Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Înscriere act de adjudecare

Sentinţă civilă 2578/28.07.2015, definitivă prin neapelare din 28.07.2015


Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Înscriere act de adjudecare

Nu constituie temei pentru respingerea cererii formulată de executorul judecătoresc de înscriere provizorie a actului de adjudecare împrejurarea că partea a atacat cu contestaţie la executare formele de executare legate de adjudecare şi a formulat plângere penală împotriva administratorului celeilalte părţi pentru infracţiunile de fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, întrucât, până la pronunţarea unor soluţii definitive în cauzele civilă şi penală, care să fie favorabile intereselor reclamantei, în sensul anulării actului de adjudecare, nu se poate reveni asupra înscrierilor efectuate în temeiul respectivului act de adjudecare.

Judecătoria Satu Mare, Secţia civilă, Sentinţa civilă nr. 2578/28.07.2015, definitivă prin neapelare

Instanţa a reţinut că, în cauză, plângerea reclamantei este formulată împotriva încheierii de reexaminare nr.14969 (dosar nr. 14969/30.03.2015) a Biroului de cadastru şi publicitate imobiliară Satu Mare, prin care s-a dispus respingerea cererii cu privire la solicitările sale privind respingerea cererii nr. 935/2015 a BEJ MB de înscriere provizorie în baza actului de adjudecare emis de Biroul Executorului judecătoresc MB, la data de 05.03.2015 şi a încheierii de carte funciară nr. 11319/10.03.2015 sub B4 din cartea funciară 101655 UAT Păuleşti pentru înscrierea actului de adjudecare în beneficiul pârâtei S.C. FC S.RL. cu privire la Imobilul cu nr. cadastral 101655 înscris în cartea funciară 101655 UAT Păuleşti având proprietarii: S.C. FC S.R.L. în cotă de 1/1 de sub B4, adjudecarea făcându-se sub dosar execuţional 935/2014 al BEJ MB.

Prin încheierea de reexaminare nr.14969 (dosar nr. 14969/30.03.2015) a Biroului de cadastru şi publicitate imobiliară Satu Mare, cererea formulată de reclamantă a fost respinsă de terţul OCPI Satu Mare cu menţiunea faptului că la data înscrierii pretinsă de executorul judecătoresc antemenţionat au existat documentele legale care îndeplineau toate cerinţele legale pentru înscriere în cartea funciară a dispoziţiilor ce au urmat actului de adjudecare.

Instanţa a apreciat ca nefondate apărările reclamantei care susţin că Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Satu Mare nu a avut în vedere că Actul de adjudecare din 05.03.2015 a Biroului executorului judecătoresc MB s-a bazat pe ordonanţa nr. 1687/2014 a Judecătoriei Satu Mare (dosar nr. 14174/296/2012) care i-a fost comunicată petentei la 30.03.2015 , data la care a şi formulat cerere în anulare, respectiv că la data de 10.03.2015, sub dos. nr. 1592/296/2015, a formulat contestaţia la executare, cerând Judecătoriei Satu Mare să anuleze toate formele de executare silită pornite de S.C. FC S.R.L. şi să dispună încetarea executării silite; la data de 20.03.2015, a depus completare la contestaţia la executare, deoarece atunci a aflat de existenta dosarului nr. … al Judecătoriei Satu Mare, dosar în care a fost citată din Ardud si nu din Ambud nu i s-a comunicat acţiunea formulată şi nici soluţia instanţei; la data de 11.03.2015, a formulat cerere de suspendare a executării silite iar la data de 25.03.2015, a formulat plângere penală împotriva numitei PF, administrator la SC FC S.R.L. pentru infracţiunile de fals material în înscrisurile oficiale şi uz de fals.

Din respectivele apărări ale reclamantei în primul rând se dovedeşte buna credinţă a Biroului de cadastru şi publicitate imobiliară Satu Mare care, la data de 05.03.2015 a făcut în mod just înscrierea actului de adjudecare pentru pârâtă în cartea funciară, deoarece la acel moment nu era încă soluţionată cererea în anulare faţă de ordonanţa nr. 1687/2014 a Judecătoriei Satu Mare în baza căreia s-a şi întocmit titlul executoriu bazat pe actul de adjudecare emis în beneficiul pârâtei S.C. FC S.RL. cu privire la imobilul cu nr. cadastral 101655 înscris în cartea funciară 101655 UAT Păuleşti fostă proprietate a reclamantei, adjudecarea făcându-se sub dosar execuţional 935/2014 al BEJ MB.

Ordonanţa nr. 1687/2014 a Judecătoriei Satu Mare a fost desfiinţată abia la data 16.06.2015, aşa cum reiese din chiar minuta pronunţată la dos.nr…., şi prin urmare ea nu putea să fie avută în vedere la data de 05.03.2015 de Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Satu Mare odată cu înscrierea actului de adjudecare antemenţionat şi nici la data de 30.03.2015 când reclamanta a formulat cererea de reexaminare a încheierii de carte funciară nr. 11319/10.03.2015.

Prin urmare, Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Satu Mare a respectat atât la înscriere şi totodată la reexaminare făcută de reclamantă dispoziţiile art.774 al.2 c.pr.civ. actual, ale art.775 C.pr.civ. actual toate coroborate cu texte ce în mod temeinic au fost invocate la respingerea cererii de reexaminare a reclamantei de Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Satu Mare, în concret cu dispoziţiile art. 853 alin 1 din Codul de procedură civilă 2010, dispoziţiile art. 882 alin 1 Codul civil actual, dispoziţiile art. 898 alin 1 Codul civil actual, dispoziţiile art. 899 din Codul civil actual şi dispoziţiile art. 29 alin 1 din Legea 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, în motivarea respingerii justificat a arătat Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Satu Mare că potrivit dispoziţiilor art. 853 din Codul de procedură civilă: " Un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda adjudecatarului spre a-i servi ca titlu de proprietate, iar în cazul în care imobilul a fost vândut cu plata preţului în rate, un exemplar va fi predat creditorului urmăritor şi, după caz, debitorului, spre a le servi acestora drept titlu executoriu împotriva adjudecatarului, dacă acesta nu plăteşte diferenţa de preţ., potrivit dispoziţiilor art. 882 alin 1 din Codul civil: " Drepturile reale sub condiţie suspensivă sau rezolutorie nu se intabulează. Ele se pot însă înscrie provizoriu, iar conform dispoziţiilor art 898 alin 1 din Codul civil: " în afara altor cazuri prevăzute de lege, înscrierea provizorie în cartea funciară se va putea cere: 1. dacă dreptul real dobândit este afectat de o condiţie suspensivă ori rezolutorie.

De asemenea este fondată reţinerea făcută de Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Satu Mare, potrivit dispoziţiilor art. 899 alin 1 din Codul civil. " înscrierea provizorie are ca efect dobândirea, modificarea sau stingerea unui drept tabular de la data înregistrării cererii, sub condiţia şi în măsura justificării ei.

Aşadar în funcţie de acest ansamblu de norme este evident că Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Satu Mare a procedat în mod just la înscrierea actului de adjudecare pe seama pârâtei, pentru imobilul cu nr. cadastral 101655 înscris în cartea funciară 101655 UAT Păuleşti.

În funcţie de dobândirea bunului imobil antemenţionat de către pârâtă s-a şi respins excepţia de la dosar a lipsei calităţii procesual pasive invocată de către aceasta, legitimarea procesuală fiind justificată de însăşi dobândirea calităţii de nou proprietar al bunului cu înscriere chiar provizorie în cartea funciară în condiţiile în care proprietarul anterior a fost reclamanta.

În mod corect a reţinut Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Satu Mare la momentul respingerii cererii de reexaminare formulată de reclamantă că nu există temei de admitere chiar dacă reclamanta a atacat în contestaţie la executare formele de executare legate de adjudecare şi a formulat plângere penală împotriva administratorului pârâtei pentru infracţiunile de fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals – instanţa reţinând în acelaşi sens că până la pronunţarea unor soluţii definitive în cauza civilă şi penală care să fie favorabile intereselor reclamantei cu dispoziţii de anulare a actului de adjudecare, nu se putea reveni asupra înscrierilor efectuate în temeiul respectivului act de adjudecare.

În plus, instanţa apreciază că prezenta plângere nu poate substitui procedura legală ce trebuia urmată de reclamantă în materie, respectiv cea a întoarcerii executării silite prevăzută de dispoziţiile art.723 c.pr.civ. actual, şi care este obligatorie pentru situaţia în care s-au desfiinţat actele de executare silită în vederea restabilirii situaţiei anterioare, desigur cu rezerva că pentru actele de adjudecare la desfiinţare este obligatorie îndeplinirea cerinţelor dispoziţiilor art.777 c.pr.civ. actual, care reglementează ipoteza desfiinţării doar prin dovedirea fraudei terţului adjudecatar ori a nulităţilor de drept comun când adjudecatar a devenit chiar creditorul.

Însă la dosar instanţa a făcut cercetări şi a reţinut că reclamanta a primit soluţie de anulare ca insuficient timbrată pentru contestaţia la executare promovată împotriva formelor de adjudecare sub dos. nr. … la Judecătoria Satu Mare, respectiv a renunţat la judecată pentru suspendarea executării împotriva formelor de adjudecare sub dos. nr. … la Judecătoria Satu Mare, potrivit evidenţelor din sistemul ECRIS listate la data de 27.07.2015.

Faţă de aspectele sus menţionate este evidentă lipsa de temeinicie a plângerii de faţă, neexistând temei în admiterea ei cu toate că titlul executoriu la acest moment este desfiinţat în mod irevocabil, însă plângerea împotriva încheierii de carte funciară nu se poate admite pentru apărări care nu erau bazate pe desfiinţarea titlului – ce nici nu erau pendinte, aşadar şi cu faptul că în cazul desfiinţării titlului executoriu legea a prevăzut că trebuie urmată procedura prevăzută de dispoziţiile art.723 c.pr.civ. actual cu particularitatea aplicării dispoziţiilor art.777 c.pr.civ. actual în situaţia adjudecărilor prin licitaţie publică.

În consecinţă, instanţa în temeiul dispoziţiilor art.723 c.pr.civ. actual coroborate cu dispoziţiile art.777 c.pr.civ. actual, a textelor de lege şi a considerentelor expuse mai sus a respins ca nefondată plângerea împotriva încheierii de carte funciară formulată de reclamanta SSE.