Exercitarea atribuţiilor de serviciu de către executorul judecătoresc.

Sentinţă penală 71/F din 15.02.2012


Plângere întemeiată pe dispoziţiile art.2781 Cod procedură penală. Exercitarea atribuţiilor de serviciu de către executorul judecătoresc. Formularea unei plângeri penale. Irelevanţă.

Nu poate fi angajată răspunderea penală a executorului judecătoresc pentru punerea în executare a actului de adjudecare făcută în conformitate cu legea.

Faptul că petenţii formulaseră contestaţie la executare şi plângeri penale împotriva creditorului şi executorului judecătoresc nu reprezenta un impediment peremptoriu, de natură a duce la întreruperea executării silite în lipsa unei dispoziţii a instanţei de judecată în acest sens.

-Art.2781 Cod procedură penală.

(CURTEA DE APEL BUCUREŞTI – SECŢIA A II-A PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR.71/F din 15.02.2012)

Deliberând asupra cauzei penale de faţă constată următoarele:

La data de 18.10.2011, sub nr. 8990/2/2011, a fost înregistrată plângerea formulată de petenţii B M şi B M, împotriva rezoluţiei date în dosarul nr.1630/P/2010 de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

În motivarea cererii, petenta a arătat că soluţiile pronunţate sunt nelegale şi netemeinice, întrucât a fost dovedită nerespectarea îndatoririlor profesionale de către avocatul P V, executorul judecătoresc P B A şi judecător T A.

Petenţii au solicitat extinderea cercetărilor şi faţă de S V, desfiinţarea rezoluţiilor din 6.07.2011, 07.07.2011 şi din 22.09.2011 şi începerea urmăririi penale faţă de făptuitori.

Petenţii au depus la dosar note şi înscrisuri.

La dosarul cauzei a fost ataşat dosarul de urmărire penală nr.1630/P/2010 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Analizând actele dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin rezoluţia din data de 07.07.2011 pronunţată în dosarul nr.1630/P/2010, Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a dispus, în baza art. 228 alin. 6 rap. la art. 10 lit. a, b şi d, art.38 şi art.281 pct.1 lit.b Cod procedură penală, neînceperea urmăririi penale faţă de avocat P V, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art.192 alin.1 şi 2, art.215 alin.1 şi 2, art.217 C.pen., art.220, art.246, art.291, art.292 şi art.320 C.pen.; faţă de executorul judecătoresc pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.192 alin.1 şi 2, art.215 alin.1 şi 2, art.217 C.pen., art.220, art.246, art.291, art.292 şi art.320 C.pen şi faţă de judecător T A din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.246 C.pen., art.26 C.pen. raportat la art.192 alin.1 şi 2 din Codul penal.

S-a dispus disjungerea cauzei în vederea continuării cercetărilor faţă de avocatul P V pentru infr. prev. de art.217 şi art.220 C.pen. şi faţă de numitul N C, pentru infr. prev. de art.217 C.pen., fapte săvârşite la data de 26.08.2010.

Cheltuielile judiciare, în cuantum de 100 lei, au rămas în sarcina statului.

S-a constatat că în dosarul înregistrat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti sub nr. 1387/P/2008 s-au efectuat cercetări, urmare plângerilor formulate de numiţii B M şi B M, faţă de executorul judecătoresc A I, faţă de avocatul P V şi faţă de notarul public R I D sub aspectul infr. prev. de art.215 alin.l, 3 Cp., art.246 Cp., art.289 Cp., art.292 Cp., fapte săvârşite pe parcursul proceselor civile în care persoanele vătămate au fost implicate, având ca obiect plata sumelor restante către Asociaţia de Locatari a blocului G, situat în B, str.V B, nr. şi executarea silită asupra apartamentului proprietate personală.

Astfel, prin sentinţele civile nr. 10260/07.09.2001 nr. 11075/07.11.2001, nr.990/13.10.2004, nr.429/16.01.2006 şi nr.5342/15.06.2006 ale Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti B M şi B M au fost obligaţi la plata sumelor restante reprezentând cheltuieli de întreţinere aferente perioadei 1998-2006 şi penalităţi de întârziere.

Prin contractul de cesiune de creanţă autentificat sub nr.936/07.04.2008 de către notarul public R I D, Asociaţia de Locatari a blocului G din str.V B, nr., sector, prin  reprezentant legal S I, a cedat numitului P V creanţa deţinută faţă de numita B M şi B M.

Pentru recuperarea creanţei menţionate avocat P V s-a adresat Biroului Executorului Judecătoresc „A/C", constituindu-se dosarul de executare nr. 115/2008.

La data de 28.07.2008, apartamentul proprietate personală a debitorilor B M şi B M a fost vândut la licitaţie publică, fiind adjudecat în favoarea creditorului P V, conform actului de adjudecare emis la data de 15.08.2008.

Prin ordonanţa nr. 1387/P/2008 din data de 09.07.2010 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de executorul judecătoresc A I, avocatul P V şi notarul public R I D sub aspectul infracţiunilor sesizate şi disjungerea cauzei în vederea efectuării de cercetări cu privire la aspectele sesizate de B M în plângerea depusă la data de 06.07.2010, constituindu-se dosarul de urmărire penală cu numărul de mai sus.

Prin plângerea formulată la data de 06.07.2010, pe lângă aspecte ce au făcut obiectul cauzei nr. 1387/P/2008 şi care au fost avute în vedere la soluţionarea acesteia, numita B M a sesizat săvârşirea de către avocatul P V şi de către executorul judecătoresc P B a infr. prev de art. 246 Cp., art 192 C.pen. săvârşite cu prilejul punerii în executare a actului de adjudecare din data de 15.08.2008.

Prin memoriul înregistrat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti la data de 04.03.2011, numitul B M a sesizat şi săvârşirea infr. prev. de art. 26 rap. la art. 192 al. 1 şi 2 Cp. de către judecătorul care a încuviinţat executarea silită asupra apartamentului în litigiu.

Prin plângerea formulată la data de 14.03.2011, numita B M a solicitat efectuarea de cercetări faţă de executorul judecătoresc P B pentru infr. prev. de art. 246 C.pen., art 192 C.pen. şi faţă de avocat P V sub aspectul infr. prev de art. 215 al. 1 şi 2 Cp., art.217 Cp., art.220 Cp., art. 291 Cp. şi art.292 C.pen., fapte săvârşite de asemenea în împrejurarea actului de executare silită din data de 28.06.2010.

În plângerea din data 14.03.2010 solicită efectuarea de cercetări faţade avocat P V sub aspectul infr. prev. de art. 217 Cp. şi art. 220 C.pen. şi faţă numitul N C sub aspectul infr. prev. de art. 217 C.pen., fapte săvârşite la data de 26.08.2010.

Cu privire la incidentul din data 26.08.2010, generat de intrarea ulterioară a numiţilor B M şi B M în apartamentul din care au fost evacuaţi urmare executării silite, se efectuează cercetări în dosarului înregistrat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti sub nr.134/P/2011, ce are obiect plângerile reciproce formulate de numiţii B M, B A A şi P V sub aspectul infr. prev. de art. 180 C.pen., art. 217 şi art. 192 C.pen.

În plângerile ce fac obiectul prezentei cauze numita B M a sesizat, în esenţă, faptul că executorul judecătoresc P B a procedat la evacuarea familiei sale din apartamentul nr.  situat str. V B nr., bl. G, sect., deşi o altă procedură de executare cu privire la acelaşi imobil era în curs şi i-a adus la cunoştinţă faptul că a formulat contestaţie la executare cu privire la acea procedură. Executorul judecătoresc nu avea competenţa de a efectua executarea silită, acesta revenind executorului care a emis actul de adjudecare. De asemenea a sesizat faptul că procesul - verbal de inventariere a bunurilor aflate în apartamentul menţionat a fost întocmit de către executorul judecătoresc în mod defectuos, fără a se preciza cantitatea, valoarea şi starea bunurilor menţionate în cuprinsul acestuia.

Cu privire la avocatul P V, numita B M a sesizat că acesta a solicitat executorului judecătoresc evacuarea silită în baza actului de adjudecare prin care i-a fost atribuit apartamentul din str. V B, deşi nu achitat toate ratele din preţul de cumpărare al acestuia, stabilite în sarcina sa.

Din actele premergătoare efectuate în cauză a reieşit faptul că dosarul de executare înregistrat la Biroul Executorilor Judecătoreşti A/C sub nr.115/2008 a avut ca obiect executarea silită imobiliară pornită împotriva debitorilor B M şi B M, pentru plata sumelor restante datorate către Asociaţia de Locatari a blocului G.. din str.V B nr. …, sector ….

Urmare licitaţiei publice organizate la data de 18.07.2008, imobilul supus executării a fost adjudecat în favoarea creditorului cesionar P V, acestuia revenindu-i obligaţia de a achita diferenţa de preţ faţă de creanţa deţinută împotriva debitorilor, în rate lunare.

La data de 19.02.2010, numitul P V s-a adresat Biroului Executorului Judecătoresc P B - A, pentru punerea în executare a titlului executoriu reprezentat de actul de adjudecare menţionat, constituindu-se dosarul de executare nr. 207/2010.

Prin încheierea din data de 27.05.2010 pronunţată în dosar nr.4915/301/2010 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, s-a dispus încuviinţarea executării silite a obligaţiei de predare a bunului imobil situat în B, str. V B nr…, bl… ,ap…, sector ….

Prin sentinţa civilă nr. 7891/03.06.2010 a Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, pronunţată în dosarul înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 14455/301/2010, s-a dispus autorizarea intrării executorului judecătoresc în imobilul din B, str. V B nr…, bl. G…, ap. .., sect. ...

În conformitate cu disp. art. 387 C.p.civ., debitorii B M, B M şi B A A au fost somaţi ca în termen de 5 zile, să predea imobilul din B, str. V B nr. .., bl. G…, ap. .., sect. .., punându-li-se în vedere că, în caz contrar, se va proceda la executarea silită cu ajutorul forţei publice.

La data de 28.06.2010, executorul judecătoresc P B V s-a prezentat la adresa imobilului supus executării silite, însoţit de către creditorul P V şi agenţii de poliţie din cadrul Secţiei 13 Poliţie , solicitaţi pentru a participa la actul de executare, realizându-se punerea în posesie a creditorului cu privire la acest imobil.

Aşa cum reiese din cuprinsul procesului verbal încheiat cu această ocazie precum şi din declaraţiile date în faza actelor premergătoare de către persoanele prezente la actul de executare, debitorii s-au opus invocând nevalabilitatea actului de adjudecare, existenţa pe rolul instanţelor de executare a unor contestaţii la executare precum şi formularea unor plângeri penale împotriva executorului judecătoresc P B V.

De asemenea, debitorii au refuzat să ridice bunurile personale din apartament, acestea fiind inventariate şi lăsate în custodia creditorului P V.

Imobilul a fost predat creditorului, fiind schimbate cu această ocazie încuietorile uşii de acces în incinta acestuia.

Din actele premergătoare efectuate în cauză a reieşit că procedura de executare silită s-a desfăşurat în conformitate cu disp. art. 578 - 580 Cod pr. civilă.

Cu referire la aspectele sesizate de persoana vătămată, s-a reţinut faptul că simpla existenţă unor plângeri penale sau contestaţii împotriva actelor de executare nu împiedică prin ea însăşi continuarea procedurii de executare silită, atâta timp cât nu s-a prezentat dovada suspendării executării de către instanţa de judecată.

În conformitate cu disp. art. 516 C.p.civ., actul de adjudecare transferă dreptul de proprietate asupra imobilului către adjudecatar, dând posibilitatea valorificării acestui drept de proprietate, inclusiv pe calea executării silite. Neplata în întregime a preţului imobilului, în situaţia în care s-a stabilit achitarea sa în rate lunare, nu este de natură a avea efecte asupra derulării executării silite având ca obiect intrarea în posesia acestuia, instituind doar interdicţia de vânzarea a imobilului adjudecat de către adjudecatar până la plata integrală a preţului. Potrivit disp. art. 517 C.p.civ actul de adjudecare constituie totodată titlu executoriu împotriva cumpărătorului care nu plăteşte diferenţa de preţ, în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata preţului în rate.

Cu referire la solicitările persoanei vătămate de a se efectua cercetări cu privire modalitatea de înscriere a actului de adjudecare în cartea funciară, s-a reţinut că, potrivit dispoziţiilor 516 C.p.civ., în cazul în care s-a stabilit plata în rate a imobilului atribuit urmare licitaţiei publice, înscrierea actului de adjudecare în cartea funciară este posibilă după achitarea avansului.

De altfel potrivit disp. art 399 C.p.civ, orice persoană care se consideră vătămată prin executare poate face contestaţie împotriva oricărui act de executare, iar în cazul în care titlul executoriu nu este emis de o instanţă de judecată, se pot invoca în contestaţia la executare inclusiv apărări de fond împotriva titlului executoriu.

Având în vedere cele expuse, în cauză s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de executorul judecătoresc P A B sub aspectul infr. prev. de art. 246 Cp., având în vedere că nu s-a constatat săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală pe parcursul efectuării actelor de executare în dosarul nr. 207/2010.

Faţă de avocatul P V s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev de art. 246 C.pen., întrucât acesta nu are calitatea de subiectiv activ şi anume aceea de funcţionar, nefiind întrunite astfel elementele constitutive ale acestei infracţiuni.

Având în vedere că acţiunea de pătrundere în imobilul supus executării silite a fost legitimată de titlul executoriu reprezentat de actul de adjudecare din data de 15.08.2008, precum şi de hotărârile judecătoreşti care au încuviinţat executarea silită şi au autorizat pătrunderea executorului judecătoresc în incinta acestuia, a fost dispusă neînceperea urmăririi penale faţă de avocatul P V şi executorul judecătoresc P A B sub aspectul infracţiunilor de violare de domiciliu, tulburare de posesie şi tulburarea folosinţei locuinţei prev. de art. 192 al. 1 şi 2 Cp., art. 220 al. 1 şi 3 C.pen. şi art.320 Cp., constatându-se că nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestor infracţiuni sub aspectul laturii obiective.

De asemenea, s-a mai dispus neînceperea urmăririi penale faţă de executorul judecătoresc P A B şi avocatul P V sub aspectul infracţiunilor prev. de art. 215 al. 1 şi 2 Cp, art. 291 C.pen. şi art 292 C.pen., constatând că faptele nu există, nereieşind indicii care să ateste inducerea în eroare a persoanei vătămate, declararea unei împrejurări necorespunzătoarea adevărului sau folosirea unor înscrisuri cunoscând că sunt false de către susnumiţii, pe parcursul executării silite.

De asemenea, în cauză nu a reieşit degradarea bunurilor aparţinând debitorilor B M şi B M cu ocazia inventarierii acestora, la data de 28.06.2010, urmând a se dispune neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 217 Cp. constatând că fapta nu există.

Faţă de judecătorul A T din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 246 Cp., art 26 Cp. rap la art. 192 al. 1 şi 2 Cp. constatând că faptele nu există.

În conformitate cu disp. art.399 al.21 C.p.civ. persoanele vătămate aveau posibilitatea de a solicita anularea încheierii de încuviinţarea a executării silite, în măsura în care considerau că s-a dispus fără îndeplinirea condiţiilor legale.

În vederea continuării cercetărilor faţă de avocat P V sub aspectul infr. prev. de art. 217 Cp. şi art. 220 C.pen. şi faţă numitul N C sub aspectul infr. prev. de art. 217 C.pen., fapte săvârşite la data de 26.08.2010, s-a dispus disjungerea cauzei şi formarea unui nou dosar pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Împotriva acestei soluţii, petenţii B M şi B M au formulat plângere la procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, respinsă ca neîntemeiată prin rezoluţia nr. 2593/II-2/2011.

Instanţa, analizând probele care au stat la baza soluţiei de neîncepere de urmăririi penale, constată următoarele:

Prin sentinţele civile nr. 10260/07.09.2001 nr. 11075/07.11.2001, nr.990/13.10.2004, nr.429/16.01.2006 şi nr.5342/15.06.2006 ale Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti B M şi B M au fost obligaţi la plata sumelor restante reprezentând cheltuieli de întreţinere aferente perioadei 1998-2006 şi penalităţi de întârziere.

Prin contractul de cesiune de creanţă autentificat sub nr.936/07.04.2008 de către notarul public R I D, Asociaţia de Locatari a blocului G din str.V B, nr…, sector …, prin  reprezentant legal S I, a cedat numitului P V creanţa deţinută faţă de numita B M şi B M.

Pentru recuperarea creanţei menţionate avocat P V s-a adresat Biroului Executorului Judecătoresc „A/", constituindu-se dosarul de executare nr. 115/2008.

La data de 28.07.2008, apartamentul proprietate personală a debitorilor B M şi B M a fost vândut la licitaţie publică, fiind adjudecat în favoarea creditorului P V, conform actului de adjudecare emis la data de 15.08.2008.

La data de 19.02.2010, numitul P V s-a adresat Biroului Executorului Judecătoresc P B - A, pentru punerea în executare a titlului executoriu reprezentat de actul de adjudecare menţionat, constituindu-se dosarul de executare nr. 207/2010.

Prin încheierea din data de 27.05.2010 pronunţată în dosar nr.4915/301/2010 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, s-a dispus încuviinţarea executării silite a obligaţiei de predare a bunului imobil situat în B, str. V B nr…., bl. G…,ap. …, sector ...

Prin sentinţa civilă nr. 7891/03.06.2010 a Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, pronunţată în dosarul înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 14455/301/2010, s-a dispus autorizarea intrării executorului judecătoresc în imobilul din B, str. V B nr…., bl. G.., ap. .., sect. ...

În conformitate cu disp. art. 387 C.p.civ., debitorii B M, B M şi B A A au fost somaţi ca în termen de 5 zile, să predea imobilul din B, str. V B nr. ., bl. .., ap…., sect. …, punându-li-se în vedere că, în caz contrar, se va proceda la executarea silită cu ajutorul forţei publice.

La data de 28.06.2010, executorul judecătoresc P B V s-a prezentat la adresa imobilului supus executării silite, însoţit de către creditorul P V şi agenţii de poliţie din cadrul Secţiei 13 Poliţie , solicitaţi pentru a participa la actul de executare, realizându-se punerea în posesie a creditorului cu privire la acest imobil.

Aşa cum reiese din cuprinsul procesului verbal încheiat cu această ocazie precum şi din declaraţiile date în faza actelor premergătoare de către persoanele prezente la actul de executare, debitorii s-au opus invocând nevalabilitatea actului de adjudecare, existenţa pe rolul instanţelor de executare a unor contestaţii la executare precum şi formularea unor plângeri penale împotriva executorului judecătoresc P B V.

De asemenea, debitorii au refuzat să ridice bunurile personale din apartament, acestea fiind inventariate şi lăsate în custodia creditorului P V.

Imobilul a fost predat creditorului, fiind schimbate cu această ocazie încuietorile uşii de acces în incinta acestuia.

Instanţa constată că punerea în executare a actului de adjudecare a fost făcută în conformitate cu dispoziţiile legale, executorul judecătoresc pătrunzând în imobilul respectiv în temeiul încheierii din data de 27.05.2010 a Judecătoriei sectorului 3 Bucureşti din dosarul cu nr. 4915/301/2010 prin care s-a încuviinţat executarea silită a obligaţiei de predare a bunului imobil şi a sentinţei civile nr. 7891/2010 a Judecătoriei sectorului 3 Bucureşti prin care s-a dispus autorizarea intrării executorului judecătoresc în imobil.

Faptul că petenţii formulaseră o contestaţie la executare şi plângeri penale împotriva creditorului şi executorului judecătoresc nu reprezenta un impediment peremptoriu, de natură a duce la întreruperea executării silite în lipsa unei dispoziţii a unei instanţe de judecată care să suspende această procedură.

Totodată, instanţa constată că modalitatea în care judecătorii au interpretat şi aplicat dispoziţiile legale în baza cărora au fost pronunţate hotărârile judecătoreşti în temeiul cărora s-a procedat la executarea silită a petenţilor poate face obiectul controlului instanţelor superioare şi nu a organelor judiciare penale, în lipsa unor aspecte abuzive evidente.

De altfel, instanţa constată că intimatul P V era îndreptăţit să intre în posesia imobilului în temeiul actului de adjudecare care i-a transferat proprietatea, potrivit art. 516 Cpc, cu interdicţia de vânzare a bunului în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata preţului în rate. Neplata ulterioară a uneia dintre rate nu afectează momentul de dobândire a dreptului de proprietate a creditorului, petenţii putându-şi valorifica drepturile împotriva acestuia pe cale separată, actul de adjudecare constituind titlu executoriu, potrivit dispoz. art. 517 Cpc.

Cu referire la modalitatea de înscriere a actului de adjudecare în cartea funciară, instanţa reţine că, potrivit dispoziţiilor 516 C.p.civ., în cazul în care s-a stabilit plata în rate a imobilului atribuit urmare licitaţiei publice, înscrierea actului de adjudecare în cartea funciară este posibilă după achitarea avansului.

De altfel potrivit disp. art 399 C.p.civ, orice persoană care se consideră vătămată prin executare poate face contestaţie împotriva oricărui act de executare, iar în cazul în care titlul executoriu nu este emis de o instanţă de judecată, se pot invoca în contestaţia la executare inclusiv apărări de fond împotriva titlului executoriu.

De asemenea, instanţa constată că nu au reieşit indicii care să ateste inducerea în eroare a persoanei vătămate, declararea unei împrejurări necorespunzătoarea adevărului sau folosirea unor înscrisuri cunoscând că sunt false de către intimaţi, pe parcursul executării silite şi nici degradarea bunurilor aparţinând debitorilor B M şi B M cu ocazia inventarierii acestora, la data de 28.06.2010.

Pentru motivele expuse Curtea, apreciază că soluţia dată în cauză, prin rezoluţia din 07.07.2011 emisă în dosarul nr.1630/P/2011 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti este legală şi temeinică sub toate aspectele.

Prin urmare, conform art. 2781 alin. 8 lit. a Cod procedură penală va respinge ca neîntemeiate plângerile formulate de petenţii B M şi B M

Conform art. 192 alin. 2 Cod procedură penală, va obliga petenţii la câte 20 lei cheltuieli judiciare către stat.

Conform art.193 alin.6 Cod procedură penală, art.274 alin.3 cod pr. civilă, vor fi obligaţi petenţii la câte 100 lei cheltuieli judiciare către intimatul P B A.