Plângere contraventionala

Sentinţă civilă 1336 din 26.03.2009


-plângere contraventionala

-sentinta civila nr. 1336 din 26.03.2009 – dosar nr. 1912./279/2007

Prin adresa înregistrata pe rolul acestei instante, la data de 28.05.2007, sub nr. xx, s-a înaintat spre competenta solutionare plângerea petentei SC D. SRL formulata împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr. xx/31.10.2006, în contradictoriu cu intimata D.R.D.P.-I. 

Dosarul se afla în stadiul procesual – rejudecare dupa casarea cu trimitere, conform deciziei civile nr. xx, pronuntata de Tribunalul N.

În motivarea plângerii, petenta SC D. SRL a solicitat anularea procesul-verbal de contraventie contestat, invocând ca motiv de nelegalitate urmatoarele: nerespectarea disp. art. 16 alin. 7 din OG nr. 2/2001, prin neaducerea la cunostinta petentei a dreptului de a face obiectiuni. Astfel, petenta nu a avut ocazia sa demonstreze starea de necesitate, respectiv necesitatea utilizarii unui autovehicul care nu era folosit de mult timp pentru a nu se întârzia lucrarile conform graficului impus de finantatorul Sapard. În subsidiar, a solicitat înlocuirea amenzii contraventionale cu avertisment.

Plângerea nu a fost motivata în drept. În cauza, sunt aplicabile disp. OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor.

Conform art. 36 din OG nr. 2/2001 coroborat cu art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997 privind taxele de timbru si art. 1 alin. 2 din OG nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, plângerea contraventionala este scutita de taxa de timbru si timbru judiciar.

Intimata a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiata a plângerii contraventionale formulate de petenta, aratând ca procesul-verbal de contraventie nr. 250864/31.10.2006 a fost legal si temeinic întocmit. Intimata a aratat ca petenta a fost sanctionata contraventional pentru încalcarea prev. art. 8 alin. 1 din OG nr. 15/2002, respectiv pentru utilizarea retelei de drumuri nationale din România fara a detine rovineta valabila, care sa ateste achitarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale pentru autovehiculul cu nr. de înmatriculare NT-02-LKX. De asemenea, dreptul de a face obiectiuni al petentei nu a fost nerespectat de vreme ce procesul-verbal de contraventie a fost încheiat în lipsa reprezentantului legal al acesteia.

În drept, s-au invocat disp. OG nr. 15/2002, cu modif. aduse de Legea nr. 415/2004, ale Ordinului nr. 1230/2005, ale OG nr. 2/2001, precum si ale C. proc. civ.

În dovedire, au fost depuse la dosarul cauzei, în fotocopie: dovada de comunicare a procesului-verbal de contraventie, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr. 250864/31.10.2006, contractul de lucrari nr. 100/20.06.2006.

Instanta a încuviintat, pentru partile prezentei cauze civile, proba cu înscrisurile deja depuse la dosar, precum si, pentru petenta, proba testimoniala.

La termenul de judecata din data de 17.09.2007, a fost audiat martorul Petrea Iulian, declaratia sa fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei – fila 24 (I dosar de fond).

Odata cu rejudecarea fondului, martorul mentionat mai sus a fost reaudiat – fila 16.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul-verbal de contraventie nr. 250864/31.10.2006, petenta SC D. SRL a fost sanctionata contraventional cu sanctiunea amenzii contraventionale în cuantum de 5.500 lei, pentru savârsirea contraventiei prev. de art. 8 alin. 1 din OG nr. 15/2002, respectiv pentru faptul ca, pe data de 31.10.2006, în jurul orelor 11,40, a circulat cu autovehiculul cu nr. de înmatriculare xx, pe drumul national DN 15 – Km 313, în localitatea D.V., fara a detine rovinieta valabila.

Instanta competenta sa solutioneze plângerea contraventionala este învestita, potrivit art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001, sa verifice legalitatea si temeinicia procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contestat.

Sub aspectul legalitatii, instanta constata ca, în cauza, nu se poate retine existenta vreunei cauze de nulitate absoluta a procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contestat, prev. de art. 16-17 din OG nr. 2/2001, acesta fiind încheiat cu respectarea dispozitiilor legale incidente.

În ceea ce priveste sustinerea petentei ca procesul – verbal de contraventie contestat este nul relativ deoarece nu au fost respectate disp. art. 16 alin. 7 din OG nr. 15/2002, aceasta nu va retinuta de instanta.

Astfel, disp. art. 17 din OG nr. 2/2001 prevad sanctiunea nulitatii absolute doar pentru neindicarea numelui, prenumelui si calitatii agentului constatator, a numelui si prenumelui (respectiv a denumirii si sediului, în cazul persoanei juridice) contravenientului, a faptei savârsite, a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator. Aceasta nulitate este expresa, absoluta si conditionata de existenta unei vatamari, care se presupune conform disp. art. 105 alin. 2 teza a II-a din C. proc. civ., coroborat cu disp. art. 47 din C. proc. civ.

Din verificarea procesului-verbal de contraventie contestat, rezulta faptul ca aceste mentiuni au fost respectate întocmai.

În ceea ce priveste celelalte mentiuni obligatorii ale procesului-verbal de contraventie, legea nu prevede în mod expres sanctiunea nulitatii, însa din interpretarea logica a textelor care le prevad, potrivit regulii de interpretare conform careia norma juridica trebuie interpretata în sensul aplicarii ei, nu în cel al neaplicarii, rezulta ca lipsa acestora se sanctioneaza tot cu nulitatea. Aceasta nulitate este însa virtuala, deoarece nu este prevazuta expres de lege si relativa, deoarece nu poate fi invocata de instanta din oficiu, asa cum rezulta din interpretarea per a contrario a art. 17 teza a II-a din OG nr. 2/2001.

Aceasta nulitate relativa virtuala este conditionata de existenta unei vatamari, care nu se mai presupune de aceasta data, astfel cum rezulta din interpretarea per a contrario a art. 105 alin. 2 teza a II-a din C. proc. civ, existenta vatamarii fiind lasata la aprecierea instantei.

În cauza, instanta apreciaza ca petenta nu a suferit vreo vatamare datorita faptului ca nu a avut ocazia formularii de obiectiuni în momentul încheierii procesului – verbal de contraventie de vreme ce reprezentantul sau legal nu a fost de fata la momentul întocmirii acestuia.

Mai mult decât atât, petenta a avut ocazia formularii de obiectiuni cu ocazia introducerii prezentei plângeri contraventionale.

Sub aspectul temeiniciei, instanta retine ca situatia de fapt mentionata în procesul-verbal de contraventie de catre agentul constatator este dovedita prin probele administrate în cauza.

Recunoasterea petentei din plângerea contraventionala formulata, conform careia rovinieta nu era achitata la momentul efectuarii controlului de catre agentul constatator se coroboreaza pe deplin cu declaratia martorului audiat în cauza – P.I. Sustinerea ca motivul pentru care nu a fost achitata rovinieta a fost necesitatea continuarii unor lucrari pentru a se evita plata penalitatilor de întârziere catre alti beneficiari nu va fi retinuta de instanta de vreme ce achizitionarea acesteia se putea face la orice benzinarie sau oficiu postal fara a presupune vreun efort special sau vreo întârziere exagerata.

Astfel instanta considera ca, în prezenta cauza, nu este incidenta starea de necesitate, drept cauza exoneratoare de raspundere, conform disp. art. 11 din OG nr. 2/2001.

Petenta nu a facut dovada nici pâna în prezent a achitarii tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale pentru autovehiculul cu nr. de înmatriculare xx, desi martorul, cu ocazia reaudierii a declarat tocmai contrariul.

Conform disp. art. 7 din OG nr. 15/2002,  responsabilitatea achitarii tarifului de utilizare si a detinerii rovinietei valabile, precum si a achitarii tarifului de trecere sau a tarifului de concesiune revine în exclusivitate, în cazul utilizatorilor români, detinatorilor mentionati în certificatul de înmatriculare, în cartea de identitate, în documentele vamale sau în alte documente oficiale, iar în cazul utilizatorilor straini, aceasta revine în exclusivitate conducatorului auto al vehiculului.

 Desi, în cauza, sunt incidente aceste dispozitii legale, petenta nu a facut dovada achitarii tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale pentru autovehiculul cu nr. de înmatriculare xx, pentru perioada în care s-a efectuat controlul în trafic de catre intimata, nici ulterior.

Instanta considera ca nu se impune aplicarea sanctiunii avertismentului, astfel cum a solicitat petenta, deoarece aceasta nu a demonstrat achitarea contravalorii tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România nici în prezent, iar sanctiunea amenzii contraventionale de 5.500 lei aplicata de agentul constatator corespunde gradului de pericol social al faptei si realizeaza pe deplin scopul punitiv, dar mai ales preventiv al sanctiunii.

În consecinta, instanta urmeaza sa respinga plângerea petentei SC D. SRL, împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr. 250864/31.10.2006, ca nefondata.