Actele şi procedura de urmat pentru întocmirea carnetului de şomaj. Organele competente.

Decizie 728 din 11.06.2009


Actele şi procedura de urmat pentru întocmirea carnetului de şomaj. Organele competente.

Cererea pentru luarea în evidenţă ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă nu echivalează cu cererea pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj. Depunerea acestor acte trebuie făcută la organul competent teritorial. Stabilirea competenţei se face după menţiunile existente în cartea de identitate a solicitantului.

Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale – Decizia civilă nr. 728/11  iunie  2009.

Prin  acţiunea civilă înregistrată pe rolul Tribunalului Alba sub dosar nr. 4189/107/2008 reclamanta B.R. a chemat în judecată pârâta AJOFM Suceava solicitând obligarea AJOFM la întocmirea carnetului de şomer până la data de 07.11.2007 şi pe cale de consecinţă să-i elibereze adeverinţa aferentă perioadei 18.09.2007-7.11.2007 care să ateste calitatea de şomer.

În motivarea acţiunii se arară că la data de 18.07.2007 a absolvit cu diplomă de licenţă Universitatea din Oradea şi la data de 7.08.2007 s-a adresat la AJOFM Suceava pentru a fi luată în evidenţă de către această instituţie.

Potrivit art. 38 alin.1 şi 2 din Legea nr. 76/2002 reclamanta avea la dispoziţie 90 de zile pentru întocmirea dosarului de şomaj.

Deşi s-a prezentat în termenul de 60 de zile pentru luarea în evidenţă, pârâta nu i-a întocmit carnet de şomer.

În cel de-al doilea termen de 30 de zile reclamanta s-a prezentat din nou pentru luarea în evidenţă, în acest timp căsătorindu-se şi schimbându-şi domiciliul în judeţul Alba.

Şi de această dată s-a lovit de refuzul funcţionarului din cadrul AJOFM de a fi luată în evidenţă.

Pentru că angajaţii AJOFM Suceava nu şi-au îndeplinit atribuţiile şi nu au întocmit reclamantei carnet de şomer, perioada 18.09.2007-07.11.2007 nu este acoperită cu stagii asimilate conform art. 1 alin.2 din OUG nr. 148/2005, astfel că  nu poate  benefica de indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani.

Pârâta AJOFM Suceava a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii având în vedere că reclamanta a formulat la AJOFM Suceava doar cerere pentru a fi luată în evidenţă ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, pentru care nu se întocmeşte carnet de şomaj, şi nu cerere de acordare  a indemnizaţiei.

Cererea de acordare a indemnizaţiei de şomaj şi întocmirea carnetului de şomaj trebuia să o depună la Alba, acolo unde domiciliază.

Prin sentinţa civilă nr. 138/2009 Tribunalul Alba a admis acţiunea formulată de reclamantă, pârâta fiind obligată să procedeze la întocmirea şi comunicarea carnetului de şomer şi a adeverinţei privind realizarea stagiului asimilat, corespondent perioadei 18.09.2007-07.11.2007.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că reclamanta a solicitat luarea în evidenţă ca fiind în căutarea unui loc de muncă în termenul de 60 de zile prevăzut  de lege, dar la începutul lunii octombrie 2007 nu era în măsură să depună cartea de identitate în original şi în copie, ci doar certificatul de căsătorie. Din conţinutul acestui  act funcţionarul a tras concluzia că nu mai este competent, deoarece reclamanta se căsătorise în judeţul Alba.

Instanţa a concluzionat că funcţionarul a refuzat să-i înmâneze reclamantei cererea tip pentru a fi completată de către reclamantă, prezenţa reclamantei la AJOFM Suceava fiind dovedită, în aprecierea primei instanţe, prin depoziţia martorului şi aprovizionarea cu benzină a autovehiculului în oraşul Vatra Dornei, oraş apropiat de oraşul Suceava.

Întrucât reclamanta s-a adresat pârâtei în termenul legal, iar pârâta a refuzat să înmâneze cererea tip pentru înscrierea reclamantei în şomaj, s-a apreciat că acţiunea este întemeiată, motiv pentru care a fost admisă.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal a declarat recurs pârâta AJOFM Suceava prin care a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei şi pe fond respingerea acţiunii.

În motivarea recursului se arată că pârâta nu putea elibera carnet de şomaj şi adeverinţă deoarece reclamanta nu a depus o serie de acte solicitate de lege pentru a se putea proceda în acest sens.

Pârâta nu poate acorda ceva ce nu s-a cerut şi nu există depuse acte doveditoare în acest sens.

Se contestă reţinerea instanţei care a considerat probă bonul de benzină, având în vedere că Vatra Dornei este o staţiune balneo-climaterică situată la 115 km de municipiul Suceava, data fiind plasată în cadrul săptămânii de miere a reclamantei.

Acest bon nu ţine de loc de cerere prin care reclamanta să solicite acordarea indemnizaţiei de şomaj, alături de aceasta reclamanta trebuind să prezinte şi alte documente.

Intimata reclamantă a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului considerând că prima instanţă a făcut o corectă apreciere a probelor administrate, reclamanta îndeplinindu-şi toate obligaţiile care îi reveneau, în termenele prevăzute de lege.

CURTEA, analizând sentinţa atacată prin raportare la criticile aduse şi în limitele prevăzute de art. 3041 Cod procedură civilă a reţinut că recursul este fondat.

Potrivit Ordinului MMSS nr. 85/2002 înregistrarea persoanei în căutarea unui loc de muncă se face la agenţia locală pentru  ocuparea forţei de muncă ori la punctul de lucru în a cărui rază îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa solicitantul, prin completarea fişei tip.

La aceeaşi agenţie persoana care nu a putut fi repartizată corespunzător pregătirii sale profesionale şi nivelului studiilor va depune o cerere pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj.

Rezultă că la primirea oricăreia dintre cererile menţionate, funcţionarul trebuie mai întâi să verifice dacă este competent să soluţioneze o astfel de cerere.

Acesta este şi motivul pentru care solicitantul va ataşa întotdeauna şi o copie a actului de identitate.

Chiar dacă s-ar lua în considerare afirmaţia reclamantei că s-a prezentat la sediul AJOFM Suceava, funcţionarul care primea actele nu a putut stabili dacă este sau nu competent teritorial, având în vedere că reclamanta nu era în posesia cărţii sale de identitate.

Ţinând cont că aceasta a fost eliberată de către SPCLEP Alba Iulia abia la data de 31.10.2007, este evident că reclamanta după încheierea căsătoriei şi-a depus actele pentru preschimbarea numelui şi a domiciliului.

În consecinţă, la data la care reclamanta susţine că s-a prezentat la sediul AJOFM Suceava aceasta nu putea dovedi că mai are domiciliul în judeţul Suceava ,  cu atât mai mult cu cât deja demarase formalităţile pentru schimbarea domiciliului în judeţul Alba.

Prin urmare,  funcţionarul nici nu avea cum să preia actele reclamantei în condiţiile în care aceasta nu făcea dovada domiciliului în judeţul Suceava.

Pe de altă parte, din nici un act de la dosar nu rezultă că reclamanta ar fi depus la pârâtă o cerere prin care să fi cerut în termenul de 30 de zile acordarea indemnizaţiei de şomaj.

Or, condiţia pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj este formularea unei cereri în acest sens.

În situaţia în care, conform spuselor reclamantei, funcţionarul de la AJOFM a refuzat primirea cererii, nimic nu o împiedica pe aceasta să trimită cererea prin poştă înăuntrul termenului de 30 de zile prevăzut de art. 38 din Legea nr. 76/2002.

Cum la sediul pârâtei nu  a fost înregistrată nici o cerere semnată de către reclamantă prin care să fie solicitată indemnizaţia de şomaj, în mod corect pârâta nu a putut elibera carnetul de şomer şi  adeverinţa privind realizarea stagiului asimilat.

Efectuarea unei vizite la sediul pârâtei nu echivalează cu depunerea unei cereri pentru primirea indemnizaţiei de şomaj, astfel că prima instanţă a interpretat eronat probele administrate în cauză.

În consecinţă,  cererea reclamantei a fost apreciată ca neîntemeiată pentru considerentele ce au fost arătate, soluţia primei instanţe fiind rezultatul unei greşite aplicări a legii la speţa dedusă judecăţii, fiind incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, astfel că s-a dispus în temeiul art. 312 Cod procedură civilă admiterea recursului, modificarea sentinţei atacate în sensul respingerii acţiunii formulate de către reclamantă.