Refuz acordare drepturi protecţie sociala ( persoane cu handicap, protecţia copilului).

Sentinţă civilă 1168/2018 din 25.09.2018


Soluție definitivă prin decizia nr..../2019 pronunţată de Curtea de Apel ...........prin care se respinge recursul.

Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2018:067.001168

Cod operator 2443

Dosar nr. ...../95/201....

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ......

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Sentinţa  1168/2018

Şedinţa publică de la .......... 2018

Completul compus din:

PREŞEDINTE - ......

GREFIER - ...........

Pe rol fiind  pronunţarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în şedinţa publică din .....2018, în cauza formulată de reclamantul ....., decedat pe parcursul judecăţii şi însuşită şi continuată de moștenitorii .... şi ..... în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Judeţean ..... - Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, Primăria orașului ...., Consiliul local ......, având ca obiect refuz acordare drepturi protecţie sociala ( persoane cu handicap, protecţia copilului).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită, din ziua dezbaterilor.

Mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de amânare a pronunţării din data de ......2018, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă,

Prin acţiunea înregistrată la data de pe rolul Tribunalului Gorj-secţia contencios administrativ şi fiscal sub nr...../201.... reclamantul......a chemat în judecată pârâţii Consiliul Judeţean .....-Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună:

1. anularea certificatului de încadrare in grad de handicap nr. ..../.....2017 emis de Consiliul Judeţean ....... - Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

2. obligarea paratului Consiliului Judeţean ..... - Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, să emită un nou certificat de încadrare in grad de handicap in care sa menționeze ca reclamantul se încadrează in gradul de handicap „grav cu asistent personal";

3. obligarea pârâtului să plătească reclamantului contravaloarea indemnizaţiei lunare prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea 448/2006 actualizata, începând cu luna august 2017 până la data emiterii unui nou certificat de încadrare in grad de handicap şi

4. obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest litigiu.

În fapt, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul Consiliului Judeţean ...... a emis certificatul de încadrare in grad de handicap nr. .../....,2017 in care s-a menţionat faptul ca reclamantul se încadrează in gradul de handicap „ grav", certificatul fiind nerevizuibil.

A menţionat reclamantul că, în anul anterior, aceiași instituţie a emis certificatul de încadrare in grad de handicap nr. ..../.....2016 prin care s-a stabilit ca reclamantul are o „deficienta funcționala grava - cu asistent personal", certificatul având o valabilitate de 12 luni, respectiv până in luna august 2017.

OUG 51/2017 a modificat alin. 5 al art. 87 din Legea 448/2006 stabilind ca certificatele de încadrare în grad de handicap pot fi contestate de titularii acestora, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ competenta, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cererile adresate instanţei fiind scutite de taxa judiciara de timbru.

A precizat că, având în vedere starea sa fizică actele medicale depuse la dosar trebuie să beneficieze de asistent personal la fel ca si in perioada anterioara întrucât nu au intervenit schimbări care sa justifice aceasta modificare.

Reclamantul nu se poate descurca singur, având nevoie ca o persoana să fie permanent lângă el pentru a il ajuta, aspecte care sunt confirmate de înscrisurile medicale si de referatul de ancheta socială efectuata de reprezentanți din cadrul Primăriei Oraşului ....., nr. ...../......2017.

Astfel, in cuprinsul anchetei sociale se menţionează ca reclamantul necesită ajutor pentru igiena personală, îmbrăcare, mobilizare, deplasare in exteriorul locuinței, preparare hrană, activităţi gospodărești (curățenie în camera, spălat haine, vase), practic pentru toate activitățile cotidiene.

Reclamantul are nevoie in permanenta de o persoana care sa îl ajute şi in mod nejustificat i-a fost modificat gradul de încadrare din „grav cu asistent personal în „grav" astfel încât nu mai beneficiază de asistent personal

Conform Ordinului nr. 762/1992 din 31.08.2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea in grad de handicap in anexa 1, cap. 7, secţiunea III - Evaluare grad de handicap în afectarea funcţiilor motorii, pct. 1 se precizează ce presupune deficienta ușoara, medie, accentuata sau grava.

Potrivit aceleiaşi dispoziţii legale, daca scorul ADL este de la 0 – 3, dependența este totala, necesitând asistent personal, iar Conform Referatului medical nr. ..../30.08.2017 întocmit de dr. ....., reclamantul are un scor ADL -3.

Potrivit art. 42 alin. 4 din Legea nr. 448/2006, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta intre asistent personal si primirea unei indemnizaţii lunare.

Conform art. 43 alin. 1 din Legea 448/2006, indemnizaţia lunara prevăzuta la art. 42 alin. (4) din Legea 448/2006 este in cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.

Având în vedere ca de la data emiterii certificatului contestat reclamantul nu a beneficiat din culpa pârâtului de asistent personal, a solicitat obligarea pârâtului la plata indemnizaţiei lunare prevăzute de art. 42 alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap începând cu luna august 2017 până la emiterea unui nou certificat de încadrare în grad de handicap.

În probatoriu a înţeles să se folosească  de proba cu înscrisuri si proba testimoniala cu martorii: 1. .......-., 2. ...........

În drept, şi-a întemeiat cererea de chemare in judecata pe dispoziţiile Legii nr, 554/2004, Legea 448/2006 actualizata, Ordinului nr. 762/1992 din 31.08.2007 art. 453 Cod Procedura Civila.

În temeiul art.205 cod procedură civilă la data de .... 2018 pârâta Direcţia Generala de Asistenţa Sociala şi Protecţia Copilului .....- Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Gorj a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii reclamantului ......, ca netemeinică şi nelegală.

În fapt, reclamantul a solicitat încadrarea in gradul I-grav de handicap, cu asistent personal pe baza actelor medicale prezentate.

Criteriile medicopsihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii, în speţa Ordinul 762/31.08.2007 al Ministrului Muncii Familiei şi Egalității de Șanse şi 1992/19.11.2007 al Ministrului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

În urma evaluării complexe pe baza actelor medicale prezentate şi în conformitate cu criteriile medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cap.7,III,1,. Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap ....a stabilit că .... se încadrează în gradul I - fără asistent personal şi a dispus emiterea certificatului de încadrare în grad de handicap nr. .../.....2017, nerevizuibil.

În funcţie de rezultatul evaluării complexe, persoana poate fi încadrată în grad de handicap grav cu asistent personal, în situaţia în care are pierdută total capacitatea de autoservire, autoîngrijire si autogospodărire şi necesită sprijin permanent, iar fără asistent personal atunci când necesita sprijin parţial pentru unele activităţi cotidiene.

Faţă de evaluarea din anul 2016 în referatul medical nr. ..../.......2016 emis de medicul specialist ortoped la diagnosticul clinic la data evaluării se menționa că bontul stâng prezenta necroză (nu putea fi protezat), iar la dosarul medical din 2017, din referând medical nr. ..../......2017 emis de medicul specialist ortoped, indica protejare funcțională, iar ancheta sociala evidențiază autonomia şi statutul funcționat al persoanei şi activităţi zilnice cu îmbunătăţirea stării de sănătate, deplasarea făcându-se cu ajutorul cârjelor şi a protezelor.

În anul 2016, a fost acordat asistentul personal deoarece, conform criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cap.7, III, 1 pentru perioade limitate dc timp în vederea protezării şi adaptării la proteză poate fi acordat asistentul personal.

În anul 2017 încadrarea în grad de handicap s-a făcut ca urmare a modificărilor menţionate mai sus, iar protezarea atrage după sine schimbarea gradului de handicap, conform criteriilor medico-psihosociale.

Faţa de capătul 3 de cerere, a solicitat respingerea acestuia deoarece, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art.42 alin, 4 prevede: "Părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta intre asistent personal si primirea unei indemnizaţii lunare":

Art. 43 prevede:” (2) Plata indemnizaţiei lunare se asigura de primăriile in a căror raza teritoriala îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav:

(3) Plata indemnizaţiei se face pe perioada valabilităţii certificatului dc încadrare in grad de handicap, emis de comisiile de protecţie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, după caz,

Art. 44. - autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art, 43 alin, (2) au obligaţia:

a) de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, in condiţiile prezentei legi;"

b) de a asigura si garanta plata indemnizaţiei lunare, în cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.

Prin urmare, potrivit prevederilor legale, primăriile în a căror raza teritoriala îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav au obligaţia de a asigura si garanta plata indemnizaţiei lunare pentru însoțitor.

În acest sens există şi practica juridică, în speţă Decizia Curţii de Apel .... nr. ... din 25.02.2016 si Sentinţa Tribunalului .....nr. .....din 13.05.2016.

Faţă de capătul 4 de cerere, a solicitat respingerea acestuia întrucât, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art 87 alin.5 "certificatele emise potrivit prevederilor alin. (4) pot fi contestate de titularii acestora, in termen de 30 de zile calendaristice de ia comunicare, la instanţa de contencios administrativ competenta, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, cererile adresate instanţei fiind scutite de taxa judiciara de timbru", iar art. 6. - persoanele cu handicap beneficiază de drepturi la... g) asistenţă juridică gratuită.

În concluzie, a solicitat respingerea acţiunii reclamantului ca netemeinică şi nelegală.

În dovedire a anexat, în xerocopie: ancheta sociala nr. ..../......2017 eliberată de Primăria Oraşului ......., referatul Secretariatului Comisiei, referatul medical nr. ..../......2016 şi referatul medical nr. ..../2017 emise de medicul specialist ortoped.

În baza art. 223 alin.3 C.proc. civ în cazul a solicitat judecarea în lipsa noastră.

La data de......  2017 reclamantul a formulat completare la cererea de chemare în judecată, în sensul că a înţeles să se judece în contradictoriu şi cu Primăria Oraşului .... şi Consiliul Local ....., ambele cu sediul in oraşul ...., str. .... nr...., judeţul .......

A arătat că prin cererea de chemare în judecata şi solicitat obligarea la plata contravalorii indemnizaţiei lunare prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea 448/2006 actualizata, începând cu luna august 2017 pana la data emiterii unui nou certificat de încadrare in grad de handicap.

Plata indemnizaţiei lunare se asigura potrivit art. 43 alin. 2 din Legea 448/2006, de primăriile in a căror raza teritoriala îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav, prin urmare, Primăriei oraşului ....... ii revin drepturi şi obligaţii privind plata indemnizaţiei de însoțitor. Primăria reprezintă aparatul de specialitate al primarului in exercitarea atribuţiilor sale executive, fiind reprezentata de acesta.

Prin art.77 din Legea nr. 215 2001 a administraţiei publice locale se stabileşte faptul că primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, oraşului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivităţii locale".

Potrivit art. 44 lit. b) din Legea 448/2006, autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 43 alin. (2) au obligaţia de a asigura si garanta plata indemnizaţiei lunare, in cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.

Prin încheierea interlocutorie din ...... 2017 în condiţiile art.194 şi următoarele, completat cu dispoziţiile art.204 N.C.P.C.,s-au introdus în cauză în calitate de pârâţi Primăria orașului ...... și Consiliul local ...... şi s-a acordat un nou termen pentru a se cita pârâţii cu o copie de pe cererea de chemare în judecată şi înscrisurile aferente şi de pe cererea modificatoare, cu menţiunea de a formula întâmpinare, care va fi depusă cu cel puţin 10 zile înaintea termenului acordat; s-a comunicat un exemplar de pe cererea modificatoare şi pârâtei Comisia de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

La data de ..... 2018 pârâţii Primăria orașului .... și Consiliul local .... au depus întâmpinare la cererea de chemare în judecată promovată de reclamantul ....., arătând următoarele:

În fapt, reclamantul a beneficiat de indemnizație de însoțitor în perioada 01.10.2016-01.09.2017. Respectiva indemnizație a fost acordată la cerere, în baza Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. .../......2016 şi în conformitate cu dispoziţiile art. 42 alin 4 din Legea nr. 448/2006 coroborate cu art. 30 din H.G. nr. 268/2007.

Potrivit art. 42 alin (41 din Legea nr. 448/2006: 4) Părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare. Art. 30 din H.G. nr. 268/2007: (1) Dreptul de opțiune exprimat în temeiul prevederilor art. 42 alin. (4) din lege operează numai în condiţiile în care documentul care atesta încadrarea în grad de handicap cuprinde menţiunea; "cu asistent personal".

A solicitat să se observe că, Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. ..../.....2016 a fost revizuibil, valabilitatea acestuia fiind de 12 luni - august 2017 şi că prin acesta dl. ...... a fost încadrat în gradul de handicap grav cu o deficiență funcționala gravă - cu asistent personal.

Astfel, începând cu luna septembrie 2017, pentru a putea beneficia în continuare de indemnizaţia de însoțitor, dl. ...... trebuia să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să obțină un nou certificat de încadrare în grad de handicap care atestă încadrarea în grad de handicap şi cuprinde menţiunea: "cu asistent personal" - conform art. 30 alin (1) din H.G. nr. 268/2007, să manifeste în scris opțiunea de a beneficia de indemnizaţia pentru însoțitor - conform art 42 alin (5) din legea nr. 448/2006. A precizat că nici una dintre condiţiile de mai sus nu a fost îndeplinită de reclamantul din speţa de faţă.

La sfârşitul lunii august 2017, dl. ..... le-a comunicat o copie a Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. ..../.......2017.

Conform noului certificat, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din subordinea Consiliului Judeţean ...... a stabilit că acest certificat este permanent şi nerevizuibil, precum şi că dl. ...... se încadrează în gradul de handicap grav, fără a mai beneficia de asistent personal.

În aceste condiţii, a fost emisă Dispoziţia nr. .../......2017 conform căreia a încetat plata indemnizaţiei de însoțitor.

În opinia pârâţilor, după emiterea Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. .../.....2017 nu mai sunt îndeplinite cerinţele legale pentru acordarea indemnizaţiei de însoțitor dlui .......

Pârâţii au lăsat soluţia la aprecierea instanţei.

În drept au invocat dispoziţiile Legii nr. 448/2006, H.G. nr. 268/2007 şi Codului de procedură civilă.

Conform art. 223 din Codul de procedură civilă au solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

Prin încheierea interlocutorie din ..... 2018 instanţa a încuviinţat administrarea probei cu expertiza medico-legală; s-a emis adresă către  Institutul de Medicină Legală .... pentru a stabili, în raport de înscrisurile medicale avute în vedere la emiterea certificatului contestat de încadrarea în grad de handicap nr...../......2017 şi în urma examinării fizice a reclamantului să se stabilească diagnosticul medical, precum şi dacă este afectată capacitatea fizică sau psihică a reclamantului, urmând a se stabili care este proporția, dacă în raport de această afecțiune există posibilitatea ca reclamantul să se îngrijească singur sau se impune prezența unei alte persoane şi în ce modalitate, toate aceste aspecte urmând  să fie stabilite în baza criteriilor şi principiilor prevăzute de art.46-50 din HG nr.258/2007 privind aplicarea normelor metodologice în baza Legii nr.448/2006;De asemenea să se comunice data la care reclamantul se poate prezenta în vederea efectuării expertizei medico-legale precum şi care este valoarea efectuării unei asemenea expertize; s-a respins proba testimonială solicitată de reprezentanta reclamantului ca fiind lipsită de obiect, întrucât din ancheta socială care este recunoscută de către ambele părţile rezultă faptul că necesită îngrijire şi ajutor parţial, astfel că nu mai este utilă cauzei această probă.

La data de ... 2018 IML Craiova a depus la dosar raportul de expertiză cu următoarele concluzii: „numitul ....., în vârstă de ..... ani prezintă dg.: tulburare organică de personalitate cu deterioare cognitivă incipientă şi elemente depresive. Trombangeită obliternată membre inferioare. Amputaţie 1/3 superioară ambele gambe.Hepatită cronică cu virus C.DZ tip II complicat insulinodependent. Boală renală cronică std.IV. Nefropatie diabetică std.V. AVC ischemic sechelar monoplegie brahială dreaptă.Necesită supraveghere şi îngrijire permanentă din partea altei opersoane, fiindu-i afectată atât capacitatea fizică cât şi psihică.Încadrarea în grad de handicap nu face obiectul activităţii medico-legale.”

 La data de ..... 2018 pârâta Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap .... a depus obiecţiuni la raportul de expertiză (fila 134).

Prin încheierea interlocutorie din ... 2018 s-a luat act de precizarea doamnei avocat ....., apărătorul reclamantului, în sensul că reclamantul din cauză a decedat şi a solicitat introducerea în cauză a moștenitorilor pentru continuarea judecării cauzei motiv pentru care s-a acordat un nou termen de judecată pentru a se cita moştenitorii reclamantului, respectiv ....., domiciliat în localitatea ...., str. ...., nr......, judeţul ..... şi ......., cu domiciliul în municipiul ...., str. ...., nr......, bl....., sc ...., et....., ap..., judeţul ...., cu o copie de pe acţiune şi de pe precizarea la acţiune şi menţiunea de a preciza dacă înţeleg să continue acţiune promovată de autorul ...... la data de .....2017 înregistrată pe rolul Tribunalului .....-secţia contencios administrativ şi fiscal sub nr...../95/2017..În ceea ce priveşte obiecţiunile la raportul de expertiză medico legală formulate de  Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap instanţa a prorogat discutarea acestora la termenul următor.

La data de .... 2018 pârâta Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a depus la dosar concluzii scrise prin care a solicitat  respingerea acţiunii ca nefondat pentru următoarele motive:

Reclamantul ......, prin cererea de chemare in judecata a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea Certificatului de încadrare in grad de handicap cu nr. ..../.......2017 si obligarea sa se emită un nou certificat de încadrare in handicap care sa menționeze gradul "grav cu asistent personal".

Încadrare în grad de handicap in baza prevederilor legate din Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalității de șanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosocialele pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap.

Încadrarea în grad de handicap se face în baza actelor medicale prezentate de persoana care solicita o astfel de încadrare, cât si pe evaluarea directa a acesteia.

Legalitatea certificatului de încadrare în grad de handicap se analizează cu raportare la actele si starea de sănătate a persoanei la data emiterii acestuia.

Criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, prevăd la cap.7/I/l ca si condiţie în vederea încadrării în gradul de handicap grav cu asistent personal sunt: „Afectări osteoarticulare bilaterale ale articulațiilor mari - sold, genunchi - in stadiu sever, neoperabile sau cu complicaţii tardive postoperatorii, in afara resurselor terapeutice, care determina limitarea totala a mobilității articulare, necesitând fotoliu rulant pentru deplasarea in interiorul sau exteriorul locuinței sau imobilizare totala si sprijin din partea altei persoane pentru autoîngrjire.

În funcţie de rezultatul evaluării complexe, persoana poate fi încadrată în grad de handicap grav cu asistent personal, în situaţia în care are pierduta total capacitatea de autoservire, autoîngrjire si autogospodărire si necesita sprijin permanent, sau grav fără asistent personal, atunci când necesita sprijin parţial pentru unele activităţi cotidiene".

În cauza de faţă, reclamantul nu se încadrează in aceste condiţii, la data emiterii certificatului de încadrare in grad de handicap contestat.

Referatul medical nr. ..../12.07.2017 emis de medicul specialist ortoped, indică protezare funcțională, iar ancheta socială evidențiază autonomia şi statutul funcțional al persoanei şi activităţi zilnice cu îmbunătăţirea stării de sănătate, deplasarea făcându-se cu ajutorul cârjelor şi a protezelor.

Încadrarea in grad de handicap s-a făcut ca urmare a modificărilor intervenite faţă de anul 2016, protezarea atrăgând după sine schimbarea gradului de handicap, conform criteriilor medico-psihosociale.

Raportul de expertiza nu poate fi omologat având in vedere faptul ca lucrarea s-a făcut fără analizarea actelor medicale de la data emiterii certificatului contestat (22.08.2017). concluziile raportului fiind rezultatul stării de sănătate a reclamantului la data de 12.04.2018. Ori la data de 12.04.2018 nu exista dovezi ca starea de sănătate a reclamantului este aceeaşi ca in 22.08.2017.

Concluzia raportului IML în sensul ca in prezent reclamatul este imobilizat in scaun cu rotile urmarea afecțiunilor diagnosticate in 12.04.2018, faţă de ancheta socială ce a stat la baza certificatului contestat si care evidențiază printre altele ca reclamantul face deplasarea cu ajutorul cârjelor şi a protezelor, ii conferă eventual posibilitatea, pe fondul apariției agravării afecțiunilor încadrabile in grad de handicap, sa solicita o noua evaluare pentru schimbarea gradului de handicap conform criteriilor si a stării actuale de sănătate, si nicidecum sa concluzioneze nelegalitatea certificatului de încadrare in grad de handicap contestat.

Totodată nu concluzionează ca la emiterea certificatului de încadrare contestat reclamantul are pierduta total capacitatea de autoservire, autoîngrjire si autogospodărire si necesita sprijin permanent, condiţie imperativa pentru a putea fi încadrat in grad de handicap grav cu asistent personal.

Toate aceste motive conduc evident la respingerea primelor doua capete de cerere.

În ce priveşte capătul 4 de cerere a solicitat de asemenea respingerea invocând art.6 lit.g din L 448/2006.Art. 6.lit.g din L.448/2006 prevede " Persoanele cu handicap beneficiază de drepturi la: g) asistenta juridica gratuita;

În condiţiile în care legea-i conferă reclamantului asistenta juridica gratuita, faptul ca acesta prin necunoașterea legii sau prin plăcerea acestuia de a angaja un avocat in afara asistentei juridice gratuita, nu poate conduce la obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecata reprezentând servicii de asistenţă juridica.

Examinând acţiunea dedusă judecăţii în raport de motivele de fapt şi de drept invocate şi prin prisma înscrisurilor şi probelor administrate, tribunalul o reţine ca fiind neîntemeiată pentru următoarele considerente:

În fapt, pârâta Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul Consiliului Judeţean ...... a emis  actul administrativ reprezentat de  certificatul de încadrare in grad de handicap nr. ..../....,2017 in care s-a menţionat faptul ca reclamantul se încadrează in gradul de handicap „ grav", certificatul fiind nerevizuibil.

Prin cererea de chemare în judecata  reclamantul ...... a chemat în judecată pârâţii Consiliul Judeţean .....-Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună: anularea certificatului de încadrare in grad de handicap nr. ...../......2017 emis de Consiliul Judeţean ..... - Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap , obligarea paratului Consiliului Judeţean ....... - Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, să emită un nou certificat de încadrare in grad de handicap in care sa menționeze ca reclamantul se încadrează in gradul de handicap „grav cu asistent personal",  obligarea pârâtului să plătească reclamantului contravaloarea indemnizaţiei lunare prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea 448/2006 actualizata, începând cu luna august 2017 până la data emiterii unui nou certificat de încadrare in grad de handicap .

Reclamantul  a  arătat că, având în vedere starea sa fizică rezultată din  actele medicale depuse la dosar trebuie să beneficieze de asistent personal la fel ca si in perioada anterioara întrucât nu au intervenit schimbări care sa justifice aceasta modificare întrucât acesta  nu se poate descurca singur, având nevoie ca o persoana să fie permanent lângă el pentru a il ajuta, aspecte care sunt confirmate de înscrisurile medicale si de referatul de ancheta socială efectuata de reprezentanți din cadrul Primăriei Oraşului ....., nr. ..../........2017.

Instanţa investită cu acţiunea reclamantului  urmează să analizeze solicitările acestuia care au fost continuate de moștenitorii acestuia după decesul reclamantului  in raport de starea medicală relevată atât de înscrisurile medicale depuse la dosarul cauzei cit şi de concluziile raportului de expertiză medico-legală efectuat in cauză  având in vedere faptul că încadrarea in grad de handicap  se face in baza prevederilor legale din Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap prin raportare la diagnosticul medical al reclamantei.

În condiţiile art.12 şi 13 din legea nr.554/2014, tribunalul a dispus emiterea unei adrese către pârâte, pentru a comunica întreaga documentaţie ce a stat la baza emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap această documentaţie fiind înaintată la dosarul cauzei .

 Instanţa constată că în urma evaluării complexe pe baza actelor medicale prezentate şi în conformitate cu criteriile medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cap.7,III,1,. Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap ..... a stabilit că ....... se încadrează în gradul I - fără asistent personal şi a dispus emiterea certificatului de încadrare în grad de handicap nr. ..../.......2017, nerevizuibil.

 In acest sens instanţa pentru soluţionarea cererii reclamantantului  va stabili pe baza prevedrilor legale aplicabile in ce măsură afectiunile medicale de care suferea  reclamantul la momentul emiterii actului administrativ contestat permit incadrarea sau nu in grad de handicap in funcţie de dispoziţiile legale aplicabile prin raportare la aceste afecţiuni medicale şi dacă aceste afectiuni medicale  implică asigurarea unui asistent personal in raport de normele legale incidente .

În ceea ce privește normele legale aplicabile în privința reclamantului sunt incidente prevederile capitolului 7 punctul III din Ordinul  Ministrului  Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse nr. 762 /2007 și al  Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1.992/ 2007 privind aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap referitoare la  evaluarea persoanelor cu afectarea funcţiilor motorii (a staticii şi mobilităţii - locomoţiei sau/şi gestualităţii) în vederea încadrării în grad de handicap- Amputații.

Potrivit capitolului 7 pct. III din ordinul menționat, constituie handicap grav lipsa prin amputaţie a ambelor coapse protezate sau neprotezate prin raportare la parametrii funcţionali menționați in ordin  precum şi se clasifica avind handicap grav  in funcţie de participare –necesitaţi  după protezare-  adaptarea la proteze , legiuitorul mentionind in mod exprex la finalul criteriilor instituite pentru a se considera ca încadrabil in handicap grav  faptul că ,, În funcţie de rezultatul evaluării complexe, persoana poate fi încadrată în grad de handicap grav cu asistent personal, în situaţia în care are pierduta total capacitatea de autoservire, autoîngrjire si autogospodărire si necesita sprijin permanent, sau grav fără asistent personal, atunci când necesita sprijin parţial pentru unele activităţi cotidiene".

Așadar  beneficiul legal al asistării persoanei cu dizabilităţi de  asistentului personal se acordă atunci când persoana cu dizabilităţi are pierduta total capacitatea de autoservire, autoîngrijire si autogospodărire si necesita sprijin permanent, urmând ca acest drept să nu fie acordat in cazul in care persoana in cauză  necesita doar sprijin parţial pentru unele activităţi cotidiene".

 In acest sens instanţa are in vedere împrejurarea că din  actele medicale depuse la dosarul cauzei se constată că faţă de evaluarea din anul 2016 cind în referatul medical nr. ...../14.08.2016 emis de medicul specialist ortoped la diagnosticul clinic la data evaluării s-a menționat că bontul stâng prezenta necroză (nu putea fi protezat), in dosarul medical din 2017, din referând medical nr. ......./12.07.2017 emis de medicul specialist ortoped rezultă că reclamantul beneficia la momentul emiterii actului administrativ contestat de  protezare funcțională  care ii asigura o anumită autonomie funcțională de deplasare  in condiţiile in care  ancheta sociala evidențiază autonomia parțială  şi statutul funcționat al persoanei precum şi activităţi zilnice cu îmbunătăţirea stării de sănătate, deplasarea făcându-se cu ajutorul cârjelor şi a protezelor.

De asemenea din ancheta socială depusă la dosarul cauzei rezultă faptul că reclamantul la momentul evaluării sale din data de 21.07.2017 nu avea  pierduta total capacitatea de autoservire , autoîngrijire si autogospodărire ci doar in mod parțial , acesta având nevoie de sprijin parțial din partea altei persoane  pentru igiena corporală , imbracat/ dezbracat  , mobilizare ,  in timp ce anumite activități ce țineau de autonomia funcţională  puteau fii efectuate de reclamant singur , făra sprijinul altor persoane , respectiv servirea hranei , deplasare in interiorul locuinţei , utilizare de mijloace de comunicare şi conformarea la recomandările medicale .

Mai mult la evaluarea medicală  a reclamantului prin raportul de evaluare complexă din 16.08.2017  a rezultat faptul că la acel moment bonturile de amputație erau vindecate chirurgical şi protezate

Aşadar in condiţiile in care reclamantul la momentul emiterii actului administrativ contestat avea posibilitatea de a se deplasa prin locuință prin folosirea unor dispozitive auxiliare iar din  raportul de anchetă socială rezultă faptul că reclamantul necesită doar sprijin parţial pentru unele activităţi cotidiene  tribunalul concluzionează că in raport de criteriile legale mai sus arătate acesta nu avea dreptul de a beneficia de asistent personal.

 Instanţa nu considera relevante sub aspectul evaluării actului administrativ contestat concluziile raportului medico legal efectuat in cauză  prin care s-a precizat după enumerarea afectiunilor medicale constatate că reclamantul necesită supraveghere şi îngrijire permanentă din partea altei opersoane, fiindu-i afectată atât capacitatea fizică cât şi psihică intrucit concluziile raportului medico –legal  relevă starea  de sănătate a reclamantului la data de 12.04.2018 când a fost  investigat  la un interval de aproximativ 8 luni de la data emiterii a emiterii certificatului contestat (22.08.2017) , fiind posibilă astfel o înrăutățire a stării de sănătate  iniţiale , mai ales că din raport rezultă apariţia unor probleme  medicale ce au legătură cu starea psihică a reclamantului  şi care anterior nu au fost relevate in raportul medical de evaluare care a stat la baza emiterii certificatului e handicap .

De asemenea tribunalul apreciază că in condiţiile in care in  raportului IML  se menționează că  la momentul investigării sale reclamatul era  imobilizat in scaun cu rotile in condiţiile in care anterior  prin  ancheta socială ce a stat la baza certificatului contestat s-a menționat că reclamantul se deplasa  cu ajutorul cârjelor şi a protezelor  se deschidea eventual posibilitatea pentru reclamant ca  pe fondul agravării afecțiunilor încadrabile in grad de handicap, sa solicita o noua evaluare pentru schimbarea gradului de handicap conform criteriilor si a stării sale de sănătate de la acel moment  , si  nu să solicite constatarea nelegalității  certificatului de încadrare in grad de handicap contestat , act administrativ pe care aşa cum s-a arătat mai sus instanţa il apreciază ca fiind legal emis in raport de starea fizică a reclamantului aşa cum a fost constatată la momentul emiterii actului administrativ contestat şi de normele legale care sunt incidente in cauză .

Nu pot fii primite nici susţinerile reclamantului din acţiune privind evaluarea sa  din prisma scorului ADL  in condiţiile in care potrivit Referatului medical nr. ...../30.08.2017 întocmit de dr. ......, reclamantul avea  un scor ADL -3 , ori această cotaţie  il plasează conform normelor legale atât  in stadiul IV (scor 0-3) ce definește  dependenţa totală ce necesită asistent personal cit şi in categoria stadiului III ( scor 3-8 )  ce defineşte independenţa asistată  şi astfel scorul ADL atribuit reclamantului nu poate fii apreciat ca un element definitoriu şi decisiv in evaluarea independenţei sale funcţionale sub aspectul dependenţei sale de un asistent personal.

Fără a ignora sau minimaliza efectele bolilor de care suferea  reclamantul , tribunalul reţine că este învestit cu exercitarea unui control asupra legalităţii actului administrativ privind refuzul încadrării în grad de handicap, control în care are de verificat conformitatea deciziei administrative cu legea, inclusiv în ceea ce priveşte respectarea limitelor marjei de apreciere de care dispune autoritatea emitentă.

Împrejurările de fapt şi temeiurile de drept expuse mai sus, nu sunt însă de natură să ducă la concluzia unei exercitări abuzive a dreptului de apreciere al autorităţii emitente în evaluarea situaţiei reclamantului  , în sensul art.2 alin.1 lit. n din Legea nr.554/2004, in condiţiile in care autoritatea emitentă a avut in vedere la emiterea actului administrativ dispoziţiile legale aplicabile raportat la  diagnosticul medical actual al reclamantei  şi a constatat in mod corect că aceste depoziții legale nu permit încadrarea in grad de handicap .

În consecinţă, în baza considerentelor expuse, în temeiul prevederilor art.18 din Legea nr. 554/2004, raportat la prevederile art.87 alin.5 din Legea nr.448/2006, instanţa va respinge acţiunea reclamantului așa cum a fost continuată de moștenitorii săi  privind anularea  actului administrativ emis de intimata si intitulat "Certificat de încadrare in grad de handicap cu nr . ..../......2017 , urmind a fii respinse pe cale de consecinţă si solicitarile reclamantului privind  obligarea pârâților  să plătească reclamantului contravaloarea indemnizaţiei lunare prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea 448/2006 actualizata, începând cu luna august 2017 până la data emiterii unui nou certificat de încadrare in grad de handicap  precum şi acordarea cheltuielilor de judecată , dat fiind caracterul accesoriu al acestora in raport de capătul principal  de cerere .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea aşa cum a fost precizată, formulată de reclamantul ......., decedat pe parcursul judecăţii şi însuşită şi continuată de moştenitorii ....., domiciliat în localitatea ....., str. ...., nr...., judeţul .... şi ......, cu domiciliul în municipiul ...., str. ...., nr....., bl...., sc ..., et....., ap....., judeţul ....., în contradictoriu cu pârâţii cu pârâţii Consiliul Judeţean ....... - Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, cu sediul în municipiul ...., str....., nr...., judeţul ...., Primăria orașului ....., cu sediul în localitatea ....., judeţul ..... şi  Consiliul local ....., cu sediul în localitatea ...., judeţul ......

 Cu recurs in 15 zile de la comunicare .

Pronunţată în şedinţa publică de la .........2018. 

Preşedinte,

..........

Grefier,

..........

Red......

Tehnored.....

......2018

7 ex.

Domenii speta