Rectificare carte funciară

Sentinţă civilă 140 din 01.02.2017


Pe rol soluţionarea cauzei civile privind pe reclamanta UC, în contradictoriu cu pârâţii K F şi K T şi M C, cu obiect rectificare CF.

La  apelul  nominal făcut  în  şedinţă  publică, lipsă părţile.

Procedura completă

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în data de 18 ianuarie 2017, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată care face corp comun cu prezenta hotărâre, când instanţa, în aceeaşi compunere a completului de judecată, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 1 februarie 2017, când, constată că la data de 25.01.2017, reclamanta a depus la dosarul cauzei concluzii scrise, prin care solicită admiterea acţiunii, cu obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată constând în taxă de timbru, onorariu expert şi onorariu avocat, iar pârâţii au depus la data de 1.02.2016 dovada privind cheltuielile de judecată, constând în onorariu avocat.

I N S T A N Ţ A ,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Caransebeş la data de 15.02.2016, sub nr. 465/208/2016, reclamanta U C a chemat în judecată pârâţii K F, K T şi M C, solicitând, ca prin hotărârea ce se va pronunţa ă se dispună rectificarea Cărţii Funciare nr. … Buchin, nr. top …, … – Buchin, teren intravilan, curte şi arabil, pe care se află construită casa cu nr. … Buchin, în sensul modificării suprafeţei de teren din  3449 mp (cât apare în prezent în Cartea Funciară), în 5183 mp – suprafaţa reală, respectiv instanţa să constate că suprafaţa reală a terenului este de 5183 mp. La rămânerea definitivă a hotărârii, să fier autorizată reclamanta să facă demersurile necesare intabulării în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra suprafeţei reale de teren.

Cererea a fost legal timbrată cu 691 lei taxă de timbru conform disp. art. 3 din OUG 80/2013.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că este unica proprietară a imobilului înscris în CF … Buchin, nr. top …,… – Buchin, teren intravilan, curte şi arabil, pe care se află construită casa cu nr. … Buchin, iar cu ocazia unor măsurători efectuate de expertul tehnic judiciar R T D, s-a constata faptul că suprafaţa reală a terenului este mai mare decât cea înscrisă în CF.

Pârâţii Krall Florian şi Krall Terezia sunt vecinii din partea stângă a imobilului, iar pârâta Mania Cristina este vecina din partea dreaptă. În spatele terenului ce face obiectul litigiului se află drum agricol, iar în partea din faţă este Drumul naţional DN 6.

Întrucât , în prezent, limita de hotar este stabilită în mod clar – terenul fiind împrejmuit cu gard, iar vecinii sunt pârâţii din prezenta cauză, nefiind încălcat în  vreun fel dreptul de proprietate al acestora, reclamanta opinează că se impune ca menţiunile din CF să corespundă cu situaţia reală din teren, prin restabilirea concordanţei intre configuraţia cantitativă a imobilului înscris în CF nr. … Buchin şi cea reală.

În opinia reclamantei, acţiunea în rectificare promovată se încadrează în ipoteza particularizată de art. 34 pct. 4 din Legea nr. 7/1996, care subsumează toate cazurile neprevăzute de lege în care există neconcordanţă între realitatea juridică imobiliară şi înscriere, în care se impune a fi iniţiată în condiţiile de exigenţă ale procedurii contencioase, în contradictoriu cu titularii fondurilor limitrofe, al căror drept, sub aspectul întinderii, ar putea fi afectat.

A mai susţinut reclamanta că, în cazul de faţă, hotărârea judecătorească ce la va fi opozabilă pârâţilor va înlocui procesul verbal de vecinătate, iar documentaţia cadastrală necesară înscrierii suprafeţei imobilului va fi documentaţia cadastrală executată judiciar în cadrul unei expertize judiciare de specialitate.

A precizat reclamanta că, potrivit Raportului de expertiză a Camerei Notarilor , valoarea suprafeţei de 1734 mp, reprezentând diferenţa dintre suprafaţa înscrisă în CF şi cea reală, este în sumă de 11705 lei.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe disp. art. 907 Cod civil, art. 9087 alin. 1 pct. 4 şi alin. 2 Cod civil, art. 914 Cod civil, art. 1516 Cod civil, art. 34 din Legea nr. 7/1996, art. 35 Cod procedură civilă.

În probaţiune, reclamanta a solicitat admiterea probei cu înscrisuri, interogatoriul pârâţilor, proba cu expertiză judiciară în specialitatea topografie şi proba testimonială cu martorii F T şi L I.

La data de 22.03.2016, pârâţii K F şi K T au formulat întâmpinare – fila 23 dosar, prin care au arătat că, în principiu nu se opun acţiunii reclamantei, însă învederează instanţei că, în urma unui partaj voluntar, autentificat sub nr. 3167/24.08.2015 la Societatea Profesională Notarială ….., pârâţii au devenit proprietari în cotă de 1/1 părţi asupra imobilului înscris în CF nr. …. Buchin, nr. top …,… Buchin, în suprafaţă măsurată de 6845 mp, casa cu nr. … din comuna Buchin. Cota de 3/7 asupra acestui teren a fost dobândit de la reclamanta U C, iar proprietatea reclamantei se delimitează de proprietatea lor prin semne vizibile de hotar, fiind imobile limitrofe.

Prin răspunsul la întâmpinare depus la data de 11.04.2016 – fila 27 dosar, reclamanta U C a menţionat că imobilul indicat de pârâţi , înscris în CF  Buchin nr. top … şi …. Buchin – pe care se află casa cu nr. … aparţinând pârâţilor K F şi KT, nu are nicio legătură cu prezentul litigiu.

În susţinerea celor arătate, reclamanta a depus la dosar Actul de partaj voluntar încheiat cu pârâţii şi numiţii F E N şi F D M, autentificat sub nr. 3167/24.08.2015 de SPN ….. – filele 28-30.

La primul termen de judecată din 11 mai 2016, instanţa a respins ca inutilă soluţionării cauzei proba testimonială solicitată de reclamantă prin cererea de chemare în judecată.

În faza cercetării judecătoreşti a fost administrată proba cu expertiză în specialitatea topografie, avizată OCPI potrivit Ordinului nr. 1882/2011, efectuată de expert R T D.

La data de 26.09.2016, reclamanta a formulat cerere de completare/lămurire a raportului de expertiză întocmit în cauză – filele 70-71 dosar.

Expertul R T D a formulat lămuriri la raportul de expertiză la data de 7.12.2016 – înscris fila 96 dosar.

Prin concluziile scrise depuse la dosarul cauzei la data de 25.01.2017, reclamanta  a solicitat admiterea acţiunii, cu obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată, con stând în taxă de timbru, onorariu avocat şi onorariu expert, întrucât din materialul probator administrat în cauză rezultă că imobilul în litigiu este reprezentat de parcela cu nr. top 107, 108 înscris în CF … Buchin, în suprafaţă tabulară de 3449 mp – proprietatea sa, iar expertul  a constatat că terenul folosit de ea se compune din parcelele cu nr. top …,…. în suprafaţă de 3449 mp şi suprafaţa de 1734 mp din parcelele cu nr. top …,… înscrise în CF … Buchin – proprietatea pârâţilor K F şi T.

S-a menţionat că reclamanta are suprafaţa corectă, însă în CF este înscrisă o suprafaţă mai mică decât cea pe care o deţine şi pentru care s-a făcut punerea în posesie conform titlului de proprietate, iar pârâţii deţin, conform Cărţii Funciare o suprafaţă de teren mai mare decât ceape care o au în titlul de proprietate şi pentru care, de asemenea, au fost puşi în posesie.

A mai arătat reclamanta că dacă s-ar lua în considerare concluziile expertului topograf , conform cărora, se poate dispune ca o alternativă – rectificarea suprafeţei imobilului înscris în CF …. Buchin de la … mp la …. mp şi diminuarea suprafeţei din CF nr. … Buchin de la 6845 mp la 5111 mp, conform modului de folosinţă, atât reclamanta, cât şi pârâţii K ar putea avea suprafeţele reale pe care le folosesc, nefiind afectat în nici un fel dreptul de proprietate al pârâţilor, care oricum folosesc în realitate o suprafaţă mai mică decât cea înscrisă în CF, iar diferenţa de teren reprezintă chiar diferenţa de suprafaţă pe care reclamanta o deţine în natură, după punerea în posesie.

Analizând întreg materialul probatoriul administrat în cauză – înscrisuri, raportul de expertiză topografică  - filele 53-56 dosar, avizat conform Ordinului nr. 1882/2011 prin procesul verbal de recepţie  nr. 465/4.10.2016 – filele 84-86 dosar şi lămuririle expertului la raportul de expertiză – fila 96 dosar, instanţa reţine în fapt următoarele:

Conform extrasului CF nr. … Buchin - fila 7 dosar, asupra imobilului nr. top …,… teren intravilan, curte şi arabil, pe care se află construită casa cu nr. .. Buchin, în suprafaţă de 3449 mp, este proprietar tabular reclamanta U C, în cotă de 1/1 părţi.

Reclamanta a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului prin succesiune – cota de 12/208 părţi şi prin act de partaj voluntar dobândit prin convenţie – cota de 16/28 părţi.

Aşa cum rezultă din expertiza efectuată în cauză de ing. R T D – filele 59-65 dosar, avizată OCPI prin procesul verbal de recepţie nr. 465/4.10.2016 – filele 84/86 dosar, reclamanta U C foloseşte în realitate o suprafaţă de 5183 mp, delimitată de perimetrul descris de punctele 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-21-20-26-25-24-23-22-15, prezentate în planul de expertiză. Pe terenul folosit de reclamantă se află edificate construcţiile C1 – casa cu nr. … Buchin şi anexele C2, C3, C4, C5. Terenul se compune din parcelele nr. top …,… în suprafaţă de 3449 mp şi suprafaţa de 1734 din parcelele cu nr. top …,… înscrise în CF …. Buchin.

Suprafaţa de teren folosită de reclamantă se identifică cu parcelele de teren nr. 222/1 în suprafaţă de 682 mp, nr. cad. 222/1, în suprafaţă de 3307 mp – înscrise în Titlul de proprietate nr. 16175/06.02.1996 şi parcelele cu nr. cad. 222/2, în suprafaţă de 227 mp, nr. cad. 222/2, în suprafaţă de 1103 mp – înscrise în Titlul de proprietate nr. 16175/16.12.1999.

Terenul folosit de pârâţii K F şi K T este delimitat de perimetrul descris de punctele 15-16-17-18-19-20-21-14-11-20-26-25-24-23-22-15, prezentate pe planul de amplasament şi delimitare. Pe terenul folosit de pârâţi sunt edificate construcţiile C6 – casa nr. 52.

Parcela nr. top 107, 108 înscrisă în CF … Buchin se învecinează la Nord cu nr. top 109,110 – proprietatea pârâţilor K F şi K T, la Est – Extravilan, la Sud cu nr. top 105, 106 – proprietatea M C, la Vest – drum.

Potrivit raportului de expertiză, pentru a se rectifica imobilul folosit de reclamantă conform modului de folosinţă constatată la faţa locului şi conform titlurilor de proprietate nr. …. şi nr. …, este necesară dezmembrarea suprafeţei de teren de 1734 mp din parcela cu nr. top 109, 110 înscrisă în CF … Buchin şi alipirea la parcela cu nr. top …,… înscrisă în CF … Buchin sau ca alternativă – rectificarea suprafeţei imobilului înscris în CF … Buchin de la 3449 la 518 mp şi diminuarea suprafeţei din CF … Buchin de la 6845 mp la 5111 mp, conform modului de folosinţă.

Expertul a concluzionat prin lămuririle aduse la raportul de expertiză efectuat că, din punct de vedere topografic şi juridic, nu se poate face rectificarea cărţii funciare CF … Buchin fără a fi afectată suprafaţa de teren din CF … Buchin – proprietatea pârâţilor K F şi K T.

Conform art. 33 din Legea nr. 7/1996, „în cazul în care cuprinsul cărţii funciare nu corespunde, în privinţa înscrierii, cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea” . Art. 34 din aceeaşi lege prevede că „orice persoană interesată poate cere rectificarea înscrierilor din cartea funciară, dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă s-a constatat că înscrierea din cartea funciară nu mai este în concordanţă cu situaţia reală actuală a imobilului”.

Prin acţiunea în rectificare CF se poate cere îndreptarea sau suprimarea unei înscrieri necorespunzătoare realităţii făcută în cartea funciară, pentru a pune în acord starea tabulară cu situaţia juridică reală a unui imobil. Ea are caracter subsidiar, este grefată pe o acţiune de fond – acţiune în nulitate sau anularea actului, în simulaţie, în rezoluţiune, etc. şi constă într-o cerere în constatarea nevalabilităţii înscrierii sau titlului în temeiul căruia s-a săvârşit înscrierea.

Reclamanta nu contestă titlul în baza căruia s-a intabulat în CF, Actul de partaj voluntar, autentificat sub nr. 3167/24.08.2015 de SNP … – filele 28-30 dosar. Conform evidenţei CF, la încheierea convenţiei, suprafaţa ce a făcut obiectul Actului de partaj voluntar a fost cea trecută în prezent în CF, iar în cuprinsul convenţiei nu se face referire la o altă suprafaţă de teren.

Raportat la această stare de fapt şi ţinând seama de concluziile raportului de expertiză efectuat în cauză, în sensul că  rectificarea suprafeţei înscrise în CF … Buchin – proprietar reclamanta U C ce face obiectul cauzei nu se poate realiza fără a fi afectată suprafaţa de teren înscrisă în CF 31171 Buchin –proprietatea pârâţilor K F şi K T, având în vedere disp. art. 33-34 din Legea nr. 7/1996, republicată, instanţa constată că acţiunea reclamantei, nu îndeplineşte cerinţele prev. de Legea nr. 7/1996 şi va dispune respingerea ei.

În baza art. 453 Cod procedură civilă, potrivit căruia partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată, va obliga reclamanta la 1500 lei faţă de pârâţii K F şi K T, reprezentând onorariu avocat – chitanţa  seria … nr. … .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

Respinge acţiunea formulată de reclamanta U C în contradictoriu cu pârâţii K F, K T şi M C, pentru rectificare CF.

Obligă reclamanta la 1500 cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat.

Cu drept apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Caransebeş.

Pronunţată azi, 1 februarie 2017, în şedinţă publică.