Sechestru asigurator

Sentinţă comercială 4 din 04.04.2016


Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Olt – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal la nr. 618/104/2016, la data de 29.03.2016, sub nr. 618/104/2016, creditoarea X S.A, în contradictoriu cu debitorii Y, a solicitat ca prin sentinţa ce se va pronunţa să fie înfiinţat sechestrul asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile urmăribile şi deţinute de către debitorii Y.

În motivarea acţiunii, creditoarea a arătat că potrivit copiei de pe acţiune, anexată la prezenta cauză, a înregistrat la data de 17.12.2014 pe rolul Tribunalului Olt dosarul nr. 3618/104/2014 având ca obiect pretenţii prin care a solicitat obligarea debitorilor la plata sumei de 648.347 lei, astfel cum a precizat la data de 07.10.2015.

În fapt, prin Decizia nr. 461/02.12.2014 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti în dosarul nr. 4110/90/2011*, a fost admisă acţiunea formulată de către creditoare în contradictoriu cu debitorii Y, s-a constatat nulitatea absolută a Procesului verbal de licitaţie nr. 3/22.04.2010 şi a Protocolului nr. 3/22.04.2010 prin care a fost declarat adjudecatar Y pentru spaţiul comercial situat în Râmnicu Vâlcea, B- în suprafaţă totală de 126,96 m.p.; de asemenea, s-a constatat şi nulitatea absolută a Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1273/03.06.2010 încheiat de Univers S.A. cu Ciubuc Margareta.

Prin aceeaşi decizie s-a dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară prin restituirea prestaţiilor şi s-a dispus şi obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 54.713,41 lei.

Se arată că în acel dosar contractul de vânzare cumpărare s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale, având la bază cauza ilicită şi frauda la lege, Y fiind mama doamnei C, Preşedinta Comisiei de Licitaţie al Societăţii X S.A.

Susţine că pentru soluţionarea cauzei aflată pe rolul Tribunalului Olt sunt considerentele la reaua - credinţă a celor implicaţi în concernul fraudulos.

Efectele Deciziei nr. 461/02.12.2014, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti şi menţinută şi de ICCJ prin hotărârea nr. 1660/17.06.2015, sunt reglementate de legea sub imperiul căreia se produc, respectiv Noul Cod Civil, articolele, 1254,1639 şi 1645, alin. 2.

Art. 1254: Desfiinţarea retroactivă a contractului;

1.Contractul lovit de nulitate este considerat a nu fi fost niciodată încheiat.

2.Chiar şi în cazul în care contractul este cu executare succesivă, fiecare parte trebuie să restituie celeilalte, în natură sau prin echivalent, prestaţiile primite, potrivit art. 1639 -1647.

Potrivit art. 1639: Restituirea prestaţiilor se face în natură, prin înapoierea bunului primit.

Potrivit art.1645: Atunci când cel obligat la restituire a fost de rea - credinţă ori când cauza restituirii îi este imputabilă, el este ţinut, după compensarea cheltuielilor făcute pentru producerea lor, să restituie fructele pe care le-a dobândit sau putea să le dobândească.

Prin noţiunea de repunere a părţilor în situaţia anterioară se înţelege numai restituirea prestaţiilor din actul nul (bunul imobil şi preţul) dar şi restituirea fructelor culese de către cel care a dobândit bunul imobil fiind de rea credinţă, iar ulterior a încasat fructele proprietăţii (chiriile imobilului).

De asemenea contractul nul se consideră a nu fi fost niciodată încheiat, posesorul bunului este obligat să restituie fructele percepute pe perioada în care bunul s-a aflat în posesia sa (art. 948, alin. 5 NCC).

În conformitate cu dispoziţiile art. 1640, alin. 2 NCC valoarea prestaţiilor ce trebuie restituite se apreciază la momentul la care debitorul a primit ceea ce trebuie să restituie.

Fructele percepute de către debitori sunt în cuantum de 648.347 lei, astfel cum reiese clar din contractele de închiriere încheiate de debitoare, după cum urmează:

1.După data dobândirii imobilului conform contractului de vânzare - cumpărare nr.1273/03.06.2010, debitoarea a continuat cu BANC POST S.A. (Agenţia Ostroveni) Contractul de închiriere nr. 137/21.03.2008 încheiat între Banc Post S.A. şi Univers SA, în baza căruia a încasat o chirie în valoare de 10.689 lei/lunar. Pe perioada de la data încheierii contractului, respectiv iunie 2010 şi până în decembrie 2011, Y a încasat suma totală de 192.402 lei (18 luni x 10.689 lei/lunar).

2.În decembrie 2011, debitoarea a încheiat cu Societatea F S.R.L., contractul de închiriere nr. 01/05.12.2011, în baza căruia a încasat o chirie în valoare 2921 euro/lună, aproximativ 13.027 lei, aceasta încasând suma totală de 143.297 lei (13.027 x 11 luni).

3.În octombrie 2012, Y a încheiat cu Societatea 4People Events S.R.L. contractul de închiriere nr. 2/23.10.2012, în baza căruia a încasat o chirie în valoare de 2921 euro/lună, aproximativ 13.027 lei. Pe perioada de la data încheierii contractului, respectiv octombrie 2012 până în decembrie 2014, Y a încasat în total suma de 312.648 lei (24 luni x 13.027 lei/lună).

Potrivit legii repunerea în situaţia anterioară prin restituirea prestaţiilor înseamnă atât restituirea imobilului în natură, cât şi restituirea chiriilor încasate pe perioada cuprinsă între data dobândirii şi data restituirii, chiriile calculate potrivit contractelor de închiriere fiind în cuantum de 648.347 lei.

Susţine că a formulat prezenta cerere pentru a evita diminuarea patrimoniului debitoarei, pentru ca exista riscul ca aceasta să încerce să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească averea.

S-au anexat, în copie cererea de chemare în judecată înregistrată la Tribunalul Olt sub nr. 3618/104/2014 şi dovada achitării taxei de timbru în valoarea de 100 lei achitată cu chitanţa seria 167473, nr. 166082020/22.03.2016.

Analizând actele şi lucrările dosarului  instanţa reţine următoarele:

Creditoarea X S.A, în contradictoriu cu debitorii Y, a solicitat ca prin sentinţa ce se va pronunţa să fie înfiinţat sechestrul asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile urmăribile şi deţinute de către debitorii Y.

Potrivit art. 953 cod procedură Creditorul care nu are titlu executoriu, dar a cărui creanţă este constatată în scris şi este exigibilă, poate solicita înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, dacă dovedeşte că a intentat cerere de chemare în judecată. El poate fi obligat la plata unei cauţiuni în cuantumul fixat de către instanţă.

Aşadar, in legătura cu condiţiile de înfiinţare a sechestrului asigurator, art. 953 alin. 1 Cod procedura civila instituie mai multe condiţii si anume: creditorul sa nu aibă un titlu executoriu, creanţa creditorului sa fie exigibila, sa fie constata prin înscris, creditorul sa facă dovada ca a declanşat procesul prin care tinde la realizarea creanţei sale.

Având in vedere înscrisurile administrate la dosar, instanţa retine ca reclamanţii nu au făcut dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 953 Cod procedura civila, in sensul ca, din întreaga reglementare a sechestrului asigurator, rezulta ca aceasta măsura asiguratorie este un mijloc procesual care are drept scop indisponibilizarea bunurilor urmăribile ale debitorului pentru a se evita dispariţia sau degradarea lor ori diminuarea activului patrimonial al debitorului, care, in acest mod, nu mai poate dispune de aceste bunuri. Pe cale de consecinţa, poate apela la măsura sechestrului asigurator doar creditorul care nu are încă un titlu executoriu pe care sa-l pună in executare.

In momentul in care obţine titlul executoriu, creditorul are posibilitatea sa treacă la valorificarea bunurilor indisponibilizate.

În speţă, creditoarea nu face dovada îndeplinirii condiţiei privind deţinerea unei creanţe exigibile şi constatate prin înscris, împrejurare în care instanţa apreciază ca recurgerea la aceasta măsura de prevedere a sechestrului asigurator este neîntemeiată.

Pe cale de consecinţa, reţinând că nu s-a făcut dovada de către creditoare, conform dispoziţiilor art. 249 Cod procedură civilă, a întrunirii condiţiilor de admisibilitate ale sechestrului asigurator, instanţa apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 953 Cod procedura civila, motiv pentru care a respins cererea formulată de creditoare ca neîntemeiată.

Data publicarii pe portal:09.11.2016