Infracţiunea de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti, prevăzută de art.271 Cod penal. Diferenţiere faţă de infracţiunea de tulburare de posesie, prevăzută de art.220 Cod penal.

Decizie 147/R din 27.02.2009


Infracßiunea de nerespectare a hot¾r‰rilor judec¾tore¿ti, prev¾zut¾ de art.271 Cod penal. Diferenßiere faß¾ de infracßiunea de tulburare de posesie, prev¾zut¾ de art.220 Cod penal. Fapta inculpatului de a ocupa ”n ”ntregime o suprafaß¾ de teren ce se afla ”n posesia p¾rßii v¾t¾mate, ”ntrune¿te elementele constitutive ale infracßiunii de tulburare de posesie prev¾zut¾ de art.220 alin.1 Cod penal, ¿i nu al infracßiunii de nerespectare a hot¾r‰rii judec¾tore¿ti, chiar dac¾ anterior, printr-o sentinß¾ civil¾ ce nu a fost pus¾ ”n executare p‰n¾ la data comiterii faptei,inculpatul fusese obligat s¾ lase liber¾ posesia ¿i proprietatea terenului p¾rßii civile.   (Curtea de Apel Pite¿ti, decizia penal¾ nr.147/R din 27 februarie 2009) Prin sentinßa penal¾ nr.725 din 20 decembrie 2007, pronunßat¾ de Judec¾toria B¾lce¿ti, inculpatul a fost condamnat la un an ”nchisoare, pentru s¾v‰r¿irea infracßiunii de tulburare de posesie, prev. de art.220 alin.1 Cod penal. In baza art.81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condißionat¾ a execut¾rii pedepsei, pe un termen de ”ncercare de 3 ani. S-a atras atenßia inculpatului asupra dispozißiilor art.83 Cod penal. S-a dispus restabilirea situaßiei anterioare cu privire la terenul ”n suprafaß¾ de 1.512 m.p. ¿i a fost obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare c¾tre stat ¿i c¾tre partea civil¾. Pentru a hot¾r” astfel, instanßa de fond a reßinut, c¾ prin sentinßa civil¾ nr.931/2004, pronunßat¾ de Judec¾toria B¾lce¿ti, inculpatul a fost obligat s¾ lase ”n deplin¾ proprietate ¿i posesie p¾rßii civile terenul de 1.512 m.p., inculpatul nu a respectat posesia p¾rßii v¾t¾mate asupra terenului ”ns¾m‰n߉ndu-l cu ov¾z dup¾ care l-a recoltat. Impotriva sentinßei a declarat apel inculpatul, critic‰nd-o ca fiind nelegal¾ ¿i netemeinic¾, susßin‰nd c¾ terenul era deßinut de partea civil¾, ”n baza unei hot¾r‰ri judec¾tore¿ti, motiv pentru care fapta sa nu ”ntrunea elementele constitutive ale infracßiunii de tulburare de posesie, ci ale infracßiunii de nerespectare a hot¾r‰rilor judec¾tore¿ti, prev. de art.271 Cod penal. Prin decizia penal¾ nr.51/A din 7 martie 2007, pronunßat¾ de Tribunalul V‰lcea, s-a admis apelul inculpatului, s-a desfiinßat sentinßa ¿i a fost trimis¾ cauza spre rejudecare la aceea¿i instanß¾ de fond. Pentru a decide astfel, instanßa de apel a apreciat c¾ prima instanß¾ nu a verificat dac¾ terenul ”n cauz¾ este acela¿i cu cel pentru care inculpatul ¿i partea civil¾ s-au judecat anterior. Dup¾ rejudecarea cauzei, prin sentinßa penal¾ nr.69 din 9 martie 2008, pronunßat¾ d aceea¿i judec¾torie, ”n temeiul art.271 alin.2 Cod penal, a fost condamnat inculpatul la 8 luni ”nchisoare, cu executare ”n condißiile art.81, 82 Cod penal, atr¾g‰ndu-i-se atenßia asupra art.83 Cod penal. Impotriva acestei sentinße, ”n al doilea ciclu procesual, a declarat apel inculpatul, critic‰nd-o ca fiind nelegal¾ ¿i netemeinic¾, susßin‰nd c¾ nu sunt ”ndeplinite elementele constitutive ale infracßiunii prev. de art.271 Cod penal, sub aspect obiectiv, ”ntruc‰t terenul ”n discußie era deßinut ”n baza unei hot¾r‰ri, iar la data punerii ”n posesie proprietarul decedase, iar mo¿tenitoarea nu deßinea acel tren. Prin decizia penal¾ nr.139/A din 8 octombrie 2008, pronunßat¾ de Tribunalul V‰lcea, s-a respins ca nefondat apelul ¿i a fost obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare c¾tre stat ¿i c¾tre partea civil¾. Pentru a decide astfel, tribunalul a constatat c¾ inculpatul cuno¿tea cu certitudine c¾ terenul respectiv nu-i aparßine ¿i, ”n plus, declarase ”n faßa instanßei c¾ nu ”nßelege s¾ lase pe partea civil¾ s¾-l foloseasc¾. Inpotriva acestei decizii a declarat recurs inculpatul, critic‰nd-o ca fiind nelegal¾ ¿i netemeinic¾, susßin‰nd c¾ el a sem¾nat ov¾z la 1 aprilie 2006, iar hot¾r‰rea civil¾ a fost pus¾ ”n executare abia la 16 mai 2006, dat¾ de la care nu a mai ”mpiedicat-o pe partea civil¾ s¾ foloseasc¾ terenul ”n discußie. Prin decizia penal¾ nr.147 din 27 februarie 2009, pronunßat¾ de Curtea de Apel Pite¿ti, a fost admis recursul declarat de inculpat, s-a casat ”n parte decizia atacat¾ precum ¿i sentinßa nr.69 din 9 aprilie 2008, pronunßat¾ de Judec¾toria B¾lce¿ti, s-a ”nl¾turat schimbarea ”ncadr¾rii juridice din art.220 alin.1 ”n art.271 alin.2 Cod penal. In baza art.220 alin.1 Cod penal, cu aplic.art.74 lit.a ¿i art.76 lit.d Cod penal, a fost condamnat inculpatul la 8 luni ”nchisoare, f¾c‰ndu-se aplicarea dispozißiilor art.81-83 Cod penal. S-a dispus restabilirea situaßiei anterioare s¾v‰r¿irii infracßiunii, ”n sensul c¾ a fost obligat inculpatul s¾ lase ”n deplin¾ proprietate ¿i lini¿tit¾ posesie suprafaßa de teren ”n discußie. S-a menßinut restul dispozißiilor hot¾r‰rilor. Cheltuielile judiciare avansate de stat au r¾mas ”n sarcina acestuia. Pentru a decide astfel, curtea a constatat c¾ sentinßa civil¾ prin care inculpatul a fost obligat s¾ lase liber¾ proprietatea ¿i posesia p¾rßii civile asupra terenului ”n discußie, a fost pus¾ ”n executare la data de 16 mai 2006, iar fapta de tulburare a fost s¾v‰r¿it¾ de inculpat la data de 1 aprilie 2006, deci ”nainte de punerea ”n executare a hot¾r‰rii.