CIVIL-Proces verbal de contraventie rutiera

Sentinţă civilă 2 din 08.11.2016


Dosar nr.

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÎMNICU SĂRAT

Sentinţa civilă nr. ……..

Şedinţa publică de la ………

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: …………

Grefier: …………….

Pe rol judecarea cauzei civile având ca obiect plângere contravenţională formulată de petentul C.M., împotriva procesului verbal de contravenţie seria …., nr. …din …, în contradictoriu cu intimatul IPJ ……...

Dezbaterile cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de …………, când s-au pus concluzii în fond, ce au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, însă, având nevoie de timp în vederea deliberării, s-a amânat pronunţarea pentru azi, când se pronunţă următoarea sentinţă civilă.

INSTANŢA

Examinând plângerea contravenţională în raport cu motivele invocate de petentul C.M., apărările formulate de intimatul Inspectoratul Judeţean de Poliţie ………, precum şi dispoziţiile legale incidente în cauză, constată următoarele:

La data de ………. a fost înregistrată pe rolul Jud. Rm. Sărat sub nr. ……….. plângerea contravenţională formulată de către petentul C.M., împotriva procesului verbal de contravenţie seria .., nr. …, încheiat la data de …. de IPJ ……. prin care a fost sancţionat contravenţional cu amendă contravenţională în cuantum de 1125 lei şi căruia i s-a aplicat sancţiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 102 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 195/2002, petentul C.M. solicitând anularea procesului-verbal de contravenţie.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că la data reală de …….. a fost întocmit de către un agent constatator din cadrul IPJ …….. procesul verbal de contravenţie prin care a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 1125 lei şi reţinerea permisului de conducere pentru faptul că la data de ………, ora ……. a fost depistat pe raza comunei ……., având o imbibiţie alcoolică de 0,20 mg/l alcool pur în aerul expirat, aplicându-se dispoziţiile art. 102 pct. 3 lit. a din O.U.G. nr. 195/2002.

Petentul a mai menţionat că s-a trecut în procesul verbal de contravenţie în mod eronat adresa ca fiind în judeţul ….., aceasta fiind de fapt în judeţul …., iar data săvârşirii contravenţiei a fost …….., iar nu ………...

În susţinerea plângerii, petentul a depus în copie certificată pentru conformitate cu originalul, procesul-verbal de contravenţie seria …., nr. …., încheiat la data de …. de IPJ …….., carte de identitate seria …., nr. … şi adeverinţa nr. ….. (filele ………).

Plângerea contravenţională a fost timbrată cu 20 lei, taxă judiciară de timbru, conform art. 19 din O.U.G. nr. 195/2002 (fila ……….).

IJP ………. a depus întâmpinare prin care a solicitat admiterea plângerii contravenţionale.

În motivarea întâmpinării, intimatul a arătat că la data de ………, orele ……. agentul de poliţie, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe raza comunei …. a oprit în trafic pe DC….., în localitatea ….. autoturismul marca …., cu nr. de înmatriculare …….

Intimatul a mai menţionat faptul că după ce s-a prezentat şi a solicitat documentele conducătorului auto agentul de politie a constatat ca acesta se numeşte C.M. şi, întrucât petentul emana halenă alcoolică agentul constatator i-a solicitat să efectueze testul alcoolscopic. S-a procedat la testarea cu aparatul Drager seria ARRK-0269 care la poziţia nr. 1655 a indicat o valoare  de 0,20 mg/l alcool pur în aerul expirat, situaţie adusă la cunoştinţa petentului, procedându-se la întocmirea procesului verbal de contravenţie seria …. nr. …., pentru încălcarea prevederilor art. 102 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, reţinându-i-se permisul de conducere pe o perioadă de 90 de zile, eliberând dovada fără drept de circulaţie.

Intimatul a mai precizat că dintr-o eroare, agentul constatator, la întocmirea procesului verbal a menţionat în mod greşit data de …….. ca fiind data întocmirii procesului verbal şi a săvărşirii contravenţiei, data corectă fiind data de ………….

În drept, intimatul şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 205-208 C.proc.civ.

Intimatul a depus întâmpinarea în două exemplare, ataşând protocolul Drager cu rezultatul testării, buletin de calibrare, raportul agentului constatator şi istoricul abaterilor petentului (filele ……….).

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria …., nr. …, încheiat la data de …. de IPJ …….. petentul C.M.  a fost sancţionat contravenţional, cu amendă contravenţională în cuantum de 1125 lei şi i s-a aplicat sancţiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 102 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 195/2002, reţinându-se în sarcina acestuia fapta de a fi condus, la data de ………., ora ……… autoturismul marca …., cu numărul de înmatriculare ….., pe DC…., în localitatea …. sub influenţa alcoolului, fiind testat cu aparatul Drager seria ARRK-0269 care la poziţia nr. 1655 a indicat o valoare de 0,20 mg/l alcool pur în aerul expirat (fila ……..).

Procesul-verbal de contravenţie seria …, nr. …., încheiat la data de …. de IPJ ……. a fost semnat de către petent, acesta consemnând la secţiunea „alte menţiuni” că a consumat seara bere.

Instanţa constată că plângerea contravenţională formulată de petentul C.M. a fost introdusă prin poştă la data de ……., în termenul prevăzut de lege, de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal de constatare şi aplicare a sancţiunii contravenţionale, conform art. 31 din O.G. nr. 2/2001, procesul-verbal de contravenţie fiind înmânat contravenientului la data de ……….

Verificând legalitatea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria …, nr. …., încheiat la data de …. de IPJ …….. instanţa constată că acesta a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu de către instanţă.

Instanţa constată că procesul verbal de contravenţie cuprinde o eroare materială cu privire la data săvârşirii contravenţiei de către petent şi, respectiv data încheierii procesului verbal de contravenţie. Astfel, aşa cum precizează şi petentul, deşi contravenţia a fost săvârşită la data de ……., procesul verbal de contravenţie menţionează data de ……...

Potrivit art. 16 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 „Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

De asemenea, potrivit art. 17 din O.G. nr. 2/2001 „Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu”.

Rezultă că legea sancţionează cu nulitatea absolută numai lipsa datei comiterii contravenţiei, nu şi alte erori materiale privind acestă menţiune din cuprinsul procesului verbal contestat (în acest sens fiind şi sent. civ. nr. 1164/2009 a Judecătoriei Giurgiu, publicată în Răspunderea contravenţională. Practică judiciară. Ediţia a 2-a, Nicoleta Cristuş, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011, p. 144-145), erorile materiale fiind inerente şi umane.

În fine, nici motivul de nulitate invocat de petent cu privire la consemnarea în procesul verbal de contravenţie a adresei sale ca fiind în judeţul ………, aceasta fiind de fapt în judeţul ……… nu este de natură să atragă nulitatea procesului verbal de contravenţie, fiind evident că municipiul …… nu se poate găsi în judeţul ….., ci în judeţul ……., fiind în prezenţa unei alte erori materiale, iar petentul nu a dovedit existenţa unei vătămări în condiţiile art. 16 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001.

În ceea ce priveşte temeinicia procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei instanţa reţine că potrivit art. 109 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 „Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.”

Instanţa mai reţine şi incidenţa dispoziţiilor art. 181 alin. 1 din H.G. nr. 1391/2006 care stipulează că „În situaţia în care fapta a fost constatată cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, poliţistul rutier încheie un proces verbal de constatare a contravenţiei potrivit modelului prevăzut în anexa nr.1D, după prelucrarea înregistrărilor şi stabilirea identităţii conducătorului de vehicul.”

Or, instanţa constată că fapta contravenţională imputată petentului a fost constată printr-un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, în temeiul art. 109 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002, fiind încheiat  procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria …., nr. …., încheiat la data de …. de IPJ …… prin agentul constatator …...

Astfel, stabilirea alcoolemiei petentului C.M. s-a efectuat cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, respectiv cu aparatul etilotest Drager seria ARRK-0269, care la poziţia 1655 a indicat o valoare de 0,20 mg/l alcool pur în aerul expirat (fila ………). Astfel, din buletinul de calibrare, depus de intimat la dosarul cauzei rezultă că mijloacele tehnice de constatare erau omologate şi se aflau în perioada de valabilitate a verificării metrologice, aparatul alcooltest Drager seria ARRK-0269 deţinând buletin de verificare metrologică nr. C-dă 2372/079 din 22.02.2016, valabil până la data de 22.02.2017 (fila …….).

În fine, petentul a semnat procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria ………, nr. …….., încheiat la data de ……… de IPJ ……. care a consemnat la rubrica „alte menţiuni” că a consumat seara bere şi nu doreşte să i se recolteze probe biologice de sânge.

În ceea ce priveşte individualizarea sancţiunilor contravenţionale aplicate, respectiv amenda contravenţională în cuantum de 1125 lei şi sancţiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 102 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 195/2002, instanţa constată legalitatea şi temeinicia acestora, având în vedere gradul de pericol social concret al faptei contravenţionale săvârşite de petent pe care instanţa îl evaluează ca fiind unul semnificativ. 

În operaţiunea de individualizare a sancţiunii, instanţa se va raporta la faptul că petentul a circulat sub influenţa băuturilor alcoolice, existând un pericol potenţial atât pentru viaţa, sănătatea şi integritatea corporală ale petentului, cât şi ale celorlalţi participanţi la trafic, prin crearea unor condiţii favorabile producerii unor accidente de circulaţie, având în vedere faptul că conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice reprezintă una din cauzele principale în producerea accidentelor rutiere grave.

Prin urmare, instanţa apreciază că sancţiunile aplicate au fost în mod just şi legal individualizate, fiind într-un raport de proporţionalitate cu pericolul social concret al faptei având în vedere ansamblul împrejurărilor în care a fost comisă de către petent.

Faţă de aceste considerente, instanţa va respinge, ca neîntemeiată plângerea contravenţională formulată de petentul C.M., împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria …., nr. …., încheiat la data de …. de IPJ ……...

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge, ca neîntemeiată plângerea contravenţională formulată de petentul C.M.., împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria .., nr. …., încheiat la data de ….. de IPJ ……..

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Judecătoria Rîmnicu Sărat.

Pronunţată în şedinţă publică, astazi, ………...

 

 Preşedinte Grefier

Red. ……..

Tehnored. ………

5 ex./…………..

Domenii speta