Prin sentinţa penală nr.259 din 25 octombrie 2011, Judecătoria Curtea de Argeş, în baza art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplic.art. 41 alin. 2 Cod penal şi a art. 111 din Legea nr. 76/2002 cu aplic.art. 41 alin. 2 Cod penal a condamnat pe inculpa...

Decizie 1090 din 18.10.2011


Prin sentinţa penală nr.259 din 25 octombrie 2011, Judecătoria Curtea de Argeş, în baza

 art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplic.art. 41 alin. 2 Cod penal şi a art. 111 din Legea

nr. 76/2002 cu aplic.art. 41 alin. 2 Cod penal a condamnat pe inculpatul B.S., la pedeapsa

amenzii penale.

În baza art. 14 şi 346 Cod procedură penală, a admis în parte acţiunea civilă formulată de

 partea civilă Statul Român - prin Agenţia Naţională de Administrare  Fiscală şi a obligat

numai pe inculpat să-i plătească suma totală de 9.284 lei, la care se vor adăuga dobânzile

 şi accesoriile calculate până la data plăţii integrale a debitului.

În baza art. 20 Cod procedură penală raportat la art. 36 din Legea nr. 85/2006, a lăsat

nesoluţionată acţiunea civilă a Statului Român faţă de partea responsabilă civilmente S.C.

 EXPERT MOD 2007 S.R.L., prin lichidator judiciar INFO CONSULT SPRL, reprezentată de Banu

Gheorghe.

Pentru a pronunţa această  hotărâre, prima instanţă a reţinut că inculpatul B.S. a avut în

 perioada iulie 2007-iunie 2010 calitatea de administrator al S.C. EXPERT MOD 2007 S.R.L.

În această calitate inculpatul avea obligaţia de a reţine de la angajaţii societăţii

comerciale pe care o administra şi a vira la bugetul de stat în termenele prevăzute de

lege sumele de bani reprezentând contribuţiile individuale la asigurările sociale de stat,

contribuţiile salariaţilor la asigurările sociale de sănătate, contribuţiile salariaţilor

 la fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi impozitul pe veniturile din salarii.

De asemenea, inculpatul avea obligaţia de a vira la bugetul de stat în termenul prevăzut

 de lege contribuţia angajatorului la fondul de şomaj.

Încălcând toate aceste obligaţii legale, inculpatul B.S., în calitate de

administrator al S.C. EXPERT MOD 2007 S.R.L., a reţinut de la salariaţii societăţii pe

care o administra şi nu a virat în termenele prevăzute de lege sumele de bani reprezentând

impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă, respectiv contribuţiile salariaţilor la

fondul de şomaj în sumă de 191 lei, contribuţiile individuale la asigurările sociale de

stat în sumă de 3632 lei, contribuţiile salariaţilor la asigurările sociale de sănătate în sumă de 2242 lei şi impozitul pe veniturile din salarii în sumă de 3005 lei, suma totală reprezentând impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă, reţinută de la salariaţii S.C. EPXERT MOD 2007 S.R.L. şi nevirată de către inculpat la bugetul de stat fiind de 9.070 lei, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplic.art. 41 alin. 2 Cod penal. De asemenea inculpatul, în aceeaşi perioadă, iulie 2007-iunie 2010, în calitatea sa de administrator al aceleiaşi societăţi, nu a virat în termenul legal către bugetul de stat suma de 346 lei reprezentând contribuţia angajatorului la fondul de şomaj, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 111 din Legea nr. 76/2002 cu aplic.art. 41 alin. 2 Cod penal, în cauză fiind aplicabile prevederile art. 33 lit. a Cod penal deoarece cele două infracţiuni săvârşite de inculpat sunt în concurs real.

În baza art. 20 Cod procedură penală raportat la art. 36 din Legea nr.

 85/2006 instanţa a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă a Statului Român faţă de partea

 responsabilă civilmente S.C. EXPERT MOD 2007 S.R.L. prin lichidator judiciar INFO

CONSULT SPRL reprezentată de B.Gh. deoarece potrivit dispoziţiilor art. 36 din

 Legea nr. 85/2006, de la data deschiderii procedurii insolvenţei se suspendă de drept

 toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru

 realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, partea civilă putându-şi

înregistra creanţa pe tabelele de creanţe contra debitorului, în speţă partea responsabilă

civilmente.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs Statul Român prin Agenţia

 naţională de administrare fiscală – DGFP Argeş, criticând-o pentru nelegalitate şi

 netemeinicie. În esenţă,  partea civilă critică hotărârea primei instanţe pentru că

în  mod greşit a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă faţă de partea responsabilă

 civilmente SC MOD 2007 S.R.L. prin lichidator judiciar INFO CONSULT SPRL reprezentată

de B.Gh..

Prin decizia penală nr. 1303 din 13 decembrie 2011, Curtea de Apel Piteşti, cu majoritate, a admis recursul declarat de partea civilă STATUL ROMÂN prin AGENŢIA DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE ARGEŞ, a casat sentinţa penală atacată şi rejudecând, a înlăturat dispoziţia privind lăsarea nesoluţionată a acţiunii civile a STATULUI ROMÂN faţă de partea responsabilă civilmente SC EXPERT MOD 2007 SRL, prin lichidator judiciar INFO CONSULT SPRL, potrivit art.20 Cod procedură penală raportat la art.36 din Legea nr.85/2006.

A dispus obligarea în solidar a inculpatului B.S. cu partea

 responsabilă civilmente SC EXPERT MOD 2007 SRL la plata sumei de 9284 lei, la care

se adaugă dobânzile şi accesoriile calculate până la data plăţii integrale a debitului.

A menţinut în rest dispoziţiile sentinţei atacate.

Pentru a pronunţa această decizie, curtea, cu majoritate a reţinut în

 ceea ce priveşte soluţionarea laturii civile a cauzei, că prima  instanţă în mod eronat

a apreciat că sunt aplicabile prevederile dispoziţiilor art.36 din Legea nr.85/2006 şi

 în consecinţă, a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul

 Român – prin Agenţia de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice

Argeş, în raport cu partea responsabilă civilmente SC MOD 2007 S.R.L.

Prin acţiunea civilă formulată în prezentul dosar s-a solicitat acoperirea prejudiciului

produs prin faptele culpabile ale asociatului şi administratorului societăţii, respectiv,

inculpatul  B. S..

Judecătoria Curtea de Argeş a apreciat că în cauză sunt aplicabile prevederile art.36

din Legea nr.85/2006, republicată, lăsând nesoluţionată acţiunea civilă, întrucât

societatea administrată de inculpat se află în procedură de lichidare judiciară, iar

recurenta – parte civilă este creditor în dosarul de faliment şi este înscris în

tabloul creditorilor al societăţii comerciale aflate în insolvenţă.

Potrivit dispoziţiilor art.36 din Legea nr.85/2006, republicată, de la data deschiderii

procedurilor prevăzute de acest act normativ, se suspendă de drept toate acţiunile

judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor

 asupra debitorului sau bunurilor sale.

Curtea constată că, în tabelul creanţelor din dosarul de faliment privind SC Expert

 Mod 2007 SRL, sunt înscrise şi creanţele statului, respectiv ale recurentei.

Invocarea dispoziţiilor art.36 din Legea nr.85/2006 de către prima instanţă cu consecinţa

 de a lăsa nesoluţionată latura civilă a cauzei este greşită.

Cazurile în care instanţa poate lăsa nesoluţionată acţiunea civilă sunt expres  şi

limitativ prevăzute de dispoziţiile art.346 alin.4 Cod procedură penală. Nici una dintre

aceste situaţii nu se regăsesc în prezenta cauză.

Pe de altă parte, nu se poate considera că art.36 din Legea nr.85/2006 este o normă

 specială care derogă de la regula generală, respectiv, cazurile de nesoluţionare a

acţiunii civile prevăzute de articolul mai sus invocat, cu consecinţa de a se aplica

cu prioritate în soluţionarea acestei cauze. De observat că dispoziţiile mai sus invocate

 prevăd „suspendarea de drept a acţiuni lor judiciare” , normă care se coroborează cu

dispoziţiile Codului de procedură civilă privind cazurile de suspendarea judecăţii

aflate pe rolul instanţelor civile. Este evident că legea invocată de prima instanţă

 nu se referă în nici un fel la acţiunea civilă în cadrul procesului penal, deoarece

instanţa penală nu are nici un temei procedural pentru a dispune suspendarea acţiunii

civile. Prin urmare, dispoziţiile art.36 din Legea nr.85/2006 nu se constituie ca o normă

 specială în raport cu dispoziţiile art.14 alin.1 şi art.346 alin.4 Cod procedură penală.

Curtea reaminteşte că temeiul juridic al răspunderii penale, inclusiv sub aspectul

soluţionării laturii civile în procesul penal este altul decât  considerentele avute

în vedere de legea civilă sau legea comercială în materia procedurilor de insolvenţă.

Prin urmare, nu este admisibil ca în baza unui temei juridic de natură civilă să se

dispună nesoluţionarea laturii civile în procesul penal, cu atât mai mult cu cât legea

civilă la care se referă prima instanţă nu prevede în mod expres soluţia „ nesoluţionării

laturii civile în procesul penal”, singura pe care o poate adopta o instanţă penală cu

referire la dispoziţiile art.346 alin.4 Cod procedură penală.

În consecinţă, situaţia prevăzută ,de art.36 din Legea nr.85/2006 nu se referă şi nu este

 echivalentă juridic cu niciuna dintre ipotezele în care instanţa penală lasă nesoluţionată acţiunea civilă.

Opinia separată a deciziei a fost în sensul  respingerii recursului

declarat de Statul Român prin Agenţia naţională de administrare fiscală – DGFP Argeş

 având în vedere verificarea hotărârii atacată în raport de actele şi lucrările dosarului,

 prin prisma motivelor de recurs formulate, precum şi din oficiu sub toate aspectele de

 fapt şi de drept, astfel cum cer dispoziţiile art. 385/6 alin. 3 Cod de procedură penală,

 dar în limitele prevăzute de art. 385/6 alin. 1 Cod de procedură penală, pentru

următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006, de la data deschiderii

procedurii insolvenţei se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare

sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau

 bunurilor sale, partea civilă putându-şi înregistra creanţa pe tabelele de creanţe contra

debitorului, în speţă partea responsabilă civilmente, SC Expert Mod 2007 SRL.

Aceste dispoziţii prevăzute în legea specială au prioritate în aplicare în faţă

legea cadru, astfel că în mod corect instanţa de fond a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă a Statului Român faţă de partea responsabilă civilmente. Totodată în cazul în care nu s-ar fi făcut aplicarea dispoziţiilor art. 36 din legea insolvenţei, creditorul  s-ar putea afla în posesia a două titluri executorii, unul obţinut pe procedura insolvenţei, iar al doilea ca urmare a admiterii laturii civile a procesului penal.

DREPT PROCESUAL PENAL – PARTEA SPECIALĂ

8. Obligarea inculpatului la acoperirea prejudiciului cauzat terţului colateral în cazul

 în care inculpatul s-a împăcat cu partea vătămată.

Art. 346 alin. 1 Cod procedură penală

Chiar dacă între inculpat şi partea vătămată a intervenit împăcarea inculpatul este

 răspunzător atât de prejudiciul cauzat prin fapta sa victimelor directe, cât şi

colateralilor, cum este cazul unităţii sanitare din speţa de faţă.

(Decizia penală nr.1090/R din 18 octombrie  2011)