Minori

Sentinţă civilă 1616 din 18.06.2014


INSTANTA

Cu nr.X din 07.03.2014 s-a inregistrat cererea prin care reclamanta R N, CNP X, cu domiciliul insatul si com.X, jud. Vsi resedinta in suburbia C, oras M, jud.V si cu domiciliul procesual alesla cabinetul de avocat C I, cu sediul in B, str. H, X, jud.V, in contradictoriu cu parata U.A.T municipiul B, Serviciulde stare civila a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna inregistrarea tardiva a nasterii minorei R C M in registrul starii civile, sa se stabileasca caminora, R C Mare ca tata pe paratul E D P, CNP X, sa incuviinteze ca minora sa poarte numele tatalui, E. Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Motivand cererea reclamanta a sustinut ca la data de 12 octombrie 2012 s-a nascut minora R C M, in greutate de 3,700 Kg, inaltime de 51 cm la Spitalul municipal „Elena Beldiman„ din B. Minora nu a fost inregistrata datorita problemelor financiare. Minora a rezultat din relatia de concubinaj notorie a reclamantei cu paratul. In prezent exista aceeasi relatie de concubinaj. A motivat cererea in drept pe dispozitiile art.18 din Legea nr.119/1996, art.31 alin.2-4 din metodologia de aplicare a Legii nr.119/1996, art.425, art.426, art.450 al.2 din noul cod civil.

A solicitat administrarea probei cu interogatoriu, acte si a depus in acest senscopie de pe certificatul medical constatator al nascutului viu nr.1147 din 16.10.2012, copia cartilor de identitate pentru reclamanta si parat si copii de pe certificatele lor de nastere. A solicitat audierea martorului X si daca se impune o expertiza serologica sau ADN. In temeiul art. 18 din L119/1996 au fost solicitate verificari de la Serviciul public comunitar local pentru evidenta persoanelor B, care au fost comunicate cu adresa nr.X/12.06.2014, s-a solicitat expertizarea minorei care a fost efectuata de Serviciul medico legal judetean V si a fost inaintat cu adresa nr.100/E din 26 mai 2014.

Prezent in instanta paratul a sustinut ca este tatal minorei si ca a rezultat din relatia de concubinaj cu reclamanta. A fost de acord ca minora sa poarte numele sau de familie.

Potrivit art.18, art.22 dinLegea nr.119/1996 „(1) Cand declaratia a fost facuta dupa trecerea unui an de la data nasterii, intocmirea actului se face in baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, care trebuie sa contina toate datele necesare intocmirii actului de nastere. (2) Actiunea se introduce la judecatoria in a carei raza teritoriala are domiciliul persoana interesata sau unde are sediul serviciul de protectie speciala a copilului. Cererea se solutioneaza potrivit dispozitiilor privind procedura necontencioasa din codul de procedura civila In vederea solutionarii, instanta solicita serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor in a carui raza administrativ-teritoriala are domiciliul persoana interesata sau se afla sediul serviciului de protectie speciala a copilului verificari pentru stabilirea identitatii, precum si avizul medicului legist cu privire la varsta si sexul persoanei al carei act de nastere se cere a fi intocmit. Judecarea cauzei se face cu participarea procurorului. (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul in care nasterea unui cetatean roman s-a produs in strainatate, iar declaratia de nastere se face in tara. Art. 22 „La inregistrarea nasterii, ofiterul de stare civila atribuie si inscrie codul numeric personal, care se mentioneaza in certificatul de nastere, precum si in toate celelalte acte care privesc persoana in cauza.”

Din cercetarile efectuate de Serviciul public comunitar local pentru evidenta persoanelor B, comunicate cu adresa nr.X/12.06.2014 rezulta ca la data deX reclamanta, R N, fiica lui X si X, nascuta la data de 25 iulie 1989 in localitatea X, jud.V, cu domiciliul in localitatea X, jud.Va nascut peminora R C M, in greutate de 3,700 Kg, inaltime de 51 cm la Spitalul municipal „Elena Beldiman„ din B. Nasterea minorei nu a fost inregistrata in registrul de nasteri de la Oficiul starii civile din B. Potrivit expertizei medico legale inaintate cu adresa nr.100/E din 26 mai 2014 de Serviciul medico legal judetean Vminora R C M prezinta o dezvoltare somatica corespunzatoarevarstei de 1 an si 7 luni, este de sex feminin si data nasterii poate fi 12 octombrie 2012.

Fiind indeplinite cerintele art.18 Legii nr.119/1996instanta urmeaza sa admita cererea si sa dispuna inregistrarea nasterii minorei in registrul starii civile de la UAT B.

Minora s-a nascut in data de 12 octombrie 2012 si se vor aplica dispozitiile legale privind filiatia prevazute de noul cod civil. Paratul E DP a recunoscutca este tatal minorei si ca aceastaa rezultat din relatia de concubinaj cu reclamanta. A fost de acord ca minora sa poarte numele sau de familie.

Potrivit art. 425 Cod civil „(1) Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei apartine copilului si se porneste in numele lui de catre mama, chiar daca este minora, sau de catre reprezentantul lui legal.(2) Ea poate fi pornita sau, dupa caz, continuata si de mostenitorii copilului, in conditiile legii.(3) Actiunea in stabilirea paternitatii poate fi pornita si impotriva mostenitorilor pretinsului tata.” Potrivit art. 426 din Codul civil „Prezumtia filiatiei fata de pretinsul tata (1) Paternitatea se prezuma daca se dovedeste ca pretinsul tata a convietuit cu mama copilului in perioada timpului legal al conceptiunii.(2) Prezumtia este inlaturata daca pretinsul tata dovedeste ca este exclus ca el sa il fi conceput pe copil.” In temeiul art. 450 din codul familiei privind „Numele copilului din afara casatoriei -(1) Copilul din afara casatoriei ia numele de familie al aceluia dintre parinti fata de care filiatia a fost mai intai stabilita. (2) In cazul in care filiatia a fost stabilita ulterior si fata de celalalt parinte, copilul, prin acordul parintilor, poate lua numele de familie al parintelui fata de care si-a stabilit filiatia ulterior sau numele reunite ale acestora. Noul nume de familie al copilului se declara de catre parinti, impreuna, la serviciul de stare civila la care a fost inregistrata nasterea. In lipsa acordului parintilor se aplica dispozitiile art.449 al.3. (3) In cazul in care copilul si-a stabilit filiatia in acelasi timp fata de ambii parinti, se aplica in mod corespunzator dispozitiile art.449 alin. (2) si (3).”

In baza textelor de mai sus instanta apreciaza cererea reclamantei privind stabilirea paternitatii intemeiata, urmeaza sa o admita, sa constate ca paratul este tatal minorei si sa dispuna ca pe viitor minora sa poarte numele tatalui. Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Domenii speta