Contestaţie la executare - contestaţie la titlu

Hotărâre 669 din 02.02.2015


Prin contestaţia la executare inregistata in data de ......... sub nr. ............. la Judecătoria Bacau contestatorul V.D. a formulat contestatie la executare împotriva executării silite efectuate de BEJ...........  in dosar  de executare nr.............

In motivarea arata ca a derulat cu intimata SC I. L. R. S.A un contract de leasing financiar  care s-a soldat cu predarea bunului  catre intimata si cu plata daunelor stipulate in acest contract . De si a platit toate sumele aferente acestui contract , totusi in anul 2012 a primit o somatie  prin care era instiintat ca mai are de plata suma de 16112,4 lei  reprezentand facturi derivand din contract . invedereaza instantei faptul ca aceste sume nu reprezinta o creanta certa , lichida si exigibila , ne mai existand nici o obligatie de plata a acestor sume  dupa rezilierea contractului si inapoierea bunului .

Cererea  a fost motivată în drept in baza Cod procedura civila .

In sustinere a depus  in  copie :somatie , instiintare , , contract de leasing fianaciar nr.................

Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru de 204 lei .

Intimatul SC I. L. R. S.A  legal citat  a depus întâmpinare prin care a invocat exceptia netimbrarii , exceptia tardivitatii introducerii contestatie la executare , iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea contestatiei la executare .

In motivare arata ca intre parti s-a incheiat contractul de leasing  nr............, acesta fiind reziliat pentru neplata ratelor lunare agreate , bunul ce  a facut obiectul contractului fiind recuperat si vandut , dar in urma acestei vanzari nu a fost acoperit capitalul ramas de achitat , astfel incat debitorul contestator este obligat la plata acestor sume facturate in baza contractului . Invedereaza instantei faptul ca aceasta creanta rezulta din insasi contractul de leasing , cheltuielile de executare facturate fiind in sarcina debitorului , creanta este certa deoarece rezulta din facturile emise , este lichida  deoarece catimea ei rezulta din insasi titlul de creanta  si este exigibila deoarece termenul de plata a expirat , contractul de leasing pus in executare este titlu executoriu .

In sprijinul intampinarii a depus : notificare , calcul debit , facturi fiscale .

a mai fost depusa  situatia incasarilor aferente acestui contract .

Intimata a depus si precizari prin care expliciteaza componenta debitului datorat de debitor .

In sprijinul acestora a depus in copie : facturi fiscale, situatie financiara contract  cu situatia facturilor emise catre debitor , calculatia debitului cu anexa penlitati ,  situatia ratelor datorate de debitor .

De asemenea intimata a mai depus : contract de vanzare –cumparare din 2010,  factura , raport de evaluare.

La solicitarea instantei a fost atasat dosarul de executare silita nr. .........si nr.......... ale BEJ ...........

În cauză instanta a  incuviintat si a administrat  in baza art.167 Cod procedura civila proba proba cu inscrisuri  si proba cu expertiza contabila , acestea fiind concludente, utile si  pertinente solutionarii cauzei.

Incidente procesuale :

Prin incheierea din data de 12,03,2013 judecarea cauzei a fost suspendata , aceasta fiind repusa pe rol in data de 22,04,2014.

Prin incheierea din data de 11,11,2014 instanta a respins exceptia netimbrarii , exceptia tardivitatii si  iar prin incheierea din data de 27,01,2015 instanta a respins exceptia lipsei calitatii de reprezentant a intimatei .Tot la acest termen a fost incuviintata in principiu cererea de interventie accesorie a numitei V.M.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

In fapt , instanta retine din actele depuse la dosarul cauzei  precum si din raportul de expertiza contabila efectuat in cauza , faptul ca  intre parti s-a incheiat contractul  de leasing financiar nr. ............ care a fost reziliate in mod unilateral de catre intimata pentru neplata ratelor  lunare datorate de catre debitorul contestator  . Prin cererea de executare silita formulata de creditoarea intimata - SC I. L. R. S.A - in data de 20,10,2011 aceasta a solicitat BEJ ............ executarea silita a debitorului contestator in vederea recuperarii debitului restant de 6142,38 lei aferent acestui contract de leasing , formandu-se dosarul de executare silita nr............ Prin procesul verbal incheiat la data de ............ executorul judecatoresc  dispune inchiderea dosarului de executare silita ca urmare a achitarii integrale a acestui debit  - fila 67 dosar . Se mai retine ca in data de 03,03,2010 creditoarea intimata a procedat la vanzarea bunului care a facut obiectul de leasing –contract de vanzare -cumparare fila 75 dosar , acesta fiind vandut pentru suma de 22,221,20 lei conform facturii fiscale de la fila 76 dosar .

Ulterior in data de 30,03,2012 creditoarea intimata adreseaza aceluiasi executor judecatoresc o noua cerere de executare silita  in vederea recuperarii debitului restant  de 12767,43 lei  reprezentand sume facturate in baza contractului de  leasing .

Conform facturilor depuse de intimata la fila 148-154 dosar coroborate cu fisa de calculatie  de inchidere dosar de la fila 113 dosar si expertiza contabila efectuat in cauza de expert N.I. , instanta retine ca aceasta suma este compusa din :3145,3 lei capital, 2177,42 lei dobanzi , 6287,35 lei penalitati de intarziere , cheltuieli de recuperare 1030,93 lei  si diferente de curs valutar 126,43 lei. Tot din raportul de expertiza contabila se retine ca la data de 23,11,2011 contestatorul a achitat intimatei  creditoare toate restantele pe care le avea pana la data predarii bunului –proces verbal de predare primire din data de  25,10,2010. Instanta  retine ca data predarii bunului este de fapt data care marcheaza  incetarea contractului in conditiile art.12 din contractul de leasing nr. ............Achitarea tuturor  debitelor restante existente in evidenta creditoarei  la data  incetarii contractul de leasing nr. ............. este atestata prin procesul incheiat la data de .............. de catre executorul judecatoresc care  dispune inchiderea dosarului de executare silita ca urmare a achitarii integrale a acestui debit.

Se mai retine ca creditoarea a facturat  in mod nelegal , dupa inchiderea contractului , valoarea ramasa neacoperita  reprezentand  diferenta dintre valoarea finantata si valoarea de vanzare a bunului , dobanda ramasa nefacturata la data predarii bunului , cheltuieli de recuperare  si penalitati de intarziere .

Din suplimentul efectuat la aceasta expertiza instanta retine faptul ca la data 23,11,2011 ratele de leasing erau achitate integral , dobanda facturata si care este cuprinsa in debitul ce face obiectul prezentei contestatii , fiind aferenta unor  rate care exced contractului din memont ce  acest contract a fost reziliat in incetat prin insasi vointa creditoarei intimate .

In drept, instanta retine incidenta in cauza a prevederilor art. 399 Cod procedura civila unde se arata ca :

1) Împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută de art. 281^1, se poate face contestaţie şi în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum şi în cazul în care organul de executare refuză să înceapă executarea silită ori să îndeplinească un act de executare în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage sancţiunea anulării actului nelegal.

(2^1) De asemenea, după ce a început executarea silită, cei interesaţi sau vătămaţi pot cere, pe calea contestaţiei la executare, şi anularea încheierii prin care s-a dispus învestirea cu formula executorie, dată fără îndeplinirea condiţiilor legale.

(3) În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac.

 De asemenea potrivit art. 379  din Codul de procedura civila :

 Nici o urmărire asupra bunurilor mobile sau imobile nu poate avea loc decât pentru o creanţă certă, lichidă şi exigibilă.

 Dacă datoria consistă în sumă nelămurită, urmăririle se vor amâna până mai întâi se va face lichidarea.

 Creanţa certă este aceea a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul.

 Creanţa este lichidă atunci când câtimea ei este determinată prin însuşi actul de creanţă sau când este determinabilă cu ajutorul actului de creanţă sau şi a altor acte neautentice, fie emanând de la debitor, fie recunoscute de dânsul, fie opozabile lui în baza unei dispoziţii legale sau a stipulaţiilor conţinute în actul de creanţă, chiar dacă prin această determinare ar fi nevoie de o osebită socoteală.

Asa cum s-a retinut si mai sus , instanta din analiza inscrisurilor depuse la dosarul cauzei coroborate cu raportul de expertiza efectuat in cauza , constata ca creanta in cuantum de 12767,43 lei urmarita silit in cadrul dosarului de executare nr.......... nu este certa  deoarece existenta ei nu reiese din contractul de leasing , acest contract fiind incetat la data facturarii acestei sume , si nu este lichida , cuantumul acesteia nereiesind din actul de creanta , fiind calculat in mod unilateral de catre creditor in baza unui contract reziliat si incetat prin insasi vointa creditoarei. Fata de aceasta situatie retinuta de instanta , se constata pe cale de consecinta ca si suma de 3344,97 lei  calculata ca diferenta intre suma pentru care s-a emis somatia -16112,40 lei  si suma pentru care s-a cerut executarea silita 12767,43 lei , nu reprezinta o creanta certa , lichida si exigibila.

Fata de aspectele de fapt si de drept retinute mai sus , instanta urmeaza sa admita contestatia la executare formulata de contestator V.D.  toate actele de executare efectuate in dosar nr........ a BEJ ........... urmand sa fie anulate .

Fata de aceasta solutie , instanta va admite pe fond  si cererea de interventie accesorie formulata de intervenient V.M. pentru contestator V.D.

Vazand si prevederile art.274 Cod procedura civila va obliga intimata la plata cheltuielilor de judecata  in cuantum de 200  lei catre contestator.

In baza art. 18 din OG 51/2008 va obliga intimata la plata sumei la 1000 lei catre stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite contestatia la executare formulata de contestator V.D. domiciliat in .................. in contradictoriu cu intimata SC I. L. R. S.A cu sediul in .............

Anuleaza toate actele de executare efectuate in dosar nr........... a BEJ ..............

Admite cererea de interventie accesorie formulata de intervenient V.M. domiciliata in ................ pentru contestator V.D. in contradictoriu cu intimata SC I. L. R. S.A

Obliga intimata la plata cheltuielilor de judecata de 200 lei catre contestator.

Obliga intimata la plata sumei la 1000 lei catre stat.

Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi .....................