Întoarcere executare

Sentinţă civilă 829 din 17.03.2009


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

DOSAR NR  5352/270/2008  Întoarcere executare

ÎNREG.20.11.2008

SENTINŢA CIVILĂ NR.829

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 17.03.2009 

DESFĂŞURATĂ LA SEDIUL INSTANŢEI

COMPLET FORMAT DIN:

PREŞEDINTE – ANGHEL LUMINIŢA

GREFIER –  CARMEN ZBEREANU

La ordine a venit spre  soluţionare acţiunea civilă având ca obiect întoarcere executare, formulată de  contestatorul S.C. M…S.R.L.ONEŞTI împotriva intimaţilor S.C.A…S.R.L.BRĂILA şi B.E.J. ….

La apelul nominal făcut în şedinţă publică  a răspuns consilier juridic G. S. pentru contestatoare, avocat L. N. pentru intimata S.C.A .BRĂILA, lipsă intimata BEJ ….

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care,

Consilier juridic G.S. pentru contestatoare depune la dosar decizia nr.140/7.10.2008 din dosar 6095/2007 a Tribunalului Bacău şi sentinţa civilă nr.114/15.01.2008 din dosarul nr.6095/2007 a Judecătoriei Oneşti,copii care le-a înmânat şi apărătorului intimatei. Dosarul de fond s-a amânat pe 9 iulie 2009.

Avocat L.N. pentru intimată solicită proba cu interogatorii şi înscrisuri şi arată că a formulat şi cerere de compensare a debitelor.

Consilier juridic G.S. pentru contestatoare arată că intimata a depus înscrisuri,iar interogatorul nu este o probă utilă cauzei, contestatoarea fiind o societate în faliment. Ar trebui să precizeze intimata cui solicită a se lua interogator.

Avocat L.N. pentru intimată dă citire întrebărilor din interogator şi consideră că sunt utile cauzei.

Instanţa respinge ca neutilă proba cu interogator şi constată că s-au depus acte la dosar.

Consilier juridic G.S. pentru contestatoare arată că nu mai are de solicitat alte probe.

Avocat L.N. pentru intimată arată că nu mai are de solicitat alte probe.

Nemaifiind cereri noi de formulat, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul  pe fond.

Consilier juridic G.S. pentru contestatoare solicită a fi admisă cererea de întoarcere a executării şi a fi obligată intimata S.C. A… să le restituie bunurile sau c/v lor în sumă de 56.000 lei. La data de 2.11.2007 executorul judecătoresc a sechestrat mai multe bunuri printre care şi cele  solicitate, apoi au fost vândute la licitaţie, suma fiind de 75 %.Solicită preţul stabilit de executor. La fila 28 dosar  executare este oferta intimatei şi la fila 51 dosar fond este cererea de compensare care nu are legătură cu ei. În concluzie solicită admiterea acţiunii conform art.4041şi  art.404 2 cod procedură civilă.

Avocat L.N. pentru intimată arată că la data când s-a pornit executarea silită şi s-au găsit mai multe bunuri. Debitorul a recunoscut că aceste bunuri îi aparţineau,fiind şi plătite. Asupra evaluării, debitorul de la acea dată putea face contestaţie. Nu se află în condiţiile art.4042 cod procedură civilă, pentru că sunt bunurile lor. În subsidiar, arată că sunt înscrişi în tabloul creditorilor, soluţia fiind compensarea, urmând a se considera cererea de întoarcere a executării ca nefondată, şi a fi respinsă.

Consilier juridic G.S. pentru contestatoare în replică, solicită a se reţine că susţinerile intimatei sunt nefondate,această societate fiind trecută cu creanţă 0.Au ca obiect restabilirea situaţiei anterioare.

Avocat L.N. pentru intimată arată că toate dosarele sunt soluţionate.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a fost lăsată în pronunţare,

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă ;

Prin cererea promovată pe rolul Judecătoriei Oneşti la data de 20.11.2008, sub nr. 5352/270/2008, contestatoarea S.C. M…S.R.L. Oneşti, prin administrator judiciar  E…S.P.R.L., cu sediul în … a chemat în judecată pe intimaţii S.C. A…, cu sediul în … şi Biroul Executorului Judecătoresc …, cu sediul în …, solicitând să se dispună restabilirea situaţiei anterioare executării silite efectuată în dosarul de executare nr. 146/2007 al B.E.J. …, în sensul obligării intimatei S.C. A… S.R.L. la restituirea următoarelor bunuri: stâlpi metalici pentru hală – 85 bucăţi şi grinzi metalice pentru hală – 48 bucăţi, în greutate totală de 10.000 kg. sau 56.000 lei contravaloarea acestora, bunuri conform procesului verbal de licitaţie nr. 146/9.01.2008.

În motivare se arată că prin sentinţa civilă nr. 114/2008 a Judecătoriei Oneşti a fost admisă contestaţia la executare formulată de S.C.M…S.R.L. Oneşti, iar împotriva acestei hotărâi a fost declarat recurs, care a fost respins. În timpul judecăţii contestaţiei la executare, executorul judecătoresc a întocmit acte de executare silită împotriva S.C. M… S.R.L., ajungându-se la vânzarea la licitaţie a unor bunuri mobile  din patrimoniul societăţii.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.404/2(3) Cod procedură civilă, art.1073 Cod civil, art.20 lit. e, f, l din Legea nr. 85/2006.

Potrivit art.77 din Legea nr. 85/2006, cererea este scutită  de plata taxelor de timbru.

Intimata S.C. A…S.R.L. Brăila a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii, deoarece în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art.404/2(3) Cod procedură civilă. Bunurile menţionate aparţineau intimatei, fiind executate de debitoare în baza raporturilor juridice, contractuale dintre părţi şi au fost şi achitate în avans.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.114(2) şi art.320 Cod procedură civilă.

Contestatoarea a depus la dosar: sentinţa civilă 135/24.03.2008 a Tribunalului Bacău, sentinţa civilă 114/15.01.2008 a Judecătoriei Oneşti, factură fiscală de executare silită, procesul verbal de vânzare la licitaţie nr. 146/9.01.2001, procesul verbal de sechestru definitiv.

Intimata S.C. A…S.R.L. Brăila a depus la dosar: contract de prestări servicii – lucrări construcţii nr. 190/12.07.2007; OP din 17.07.2007 privind suma de 384.002 lei; raport de expertiză tehnică imobiliară depus în dosar  nr. 1743/196/2008; încheierea Judecătoriei Brăila pronunţată la 19.08.2008 în dosar nr. 1743/196/2008; CEC BA 313 02605445/24.09.2007 emis pentru suma de 281.901,85 lei; încheierea din 15.10.2007 pronunţată de Judecătoria Brăila  în dosarul nr. 5748/270/2007; procesul verbal din 2.11.2007 al B.E.J. …; cererea precizatoare depusă de S.C. M…S.R.L. în dosar nr. 6286/2007; sentinţa civilă nr. 114/125.01.2008 - dosar nr. 6095/270/2007; tabelul preliminar al creditorilor întocmit la 02.06.2008 în dosar 749/110/2008 şi cererea de compensare depusă în dosarul nr. 749/110/2008.

Executorul judecătoresc a depus dosarul de executare silită nr. 146/2007.

Instanţa, în baza  167 Cod procedură civilă a încuviinţat proba cu înscrisuri ca fiind utilă, pertinentă şi concludentă cauzei.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin sentinţa civilă nr. 114/15.01.2008, pronunţată în dosarul nr. 6095/270/2007, Judecătoria Oneşti a admis contestaţia la executare formulată de S.C. M…S.R.L. Oneşti şi a dispus anularea actelor de executare efectuate în dosarul de executare nr. 146/2007 al B.E.J. ...

Pentru pronunţarea acestei hotărâri instanţa a avut în vedere faptul că pârâta recurentă nu putea solicita punerea în executare a filei CEC nr. BC 313  0 2605445 decât în situaţia în care dovedea că lucrările executare de către S.C. M…S.R.L. nu au fost de calitate şi executate corespunzător contractului de prestări servicii din data de 12.07.2007 încheiat de părţi.

Împotriva sentinţei civile nr. 114/2008 a fost declarat recurs de către S.C. A…S.R.L. Brăila, acesta fiind respins ca nefondat de către Tribunalul Bacău, prin decizia nr. 140/07.10.2008.

În timpul judecăţii contestaţiei la executare (executarea nefiind suspendată), executorul judecătoresc … a întocmit acte de executare silită împotriva S.C. M….S.R.L., ajungându-se până la vânzarea la licitaţie a unor bunuri mobile din patrimoniul societăţii contestatoare.

Astfel, la data de 02.11.2007, executorul judecătoresc a întocmit Procesul verbal de sechestru definitiv nr. 146, potrivit căruia au fost declarate sechestrate următoarele bunuri mobile: „15 stâlpi metalici pentru hală vopsiţi bleu, 38 grinzi metalice pentru hală vopsite bleu, 10 grinzi metalice pentru hală vopsite bleu, 70 stâlpi metalici pentru hală vopsiţi bleu, 57 europaleţi pavele, 23 europaleţi borduri, 21 stâlpi hală albi, 7 grinzi date cu grund, 20 profile, o macara”.

Totodată, executorul judecătoresc menţionează în procesul-verbal de sechestru următoarele: „primele patru articole au fost ridicate de către creditoare, urmând a se stabili de comun acord, până pe data de 08.11.2007, valoarea acestora, urmând a-mi fi comunicată pentru a fi scăzută di n debit. Celelalte poziţii, respectiv bunurile de mai sus rămân pe loc ca măsură de sechestru asigurător…”.

La data de 09.01.2008, executorul judecătoresc întocmeşte Procesul verbal de vânzare la licitaţie nr. 146, conform căruia s-au adjudecat în favoarea creditoarei S.C.A…S.R.L. Brăila, în contul creanţei, următoarele bunuri mobile: 85 stâlpi metalici pentru hale; 48 grinzi  metalice pentru hale, în greutate totală de 10.000 kg, în valoare totală de 56.000 lei fără TVA.

Suma la care s-au adjudecat bunurile a fost de 42.000 lei, adică 75% din preţul de începere a licitaţiei, conform dispoziţiilor art.445(1) Cod procedură civilă.

Totodată, s-a întocmit şi factura fiscală de executare silită nr. 5274323/09.01.2008 în care se specifică că bunurile în cauză au fost ridicate de către S.C.A…S.R.L. Brăila, prin delegat D…, încă de la data de 02.11.2007.

Împotriva S.C…. S.R.L. Oneşti  a fost deschisă procedura insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2006, prin sentinţa nr. 135 din 24.03.2008, pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 749/110/2008, societatea E…S.P.R.L. Bacău fiind  desemnată administrator judiciar.

Ca urmare a notificării emise de către administratorul judiciar conform dispoziţiilor legii insolvenţei, S.C.A…S.R.L. Brăila a solicitat înscrierea în tabelul creditorilor S.C.M… S.R.L. în dosarul nr. 749/110/2008, aflat pe rolul Tribunalului Bacău.

Potrivit dispoziţiilor art.404/1(3) Cod procedură civilă în toate cazurile în care se desfiinţează  însăşi executarea silită, „în cazul în care executarea silită s-a făcut prin vânzarea unor bunuri mobile, întoarcerea executării se va face prin restituirea de către creditor a sumei rezultate din vânzare, actualizate în funcţie de rata inflaţiei, cu excepţia  situaţiei când îşi găseşte aplicare art.449”.

În speţă adjudecatar este însăşi creditorul, iar actele de executare au fost anulate de către instanţă prin hotărâre irevocabilă.

Faţă de situaţia de fapt reţinută şi văzând dispoziţiile art. 404/1 al.3 Cod procedură civilă, cererea va fi admisă.

Urmează a se dispune restabilirea situaţiei anterioare, prin restituirea bunurilor menţionate în procesul verbal de licitaţie nr. 146/2008.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite acţiunea formulată de contestatorul S.C. M…S.R.L. Oneşti, prin administrator judiciar  E…S.P.R.L., cu sediul în … împotriva intimaţilor S.C. A… . S.R.L., cu sediul în … şi Biroul Executorului Judecătoresc …, cu sediul în ….

Dispune restabilirea situaţiei anterioare efectuării executării silite în dosarul nr. 146/2007 al Biroului Executorului Judecătoresc …, în sensul obligării intimatei S.C. A…S.R.L. Brăila să restituie contestatoarei 85 stâlpi metalici pentru hale şi 48 grinzi metalice pentru hale, în greutate totală de 10.000 kg sau contravaloare acestora în sumă de 56.000 lei.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 17.03.2009.

Preşedinte,  Grefier,

Red. L.A. – 25.03.2009

Dact. L.I. – 26.03.2009

Exemplare – 5(cinci)

1