Personal auxiliar de specialitate pensionat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 17/2006

Decizie 485 din 24.04.2008


Personal auxiliar de specialitate pensionat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 17/2006.  Acordarea pensiei de serviciu personalului pensionat înainte de împlinirea vârstei de 60 ani. Condiţii.

Potrivit art. 68 alin. 3 şi 5 din Legea nr. 567/2004 personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea se poate pensiona la cerere înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani şi beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă are o vechime în funcţie de cel puţin 25 de ani. (5) De prevederile alin. (1), (2) şi (4) beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, şi personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea, al fostelor notariate de stat, precum şi al fostelor arbitraje de stat sau departamentale, pensionat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, care beneficiază de pensie în sistemul public şi care îndeplineşte condiţiile pentru acordarea pensiei de serviciu.

Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale – Decizia civilă nr. 485/24 aprilie 2008

Prin  contestaţia înregistrată pe rolul Tribunalului Sibiu sub nr. 4914/85/2007 contestatoarea B.E. a chemat în judecată intimata C.J.P. Sibiu solicitând anularea deciziei nr. 162254/12.10.2007 ca fiind nelegală, obligarea intimatei la emiterea unei decizii prin care să se stabilească pensia de serviciu conform art. 68 alin. 1, 11, 41 din Legea nr. 567/2004 modificată prin Legea nr. 17/2007 la care să se adauge şi sporul stabilit prin alin. 2 al art. 68 din aceeaşi lege, obligarea intimatei la acordarea retroactivă a pensiei de serviciu începând cu data de 1.07.2007, dată la care s-a înregistrat cererea la CJP Sibiu.

În motivarea acţiunii contestatoarea a arătat că începând cu data de 13.11.2006 este pensionară, beneficiind de pensie anticipată parţial, iar o dată cu apariţia Legii nr. 17/2006 a solicitat eliberarea unei adeverinţe conform normelor de aplicare a acestei legi.

Deşi angajatorul a eliberat această adeverinţă, intimata prin decizia de pensionare nr. 162254/12.10.2007 respinge cererea de acordare a pensiei de serviciu.

Intimata a solicitat respingerea contestaţiei motivând că aplicabile cauzei dispoziţiile art. 64 alin. 4 din Legea nr. 567/2004 potrivit cărora beneficiază de prevederile art. 68 alin. 11 şi 3 personalul auxiliar pensionat care are vârsta de 65 ani împliniţi.

Tribunalul Sibiu prin sentinţa civilă nr. 101/2008 a admis contestaţia formulată de contestatoarea B.E. şi a anulat decizia nr. 162254/12.10.2007 emisă de intimata CJP Sibiu, intimata fiind obligată la emiterea unei decizii prin care să se stabilească contestatoarei dreptul la pensie de serviciu în conformitate cu prevederile art. 68 alin. 1, 11 şi 41 din Legea nr. 567/2004 modificată prin Legea nr. 17/2006 la care să se adauge sporul de 1% pentru fiecare an lucrat peste 25 ani, conform art. 68 alin. 2 din Legea nr. 567/2004. Totodată intimata a fost obligată la acordarea retroactivă a pensiei de serviciu începând cu data de 1.07.2007.

Pentru a pronunţa această hotărâre tribunalul a reţinut că anterior pensionării contestatoarea a îndeplinit funcţia de grefier arhivar în cadrul Tribunalului Sibiu, având o vechime în specialitate de 29 ani şi 7 luni.

Instanţa a reţinut că dispoziţiile art. 69 alin. 11 şi art. 68 alin. 41 sunt incidente contestatoarei, aceasta având o vechime în funcţie de peste 25 ani, iar condiţia împlinirii vârstei de 65 de ani invocată de intimat, excede dispoziţiilor legale prezentate.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs intimata C.J.P. Sibiu prin care a solicitat modificarea în tot a sentinţei atacate în sensul respingerii contestaţiei privitoare la acordarea pensiei de serviciu.

În dezvoltarea motivelor de recurs se arată că hotărârea pronunţată a fost dată cu aplicarea greşită a legii.

Prima instanţă a omis din vedere faptul că intimata contestatoare era pensionată înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 17/2006, drept pentru care i se aplică art. 68 alin. 4 din lege.

Chiar şi în cazul în care la data pensionării intimata contestatoare ar fi avut o altă ocupaţie tot de prevederile art. 1 şi 3 din lege ar fi beneficiat, respectiv pensionarea la vârsta de 65 de ani şi nu mai repede, aşa cum beneficiază la cerere personalul auxiliar aflat în funcţie potrivit art. 68 alin. 11.

Recurenta susţine că pensionarea la cerere, la orice vârstă, în condiţiile de vechime de 25 ani numai în funcţiile prevăzute la alin. 1 este o facilitate de care poate beneficia numai personalul auxiliar aflat în activitate şi nu cei pensionaţi sau care la data pensionării au o altă ocupaţie.

Intimata B.E. a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului susţinând că prin susţinerile făcute în motivele de recurs recurenta critică în mod netemeinic instanţa de fond, punând în sarcina acesteia afirmaţii şi susţineri care nu se regăsesc în sentinţă.

În al doilea rând se susţine că  recurenta prin recursul formulat trece peste constatarea unei instanţe de judecată prin care se constată dreptul contestatoarei de a beneficia de pensie de serviciu, deci peste autoritatea de lucru judecat în ceea ce priveşte acest drept.

A fost depusă sentinţa civilă nr. 1440/C/2007 a Tribunalului Sibiu şi extrase din cate normative.

CURTEA, analizând sentinţa atacată prin raportare la criticile aduse şi în limitele prevăzute de art. 3041 Cod procedură civilă, a reţinut următoarele:

Este de necontestat că intimata contestatoare are o vechime în specialitate de 29 ani şi 7 luni, aceasta fiind beneficiara unei pensii anticipată parţial, data înscrierii iniţiale la pensie fiind 01.10.2006.

La data de 13.02.2007 contestatoarea formulează cerere pentru înscriere la pensie de serviciu conform Legii nr. 567/2004.

În urma acestei cereri, intimata recurentă emite decizia nr. 162254/12.10.2007 prin care i se respinge cererea de acordare a pensiei de serviciu în condiţiile art. 68 alin. 1 coroborat cu alin. 4 din Legea nr. 567/2004, modificată prin Legea nr. 17/2006 întrucât contestatoarea nu are vârsta de 65 de ani.

Potrivit art.68 din Legea nr. 567/2004 - în forma în vigoare la data depunerii cererii pentru înscrierea la pensie de serviciu -  (alin. 1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, astfel cum este prevăzut la art. 3 alin. (1), cu o vechime de cel puţin 25 de ani în specialitate, beneficiază, la împlinirea vârstei de 65 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din media salariilor de baza brute lunare realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării. În calcularea mediei salariilor de baza brute lunare se includ şi sporurile cu caracter permanent.

(alin.1^1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea este pensionat la cerere, înainte de împlinirea vârstei prevăzute de lege, şi beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă are o vechime de cel puţin 25 de ani numai în aceste funcţii.

(2) Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea prevăzută la alin. (1) se adaugă la cuantumul pensiei câte 1% din salariul de baza brut lunar, fără a se putea depăşi salariul de baza brut lunar avut la data pensionării.

(3) De pensia de serviciu beneficiază şi personalul auxiliar cu o vechime între 20 şi 25 de ani în aceasta funcţie, caz în care cuantumul pensiei prevăzut la alin. (1) se micşorează cu 1% pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrala.

(4) De prevederile alin. (1), (2) şi (3) beneficiază şi personalul auxiliar pensionat anterior intrării în vigoare a prezentei legi.

Prin urmare, astfel cum era prevederea legală în vigoare la data depunerii cererii, contestatoarea – care era pensionată anterior intrării în vigoare a legii astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 17/2006, beneficia numai de prevederile de la alin. 1, 2 şi 3, nefiindu-i aplicabile dispoziţiile alin.11.

Pe de altă parte, la data emiterii deciziei contestate, Legea nr. 567/2004 suferise unele modificări, inclusiv în ceea ce priveşte conţinutul art. 68.

Potrivit art. 68 în forma în vigoare la data emiterii deciziei - şi în funcţie de care instanţa este ţinută să cenzureze valabilitatea şi temeinicia sa - (alin. 1) personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, astfel cum este prevăzut la art. 3 alin. (1), cu o vechime de cel puţin 25 de ani în specialitate, beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de salariul de bază brut lunar şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.

(2) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (1) beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, şi personalul auxiliar de specialitate cu o vechime în specialitate între 20 şi 25 de ani, în acest caz cuantumul pensiei fiind micşorat cu 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1) pentru fiecare an care lipseşte din vechimea în specialitate integrală.

(3) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea se poate pensiona la cerere înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani şi beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă are o vechime în funcţie de cel puţin 25 de ani. Constituie vechime în funcţie perioada în care personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea a îndeplinit în cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea funcţia de: grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier informatician, grefier arhivar, grefier registrator, grefier dactilograf, grefier analist programator, informatician, secretar, secretar ajutor, secretar dactilograf, dactilograf, arhivar, registrator, arhivar-registrator, executor judecătoresc.

(4) Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea prevăzută la alin. (1), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), fără a o putea depăşi.

(5) De prevederile alin. (1), (2) şi (4) beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, şi personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea, al fostelor notariate de stat, precum şi al fostelor arbitraje de stat sau departamentale, pensionat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, care beneficiază de pensie în sistemul public şi care îndeplineşte condiţiile pentru acordarea pensiei de serviciu. În acest caz, pensia de serviciu se stabileşte dintr-o bază de calcul egală cu salariul de bază brut lunar pe care îl are personalul auxiliar de specialitate în activitate în condiţii identice de funcţie, vechime şi nivel al instanţei sau parchetului unde a funcţionat înaintea eliberării din funcţia de personal auxiliar de specialitate şi sporurile, în procent, avute la data eliberării din funcţie.

În  consecinţă, contestatoarea , fiind deja pensionată, dar neavând vârsta de 60 de ani, nu beneficiază de prevederile alin. 3, ci doar de prevederile alin. 1,2 şi 4.

Dispoziţiile alin. 5 sunt foarte clare, în sensul că pentru a beneficia de pensie de serviciu cei pensionaţi anterior intrării în vigoare a legii, trebuie să împlinească vârsta de 60 ani, întrucât numai personalul auxiliar de specialitate în funcţie beneficiază de prevederile alin. 3, care permit pensionarea înainte de împlinirea vârstei de 60 ani, cu condiţia de a avea o vechime în specialitate de 25 de ani.

Se reţine astfel că în speţă contestatoare nu îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute cumulativ de lege, respectiv pe lângă o vechime de cel puţin 25 de ani în specialitate vârsta de 60 ani, astfel că nu poate beneficia de pensie de serviciu.

La momentul la care contestatoarea va împlini vârsta de 60 ani, aceasta va putea cere înscrierea la pensie de serviciu.

Faţă de cele menţionate, susţinerea primei instanţe că excede dispoziţiilor legale condiţia împlinirii unei anumite vârste de către contestatoare pentru a putea beneficiu de pensie de serviciu este esenţialmente greşită, instanţa fondului ignorând situaţia specială a contestatoarei care era deja pensionată la momentul apariţiei dispoziţiilor legale la care instanţa face referire, situaţie în care contestatoarea este exclusă de la dreptul de a beneficia de pensie de serviciu anterior împlinirii vârstei de 60 ani, potrivit prevederilor legale menţionate.

În ceea ce priveşte susţinerea intimatei contestatore referitoare la intrarea în puterea de lucru judecat a dreptului contestatoarei de a beneficia de pensie de serviciu raportat la sentinţa civilă nr.1440/C/2007 a Tribunalului Sibiu, trebuie avut în vedere mai întâi că în puterea de lucru judecat intră dispozitivul sentinţei. Există şi părerea, împărtăşită de mulţi practicieni, că în această putere intră şi considerentele hotărârii, atunci când avem în vedere starea de fapt reţinută de instanţă pentru a pronunţa acea soluţie.

În speţa de faţă, litigiul în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 1440/C/2007 nu a vizat intimata recurentă din acest dosar şi a avut ca obiect o obligaţie de a face, respectiv obligarea Tribunalului Sibiu de a elibera o adeverinţă contestatoarei.

Este adevărat că în considerentele menţionatei sentinţe se menţionează – generic – că prin dispoziţiile art. 68 alin. 11 din Legea nr. 567/2004 se prevede expres dreptul personalului auxiliar de specialitate , pensionat la cerere înainte de împlinirea vârstei prevăzute de lege, de a beneficia de pensie de serviciu cu condiţia existenţei unei vechimi în muncă de cel puţin 25 ani, însă instanţa nu a analizat dacă în concret contestatoarea este îndreptăţită la o asemenea pensie de serviciu.

Ceea ce s-a stabilit prin sentinţa invocată de către contestatore este dreptul acesteia de a i se elibera o adeverinţă de către angajator care să fie depusă la casa de pensii competentă pentru a se stabili dacă este sau nu îndreptăţită la plata unei pensii de serviciu, acest drept intrând în puterea de lucru judecat.

Este prin urmare greşită reţinerea primei instanţe că prin sentinţa respectivă s-a stabilit dreptul contestatoarei la pensie de serviciu.

Pentru considerentele mai sus menţionate, constatând că soluţia primei instanţe este rezultatul unei greşite aplicări a legii la speţa dedusă judecăţii, în cauză fiind incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, Curtea a admis recursul declarat de pârâta C.J.P. Sibiu împotriva sentinţei civile nr.101/2008 pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosar nr.4914/85/2007 şi în consecinţă a modificat sentinţa atacată în sensul că a respins acţiunea formulată de reclamanta B.E.