Contencios administrativ. Cerere rambursare t.v.a. aferentă activităţii de export. Condiţii de admisibilitate

Decizie 126 din 22.05.2006


Contencios administrativ. Cerere rambursare T.V.A. aferentă activităţii de export. Condiţii de admisibilitate

Prin sentinţa civilă nr. 10/CA/6.02.2006 a Tribunalului Vaslui s-a admis contestaţia formulată de S.C. „S.B.A. Import-Export” S.R.L. împotriva deciziei nr. 91 din 11.07.2003 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vaslui, care a fost modificată în sensul admiterii contestaţiei S.C. „SBA Import-Export” SRL Vaslui pentru suma de 2.298.941 lei reprezentând TVA de rambursat.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut:

Din expertiza contabilă (fila 181) rezultă următoarea situaţie de fapt.

La data de 24.02.2003 s-a depus cerere de rambursare pentru suma de 1.690.820.514 lei de către S.C. „S.B.A. Import-Export” S.R.L. – Filiala Vaslui, cod fiscal 12859691. Anterior, la data de 31.01.2005, s-a încheiat protocolul de fuziune între S.C. „S.B.A. Import-Export” S.R.L. cu sediul în Vaslui, str. Fabricii nr. 4, cod fiscal 6734065 şi S.C. „S.B.A. Import-Export” S.R.L. – Filiala Vaslui cu acelaşi sediu, cod fiscal 1285969 prin care societatea „mamă” preia activul şi pasivul în care se regăseşte şi suma de 1.690.820.514 lei cu drept de rambursare.

Societăţii S.C. „S.B.A. Import-Export” S.R.L. Cod fiscal 126734065 se cuvine rambursată suma de 2.298.243.941 lei din care:

-1.690.820.514 lei preluat de la filială, cererea nr. 3650/24.02.2003;

-607.423.427 lei, rămasă nesoluţionată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vaslui, din cererea 6836/26.02.2003 şi provine din activitatea de după fuzionare.

Rezultă că decizia prin care se menţine refuzul de rambursare a TVA este nefundat.

În consecinţă, s-a modificat decizia în sensul recunoaşterii dreptului de rambursare al sumei de 2.298.243.941 lei (ROL).

În concret, s-a produs o compensare între o parte din creanţa bugetară (contribuabilul fiind în lichidare judiciară) şi această sumă de rambursare.

Curtea a admis recursul D.G.F.P. Vaslui, respingând acţiunea reclamantei întrucât eronat instanţa de fond a considerat că reclamanta era în drept a-i fi rambursat TVA în litigiu, întrucât anterior depunerii cererii de rambursare ar fi operat protocolul de fuziune între S.C. „S.B.A. Import-Export” S.R.L. – Filiala Vaslui, cod fiscal 6734065 şi S.C. „S.B.A. Import-Export” S.R.L. Filiala Vaslui,cod fiscal 1285969, prin care reclamanta ar fi preluat activul şi pasivul în care se regăsea şi suma ce urma a-i fi rambursată.

Ori, expertiza contabilă aflată la dosarul cauzei reţine realizarea unei fuziuni doar în fapt, nu şi în drept, respectiv prin înregistrarea hotărârii de fuziune la Registrul Comerţului Vaslui, astfel că nu poate fi opozabilă terţilor, respectiv recurentei din cauză – expertul lăsând de altfel la aprecierea instanţei consecinţele juridice a neîntocmirii formalităţilor legale pentru dizolvarea societăţii absorbite.

Situaţia juridică a celor două entităţi se prezintă astfel:

-S.C. „S.B.A. Import-Export” S.R.L. Vaslui înmatriculată la O.R.C. Vaslui sub nr. J37/205/2000 aşa cum rezultă din încheierea nr. 740/26.09.2000 semnată de judecătorul delegat de Tribunalul judeţean Vaslui prin schimbarea sediului social din Oradea, judeţul Bihor şi cod fiscal R6734065;

-S.C. „S.B.A. Import-Export” S.R.L. Oradea Filiala Vaslui, înmatriculată la ORC Vaslui sub nr. J 37/61/2000 şi cod fiscal R 12859691, pentru care C.C.I. Vaslui eliberează la data de 15.03.2001. Certificat de înscriere menţiuni, constând în schimbarea sediului în alt judeţ în baza cererii de înscriere de menţiuni înregistrată sub nr. 935/15.03.2001.

Pentru înmatricularea filialei la Oradea, judeţul Bihor, reprezentanţii legali ai societăţii depun la data de 04.02.2002 la C.C.I. Oradea cererea înregistrată sub nr. 1020 prin care se solicită autorizarea constituirii şi înmatricularea S.C. „S.B.A. Import-Export” S.R.L. Vaslui Filiala Oradea pentru care se emite încheierea nr. 158/2002, pronunţată în şedinţa din 14.02.2002 – de admitere a cererii, autorizarea constituirii şi dispune înmatricularea în registrul comerţului a S.C. „S.B.A. Import-Export” S.R.L. Vaslui Filiala Oradea sub nr. J 05/157/15.02.2002 cu cod unic de înregistrare 14450528, forma juridică „Sucursală”. Radierea din registrul comerţului a S.C. „S.B.A. Import-Export” S.R.L. Filiala Vaslui – cod fiscal 12859691 s-a operat de către C.C.I. Vaslui la dat de 25.02.2003.

S.C. „S.B.A. Import-Export” S.R.L. cod fiscal 12859691 (aşa cum este înscrisă în toate documentele) a desfăşurat activitate la Vaslui în perioada 15.02.2002 – 01.02.2003 fără a mai avea sediul la Vaslui, iar pentru încasarea diferenţei de taxa pe valoare adăugată de rambursat a depus cerere de rambursare societatea „mamă” – cod fiscal 6734065 prin care solicita rambursarea sumei de 2.616.056.541 lei.

Din cele prezentate anterior, se reţine că atât S.C. „S.B.A. Import-Export” S.R.L. Vaslui – cod fiscal 6734065, cât şi S.C. „S.B.A. Import-Export” S.R.L. Vaslui – Filiala Vaslui –c od fiscal 12859691 potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, sunt persoane juridice distincte şi potrivit art.1(1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare aveau obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitate proprie şi pentru a beneficia de scutire de la plata taxei pe valoare adăugată, să justifice scutirea cu drept  de deducere cu documente în conformitate cu prevederile alin. 2 şi 3 ale art. 27 din H.G. nr. 598/2002 citate mai sus.

Aşa fiind, corect s-a susţinut de recurentă că cele două entităţi, pretins fuzionate, au funcţionat ca două societăţi comerciale distincte, fapt demonstrat de altfel de împrejurarea că documentele de export aferente exporturilor realizate de filiala cu cod fiscal R 12859691 au fost evidenţiate în contabilitatea acesteia din urmă, nu şi în cea a intimatei, situaţie în care intimata nu putea beneficia de rambursarea TVA întrucât nu a întocmit facturi fiscale cu menţiunea „scutit cu drept de deducere”, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 27 din Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind TVA, aprobate prin H.G. nr. 598/2002.

 (Decizia nr. 126/ C.A. / 22.05.2006)

Domenii speta