Sechestru asigurator

Decizie 62 din 26.01.2016


Titlu Sechestru asigurator

Tip speta decizie civilă

Nr.62

Data 26 ianuarie 2016

Domeniu asociat  Sechestru . Confiscare specială

Continut speta  . Înfiinţarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile

Prin cererea înregistrată  pe rolul Judecătoriei Drăgășani la data de 26 martie 2015 sub nr.738/223/2015 reclamanta M M G, în contradictoriu cu pârâții P I, P R – I şi S.C. .. S.R.L. au solicitat înfiinţarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale acestora, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a cererii reclamanta precizează că, la data de  29.05.2013 a înregistrat pe rolul Judecătoriei Drăgăşani dosarul nr.1824/223/2013, prin care i-a chemat în judecată pe pârâţi solicitând obligarea acestora la plata lipsei de folosinţă  motivat de faptul că: Prin sentinţa civilă nr. 1096/20.03.2014 pronunţată de Judecătoria Drăgăşani  în dosarul nr. 1606/223/2009, irevocabilă, instanţa a admis, în parte, acţiunea principală formulată de reclamantul M G, decedat în timpul procesului, pe urma acestuia rămânând moştenitoare, şi i-a obligat pe cei trei să respecte dreptul de proprietate cu privire la suprafaţa de 76 m.p. situată în municipiul Drăgăşani, str. Pieţii, judeţul Vâlcea, identificată conform raportului de expertiză; - De asemenea, s-a constatat nulitatea absolută parţială a contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 2500/22.07.1997 la Biroul Notarului Public Constantin Banu pentru suprafaţă de 39 m.p.; s-a constatat nulitatea absolută parţială a contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1361/17.07.2000 pentru suprafaţa de 9 m.p.; s-a constatat nulitatea absolută parţială a contractului de vânzare – cumpărare  autentificat sub nr.4140/17.10.1994 pentru suprafaţa de 28 m.p.; s-a constata nulitatea absolută parţială a contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr.2327/08.07.1997 pentru suprafaţa de 9 m.p.; iar pârâţii au fost obligaţi să demoleze construcţiile demontabile C2 şi C3 de pe terenul în litigiu în suprafaţă de 76 m.p. situat în Drăgăşani, str. Pieţii, judeţul Vâlcea.

Pârâţii au refuzat să se conformeze dispozitivului sentinţei civile chiar şi după ce aceasta a rămas irevocabilă şi au ocupat şi folosit abuziv terenul aflat în proprietatea reclamantei.

În aceste circumstanţe, reclamanta a formulat şi înregistrat pe rolul Judecătoriei Drăgăşani o acţiune în pretenţii, prin care a solicitat obligarea pârâţilor la plata lipsei de folosinţă începând cu data de 01.06.2010 şi până la 31.07.2014,evaluând lipsa de folosinţă la suma de 190.000 lei. Această cerere face obiectul dosarului nr.1824/223/2013 al Judecătoriei Drăgăşani, cu termen de judecată la data de 29 aprilie 2015.

În continuare reclamanta redă condiţiile de admisibilitate ale cererii de instituire a sechestrului asigurător, respectiv dispoziţiile art. 952 Cod proc. civilă, susţinând că, în speţă, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 952 alin.2 Cod proc. civ., în sensul că: -  deţine împotriva pârâţilor o creanţă ce nu este constatată prin înscris. În acest sens, arată că, a fost lipsită de folosinţa terenului pe care îl deţine în proprietate timp de peste 3 ani, sens în care a solicitat instanţei obligarea acestora la plata lipsei de folosinţă estimată la suma de 190.000 lei, reieşind în accepţiunea sa că deţine împotriva pârâţilor o creanţă echivalentă cu contravaloarea lipsei de folosinţă a terenului, estimată la suma de 190 000 lei.

O altă condiţie de admisibilitate este aceea că a intentat o acţiune împotriva pârâţilor cu privire la creanţă, la data de 29.05.2013 s-a pe rolul Judecătoriei Drăgăşani dosarul nr. 1824/223/2013, având ca obiect obligarea acestora la plata lipsei de folosinţă.

Mai susţine reclamanta că există posibilitatea ca pârâţii să uzeze de prerogativele dreptului de proprietate asupra bunurilor pe care le deţin în proprietate şi să dispună scoaterea acestora din patrimoniu. 

Aşa fiind, faţă de împrejurarea că sunt îndeplinite condiţiile prev.de art.951 şi urm. din Codul de proc.civilă, reclamanta apreciază că are calitatea de creditoare a debitorilor, - deţine împotriva acestora o creanţă ce nu este constatată prin înscris; - a intentat o acţiune împotriva acestora cu privire la această creanţă; - există pericolul ca debitorii să-şi ascundă sau să-şi risipească averea, motiv pentru care solicită admiterea cererii şi înfiinţarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorilor P I, P R - I  şi N T SRL.

În drept, cererea este motivată pe dispoziţiile art. 951 ş.u. din Codul de procedură civilă.

Spre dovada susţinerilor formulate reclamanta a ataşat la cerere înscrisuri: cererile formulate în dosarul nr. 1824/223/2013, sentinţa civilă nr. 1096/20 martie 2012 pronunţată de Judecătoria Drăgăşani, judeţul Vâlcea în dosarul nr. 1606/223/2009.

Cererea s-a timbrat cu taxa judiciară de timbru de 100 lei..

A fost consemnată suma de 95.000 lei cu titlu de cauţiune, conform recipisei de consemnare nr. 3966816/1 din 25 martie 2015 emisă de CEC Bank Agenţia Cotroceni.

Prin  încheierea civilă nr.280/0.04.2015 instanța a admis cererea ,dispunând  înfiinţarea  sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând pârâţilor, până la concurenţa sumei de 190.000 lei actualizată la data plăţii și obligarea  pârâţilor , în solidar, la plata sumei de 1100 lei cheltuieli de judecată  faţă de reclamantă.

Pentru a pronunța această sentință s-a reținut că, prin sentinţa civilă nr. 1096 pronunţată la data de 20 martie 2012 de Judecătoria Drăgăşani, judeţul Vâlcea în dosarul nr. 1606/223/2009, s-a admis în parte, acţiunea principală formulată de reclamantul M G, decedat în timpul procesului, având ca moştenitor pe M M - G, cei trei pârâţi P I, P R-I şi N T SRL, au fost obligaţi să-i respecte dreptul de proprietate cu privire la suprafaţa de 76 m.p. situată în municipiul Drăgăşani, str. Pieţii, judeţul Vâlcea, identificată în Anexa 3 la completarea la raportul de expertiză întocmit de expert …., între punctele A – J – T – B – C – O – P – R – G.

 De asemenea, s-a constatat nulitatea absolută parţială a contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 2500/22.07.1997 la Biroul Notarului Public Constantin Banu pentru suprafaţă de 39 m.p.; s-a constatat nulitatea absolută parţială a contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1361/17.07.2000 pentru suprafaţa de 9 m.p.; s-a constatat nulitatea absolută parţială a contractului de vânzare – cumpărare  autentificat sub nr.4140/17.10.1994 pentru suprafaţa de 28 m.p.; s-a constata nulitatea absolută parţială a contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr.2327/08.07.1997 pentru suprafaţa de 9 m.p.; iar cei trei pârâţi … ….. şi …. SRL, au fost obligaţi să demoleze construcţiile demontabile C2 şi C3 de pe terenul în litigiu în suprafaţă de 76 m.p. situat în Drăgăşani, str. Pieţii, judeţul Vâlcea.

Hotărârea a devenit definitivă prin Decizia civilă nr.142/R/31.01.2013 a Tribunalului Vâlcea.

Pârâţii ….. au uzat de căile ordinare şi extraordinare de atac, iar în faza de executare a hotărârii au formulat contestaţie la executare dispunându-se suspendarea provizorie a executării, revizuirea sentinţei civile privind revendicarea imobiliară aflându-se în momentul de faţă pe rolul Judecătoriei Slatina, judeţul Olt.

În paralel reclamanta a promovat acţiunea în pretenţii prin care solicită contravaloarea lipsei de folosinţă a terenului aflat în litigiu în perioada 01.06.2010 – 31.07.2014, ce formează obiectul dosarului nr.1824/223/2013, care a fost suspendat în mai multe rânduri la cererea părţilor.

Potrivit art.951 din Codul de proc.civilă, sechestrul asigurător constă în indisponibilizarea bunurilor mobile sau/şi imobile urmăribile ale debitorului aflate în posesia acestuia sau a unui terţ, în scopul valorificării lor în momentul în care creditorul unei sume de bani va obţine un titlu executoriu.

În ceea ce priveşte condiţiile de înfiinţare a acestuia, potrivit art.952 alin.2 din acelaşi act normativ, poate solicita înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, creditorul a cărui creanţă nu este constatată în scris, dacă dovedeşte că a intentat acţiune şi depune, odată cu cererea de sechestru, o cauţiune de jumătate din valoarea reclamată, text de lege apreciat de instanţă ca fiind aplicabil cauzei de faţă.

Ca atare, cererea este privită ca întemeiată sub acest aspect, cu atât mai mult cu cât din anul 2008 între părţi există mai multe litigii privind valorificarea unui drept de proprietate asupra unui bun imobil, nefinalizate până la acest moment.

Văzând şi dispoziţiile art. 953 alin.1 partea finală din Codul de proc.civilă, potrivit cărora creditorul nu este dator să individualizez bunurile asupra cărora solicită să se înfiinţeze sechestrul, acesta se va înfiinţa asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile deţinute de cei trei pârâţi la momentul actual.

Pârâţii fiind în culpă procesuală  în baza art. 453 Cod proc. civilă, vor fi obligaţi în solidar, să plătească reclamantei suma de 1100 lei cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru de 100lei, iar onorariu de avocat suma de 1000 lei.

În ceea ce priveşte onorariul de avocat, făcând aplicarea art.451 alin.2 din Codul de proc. civilă şi în consens cu jurisprudenţa CEDO în materie, care consacră principiul potrivit căruia reclamantul nu poate obţine rambursarea cheltuielilor de judecată decât în măsura în care li s-au stabilit realitatea, necesitatea şi caracterul rezonabil, se va micşora de la cuantumul de 2732,77 lei la 1000 lei.

Procedând astfel, instanţa are în vedere activitatea desfăşurată de avocat care potrivit împuternicirii de la fila 20 dosar, constă în redactare, semnare, depunere cerere prin serviciul poştal.

Împotriva încheierii civile au declarat apel pârâții ,solicitând  admiterea apelului în sensul schimbării în tot a hotărârii criticate şi pe fondul cauzei respingerea cererii.

Apelanții arată că ,în fapt instanţa de fond a admis cererea reclamantei … şi a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor din patrimoniul lor.

Conform art. 951 Cod.pr.civ. sechestrul asigurător constă în indisponibilizarea bunurilor mobile sau/şi imobile urmăribile ale debitorului aflate în posesia acestuia sau a unui terţ în scopul valorificării lor în momentul în care creditorul unei sume de bani va obţine un titlu executoriu.

Din acest punct de vedere critică nelegalitatea hotărârii judecătoreşti pronunţate de către instanţa de fond întrucât  apelanții nu au către intimată  nici o datorie materializată în vreo sumă de bani.

Procesele dintre  părţi sunt în curs de soluţionare a judecăţii în primă instanţă şi anume cea a judecăţii fondului.

Susţin că în acest moment M M G nu deţine un titlu de creanţă, cu atât mai puţin un titlu executoriu astfel încât să se poată dispune de către instanţa de judecată măsura sechestrului asiguratoriu iar  intimata nu este creditorul apelanților.

Toate debitele pe care aceștia le-au avut faţă de ea au fost achitate, dosarele de executare silită fiind închise ca urmare a achitării sumelor de bani.

Este vorba despre dosarul de executare nr.224/2015, Biroul Executorului Judecătoresc …. din circumscripţia Judecătoriei Brezoi şi dosarul de executare nr.225/2015, Biroul Executorului Judecătoresc … din circumscripţia Judecătoriei Brezoi.

Instanţa de fond a încălcat şi prevederile art.952 alin .(2)C.p.c care stabileşte că -acelaşi drept îl are şi creditorul a cărui creanţă nu este constatată în scris, dacă dovedeşte că a intentat acţiune şi depune, odată cu cererea de sechestru, o cauţiune de jumătate din valoarea reclamată.

Astfel arătăm că presupusa creanţă nu este constatată în scris, fiind din punctul lor de vedere o pretinsă creanţă care nu poate fi exigibilă astfel că era imperativ ca instanţa de fond să fixeze reclamantei o cauţiune pe care aceasta avea obligaţia să o achite.

Simpla introducere a unei cereri de chemare în judecată nu este suficientă raportat la situaţia concretă a cauzei deduse judecăţii pentru instituirea sechestrului asigurător.

Arătă de asemenea că nu există probe din care să reiasă că au intenţia de risipi bunurile din patrimoniul lor, nu și-aumicşorat patrimoniul şi chiar au plătit debitele pretinse.

Susţin,așadar , că nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de lege pentru ca instanţa de judecată să poată pronunţa o hotărâre judecătorească prin care să admită cererea intimatei ce are ca obiect sechestru asigurător.

Apelul respectă termenul imperativ prevăzut de art.953 alin.3 Cod.pr.civ.și este legal timbrat cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 50 lei ,conform chitanței depuse la fila 23 dosar .

Intimata a formulat întâmpinare ,solicitând  respingerea apelului formulat de …... ca nefondat si obligarea apelanţilor in solidar la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de prezenta cauza,pentru următoarele considerente:

In fapt, prin încheierea nr. 280 / 08 aprilie 2015 pronunţata in dosarul nr. 738/223/2015 al Judecătoriei Drăgășani, a fost admisa cererea sa de înființare a sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile si imobile aparţinând paraţilor, pana la concurenta sumei de 190.000 lei actualizata la data plaţii si au fost obligaţi paraţii in solidar la plata sumei de 1100 lei cheltuieli de judecata.

Pentru a se pronunţa in acest sens, instanţa de judecata a reţinut ca prin sentinţa civila nr. 1096 / 20.03.2012 a Judecătoriei Dragasani pronunţata in dosarul nr. 1606/223/2009 s-a admis in parte acţiunea principala formulata de reclamantul .., decedat in timpul procesului, având ca moştenitor pe …, iar apelanţii din prezenta cauza au fost obligaţi sa respecte dreptul de proprietate cu privire la suprafaţa de 76 mp, situata in mun. Dragasani, str. Pietii, jud. Vâlcea, ce se identifica conform raportului de expertiza intocmit in cauza. De asemenea s-a constatat nulitatea absoluta parţiala a 4 contracte de vanzare-cumparare si au fost obligaţi paraţii sa demoleze construcţiile demontabile C2 si C3 de pe terenul in litigiu in suprafaţa de 76 mp. Hotărârea este definitiva si irevocabila.

Apelanţii din prezenta cauza au uzat de toate căile ordinare si extraordinare de atac (contestaţiile in anulare au fost respinse ca nefondate, iar la judecata cererii de revizuire aflata pe rolul Judecătoriei Slatina au renunţat, au formulat contestaţie la executare împotriva procesului verbal de punere in posesie întocmit de BEJ …, care in fond a fost respinsa ca neîntemeiata de Judecătoria Dragasani.

In consecinţa, intimata a promovat acţiune in pretenţii prin care am solicitat contravaloarea lipsei de folosinţa pentru terenul aflat in litigiu pentru perioada 01.06. 2010 -31.07.2014, ce formează obiectul dosarului nr. 1824/223/2013 care a fost strămutat recent la Judecătoria Costești.

Instituţia sechestrului asigurător este reglementata de art. 951 si urm. c.pr.civ., condiţiile de admisibilitate ale cererii, aplicabile in speţa, fiind cele instituite prin art. 952 alin. 2 c.pr.civ.

(2) Acelaşi drept îl are şi creditorul a cărui creanţă nu este constatată în scris, dacă dovedeşte că a intentat acţiune şi depune, odată cu cererea de sechestru, o cauţiune de jumătate din valoarea reclamată.

Astfel, in speţa, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de alin. 2 art. 952 C.proc.civ, in sensul ca subsemnata in calitate de creditoare a debitorilor

a )deţine împotriva debitorilor o creanţa ce nu este constatata prin înscris.

In acest sens, arată instanţei ca a am fost lipsita de folosinţa terenului pe care îl deţine in proprietate timp de peste 3 ani, sens in care a solicitat instanţei de judecata obligarea acestora la plata lipsei de folosinţa estimata la suma de 190.000 lei.

Rezulta astfel ca, intimata deţine împotriva debitorilor o creanţa echivalenta cu contravaloarea lipsei de folosinţa a terenului, estimata la suma de 190.000 lei.

b) a  intentat o acţiune împotriva debitorului cu privire la aceasta creanţa.

Data fiind acesta situaţie la data de 29.05.2013, am înregistrat pe rolul Judecătoriei Dragasani dosarul nr. 1824/223/2013, având ca obiect cererea formulata de către subsemnata in contradictoriu cu apelanţii din prezenta pentru obligarea acestora la plata lipsei de folosinţa.

c) am consemnat cauţiunea in suma de 95.000 lei, conform recipisei de consemnare nr. 3966816/1 din 25 martie 2015 emisa de CEC Bank Agenţia Cotroceni

d) exista pericolul ca debitorii sa-si ascundă ori sa-si risipească averea - suspiciune ce s-a confirmat

Referitor la aceasta condiţie - îndeplinita de altfel - arată instanţei ca imediat după pronunţarea încheierii apelate, la data de 10.04.2015, apelanţii Pistol au solicitat extras de carte funciara pentru autentificare, iar in data de 14.04.2015 aceştia au vândut doua apartamente pe care le aveau in patrimoniu, unul chiar către propria fiica, iar al doilea către o cunoştinţa, motiv pentru care cererea de notare a sechestrului asigurător formulata de intimată prin intermediul BEJ … a fost respinsa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Prin urmare, fata de cele învederate, criticile formulate de apelanţi sunt nefondate:

a) Condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale sunt îndeplinite: intimata solicită constatarea unei creanţe reprezentând lipsa de folosinţa, cerere ce face obiectul dosarului nr. 1824/223/2013 si a depus dovada consemnării cauţiunii reprezentând jumătate din cuantumul creanţei solicitate.

b) Existența unui titlu executoriu ar fi condus la inadmisibilitatea cererii de sechestru asigurător, fiind posibila executarea silita;

c) Cererea de sechestru nu a fost formulata pentru creanţele intimatei constatate prin hotărâri judecătoreşti irevocabile, astfel încât dosarele de executare silita nr. 224 si 225 / 2015 nu au nici o legătura cu prezenta speţa.

d) In ceea ce priveşte cauţiunea, a arătat deja ca aceasta a fost consemnata in cuantumul prevăzut de lege, astfel încât orice critica pe acest aspect este nefondata.

e)Vânzarea de către apelanţi a doua bunuri imobile imediat după admiterea cererii de sechestru asigurător face dovada deplina a faptului ca aceştia si-au micşorat patrimoniul tocmai pentru ca intimata sa fie in imposibilitatea de a-mi îndestula creanţa.

Împotriva încheierii civile adeclarat apel și reclamanta ,cale de atac cu privire la care ,din oficiu ,instanța de apel a invocat și a admis excepția tardivității (încheiere de şedinţă din data de 10.11.2015 ) ,motiv pentru care acesta nu va fi analizat în fond.

Examinând încheierea apelată  în raport de motivele invocate precum și prim prisma caracterului devolutiv al căii de atac , tribunalul constată că apelul este neîntemeiat, pentru considerentele ce vor urma.

În cuprinsul cererii de apel ,apelanții critică neîndeplinirea în cauză a condițiilor art.952 Cod.pr.civ. referitoare la înființarea sechestrului asiguratoriu dispus de către instanța de fond  susţinând ,în esenţă ,că nu a fost achitată cauţiunea ,respectiv faptul că intimata nu deţine o creanţă exigibilă ,constatată prin act scris.

Din cuprinsul actelor aflate în dosarul de fond ,tribunalul reține că , la fila 19 este depusă ,în original ,recipisa de consemnare a cauțiunii în cuantum de 95.000 lei ,reprezentând ½ din creanța pretinsă în dosarul nr.1824/223/2013 aflat în curs de soluționare .Sunt vădit nefondate ,prin urmare ,criticile apelanților referitoare la omisiunea instanței de fond de a fixa cauțiunea ,respectiv criticile referitoare la neachitarea cauțiunii de către reclamantă.

 Referitor la condiția exigibilității creanței , respectiv a constatării prin act scris ,tribunalul reține că ,prin cererea cu care a investit instanța ,reclamanta a invocat atât alin.2 al art.952 Cod.pr.civ.(în numerotarea din cod anterioară republicării ) cât și alin.3 al art.952 Cod.pr.civ. respectiv existența pericolului ca debitorii sa-si ascundă ori sa-si risipească averea .Instanţa de fond a apreciat ca fiind aplicabile în cauză prevederile alin.2 al art.952 Cod.pr.civ .respectiv ,, acelaşi drept îl are şi creditorul a cărui creanţă nu este constatată în scris, dacă dovedeşte că a intentat acţiune şi depune, odată cu cererea de sechestru, o cauţiune de jumătate din valoarea reclamată ,,.

Se constată că ,în situaţia cererii de sechestru întemeiată pe dispoziţiile citate ale art.952 alin.2 Cod.pr.civ textul de lege nu impune condiția exigibilității  şi nici condiţia constatării creanţei prin act scris , prevăzând expres că este suficient să fie probată intentarea acțiunii de către creditor și depunerea cauțiunii. Cele două condiții sunt îndeplinite în cauză ,la filele 8-11 dosar fond existând dovada promovării de către reclamantă a acțiunii în pretenții împotriva pârâților ( apelanții din prezentul proces ) iar la fila 19 se află dovada achitării cauțiunii.

Referitor la debitele din  dosarele de executare nr.224/2015 și 225 /2015  ale  Biroului  Executorului Judecătoresc … din circumscripţia Judecătoriei Brezoi  ,tribunalul reține că nu au legătură cu prezenta cauză ,reclamanta întemeindu-și acțiunea pe creanța pretinsă în dosarul nr.1824/223/2013 ,distinct de litigiile purtate anterior între părți.

În ceea ce privește Decizia civilă nr.887/A/205 pronunțată de Tribunalul Vâlcea  în dosarul nr.1169/223/2015  ,se constată că nu poate avea relevanţă asupra soluţiei din prezenta cauză întrucât litigiul respectiv a avut ca obiect cererea reclamantei privind înfiinţarea popririi asiguratorii ,în timp ce obiectul litigiului de faţă îl constituie cererea reclamantei privind  înfiinţarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale pârâţilor. Apelanţii nu au invocat existenţa autorităţii de lucru judecat (fiind evidentă diferenţa de cauză juridică a celor două acţiuni ) iar interpretarea prevederilor legale aplicabile (în speţă ale art.952 alin.2 Cod.pr.civ. ) este atributul exclusiv al instanţei care soluţionează fiecare litigiu.

Pentru considerentele arătate, constatând că nu există  în cauză motive pentru anularea  sau schimbarea hotărârii primei instanţe şi ,de asemenea , nu există motive de ordine publică ce ar pute fi invocate din oficiu ,conform art.479 alin.1 Cod.pr.civ, în baza prevederilor art. 480 alin.1 C.pr.civ., tribunalul urmează să respingă apelul ca fiind nefondat şi să menţină soluţia pronunţată de judecătorie ca legală şi temeinică.

În ceea ce priveşte cererea intimatei de acordare a cheltuielilor de judecată efectuate în apel ,va fi admisă în parte ,dat fiind faptul că  şi aceasta a declarat apel ,ce  a fost apreciat de tribunal ca tardiv formulat ,fiind respins pentru acest considerent. În consecinţă , nu se poate reţine că părţile  adverse  au pierdut în totalitate procesul ,astfel cum prevede alin.1 al art.453 Cod.pr.civ. urmând să fie acordat reclamantei intimate doar onorariul avocaţial în cuantum de 500 lei ,conform chitanţei de avocat nr.12/26.01.2016 .