe pârâta P A. C. – Serviciul de Stare Civilă, solicitând ca prin hotărârea ce va pronunţa să se dispună înregistrarea tardivă a naşterii minorei G. L.M, potrivit certificatului medical constatator al născutului viu cu nr.135.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că a născut un copil de sex feminin la Centrul de Asistenţă Medico-Socială, comuna A. C,  având 52 cm şi fiind în greutate de 3750 g., astfel cum rezultă din certificatul medical constatator al născutului viu nr.135.

În drept, cererea a fost întemeiată pe disp. art. 21 din Legea nr. 119/1997.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru de 9 RON şi timbru judiciar de 0,3 RON.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus, în copie, raportul de expertiză medico-legală antropologică, actul de identitate şi certificat medical constatator al născutului viu nr.135.

În cauză au fost efectuate verificările obligatorii prevăzute de art. 21 din Legea 119/1996, la dosar fiind depus în acest sens procesul verbal încheiat la data de ... de P A. C..

 Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art.21 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, când declaraţia de naştere a unui copil a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, întocmirea actului de naştere se face numai în baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, care trebuie să conţină toate datele necesare întocmirii actului de naştere, acţiunea fiind soluţionată, la sesizarea persoanei interesate şi pe baza verificărilor pentru stabilirea identităţii efectuate de poliţie, precum şi a avizului medicului legist cu privire la vârsta şi sexul persoanei al cărei act de naştere se cere a fi întocmit, cu participarea procurorului, de judecătoria în a cărei rază teritorială se află domiciliul persoanei interesate.

Potrivit concluziilor raportului de expertiză medico-legală antropologică pe persoană pentru stabilirea vârstei şi sexului nr. A.9/9577/2008 efectuat de către I.N.M.L. „Prof. Dr. M. M.”, s-a stabilit că: minora G. L.M, de sex feminin, a avut la data examinării vârsta de aproximativ 12 ani, data naşterii putând fi ......

Din verificările obligatorii dispuse şi efectuate în cauză conform art.21 al.2 din Legea nr.119/1996 de către P c A Ci, al căror rezultat a fost comunicat instanţei prin procesul verbal încheiat la data de 21.11.2008, se reţine şi faptul că naşterea minorei nu a fost înregistrată, aceasta putând fi înregistrată cu următoarele date: nume – G., prenume – L. M., sexul – feminin, locul naşterii – c.A. C., jud.G, data naşterii – ..., părinţii: tatăl: n, mama: G V.

Instanţa reţine că minora se află în prezent în îngrijirea reclamantei, tatăl minorei nu a formulat o declaraţie de recunoaştere de paternitate, astfel că filiaţia faţă de tată nu poate fi stabilită. În consecinţă, instanţa va dispune înregistrarea naşterii numitei G L-M, în comuna A C, jud.G, având ca mamă pe reclamanta GV,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamanta Glăvan Vasilica, împotriva pârâtei Pc A C– Serviciul de Stare Civilă.

 Dispune înregistrarea naşterii minorei G. L.-M., de sex feminin, născută la ..... în comuna A. C., iu, din părinţi: tatăl - n, mama – G. V., .

 Dispune efectuarea înregistrărilor corespunzătoare în Registrul de Stare Civilă al P c.A Ci, jud.G.

 Cu recurs în 15 zile de la comunicare.