Suplinire consimţământ

Hotărâre 2596 din 28.04.2015


Asupra cererii de faţă constată următoarele:

Prin cererea formulată de reclamanta  A în contradictoriu cu pârâtul B înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr .de dosar ..s-a solicitat instanţei ca, pe calea ordonanţei preşedinţiale, instanţa să dispună suplinirea consimţământului pârâtului în vederea călătoriei minorilor în perioada 07.05.2015 -10.05.2015 la Londra şi Paris.

Cererea a fost timbrată  cu taxă judiciară de timbru de  20 lei.

In motivarea cererii reclamanta a arătat în esenţă că între reclamantă şi pârât s-a încheiat căsătoria la data de 26 iunie 2005 iar din aceasta s-au născut minorii.

La data de 23.04.2015 reclamanta a introdus pe rolul Judecătoriei Bacău în contradictoriu cu pârâtul acţiune de divorţ prin care a solicitat desfacerea căsătoriei din culpa ambilor soţi cu exercitarea autorităţii părinteşti de către mamă, respectiv stabilirea locuinţei minorilor la reclamantă.

Pârâtul şi-a manifestat anterior acordul cu privire la deplasarea minorilor în străinătate în perioada 07.05.2015 - 10.05.2015, fiind de acord cu emiterea paşapoartelor pentru cei doi copii, ulterior şi-a schimbat atitudinea refuzând în mod nejustificat şi şicanator să dea reclamantei declaraţia impusă de prevederile articolului 30 alineat 1 litera b) din Legea 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. Excursia a fost programată încă de la începutul anului, aşa cum rezultă din rezervarea din data de 14.02.2015 iar biletele de avion au fost achiziţionate la data de 07.03.2015, aşa cum rezultă din rezervările ataşate prezentei cereri. Pârâtul a fost de acord să dea declaraţia impusă de prevederile articolului 17 alienat 1 litera a) din Legea 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate pentru eliberarea titlului de călătorie, aşa cum rezultă din copiile paşapoartelor emise la data de 12.02.2015 pe numele minorilor anexate.

In condiţiile în care scopul deplasării în străinătate îl constituie vizitarea de către minori a parcului de distracţii Disneyland din Paris, respectiv a obiectivelor turistice din Londra, apreciem că aceasta este în interesul minorilor, pentru dezvoltarea şi educaţia lor, fiind astfel posibilă dobândirea de informaţii şi cunoştinţe noi de către aceştia.

Se arată că minorii sunt înscrişi la Şcoala Româno - Americană, respectiv la Grădiniţa Româno - Americană din Bacău, aşa cum rezultă din înscrisurile anexate iar reclamanta este administrator al SC GTL MEDICAL CLINIC din Bacău, respectiv psiholog în cadrul Cabinetului Individual de Psihologie Merluşcă - Crâşmaru Ana - Maria din Bacău, neexistând posibilitatea vreunei suspiciuni cu privire la alt scop decât cel turistic al deplasării în străinătate în perioada 07.05.2015 - 10.05.2015.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 996 1001 Cod procedură civilă, art. 30 alin. 1, lit. b  din Legea nr. 248/2005, art. 398 alin. 1 cod civ.

În probaţiune reclamanta a solicitat proba cu înscrisuri şi interogatoriu.

Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca prematur introdusă respingerea cererii ca neîntemeiate motivat de faptul că nimic nu justifică deplasarea minorilor în străinătate în scop turistic.  Se arată faptul că pentru exercitarea ordonanţei preşedinţiale trebuie îndeplinite cumulativ mai multe condiţii iar inexistenţa uneia dintre  face cererea inadmisibilă. Activităţile  turistice în condiţiile iminenţei divorţului părinţilor şi în lipsa stabilirii modalităţilor de exercitare a autorităţii părinteşti faţă de minori nu au caracter de urgenţă.

Pârâtul arată că libera circulaţie impune interdicţia oricărei măsuri susceptibile de a aduce atingere acestui drept sau de a-i restrânge exercitarea. Se arată că refuzul pârâtului de a da curs solicitărilor reclamantei este justificat, in raport de divorţul iminent al părinţilor si de faptul ca, reclamanta, procedând intr-o astfel de maniera, induce copiilor ideea ca tatăl lor nu vrea sa-i urmeze, nu vrea sa-i însoţească in călătorie si alte asemenea stupidităţi, profitând de vârsta frageda a copiilor noştri si incapacitatea acestora de a înţelege comportamentul iresponsabil al mamei lor.

Din actele si lucrările dosarului instanţa retine următoarele:

Din căsătoria părţilor s-au născut minorii aşa cum rezultă din certificatele de naştere seria. Potrivit adeverinţei nr. 163 din 23.04.2015 minorul frecventează cursurile Grădiniţei Româno Americane la grupa mică iar minora frecventează cursurile Şcolii Româno americane la clasa 1. Din înscrisurile şi certificatul de soluţie  depuse la dosar instanţa reţine faptul că reclamanta a introdus pe rolul Judecătoriei Bacău o acţiune având ca obiect divorţ, exercitare autoritate părintească de către reclamantă şi stabilire domiciliu minori la mamă, cauza fiind înregistrată sub nr. 5192/180/2015.

Reclamanta doreşte să călătorească împreună cu minorii  în perioada 07.05.2015 -10.05.2015 la Londra şi Paris . În acest sens reclamanta a făcut rezervări şi a achiziţionat bilete de avion cu plecare din Bacău spre Londra pentru data de 07.05.2015, ora 8,30 şi întoarcere din Paris pentru Bacău la  data de 10 mai 2015 ora 19,30 şi a rezervat un apartament în Londra în vederea cazării. Achiziţionarea biletelor a fost făcută încă de la data de 07.03.2015.

Instanţa reţine faptul că pârâtul şi-a manifestat acordul cu privire la emiterea paşapoartelor pentru cei doi minori sens în care au fot eliberate paşapoarte.

Potrivit art. 18 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 „deplasarea copiilor în ţară şi în străinătate se realizează cu înştiinţarea şi cu acordul ambilor părinţi; orice neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acestui acord se soluţionează de către instanţa judecătorească”,  textul constituind o expresie a custodiei comune, ce presupune acordul ambilor părinţi pentru toate măsurile care privesc minorii. De asemenea, potrivit art. 30 alin.1 lit. b din Legea nr.248/2005, „Organele poliţiei de frontieră permit ieşirea din România a cetăţenilor români minori numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră, în următoarele cazuri:

b) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate şi călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei respective în statul sau în statele de destinaţie, precum şi cu privire la perioada acesteia sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte”

Potrivit art 992 cod proc civ al 1, 2 şi 5  “Instanţa de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. Ordonanţa este provizorie şi executorie. Dacă hotărârea nu cuprinde nicio menţiune privind durata sa şi nu s-au modificat împrejurările de fapt avute în vedere, măsurile dispuse vor produce efecte până la soluţionarea litigiului asupra fondului. Pe cale de ordonanţă preşedinţială nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul în fond şi nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situaţiei de fapt.

Din cuprinsul dispoziţiilor sus menţionate instanţa reţine că cererea de ordonanţă preşedinţială este admisibilă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerinţe: aparenţa dreptului; caracterul provizoriu al măsurilor; existenţa unor cazuri grabnice şi neprejudecarea fondului.

Cum în speţă atât reclamanta cât şi pârâtul sunt părinţi ai minorilor ambii sunt îndreptăţiţi a solicita luarea de măsuri cu privire la copil, deci  în favoarea acestora există aparenta dreptului.

Instanţa reţine şi că  vremelnicia ţine de esenţa şi natura ordonanţei preşedinţiale, iar durata în timp depinde de cauzele care au generat măsurile şi de poziţia părţilor. Astfel, măsurile care se ordonă pe calea ordonanţei preşedinţiale sunt temporare din momentul naşterii lor, indiferent dacă ar dura câteva ore, zile sau luni, ori vor rămâne definitive, în cazul în care cel împotriva căruia s-au luat s-ar convinge de justeţea lor. În speţă instanţa reţine faptul că pe rolul Judecătoriei Bacău există un litigiu pe dreptul comun astfel încât problema modului în care se va exercita autoritatea părintească se va rezolva pe această cale. Din această cerinţă decurge şi cea a neprejudecării fondului.

În ceea ce priveşte condiţia existenţei unui caz grabnic ( urgenţa ) instanţa reţine următoarele:

In raport de circumstanţele obiective ale cauzei, instanţa trebuie să constate existenţa sau inexistenţa unei situaţii caracterizate prin urgenţă care să se încadreze în ipotezele enumerate de art. 996 cod proc civ C.proc.civ., respectiv: păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Instanţa apreciază că reclamanta a făcut dovada faptului că a planificat în interesul copiilor această excursie iar refuzul pârâtului de a consimţi la plecarea acestora în străinătate în scopuri turistice este de natură a afecta drepturile copiilor de a vizita alte ţări. Se reţine faptul că tocmai refuzul de a–şi exprima consimţământul plecării în excursie, datorat situaţiei conflictuale dintre părţi este de natură a aduce atingere dreptului minorilor la libera circulaţie. Instanţa apreciază că deteriorarea relaţiilor dintre soţi nu trebuie să se răsfrângă asupra unor drepturi ale copiilor, cu atât mai mult cu cât unul din părinţi îşi manifestă disponibilitatea şi are resurse financiare pentru a le oferi posibilitatea de a călători în străinătate cu atât mai mult cu cât această excursie vine ca un cadou de ziua minorei Maria. De altfel nici pârâtul nu a justificat într-un alt mod opoziţia sa la plecarea minorilor decât prin situaţia tensionată care ar putea fi de durată având în vedere existenţa procesului de divorţ.

Faţă de aceste considerente şi câtă vreme nu există nicio dovadă că deplasarea minorilor în Londra şi Paris împreună cu mama sa ar fi de natură să aducă atingere intereselor superioare ale copiilor, instanţa va admite acţiunea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea având ca obiect suplinire consimţământ formulată de reclamanta A –în contradictoriu cu pârâtul B  .

Suplineşte consimţământul pârâtului B  în scopul deplasării minorilor  în perioada 07.05.2015 -10.05.2015 la Londra şi Paris.

Provizorie şi executorie.

Cu drept de apel  în termen de 5 zile de la pronunţare, apel care se depune la Judecătoria Bacău.

Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Aprilie 2015