Greşita desfiinţare a sentinţei de fond de către instanţa de apel Trimiterea spre rejudecare – nemotivare;Limitele rejudecării şi nerespectarea disp. art. 385 Cod proc.pen.

Sentinţă penală 649 din 27.10.2006


Prin sentinţa penală nr. 649 din 27 octombrie 2006 pronunţată de Judecătoria Adjud au fost condamnaţi inculpaţii V.D. şi O.I. la câte 6 luni închisoare fiecare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă prev. şi ped. de art. 184 alin. 2 şi 4 din Codul penal, cu aplicarea art. 81 şi 82 Cod penal.

Împotriva acestei sentinţe în termenul prev. de lege au declarat apel inculpatul O.I. şi partea vătămată O.V.

Inculpatul a criticat hotărârea instanţei de fond ca fiind nelegală, pentru ca la termenul din 20 noiembrie 2006 când a rămas în pronunţare, era lipsă de procedură cu Asirom Vrancea, ca persoană juridică întrucât pe citaţie nu a fost aplicată ştampila unităţii.

La rândul ei în calitate de apelantă partea vătămată O.V. a considerat netemeinică hotărârea cu privire la modul cum a fost soluţionată latura civilă.

Prin decizie penală, Tribunalul Vrancea a admis apelurile declarate de inculpat şi partea vătămată prin decizia penală nr. 128/2007, a desfiinţat sentinţa instanţei de fond şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

S-a apreciat că instanţa de fond a soluţionat cauza cu lipsă de procedură, cu S.C.”Asirom” Vrancea şi că trebuiau completate probele atât pe latură penală cât şi pe latură civilă.

Împotriva acestei decizii, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea a declarat recurs în temeiul prev. de lege.

Sentinţa a fost criticată că, în mod greşit instanţa de apel a trimis cauza spre rejudecare la instanţa de fond pe lipsă de procedură dar şi pentru faptul că nu au fost precizate în considerentele deciziei limitele rejudecării.

Prin decizia penală nr. 428/R din 3 septembrie 2007, Curtea de Apel Galaţi a admis recursul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea.

În rejudecare, a casat decizia Tribunalului Vrancea şi a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

În motivare s-a reţinut că instanţa de apel greşit a considerat că instanţa de fond a judecat cu lipsă de procedură în ce priveşte S.C.”Asirom” Vrancea, dar şi faptul că se impunea cu privire la soluţionarea laturii civile să se precizeze limitele judecării şi ce anume probe s-ar fi impus.

Considerăm că instanţa de recurs corect a apreciat că instanţa de apel a soluţionat o cauză cu care a fost investită nelegal.

Din probele dosarului rezultă că instanţa de fond la momentul judecării cauzei a apreciat corect că procedura de citare cu S.C.”Asirom” Vrancea a fost legal îndeplinită deşi pe citaţie nu a fost aplicată ştampila unităţii.

Citaţia a fost primită de paznicul C.A. angajat al societăţii cu atribuţii de a primi corespondenţa, în afara programului de lucru. Acesta a semnat în faţa agentului procedural, consemnându-se seria şi numărul actului de identitate, fiind astfel îndeplinite condiţiile prev. de art. 178 alin. 4 cu privire la înmânarea citaţiilor.

În aceste condiţii, instanţa de apel greşit a apreciat ca fiind lipsă de procedură şi a considerat că sentinţa este sub acest aspect nelegală.

De asemenea, şi sub aspectul desfiinţării pe latură civilă soluţia este nelegală.

Instanţa de apel, trimiţând cauza în rejudecare, la modul generic a indicat instanţei de fond să se procedeze la completarea probelor atât pe latură penală cât şi civilă, neindicând felul, întinderea şi finalitatea ce trebuia urmărită.

Cu privire la limitele rejudecării, conform disp. art. 385 Cod proc.pen., instanţa de rejudecare trebuie să se conformeze hotărârii instanţei de apel, în măsura în care situaţia de fapt rămâne cea avută în vedere la soluţionarea apelului.

Neprocedând astfel, instanţa de apel pe latură penală greşit a apreciat lipsa de procedură cu S.C.”Asirom”, aşa încât sub acest aspect cauza putea fi judecată pe fond.

Pe latură civilă, în ce priveşte apelul părţii vătămate, se impunea în cazul desfiinţării respectarea disp. art. 385 privind indicarea probelor şi limitele rejudecării.

Prin casarea deciziei penale a instanţei de apel, Curtea de Apel Galaţi trimiţând cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă a pronunţat o soluţie temeinică şi legală.