Recurs. Întreruperea executarii pedepsei.

Decizie 235 din 20.04.2010


Recurs. Întreruperea executarii pedepsei.

C.pr.pen, art.455

În temeiul prevederilor art. 455 Cod procedura penala combinat cu art. 453 litera a Cod procedura penala, poate pronunta o hotarâre legala si temeinica în cauza, numai dupa emiterea unui nou raport de expertiza medico legala, neechivoc, care sa mentioneze în mod expres daca afectiunile de care sufera condamnata pot sau nu fi tratate în regim de detentie, iar în cazul în care s-ar impune întreruperea executarii pedepsei, pe ce perioada.

Curtea de Apel Oradea, Sectia penala

Decizia nr.235/R din 20 aprilie 2010

Asupra recursului penal de fata constata urmatoarele :

Prin sentinta penala nr.230/P din 13 noiembrie 2009, Tribunalul Bihor, în baza art. 455 raportat la art. 453 lit. a Cod de procedura penala, tinând seama de prevederile art. 453 lit. a teza ultima si de art. 454 al. 2 teza II Cod de procedura penala a admis cererea si a dispus întreruperea executarii pedepsei de 5 ani închisoare, aplicata pentru savârsirea infractiunii de complicitate la înselaciune, prevazuta  de art. 26 rap. la art. 215 al. 4 si 5 Cod penal, dispusa prin sentinta penala nr. 35/2000 a Tribunalului Bihor, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 4380/2001 a Curtii Supreme de Justitie, privind pe petenta condamnata CE, pâna când starea de sanatate a condamnatei se va ameliora, astfel încât pedeapsa sa poata fi pusa în executare.

A impus persoanei condamnate respectarea pe durata întreruperii executarii pedepsei a obligatiilor prevazute de  art. 453 ind. 1 alin. 1 lit. a - d Cod de procedura penala,  si anume:

- sa nu depaseasca limita teritoriala fixata decât in conditiile stabilite de instanta, respectiv sa nu paraseasca tara,

 - sa se prezinte la instantele de judecata ori de câte ori este chemata,

- sa nu îsi schimbe locuinta fara încuviintarea Tribunalului Bihor,

 -  sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nicio categorie de arme.

În baza art. 192 alin. 3 Cod de procedura penala  cheltuielile judiciare au ramas în sarcina statului.

În baza art. 454 alin. 1 ind. 1 Cod de procedura penala, solutia se comunica, dupa ramânerea definitiva, sectiei de politie in a carei raza teritoriala locuieste condamnata, jandarmeriei, politiei comunitare, organelor competente sa elibereze pasaportul, organelor de frontiera, Penitenciarului Oradea, precum si altor institutii în vederea asigurarii respectarii obligatilor impuse.

Organele în drept refuza eliberarea pasaportului sau, dupa caz, ridica provizoriu pasaportul pe durata întreruperii.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut urmatoarele :

Prin cererea înregistrata la 14.09.2009 la Tribunalul Bihor, petenta condamnata CE, aflata la data cererii în perioada unei întreruperi a executarii pedepsei, dispusa prin decizia penala nr.369/R/2009 a Curtii de Apel Oradea, a solicitat a se dispune amânarea executarii aceleiasi pedepse, respectiv a pedepsei de 5 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr.35/2000 a Tribunalului Bihor, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 4380/2001 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, invocând motive medicale.

La dosarul cauzei s-a atasat dosarul 3581/111/2009 continând decizia penala  nr. 369/R/2009 a Curtii de Apel Oradea, privind întreruperea precedenta a executarii pedepsei, cât si copia hotarârii judecatoresti de condamnare.

Analizând materialul probator în cauza, instanta a retinut urmatoarele:

Prin sentinta penala nr.35/2000 a Tribunalului Bihor, ramasa definitiva prin decizia penala nr.4380/2001 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, petentei condamnate i s-a aplicat o pedeapsa de 5 ani închisoare, cu aplic. art. 71, 64 Cod penal, pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 26 rap. la art. 215 Cod penal.

Prin decizia penala nr.369/R/2009 a Curtii de Apel Oradea s-a admis recursul petentei condamnate împotriva SP 147/2009 a Tribunalului Bihor dispunând întreruperea executarii pedepsei pe o durata de 1 luna.

Ulterior, petenta condamnata a formulat cererea cercetata în prezenta cauza.

La termenul de judecata din 08.10.2009 s-a dispus efectuarea expertizei medico-legale privind petenta condamnata cu referire la situatia de boala invocata de acesta.

Prin raportul de expertiza medico-legala nr. 3395/16.10.2009 (fila 23-26) Serviciul de Medicina Legala Oradea a concluzionat ca petenta condamnata sufera de insuficienta ventriculara, sechele infarct, angina pectorala spontana, prolaps de valva mitrala, insuficienta mitrala grad II, cardiopatie ischemica.

Potrivit opiniei medicului legist, patologia cardiaca bogata, cu evolutie si potential imprevizibile, starea de convalescenta dupa internari recente repetate, cu medicatie complexa, conduc la concluzia ca asistenta medicala privind petenta condamnata nu poate fi asigurata în cadrul retelei medicale a ANP. Aprecierea medicului legist potrivit careia petenta urmeaza a fi supusa unor investigatii paraclinice complexe cu durata de la 2 la 3 luni la Institutul Inimii din Cluj Napoca, prin efectuarea unui cateterism cardiac cu coronarografie si stricta monitorizare, sustin aceeasi concluzie.

Potrivit opiniei medicului din cadrul ANP, recomandarile formulate în documentatia prezentata pot fi respectate la nivelul retelei ANP, cu exceptia investigatiilor paraclinice complexe, recomandând efectuarea investigatiilor suplimentare prin prezentarea pacientei la IML Mina Minovici.

Potrivit art. 453 lit. a Cod de procedura penala  rap. la art. 1391 Cod de procedura penala, când se constata pe baza unei expertize medico legale ca cel condamnat sufera de o boala grava, care face imposibila executarea pedepsei, iar instanta apreciaza ca amânarea executarii si lasarea in libertate nu prezinta un pericol concret pentru ordinea publica, executarea pedepsei se amâna pâna când starea de sanatate a condamnatului se va ameliora, astfel încât pedeapsa sa poata fi pusa în executare. Cererea nu poate fi admisa daca se constata ca tratamentul condamnatului se poate efectua sub paza permanenta în reteaua medicala a Ministerului Sanatatii Publice.

În vederea stabilirii conditiilor admisibilitatii cererii, referitoare la efectuarea tratamentului de specialitate sub paza permanenta (prin efectuarea unui cateterism cardiac cu coronarografie sub stricta monitorizare pe durata a 2-3 luni), instanta, în conformitate cu prevederile art. 453 lit. a teza ultima Cod de procedura penala raportat la art. 1391 Cod de procedura penala, a solicitat Penitenciarului Oradea cât si IPJ Bihor - Arest sa comunice daca, în cazul în care pe baza actelor medicale se constata ca persoana condamnata sufera de o boala care nu poate fi tratata în reteaua medicala a A.N.P., tratamentul se poate sau nu efectua sub paza permanenta în reteaua medicala a Ministerului Sanatatii Publice.

Prin adresa nr. A2 35221 din 19.10.2009 (fila 18) Penitenciarul Oradea nu a raspuns cererii, comunicând doar faptul ca persoana condamnata nu se afla în custodia acestei institutii, fiind predata pentru cercetari la IPJ Bihor.

Prin adresa nr. 95369/27.10.2009 (fila 20), IPJ Bihor, dând o interpretare gresita prevederilor  art. 453 lit. a teza ultima  Cod de procedura penala  rap. la art. 1391 Cod de procedura penala, a apreciat ca nu are obligatia de asigurare a pazei permanente a petentei. Ulterior, prin adresa nr. 98512/04.11.2009 (fila 22), IPJ Bihor a apreciat ca revine Penitenciarului Oradea competenta asigurarii pazei permanente a persoanei condamnate.

Raportat la concluzia din raportul de expertiza medico-legala, tinând seama de aprecierile Penitenciarului Oradea si IPJ Bihor - ca organe abilitate pentru detinerea si asigurarea pazei condamnatei, s-a conturat cu certitudine concluzia, potrivit careia bolile susnumitei fac imposibila, atât executarea pedepsei în penitenciar, cât si efectuarea tratamentului sub paza în reteaua medicala a Ministerului Sanatatii Publice.

Fata de natura infractiunii pentru savârsirea careia petenta a fost condamnata, instanta a apreciat ca amânarea executarii si lasarea in libertate a acesteia nu prezinta un pericol concret pentru ordinea publica, cererea urmând a fi admisa.

Fata de aceasta împrejurare  prima instanta a dispune potrivit dispozitivului sentintei atacate.

Împotriva acestei sentinte, în termen legal, a declarat recurs Parchetul de pe lânga Tribunalul Bihor solicitând admiterea acestuia, casarea hotarârii atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Bihor.

Procurorul a sustinut, în esenta, ca în mod nelegal instanta de fond a dispus întreruperea executarii pedepsei de 5 ani închisoare aplicata condamnatei CE prin sentinta penala nr. 35/2000 a Tribunalului Bihor, atâta timp cât din concluziile raportului de expertiza medico-legala nu rezulta, fara echivoc, ca petenta condamnata sufera  de o boala care o pune în imposibilitate de a executa pedeapsa sau ca raportat la afectiunile pe care le are, nu suporta regimul de detentie.

Verificând sentinta recurata prin prisma motivului invocat, cât si din oficiu, conform art. 385/6 aliniatul 2 si art. 385/14 Cod procedura penala, curtea constata ca aceasta este nelegala si netemeinica, iar recursul declarat de Parchetul de pe lânga Tribunalul Bihor este întemeiat si, în consecinta, în baza prevederilor art. 385/15 pct. 2 litera c Cod procedura penala va fi admis, se va casa în integralitate hotarârea pronuntata si se va trimite cauza spre rejudecare la Tribunalul Bihor.

Critica formulata de procuror este fondata.

În speta, este incident cazul de casare prevazut de art. 385 9 punctul 171 Cod procedura penala.

Din actele si lucrarile aflate la dosar, rezulta ca prin cererea depusa la Tribunalul Bihor la data de 14 septembrie 2009 (fila 21), petenta condamnata CE a solicitat în baza dispozitiilor art. 453 litera a Cod procedura penala cu referire la art. 455 Cod procedura penala, întreruperea executarii pedepsei de 5 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 35/2000 a Tribunalului Bihor, definitiva prin decizia penala nr. 4380/2001 a Curtii Supreme de Justitie - Sectia penala, invocând ca sufera de boli care o pun în imposibilitatea de a executa pedeapsa în regim de detentie.

În cauza s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale la Serviciul Medico Legal al judetului Bihor (fila 13).

Potrivit raportului de expertiza medico legala (filele 23-26), petenta condamnata CE a fost diagnosticata cu insuficienta ventriculara stg de efort, sechele infarct miocardic, angina pectorala spontana, prolaps de valva mitrala, cardiopatie ischemica cronica (fila 25). Medicul legist a opinat ca asistenta medicala nu poate fi asigurata în cadrul retelei sanitare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, relevând si faptul ca petenta ar trebui cam 2-3 luni sa efectueze investigatiile de specialitate (fila 26). Medicul din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor a opinat ca afectiunile de care sufera condamnata se pot trata în cadrul retelei Administratiei Nationale a Penitenciarelor, cu exceptia unor investigatii paraclinice complexe. Totodata, acest medic a recomandat prezentarea pacientei la Institutul de Medicina Legala "Mina Minovici" pentru un test de efort.

Fata de concluziile raporturilor de expertiza, ce cuprind opinii contrare ale celor doi medici din cadrul comisiei medico-legale, instanta de fond nu putea pronunta o hotarâre în cauza, impunându-se clarificarea acestor contradictii.

Potrivit dispozitiilor art. 453 litera a Cod procedura penala combinat cu art. 455 Cod procedura penala, executarea pedepsei închisorii poate fi întrerupta daca se constata pe baza unei expertize medico-legale ca persoana condamnata sufera de o boala care face imposibila executarea pedepsei. Textul legal se refera si la durata pe care se poate dispune admiterea cererii - " pâna când starea de sanatate a condamnatei se va ameliora"-  Acest aspect trebuie sa rezulte, fara echivoc din cuprinsul raportului medico legal întocmit în cauza.

Raportul de expertiza medico legal întocmit în cauza dedusa judecatii contine concluzii contradictorii, ceea ce reclama, în conformitate cu prevederile art. 15 litera b cu referire la art. 17 litera c din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000, modificata, privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, efectuarea unei noi expertize medico-legale la institutul de medicina legala competent material

Prin urmare, numai dupa emiterea unui nou raport de expertiza medico legala, neechivoc, care sa mentioneze în mod expres daca afectiunile de care sufera condamnata pot sau nu fi tratate în regim de detentie, iar în cazul în care s-ar impune întreruperea executarii pedepsei, pe ce perioada, instanta de executare, în temeiul prevederilor art. 455 Cod procedura penala combinat cu art. 453 litera a Cod procedura penala, poate pronunta o hotarâre legala si temeinica în cauza.

În consecinta, în baza dispozitiilor art. 385/15 punctul 2 litera c Cod procedura penala, se va admite recursul declarat de Parchetul de pe lânga Tribunalul Bihor, si se va casa integral hotarârea primei instante si se va trimite cauza spre rejudecare la Tribunalul Bihor, pentru efectuarea unei noi expertize medico legale, conform considerentelor prezentei decizii.

Cheltuielile judiciare vor fi avute în vedere cu ocazia rejudecarii cauzei de catre prima instanta.

Domenii speta