Trecerea de la pensia anticipată parţială la pensia pentru limită de vârstă.

Decizie 1281 din 21.06.2010


Trecerea de la pensia anticipată parţială la pensia pentru limită de vârstă.

- art. 5 alin. 1 lit. n din Legea nr. 341/2004

- art.42 din Legea nr. 19/2000

 Potrivit art. 5 alin.1 lit. n din Legea nr. 341/2004, persoanele care au calitate de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 au dreptul să se pensioneze cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard prevăzută de lege, acest drept nefiind condiţionat de art. 42 din Legea nr. 19/2000, modificată prin Legea nr. 250/2007.

Curtea de Apel Ploieşti-Secţia Conflicte

de Muncă şi Asigurări Sociale-decizia nr.

1281 din 21 iunie 2010.

Prin contestaţia înregistrată pe rolul tribunalului contestatorul M. V. a chemat în judecată pe intimata Casa Judeţeană de Pensii, solicitând emiterea deciziei de pensionare anticipată pentru munca depusă şi limită de vârstă, începând cu data de 01.07.2006; să i se calculeze şi să i se achite drepturile băneşti cuvenite reprezentând diferenţa între cuantumul pensiei anticipate parţiale şi cuantumul pensiei anticipate pentru munca depusă şi limită de vârstă, începând cu data de 01.07.2006-la zi.

În motivarea contestaţiei, contestatorul a arătat că la cererea sa a fost înscris la pensie anticipată parţială prin decizia nr. 272911 din 18.10.2006  în baza dispoziţiilor Legii nr. 19/2000 începând cu data de 23.06.2005.

A mai susţinut contestatorul că a formulat o cerere prin care a solicitat trecerea din categoria de pensie anticipată parţială în categoria de pensie pentru limită de vârstă  în baza art. 5 alin. 1 lit. n din Legea nr. 341/2004 .

A considerat contestatorul că dacă indemnizaţia reparatorie în baza Legii nr. 341/2004 i-a fost acordată începând cu data de 01.07.2006, atunci şi trecerea de la pensia anticipată parţială la pensia anticipată pentru munca depusă şi limită de vârstă trebuia să opereze începând cu aceeaşi dată, 01.07.2006.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, întrucât, potrivit dispoziţiilor art.42 din Legea nr. 19/2000, modificată prin Legea nr. 250/2007 coroborate cu prevederile pct.11 din Capitolul B, partea a III din Ordinul 340/2001 ( privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare) ,, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr.3 sau, după caz, la împlinirea vârstei standard reduse în condiţiile prevăzute la art. 42 din lege, beneficiarul unei pensii anticipate ori al unei pensii anticipate parţiale poate solicita trecerea la pensia pentru limită de vârstă”.

În cauza, s-a administrat proba cu acte.

Tribunalul prin sentinţa civilă nr.74 din 22 ianuarie 2010, a respins contestaţia, reţinând din decizia nr.272911/10.11.2005 emisă de intimată în conformitate cu dispoziţiile  Legii 19/2000, că începând cu data de 23.06.2005, contestatorul M. V. a fost înscris la pensie anticipată parţială.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs contestatorul, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, invocând dispoziţiile art. 299, 304 pct.9, 312 alin.2 Cod pr. civilă.

S-a arătat că potrivit art. 5 alin.1 lit. n din Legea nr. 341/2004, în calitate de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 avea dreptul să se pensioneze cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard, prevăzută de lege, aşa încât în mod greşit a reţinut instanţa de fond că nu există temei legal pentru soluţionarea favorabilă a cererii sale, cu menţiunea că nu se află în situaţia prevăzută de art. 42 din Legea nr. 19/2000, modificată prin legea nr. 250/2007.

Precizează că dispoziţiile menţionate nu prevăd condiţionări legate de contribuţie sau de situaţia existentă la momentul cererii, respectiv dacă este beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale.

În continuare, arată că prin adresa nr.56256/18.09.2009 intimata a comunicat recurentului că dispoziţiile art. 5 alin.1 lit. n din Legea nr. 341/2004 au în vedere înscrierea la pensie pentru limită de vârstă a persoanelor beneficiare ale acestui act normativ şi nu trecerea de la pensie anticipată parţială la pensia pentru limită de vârstă, aşa încât acesta ar fi îndeplinit condiţiile dacă la data formulării cererii nu era pensionat anticipat parţial, fiindcă, dacă era într-o asemenea situaţie, nu se mai impunea trecerea dintr-o categorie de pensionari în altă categorie.

Aşadar, consideră că sentinţa este dată prin interpretarea greşită a dispoziţiilor legale menţionate care stabilesc fără nicio restricţie, dreptul de pensionare cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard prevăzută de lege.

Prin decizia civilă 1281 din 21 iunie 2010, Curtea de Apel Ploieşti a admis recursul, a modificat în tot sentinţa şi, pe fond, a admis în parte contestaţia.

A obligat  pârâta să emită decizii de pensionare pentru limită de vârstă cu luarea în considerare a certificatului de revoluţionar emis la 28.06.2009.

A obligat pârâta la plata diferenţelor de pensie dintre pensia anticipată parţială şi cea pentru limită de vârstă, de la data pensionării pentru limită de vârstă la zi.

Pentru a pronunţa această sentinţă, Curtea a reţinut că, prin decizia nr. 272911/10.11.2005, emisă în baza dispoziţiilor  Legii 19/2000, începând cu data de 23.06.2005, contestatorul M. V. a fost înscris la pensie anticipată parţială.

Prin cererea nr. 49069/30.06.2009, contestatorul a solicitat trecerea din categoria de pensie anticipată parţială în categoria de pensie pentru limită de vârstă, prezentând un nou tip de certificat de „Luptător remarcat prin fapte deosebite”, respectiv certificatul seria LRM-M nr. 00587/28.06.2009, iar prin cererea nr.56256/29.07.2009, contestatorul a solicitat trecerea din categoria de pensie anticipată parţială în categoria de pensie pentru limită de vârstă, retroactiv, începând cu data de 01.07.2006 şi a anexat la cerere adeverinţa nr. 18/4425/CEC/03.07.2009 prin care s-a atestat faptul că documentaţia pentru preschimbarea certificatului a fost depusă la Secretariatul de Stat pentru problemele revoluţionarilor din decembrie 1989, la data de 27.06.2006.

Prin adresa nr.56256/18.09.2009, Consiliul Judeţean a comunicat asiguratului faptul că cererea acestuia nu poate fi soluţionată favorabil deoarece nu există temei legal în acest sens.

Or, potrivit art. 5 alin.1 lit. n din Legea nr. 341/2004, în calitate de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, recurentul avea dreptul să se pensioneze cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard prevăzută de lege, aşa încât în mod greşit a reţinut instanţa de fond că nu există temei legal pentru soluţionarea favorabilă a cererii sale, cu menţiunea că nu se află în situaţia prevăzută de art. 42 din Legea nr. 19/2000, modificată prin legea nr. 250/2007. Articolele menţionate nu prevăd condiţionări legate de contribuţia pentru asigurări sociale sau de situaţia existentă la momentul cererii respectiv, dacă este beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale.

De aceea, în mod greşit intimata a considerat că dispoziţiile art. 5 alin.1 lit.n din Legea nr. 341/2004 au în vedere înscrierea la pensie pentru limită de vârstă a persoanelor beneficiare ale acestui act normativ şi nu trecerea de la pensie anticipată parţială la pensia pentru limită de vârstă, aşa încât acesta ar fi îndeplinit condiţiile dacă la data formulării cererii nu era pensionat anticipat parţial.