Omisiunea instanţei de apel de a se pronunţa pe un capăt de cerere cu ocazia rejudecării fondului – motiv de recurs. Omisiunea instanţei de apel de a se pronunţa pe un capăt de cerere cu ocazia rejudecării fondului se soluţionează prin prisma ...

Decizie 124 din 18.02.2009


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Galaţi sub nr. 1982/233/2007, reclamanţii BV, BMC şi BD au chemat în judecată pe pârâţii CM, CV şi TD, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună evacuarea pârâţilor de pe terenul situat în Galaţi; obligarea pârâţilor să-şi ridice pe cheltuială proprie sau autorizarea reclamanţilor să ridice pe cheltuiala pârâţilor, a garajelor care sunt construcţii provizorii aşezate pe terenul proprietatea reclamanţilor, cu daune cominatorii de câte 500 lei pe zi pentru fiecare zi de întârziere, pentru fiecare pârât, de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii şi până la ridicarea efectivă; obligarea pârâţilor la plata de daune constând în lipsa de folosinţă a terenului de la data notificării şi până la zi şi cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii au arătat că sunt proprietari ai terenului pe care sunt edificate garajele pârâţilor. Acest teren a fost retrocedat reclamanţilor prin decizia civilă 174/2006 a Curţii de Apel Galaţi, iar la punerea în posesie s-a constatat că, pe acest teren, se află garajele pârâţilor. Au formulat notificare, însă pârâţii refuză ridicarea garajelor.

Reclamanţii au depus ulterior cerere prin care au arătat că renunţă la judecată în contradictoriu cu pârâţii CM şi TD.

Au precizat cuantumul despăgubirilor  pentru lipsa de folosinţă a terenului solicitate de la pârâtul CV la suma de 1000 lei.

De asemenea, şi-au modificat acţiunea, în sensul că, în baza art. 494 C.civ. referitoare la accesiunea imobiliară, solicită să se constate că proprietarii terenului sunt şi proprietarii construcţiei reprezentând garajul, voinţa acestora fiind de  preluare cu dreaptă despăgubire a garajului.

Pârâtul CV a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională, prin care a solicitat respingerea acţiunii motivat de faptul că a încercat să rezolve această problemă, însă reclamanţii s-au opus şi au solicitat o chirie foarte mare, precum şi stabilirea unui drept de superficie asupra terenului, întrucât are autorizaţie de construcţie pentru garajul edificat, fiind îndreptăţit la recunoaşterea drepturilor sale legal obţinute.

Prin sentinţa civilă nr. 2034/12.03.2008 a Judecătoriei Galaţi a fost admisă în parte acţiunea şi, în consecinţă, s-a dispus obligarea pârâtului la ridicarea construcţiei garaj de pe terenul proprietatea reclamanţilor situat în Galaţi, iar în caz contrar, autorizarea reclamanţilor să o ridice pe cheltuiala pârâtului.

S-a respins cererea reclamanţilor privind plata contravalorii lipsei de folosinţă a terenului.

A fost respinsă cererea reconvenţională a pârâtului ca neîntemeiată.

A fost obligat pârâtul la plata sumei de 800 lei cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel reclamanţii şi pârâtul.

In ceea ce priveşte apelul reclamanţilor prin decizia civilă nr.436/2008 a Tribunalul Galaţi a fost admis, a fost schimbată în parte sentinţa civilă nr.2034/2008 a Judecătoriei Galaţi în sensul admiterii acţiunii modificate, s-a constatat că reclamanţii sunt proprietarii garajului prin accesiune imobiliară. A fost obligat pârâtul CV să le achite reclamanţilor suma de 4851 lei cu titlu de c/val. lipsă de folosinţă pentru terenul din Galaţi. Urmare a compensării creanţelor s-a constatat că reclamanţii mai au de achitat către pârâtul CV suma de 5769 lei. A fost obligat pârâtul CV şi la plata a 1049 lei reprezentând cheltuieli de judecată în apel.

A fost  respins apelul  pârâtului CV  ca tardiv formulat.

Împotriva deciziei civile nr.436/2008 a Tribunalului Galaţi a declarat recurs reclamanţii.

Aceştia prin cererea lor de recurs au criticat decizia civilă pentru că prin aceasta s-a omis să se dispună evacuarea pârâtului CV de pe terenul din Galaţi.Examinând actele şi lucrările dosarului Curtea de Apel Galaţi a constatat că recursul reclamanţilor nu poate fi primit pentru că vizează nepronunţarea instanţei de apel pe un capăt de cerere ca urmare a rejudecării fondului. Ori, omisiunea instanţei de a se pronunţa pe un capăt de cerere se soluţionează prin prisma disp.art.2812 cod procedură civilă.

Art.304 pct.6 cod procedură civilă prevede posibilitatea modificării unei hotărâri când instanţa a acordat mai mult decât s-a cerut, ori ceea ce nu s-a cerut. Ipoteza de la art.304 pct.6 cod procedură civilă de a modifica o hotărâre pentru că instanţa nu s-a pronunţat asupra unui capăt de cerere a fost scoasă odată cu modificarea adusă Codului de procedură civilă de OUG nr.138/2000.