Fond funciar

Sentinţă civilă 455 din 10.02.2009


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 4007 /270/2008

Înreg.2.09.2008 Fond funciar

SENTINŢA CIVILĂ NR.455

Şedinţa publică din data de  10.02.2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

PREŞEDINTE – LUMINIŢA  ANGHEL

GREFIER - CARMEN ZBEREANU

Astăzi a fost pe rolul instanţei soluţionarea cauzei civile pentru fond funciar, formulată de reclamantul A.N.D. împotriva pârâţilor D.V., M.D., D.E.,B. M., C.R., M.L. prin procurator M.D.,V.C. prin procurator D.E., Comisia Judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Comisia Locală Căiuţi pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică  se prezintă reclamantul personal, lipsă pârâţii şi procuratorii.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, reclamantul arată că nu are obiecţiuni la expertiză şi nici alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri noi de formulat, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul  pe fond.

Reclamantul având cuvântul solicită a fi admisă cererea aşa cum a fost formulată şi deasemeni hotărârea să conţină şi amplasamentul terenului cu care Comisia locală a fost de acord.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a fost lăsată în pronunţare,

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă ;

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 30.10.2007 sub nr. 6097, reclamantul A.D., domiciliat în comuna …, jud. Bacău a chemat în judecată pe pârâţii Comisia Locală Căiuţi pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Comisia Judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, D.V., domiciliat în …, M.D., domiciliat în …, D.E., domiciliată în …, B.M. cu domiciliul la …, C.R., domiciliată în …, M.L.- procurator pentru M.D., domiciliat în …, V.C.– procurator pentru D.E., domiciliată în …, solicitând radierea din T.P.nr.82783/1996 a numiţilor D.V., D.E., M.I., B.M., A.C. şi schimbarea de amplasament a suprafeţei de 5400 m.p. care nu se regăseşte în teren.

Prin sentinţa civilă nr. 184/18.01.2008 pronunţată în dosarul 6097/270/2007 al Judecătoriei Oneşti a fost admisă acţiunea reclamantului şi s-a dispus radierea din T.P.82783/18.01.1996 a numiţilor D.V., D.E., M.I., B.M. şi A.C.

Din motivarea sentinţei civile nr. 184/18.01.2008 se reţine că:

Titlul de proprietate nr. 82783/18.11.1996 pentru suprafaţa de 3 ha şi 670 m.p. teren s-a eliberat pe numele D.V., D.E., M.I., B.M., A.C. şi A.D., ca moştenitori ai defunctului A.G.N.

La apariţia Legii 18/1991 a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate numai reclamantul A.D., cerere înregistrată sub nr. 3413/21.03.1991 (fila 17 dosar).

Faptul că numai reclamantul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile ce au aparţinut părinţilor săi decedaţi rezultă şi din adresa Primăriei Căiuţi nr. 6167/12.09.2001 (fila 5 dosar).

Potrivit art. 13 al. 2 din Legea 18/1991, prin cererea adresată comisiei, moştenitorii sunt repuşi de drept în termenul de acceptare a succesiunii cu privire la terenurile ce au aparţinut autorilor lor şi cota succesorală la care au dreptul.

Pârâţii nu au făcut dovada că au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma defunctului A.G.N., motiv pentru care în conformitate cu art. 53 din Legea 18/1991, se va admite acţiunea şi se va dispune radierea din T.P. 82.783/18.01.1996 a numiţilor D.V., D.E., M. I., B.M. şi A.C.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen, motivat prin declaraţia de recurs, legal scutit de plata taxei judiciare de timbru pârâtul A.N.D. care a arătat că motivul recursului său este „lipsa de hotărâre cu privire la schimbarea amplasamentului conform cererii şi adresei nr. 9048/14.11.2007 a Primăriei comunei Căiuţi”.

Primăria comunei Căiuţi a trimis la dosar adresa nr. 9048/14.11.2007.

Deşi legal citaţi, intimaţii nu au formulat întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa de recurs a reţinut:

Prin cererea înregistrată la 30.10.2007 pe rolul Judecătoriei Oneşti reclamantul A. N. D. a solicitat radierea din titlu a persoanelor care nu au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate conform adresei nr. 6167/2001 a Primăriei Căiuţi, dar şi schimbarea de amplasament a suprafeţei de 5400 m.p. din rezerva primăriei care nu se regăseşte în teren.

Prin sentinţa civilă nr. 184/2008 instanţa nu s-a pronunţat decât asupra primului capăt de cerere, omiţând să-l verifice şi să-l soluţioneze şi pe cel de-al doilea, fără ca reclamantul să fi renunţat la acesta.

În consecinţă, instanţa a constatat incidente dispoziţiile art. 312 alin.(5) Cod procedură civilă, rezoluţiunea unui capăt de cerere echivalând  cu necercetarea fondului şi, admiţând recursul,. A casat sentinţa civilă nr. 184/2008 şi a trimis cauza spre rejudecare Judecătoriei Oneşti pentru a se pronunţa asupra celui de-al doilea capăt de cerere din acţiunea formulată de reclamant.

În conformitate cu dispoziţiile art.315 al.1 Cod procedură civilă potrivit cărora, în caz de casare, hotărârile instanţei de recurs  asupra problemelor de drept dezlegate, precum şi asupra necesităţii administrării unor probe  sunt obligatorii pentru judecătorii fondului, la rejudecare, instanţa a dispus efectuarea unei expertize topo având ca obiective: identificarea suprafeţei de 5400 m.p. şi identificarea noului amplasament pentru această suprafaţă.

Expertul topo a identificat noul amplasament al suprafeţei de 5400 m.p. şi anume T-79, P-1419/5 (sat Heltiu, pct.”Plopi”) faţă de vechiul amplasament T-26, P-6365/217/2 (sat Heltiu, pct., „La brazdă”).

Prin adresa nr. 174/16.01.2009 pârâta Comisia Locală com. Căiuţi s-a declarat de acord  cu schimbarea amplasamentului conform expertizei tehnice.

Văzând şi dispoziţiile art. 13 al. 2 din legea nr. 18/1991 şi art. 53 din Legea nr. 18/1991 instanţa va admite primul capăt de cerere şi va dispune radierea din T.P. a numiţilor D.V., D.E., M.I., B.M. şi A.C.

Art.14 din Legea nr. 18/1991 instituie principiul reconstituirii dreptului de proprietate pe fostul amplasament, în zona colinară, iar în zonele de câmpie, pe sole, stabilite de comisie şi nu neapărat pe vechile amplasamente ale proprietăţii. Este un principiu în deplină conformitate cu Legea 18/1991, potrivit căruia conţinutul şi limitele dreptului de proprietate se stabilesc prin lege.

Aşa fiind, se va  modifica amplasamentul pentru suprafaţa de 5400 m.p. teren situat în satul Heltiu, conform Raportului de Expertiză Tehnică, ing. G. M.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite acţiunea formulată de reclamantul A.D., domiciliat în … împotriva pârâţilor Comisia Locală Căiuţi pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Comisia Judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, D.V., domiciliat în … M.D., domiciliat în …, D.E., domiciliată în …, B.M. cu domiciliul …, C.R., domiciliată în …, M.L. - procurator pentru M.D., domiciliat în …, V.C. – procurator pentru D.E., domiciliată în ...

Dispune radierea din T.P. 82783/18.01.2006 a numiţilor D.V., D. E., M.I., B.M., A.C.

Dispune schimbarea amplasamentului suprafeţei de 5400 m.p. din pct.”La brazdă”T-26, P-636/217/2 din satul Heltiu în pct.”Plopi”, sat Căiuţi, T-79, P-1419/5.

Dispune înscrierea suprafeţei de 5400 m.p. în T.P.82783/18.01.1996, T-70, P-1419/5 cu megieşii: N – D. S. I., S - islaz comunal, E- DE, V - Staţie Pompe Apă Căiuţi, conform Raportului de Expertiză Tehnică ing. G. M.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 10.02.2009.

Preşedinte, Grefier,

Red.- L.A. – 17.02.2009

Dact.L.I. – 19.02.2009

Ex. 12

1

Domenii speta