Pensie întreţinere

Sentinţă civilă 192 din 09.01.2009


Dosar nr. 1379/302/2008

Sentinţa civilă nr. 192

Şedinţa publică de la 09.01.2009

Pe rol soluţionarea cauzei civile de fata privind pe reclamanta L. C. şi pe pârâtul F. G. şi în contradictoriu cu Autoritatea Tutelară, având ca obiect majorare pensie de întreţinere.

La apelul nominal făcut în şedinţa publica nu au răspuns părţile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţa, care învederează instanţei lipsa relaţiilor de la SC M P SRL. Mai arată că, reclamanta a solicitat judecarea cauzei în lipsă conform art.242 C.p.c.

Instanţa apreciază că nu se mai impune revenirea cu adresă către societate, având în vedere că s-au acordat două termene în acest sens, urmând a fi avute în vedere veniturile cuprinse în adeverinţa depusă la fila 8 din dosar.

Instanţa constată cauza în judecată şi o reţine spre soluţionare.

INSTANŢA

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti sub numărul 1379/302/2008 la data de 14.02.2008, reclamanta L C a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu pârâtul F G şi cu Autoritatea Tutelară să se dispună majorarea pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul prin sentinţa civilă nr. 2781/14.04.1999 pronunţată de J. S. 5 B..

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că prin sentinţa civilă menţionată pârâtul a fost obligat la plata sumei de 75.000 ROL lunar cu titlu de pensie de întreţinere pentru minora F.S.-G., .. Având în vedere ca în prezent nevoile minorei au crescut, iar veniturile pârâtului s-au majorat, reclamanta solicită majorarea pensiei de întreţinere în raport de veniturile pe care le realizează pârâtul. A Solicitat acordarea unei cote de 1/3 din venitul pârâtului deoarece acesta a mai avut un copil în întreţinere care a decedat.

În drept, cererea a fost întemeiată pe disp.art.94 al.2, 3 C.fam..

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar, în copie: sentinţa civilă nr. 2781/14.04.1999 pronunţată de J. S.5 B. în dosarul nr. 1592/1999, certificatul de naştere al minorei.

La termenul din data de 20.03.2008 reclamanta a depus la dosar adeverinţa nr. 6/05.02.2008 cu privire la veniturile pârâtului, emisă de SC M. P. SRL.

Pârâtul, deşi legal citat nu s-a prezentat în instanţă şi nici nu a depus întâmpinare.

Instanţa a dispus emiterea unei adrese către A F P S 5 pentru a comunica veniturile cu care figurează pârâtul în evidenţele fiscale şi locurile de muncă ale acestuia.

Cu adresa nr. 102708/24.10.2008 înregistrată la data de 28.10.2008, AFP Sector 5 a comunicat că în anul 2007 pârâtul figurează că angajat la SC M P SRL, neavând o altă sursă de venit.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa civilă 2781/14.04.1999 pronunţată de Judecătoria Sectorului 5, s-a dispus majorarea pensiei de întreţinere stabilită prin sentinţa civilă nr. 6829/30.09.1998 pronunţată de J. S. 5, în sarcina pârâtului şi în beneficiul minorei SG, de la suma de 55.000 lei lunar la 75.000 lei lunar.

Potrivit dispoziţiilor art. 86 alin. 3 Cod fam., descendentul, cât este minor, are drept la întreţinere, oricare ar fi pricina nevoii în care se află. Obligaţia de a contribui la cheltuielile privind întreţinerea copilului minor reprezintă aşadar aspectul patrimonial al îndatoririlor părinteşti legate de creşterea, îngrijirea si educarea acestuia.

Întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui care urmează a o plăti, astfel cum statuează disp. art. 94 alin. 1 Cod fam. În acest sens, instanţa este abilitată să reducă sau să majoreze cuantumul obligaţiei de întreţinere, după cum variază cele doua aspecte avute în vedere mai sus.

În speţă, instanţa reţine că situaţia de fapt avută în vedere la momentul pronunţării hotărârii judecătoreşti mai sus menţionate (14.04.1999) s-a modificat, în sensul că necesităţile minorei în vârstă de 14 ani sunt în continuă creştere, direct proporţional cu vârsta, aşa încât pârâtul, în calitate de părinte, are îndatorirea legală de a contribui la suportarea unei părţi din aceste cheltuieli. Totodată, veniturile nete ale pârâtului au crescut, aspect ce rezultă din adeverinţa depusă la dosar – fila 8, el realizând un venit net lunar de 461 lei.

Deşi s-au efectuat verificări la AFP Sector 5 cu privire la veniturile pârâtului, nu s-a confirmat că acesta ar obţine venituri şi din alte surse.

La stabilirea noului cuantum al pensiei de întreţinere instanţa va avea în vedere criteriile prevăzute de art. 94 alin. 3 Cod fam., pensia urmând a se stabili raportat la o cotă de 1/4 din venitul net al pârâtului. Cota de 1/3 solicitată de reclamantă este prevăzută de lege doar atunci când debitorul are în întreţinere 2 copii, ca atare nu poate fi avută în vedere de instanţă.

Pe de altă parte, nu se poate da curs pretenţiei reclamantei ca pensia de întreţinere să fie stabilită într-o cota procentuală fixă în condiţiile în care aprecierea echilibrului dintre nevoile minorei şi posibilităţile pârâtului de a presta întreţinerea reprezintă o operaţiune de evaluare concretă, ce nu poate fi înlocuită printr-o reglare automată realizată prin oprirea de către angajator a unui procent stabilit de instanţă.

Având în vedere dispoziţiile arătate anterior şi împrejurările de fapt reţinute referitor la majorarea veniturilor pârâtului, nevoile în creştere ale minorei, instanţa constată întemeiată cererea de majorarea a pensiei de întreţinere şi, în consecinţă, o va admite şi va majora pensia de întreţinere stabilită prin sentinţa civilă nr. 2781/14.04.1999 pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 în favoarea minorei F S-G, de la 75.000 ROL lunar la 115 RON lunar, începând cu data introducerii cererii – 14.02.2008, data la care se prezumă a fi intervenit starea de nevoie a copilului, şi până la majoratul acesteia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamanta L C, împotriva pârâtului F G, în contradictoriu cu Autoritatea Tutelară

Majorează pensia de întreţinere datorată de pârât în favoarea minorei F S-G, de la suma de 75000 ROL lunar (cât s-a stabilit prin sentinţa civilă nr. 2781/14.04.1999 pronunţată de Judecătoria Sectorului 5) la suma de 115 RON lunar, începând cu data introducerii acţiunii - 14.02.2008 şi până la majoratul minorei.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.