Redeschidere proces penal

Sentinţă penală 989/2016 din 09.12.2016


Dosar nr. */199/2016 - redeschidere proces penal -

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BUHUŞI

SENTINŢA PENALĂ NR.  */2016

Şedinţa publică de la * 2016

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

Ministerul Public reprezentat de procuror:

* * * * *

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe condamnatul C.G. şi pe persoana vătămată H.G.M., reprezentant legal H.V., având ca obiect  redeschiderea procesului penal (la judecarea în lipsă) (art.466 NCPP).

Dezbaterile pe fond au avut loc în şedinţa publică din *.2016, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi.

INSTANŢA

- deliberând -

Asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr.*/199/*.2016 la Judecătoria Buhuşi,  condamnatul C.G. a solicitat redeschiderea procesului penal  întrucât a fost judecat în lipsă.

În motivarea cererii, a arătat că a fost condamnat  prin s.p. nr.*/04.11.2015 a Judecătoriei Buhuşi la pedeapsa de  1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor. Această hotărâre a fost modificată de către Curtea de Apel Bacău care a stabilit pedeapsa de 1 an închisoare. Nu a fost prezent la soluţionarea cauzei fiind plecat din ţară. A fost audiat o singură dată ca suspect în cursul urmăririi penale şi consideră îndeplinite condiţiile prevăzute de art.466 şi urm. C.pr.pen. ,se mai arată în cerere.

În susţinerea cererii a depus decizia penală nr.*/08.04.2016 a Curţii de Apel Bacău.

Instanţa a dispus ataşarea dosarelor de fond şi apel.

Petentul, legal citat, s-a prezentat în instanţă în stare de arest.

La termenul din data de *.2016 instanţa a pus în discuţie admisibilitatea în principiu a cererii.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: 

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi, nr. */P/2014/02.02.2015 înregistrat la Judecătoria Buhuşi sub nr. */199/04.02.2015, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului C.G., pentru săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor, prevăzută de art. 198 al. 1 C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 şi a art. 40 al. 1 C. pen. 1969, în condiţiile art. 5 N. C. pen.

Prin sentinţa civilă nr. */04.11.2015 a Judecătoriei Buhuşi C.G. a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor, prevăzută de art. 220 al. 1 N. C. pen., cu aplicarea art. 35 al. 1, a art. 44 al. 1 şi a art. 5 N. C. pen., prin recalificarea acesteia din infracţiunea de act sexual cu un minor, prevăzută de art. 198 al. 1 C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2, art. 40 al. 1 C. pen. 1969 şi a art. 5 N. C. PEN.

Instanţa a dispus  revocarea  suspendării condiţionate a executării pedepsei de 4 luni închisoare, aplicată aceluiaşi inculpat prin s.p. nr. */17.06.2013 a Judecătoriei Buhuşi urmând a executa o  pedeapsă de 1 an şi 4 luni închisoare. Această pedeapsă a fost modificată prin dec. pen. nr.*/08.04.2016 a Curţii de Apel Bacău, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 1 an închisoare.

Condamnatul C.G.  a fost arestat la data de *.2016, iar cererea a fost formulată la data de * 2016 conform plicului anexat fl.13 dosar.

Petentul a susţinut că nu a fost prezent la instanţă, fiind reprezentat de un avocat din oficiu. 

Potrivit art. 466 C.pr.pen.

(1) Persoana condamnată definitiv care a fost judecată în lipsă poate solicita redeschiderea procesului penal în termen de o lună din ziua în care a luat cunoştinţă, prin orice notificare oficială, că s-a desfăşurat un proces penal împotriva sa.

(2) Este considerată judecată în lipsă persoana condamnată care nu a fost citată la proces şi nu a luat cunoştinţă în niciun alt mod oficial despre acesta, respectiv, deşi a avut cunoştinţă de proces, a lipsit în mod justificat de la judecarea cauzei şi nu a putut încunoştinţa instanţa. Nu se consideră judecată în lipsă persoana condamnată care şi-a desemnat un apărător ales ori un mandatar, dacă aceştia s-au prezentat oricând în cursul procesului, şi nici persoana care, după comunicarea, potrivit legii, a sentinţei de condamnare, nu a declarat apel, a renunţat la declararea lui ori şi-a retras apelul.

(3) Pentru persoana condamnată definitiv judecată în lipsă faţă de care un stat străin a dispus extrădarea sau predarea în baza mandatului european de arestare, termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data la care, după aducerea în ţară, i-a fost comunicată hotărârea de condamnare.

 Instanţa constată însă că  numitul C.G. a avut cunoştinţă de proces acesta fiind prezent la instanţă la termenul de judecată din data de *.2015 şi a solicitat un termen pentru a-şi  avocat apărător ,după care s-a sustras de la judecată plecând din ţară, astfel încât apreciază că  nu sunt îndeplinite dispoziţiile  art.466 şi urm. C.pr.pen. Instanţa mai reţine de asemenea că  cererea este formulată tardiv, cu mult peste termenul prevăzut în mod imperativ de lege.

Faţă de cele ce preced, instanţa, va respinge  cererea de redeschidere a procesului penal.

Va constata că susnumitul a fost asistat de apărător din oficiu.

Văzând şi dispoziţiile art.275 al.3 NCpr.pen.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art. 466 şi urm  C.p.pen., respinge cererea de redeschidere a procesului penal formulată de condamnatul C.G., fiul lui G.și E., născut la data de *.1965 în Bacău, domiciliat în sat/comuna Gîrleni, judeţul Bacău, cetăţean român, CNP: *, deţinut în Penitenciarul Oradea.

Constată că susnumitul a fost asistat de apărător din oficiu.

În temeiul art. 275 al. 2 C. pr. pen. obligă contestatorul să plătească statului,cu titlu de cheltuieli judiciare suma de 100 de lei.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţata in şedinţă publică azi,

PREȘEDINTE, Pentru Grefier plecat în C.O.,

Grefier Şef,