Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Inadmisibilitate

Sentinţă civilă 945/11.03.2015, definitivă prin respingerea apelul din 11.03.2015


Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Inadmisibilitate

În situaţia în care împotriva încheierii de respingere prin care s-a soluţionat cererea de înscriere în cartea funciară petentul nu a formulat cerere de reexaminare la registratorul şef, conform art. 31 alin. 2 din Legea 7/1996, deşi aceasta i-a fost legal comunicată, se impune respingerea plângerii petentului ca inadmisibilă, întrucât reclamantul nu a urmat procedura prealabilă obligatorie de atacare cu cerere de reexaminare a încheierii de respingere dată de registrator.

Judecătoria Satu Mare, Secţia civilă, Sentinţa civilă nr. 945/11.03.2015, definitivă prin respingerea apelului prin Decizia civilă nr. 368/18.09.2015 pronunţată de Tribunalul Satu Mare

În fapt, instanţa a reţinut că prin Încheierea de respingere nr. 54483 dată în dosarul nr. 54483/17.10.2014 OCPI registratorul din cadrul OCPI Satu Mare a dispus respingerea cererii petentului cu privire la intabularea sau înscrierea provizorie în cartea funciară, în baza actului notarial nr. 747/31.05.2014 emis de către NP ME, act administrativ nr. 2/05.08.2014 emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia pentru Agricultură Satu Mare, cu privire la imobilul cu nr. cadastral 4354, înscris în cartea funciară … (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr. … N) UAT Odoreu, notându-se respingerea cererii formulate de către acesta.

De asemenea, prin aceeaşi încheiere s-a prevăzut că împotriva acesteia se poate formula cerere de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare, se înscrie în cartea funciară şi se soluţionează de către registratorul şef.

În drept, instanţa a arătat că art. 31  din Legea 7/1996 prevede în alin. 2 că „Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluţionează în termen de 20 de zile prin încheiere de către registratorul şef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul. În vederea soluţionării cererii de reexaminare, persoana interesată va putea completa dosarul cu documentele necesare,  la solicitarea registratorului şef”.

Alin. 3 al aceluiaşi articol prevede că „Împotriva încheierii registratorului şef emise potrivit alin. 2 cei interesaţi sau notarul public pot formula plângere, în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare şi plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial şi se înscriu din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, însoţită de dosarul încheierii şi copia cărţii funciare” iar potrivit alin. 4 „plângerea împotriva încheierii se poate depune de cei interesaţi sau notarul public şi direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, situaţie în care instanţa va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii şi copia cărţii funciare, precum şi notarea plângerii în cartea funciară.”

Aşadar, din interpretarea coroborată a textelor de lege enumerate mai sus rezultă că Încheierea prin care se soluţionează cererea de înscriere poate fi atacată cu cerere de reexaminare la registratorul şef, iar încheierea registratorului şef poate fi atacată cu plângere.

Analizând actele dosarului, instanţa a constatat că împotriva Încheierii de respingere cu nr. 54483/17.10.2014 petentul nu a formulat cerere de reexaminare la registratorul şef conform art. 31 alin. 2 din Legea 7/1996 deşi aceasta i-a fost comunicată la data de 30.10.2014.

Pe cale de consecinţă, instanţa a admis excepţia inadmisibilităţii invocată din oficiu şi a respins cererea ca inadmisibilă, întrucât reclamantul nu a urmat procedura prealabilă obligatorie de atacare cu cerere de reexaminare a încheierii de respingere dată de registrator, având în vedere că legea nu deschide calea plângerii la instanţă decât împotriva încheierii registratorului şef, invocarea de către petent a dispoziţiilor art. 31 alin. 4 din Legea 7/1996 neavând nicio relevanţă în soluţionarea acestei excepţii, acest articol prevăzând doar că plângerea (bineînţeles, împotriva încheierii registratorului şef) poate fi făcută şi direct la instanţă.