Plângere împotriva încheierii de respingere a notării unui proces. Notarea unui proces nu este supusă prevederilor legale care reglementează notarea unui drept.

Decizie 315 din 24.09.2009


Plângere împotriva încheierii de respingere a notării unui proces. Notarea unui proces nu este supusă prevederilor legale care reglementează notarea unui drept.

Potrivit art. 26 alin. 4 lit. c din Legea 7/1996 , notarea (ca tip de înscriere în cartea funciară) are ca obiect înscrierea drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice referitoare la starea şi capacitatea persoanelor, acţiunilor şi căilor de atac în justiţie, precum şi a măsurilor de indisponibilizare, în legătură cu imobilele din cartea funciară. În acelaşi sens, art. 42 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară stabileşte că notarea poate avea ca obiect consemnarea unor fapte şi drepturi personale, a litigiilor referitoare la drepturile reale asupra imobilelor şi alte înscrieri cu caracter temporar în legătură cu imobilul. 

Aşadar, textul de lege impune ca şi condiţie a notării acţiunilor în justiţie legătura cu imobilele din cartea funciară.

Secţia civilă - Decizia civilă nr. 315/24 septembrie 2009

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Deva petenta SC S SRL a solicitat, în contradictoriu cu Consiliul Local Deva şi Primăria Deva,  anularea încheierii de respingere nr. 29900/27.11.2008 pronunţată de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Deva şi admiterea cererii de notare a procesului ce face obiectul dosarului nr. 4994/221/2008 al Judecătoriei Deva.

În motivarea plângerii, petenta a susţinut că a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului aferent construcţiilor agrozootehnice în baza art. 30 din Legea 18/1991, iar în dosarul nr. 4994/221/2007 al Judecătoriei Deva, a solicitat să se constate că a dobândit dreptul de proprietate asupra parcelei cu nr. top nou (3633, 3644/1, 3634/4, 3635)/1 din CF 34 Deva în suprafaţă de 7063 mp, să se dispună dezmembrarea parcelei şi întabularea într-o carte funciară nouă şi notarea construcţiilor existente pe acest teren. OCPI Hunedoara-Deva a respins cererea de notare în CF 34 Deva a litigiului ce face obiectul dosarului nr. 4994/221/2007 al Judecătoriei Deva, prin încheierea atacată, având în vedere faptul că nu a solicitat întabularea vreunui drept potrivnic proprietarilor de carte funciară, ci doar notarea unui litigiu aflat pe rolul instanţei de judecată. Mai mult, terenul fiind cooperativizat, foştii proprietari au pierdut dreptul de proprietate.

În drept se invocă art. 21 din Legea 7/1996 şi art. 42 din Regulamentul de carte funciară.

Prin sentinţa civilă nr. 927/04.03.2009 Judecătoria Deva a respins plângerea formulată de SC S SRL, reţinând că Cf 34 Deva nu a fost declarată neutilizabilă şi s-au făcut operaţiuni în această carte funciară şi după intrarea în vigoare a Legii 7/1996, fără a rezulta că această carte funciară intră sub incidenţa Legii 18/1991. Chiar dacă ar intra sub incidenţa acestei legi, OCPI nu ar putea constata că vechii proprietari şi-au pierdut dreptul de proprietate.

Instanţa de fond a mai reţinut că petenta este terţ faţă de această carte funciară şi din copia acţiunii înregistrată pe rolul Judecătoriei Deva nu rezultă că s-ar judeca în contradictoriu cu titularii de drepturi întabulaţi în cartea funciară, menţionaţi în Încheierea nr. 29900/2008. Distincţia între întabulare şi notare nu este relevantă sub aspectul refuzului de notare a litigiului, având în vedere că art. 22 din Legea 7/1996 se referă la „înscriere” şi nu doar la „întabulare”, iar potrivit art. 26 din acelaşi act normativ „notarea” este una din formele înscrierii, celelalte două fiind „întabularea” şi „înscrierea provizorie”.

Apelul declarat de petenta SC S SRL împotriva acestei sentinţe a fost respins prin decizia civilă nr. 170/A/2009 pronunţată de Tribunalul Hunedoara, cu motivarea că petenta nu a făcut dovada că procedura judiciară este în contradictoriu cu persoanele care figurează în cartea funciară sau cu succesorii acestora, aceasta fiind terţ faţă de cartea funciară în care solicită înscrierea acţiunii.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs petenta solicitând modificarea ei în sensul  admiterii plângerii împotriva încheierii de respingere a notării nr. 29900 din 27.11.2008 pronunţată de BCPI Deva, a se anula încheierea atacată şi a se dispune notarea în CF 34 Deva a acţiunii civile pentru constatare dreptului de proprietate imobiliară înaintată de petentă împotriva Consiliului Local Deva prin Primar.

În drept se invocă art. 304 pct. 7 şi 9 cod procedură civilă.

În dezvoltarea motivelor de recurs, petenta afirmă că notarea acţiunilor se face în scopul asigurării publicităţii imobiliare pentru a împiedica ascunderea faţă de terţi a existenţei procesului, iar conform art. 42 lit. „e” din Regulamentul de CF, la notarea acţiunilor se verifică numai împrejurarea că acţiunea are sau nu legătură cu imobilul înscris în CF şi drepturile reale aferente. Din acţiune şi din expertiza efectuată în cauză rezultă că parcela de 7063 mp pe care se află construcţiile agrozootehnice proprietatea petentei cumpărate de la AVAS se află în CF 34 Deva, situaţie în care cererea o consideră întemeiată. Interesul petentei de a nota procesul rezidă în intenţia pârâţilor de a înstrăina terenul, inclusiv parcela de 7063 mp proprietatea petentei dobândită  în baza art. 30 din Legea 18/1991.

Petenta a depus copie după întâmpinarea formulată de Primarul Municipiului Deva în dosar nr. 4994/221/2007 în care arată că nu se opune admiterii acţiunii, copie după precizarea acţiunii formulate de petentă în dosar nr. 4994/221/2007 al Judecătoriei Deva, copie după raport de expertiză topografică efectuat în dosar.

Municipiul Deva prin primar a depus întâmpinare, solicitând, în principal,  respingerea recursului formulat de SC S SRL pentru lipsa calităţii procesuale pasive a intimatei, iar în subsidiar nu se opune admiterii recursului, dacă din probaţiune reiese temeinicia acestuia.

Analizând legalitatea deciziei atacate, prin prisma motivelor invocate, raportat la art. 304 cod procedură civilă, Curtea a reţinut următoarele:

Potrivit art. 26 alin. 4 lit. c din Legea 7/1996 , notarea (ca tip de înscriere în cartea funciară) are ca obiect înscrierea drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice referitoare la starea şi capacitatea persoanelor, acţiunilor şi căilor de atac în justiţie, precum şi a măsurilor de indisponibilizare, în legătură cu imobilele din cartea funciară. În acelaşi sens, art. 42 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară stabileşte că notarea poate avea ca obiect consemnarea unor fapte şi drepturi personale, a litigiilor referitoare la drepturile reale asupra imobilelor şi alte înscrieri cu caracter temporar în legătură cu imobilul. 

Aşadar, textul de lege impune ca şi condiţie a notării acţiunilor în justiţie legătura cu imobilele din cartea funciară.

Art. 22 din Legea 7/1996, pe care şi-a întemeiat OCPI încheierea nu este aplicabil în cauză, pentru că se referă la înscrierea unui drept, ori în cauza de faţă s-a cerut înscrierea/notarea unui proces, diferenţa dintre cele două noţiuni fiind indiscutabilă. De asemenea, art. 23 din lege invocat în motivarea încheierii nu este aplicabil în cauză, întrucât nu se pune problema transmisiunii dreptului de proprietate.

Prin acţiunea precizată şi înregistrată la Judecătoria Deva, petenta SC S a solicitat a se constata că a dobândit în baza art. 30 din Legea 18/1991 dreptul de proprietate asupra parcelei cu nr. top nou (3633, 3634/1, 3634/4, 3635)/1 din CF 34 Deva în suprafaţă reală de 7063 mp.

În mod greşit instanţa de fond a reţinut că trebuie făcută dovada că litigiul se poartă cu titularii de drepturi din cartea funciară, întrucât legea nu impune o asemenea cerinţă.

Rolul notării este de atenţionare a terţilor cu privire la existenţa unui litigiu asupra imobilului înscris în CF.

Faţă de aceste considerente expuse, Curtea a apreciat că instanţa de fond şi cea de apel au făcut o greşită aplicarea şi interpretare a legii, astfel că în temeiul art. 304 pct. 9 raportat la art. 312 cod procedură civilă, a admis recursul declarat de petentă, a modificat decizia atacată şi admiţând apelul a schimba în tot sentinţa apelată în sensul admiterii plângerii aşa cum a fost formulată.