Cerere având ca obiect radiere societate din registrul comertului si înregistrarea acestei mentiuni.

Decizie 1868/COM/ din 21.10.2010


Art.237 al.7 si urm. art.257 al.9, art.260 al.1, al.4, al.8 – Legea nr.31/1990

Prin cererea adresata Tribunalului Tulcea si înregistrata la nr. 344/88/10.02.2010, ORC de pe lânga Tribunalul Tulcea, în baza rezolutiei nr. 426/09.02.2010, a înaintat spre solutionare cererea de radiere din registrul comertului în temeiul art. 237 din Legea nr. 31/1990 formulata de lichidatorul R.N.I. Tulcea, pentru S.C. D.V. SRL, cu sediul în Tulcea, precum si comunicarea si efectuarea publicitatii mentiunii, în conditiile prevazute de lege.

Prin sent.civ.nr.872/07.04.2010 Tribunalul Tulcea - Sectia Civila, Comerciala, Contencios Administrativ si Fiscal a admis cererea formulata de ORC de pe lânga Tribunalul Tulcea, iar în temeiul art.260 al.2 din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulteriore coroborat cu art.3 alin (1) din O.U.G. nr.116/2009 a dispus radierea SC D.V. SRL Tulcea din Registrul Comertului unde este înmatriculata.

S-a dispus înregistrarea prezentei hotarâri în registrul comertului, comunicarea persoanei juridice cu privire la care s-a dispus radierea la sediul ei social, ANAF, DGFP Tulcea pe cale electronica si afisarea pe pagina de Internet a ONRC si la sediul ORC de pe lânga Tribunalul Tulcea.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond, în baza materialului probator administrat în cauza a retinut urmatoarele, prin sentinta civila nr. 1434 din 19.06.2009 a Tribunalului Tulcea, în temeiul art. 237 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, s-a dispus dizolvarea de drept a SC D.V. SRL Tulcea, cu sediul în loc. Tulcea.

Pentru o atare situatie, art. 260 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza ca: ” În termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii vor cere radierea societatii din registrul comertului, sub sanctiunea unei amenzi judiciare de 200 lei pentru fiecare zi de întârziere, care va fi aplicata de judecatorul delegat, în urma sesizarii oricarei parti interesate, prin încheiere. Încheierea judecatorului delegat este executorie si supusa recursului.”

În continuare, în art. 3 alin.1 din O.U.G. nr. 116/2009, se prevede ca cererile formulate de ONRC prin oficiile registrului comertului de pe lânga tribunale care anterior intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta erau în competenta de solutionare a judecatorului delegat se înainteaza sectiei comerciale a tribunalului în a carui circumscriptie îsi are sediul comerciantul, urmând a fi solutionate de urgenta si cu precadere.

Valorificând prevederile art. 3 alin. 1 din O.U.G. nr. 116/2009, instanta a admis cererea formulata de ORC de pe lânga Tribunalul Tulcea si a dispus radierea din Registrul Comertului a SC D.V. SRL Tulcea, cu înregistrarea în Registrul comertului si a încheierii de radiere.

In baza dispozitiilor art. 257 alin. 9 din Legea nr. 31/1990, republicata, hotarârea se va comunica societatii pârâte, A.N.A.F. si D.G.F.P. Tulcea, pe cale electronica, se va publica pe pagina de internet a O.N.R.C. si se va afisa la sediul ORC de pe lânga Tribunalul Tulcea.

Împotriva acestei sentinte a formulat recurs creditoarea DGFP Tulcea solicitând modificarea acesteia în sensul respingerii cererii ORC Tulcea de radiere.

În motivele de recurs se indica faptul ca urmare a notificarii lichidatorului R.N.I., recurenta în calitate de creditor bugetar s-a înscris la masa credala a debitorului SC D.V. SRL cu suma 2.355 lei reprezentând debitul acesteia fata de bugetul general consolidat al statului.

De la data înregistrarii declaratiei de creanta si pâna în prezent lichidatorul nu a comunicat recurentei stingerea debitului urmare a procedurii de lichidare si virarea datoriei, desi la momentul formularii recursului debitoarea figura cu debitul de 2.017 lei.

Examinând legalitatea si temeinicia sentintei primei instante, din perspectiva criticilor formulate, Curtea considera recursul nefondat, motivat de urmatoarele considerente,

Prin cererea adresata ORC Tulcea R.N.I. Tulcea, societate profesionala de insolventa desemnata lichidator al debitoarei SC D.V. SRL Tulcea prin încheierea judecatorului delegat nr.2765/18.07.2009, a solicitat ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna radierea debitorului din registrul comertului precum si înregistrarea acestei mentiuni.

Prin sentinta civila nr. 1434 din 19.06.2009 a Tribunalului Tulcea, în temeiul art. 237 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, s-a dispus dizolvarea de drept a SC D.V. SRL Tulcea, cu sediul în loc. Tulcea.

Ulterior, prin Încheierea nr.2765/11.07.2009 pronuntata de judecatorul delegat la ORC Tulcea s-a admis cererea formulata de petentul MEF-DGF Tulcea si s-a dispus înscrierea în registrul comertului a mentiunii privind numirea, în conditiile art.237 alin.7 si urm din Legea 31/1990, în calitate de lichidator al D.V. SRL pe R.N.I. prin P.V.

Potrivit art.260 alin.1 din Legea 31/1990 rep, lichidarea societatii trebuie terminata în cel mult un an de la data dizolvarii. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu perioade de câte 6 luni, dar nu cu mai mult de 24 de luni cumulate.

Faptul ca societatea în cauza înregistreaza datorii fiscale catre recurenta nu prezinta relevanta fata de dispozitiile art.237 alin.6 din Legea nr.31/1990 potrivit cu care „La data ramânerii irevocabile a hotarârii judecatoresti de dizolvare, persoana juridica intra în lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi.”

De asemenea, art.260 alin.4 din acelasi act normativ prevede ca: „Lichidarea nu libereaza pe asociati si nu împiedica deschiderea procedurii de faliment a societatii.”

Prin urmare, recurenta a avut posibilitatea recuperarii creantelor bugetare pe care le are împotriva societatii în cadrul procedurii de lichidare, dizolvarea nefiind de natura a închide o astfel de cale. Societatea si-a pastrat personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pâna la terminarea acesteia, tocmai pentru acoperirea datoriilor.

Potrivit art.260 alin.8 din lege, în termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii vor depune la registrul comertului cererea de radiere a societatii din registrul comertului, sub sanctiunea …

Radierea societatii comerciale în conditiile reglementate mai sus are drept consecinta încetarea acesteia ca persoana juridica, încetând astfel si capacitatea sa procesuala de folosinta, în sensul ca societatea respectiva nu mai poate avea drepturi si obligatii juridice, nu mai detine organe de conducere, astfel încât nu poate avea calitatea de subiect al procedurii de lichidare.

Lipsa de preocupare a creditorului în a-si recupera creantele nu poate constitui un temei legal pentru modificarea hotarârii judecatorului sindic ce a  respectat  toate prevederile legale  imperative, cu ocazia închiderii procedurii în  temeiul art. 132 alin. 2 din Legea 85/2006.