Rectificare Carte Funciară

Sentinţă civilă 3550 din 26.11.2012


 Instanţa a respins excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de către pârâţi.

Instanţa a respins acţiunea formulată de către reclamanţi.

Prin prezenta acţiune, reclamanţii P T şi P E solicită instanţei de judecată rectificarea de Carte funciară … şi … B N, dispunând radierea dreptului de folosinţă comună asupra curţii casei nr. …, grădinii şi fântânii, întrucât intabularea s-a facut fără a se da încheierea obligatorie prevăzută de  art. 50 din Legea nr.7/1996 şi lipsa tuturor condiţiilor cerute pentru înscriere.

1 Instituţii legale incidente. Exceptia autoritatii de lucru judecat si prezumtia lucrului judecat.

Autoritatea de lucru judecat cunoaşte două manifestări procesuale, aceea de excepţie procesuală (conform art.  1201 C.civ. si art.  166 C.proc.civ.) si aceea de prezumţie, mijloc de probă de natură să demonstreze ceva in legatură cu raporturile juridice dintre părti (conform art. 1200 pct. 4, art. 1202 alin.  (2) C.civ.).

Dacă în manifestarea sa de excepţie procesuală (care corespunde unui efect negativ, extinctiv, de natură să opreasăa a doua judecată), autoritatea de lucru judecat presupune tripla identitate de elemente prevăzută de art. 1201 C.civ. (obiect, parti, cauza), nu tot astfel se întamplă atunci când acest efect important al hotarârii se manifestă pozitiv, demonstrând modalitatea în care au fost dezlegate anterior anumite aspecte litigioase în raporturile dintre părti, fără posibilitatea de a se statua diferit.

Altfel spus, efectul pozitiv al lucrului judecat se impune  intr-un al doilea proces care are legatură cu chestiunea litigioasă dezlegată anterior, fără posibilitatea de a mai fi contrazis. Aceasta reglementare a autoritatii de lucru judecat in forma prezumţiei vine să asigure, din nevoia de ordine si stabilitate juridică, evitarea contrazicerilor între considerentele hotărârii judecătoreşti.

Cum, potrivit art.  1200 pct. 4 cu referire la art.  1202 alin. (2) C.civ., in relaţia dintre părti, această prezumţie are caracter absolut, înseamnă că nu se poate introduce o noua acţiune în cadrul căreia să pretindă stabilirea contrariului a ceea ce s-a statuat judecătoreste anterior.

Principiul autoritatii de lucru judecat corespunde necesitatii de stabilitate juridică si ordine socială, fiind interzisă readucerea în faţa instanţelor a chestiunii litigioase deja rezolvate si nu aduce atingere dreptului la un proces echitabil prevazut de art.  6 din CEDO, deoarece dreptul de acces la justiţie nu este unul absolut, el poate cunoaşte limitări, decurgand din aplicarea altor principii.

Analizând cu precădere excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de către pârâţii V M şi V G, instanţa constată că, faţă de Decizia civilă nr. … pronunţată la data de ….. în cadrul dosarului nr. ../C/.., rămasă irevocabilă prin Decizia civilă nr. …/..( dosar nr. ../C/2003) a C A T prin care a fost respinsă irevocabil  cererea formulată de reclamanţii P T şi E cu privire la radierea dreptului de folosinţă comună a părţilor asupra curţii casei nr. … şi casei nr. …, nu exista autoritate de lucru judecat, prezentul proces având ca obiect rectificarea Cărţii funciare nr. … şi nr. … B.. N..,  întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 7/1996, pe când, anterior, instanţa a fost sesizată cu o cerere de anulare parţială a contractului de vânzare-cumpărare nr…./… în ce priveşte cumpărarea de către pârâţi a şurei în suprafaţă de …. mp, radierea din CF … B. N. a dreptului de proprietate a pârâtului asupra şurei, radierea dreptului de folosinţă comună a pârâţilor asupra curţii casei …….. B, intabularea contractului de vânzare-cumpărare nr. ….. şi dreptul de folosinţă comună a reclamanţilor asupra curţii casei şi grădinii.

Însă, având în vedere situaţia de fapt reţinută prin raportare la aspectele teoretice mai sus expuse, instanţa constată că  prin introducerea unei noi cereri, avand ca obiect rectificarea de Carte funciară .. şi … B N, dispunând radierea dreptului de folosinţă comună asupra curţii casei nr. …, grădinii şi fântânii, reclamantii tind sa lipsească de efectele lucrului judecat o hotărâre anterioară, respectiv D c nr. .. pronunţată la data de … în cadrul dosarului nr. …/2002, rămasă irevocabilă prin D c nr. ….2003( dosar nr. …/2003) a C A T prin care a fost respinsă irevocabil cererea formulată de reclamanţii P T şi E cu privire la radierea dreptului de folosinţă comună a părţilor asupra curţii casei nr. … şi casei nr. ….

Împrejurarea ca in primul proces s-a invocat un anumit motiv al radierea dreptului de folosinţă comună asupra curţii casei nr. …, grădinii şi fântânii, in timp ce in prezentul proces se invoca lipsa încheierii obligatorii prevăzută de  art. 50 din Legea nr.7/1996 şi lipsa tuturor condiţiilor cerute pentru înscriere, nu deschide – contrar aprecierii reclamanţilor – calea unui nou proces.

În realitate, reclamanţii nu pretind o alta cauză juridică a dreptului lor, ci formulează doar o nouă apărare, ceea ce nu este permis însă, după ce litigiul a fost tranşat irevocabil.

Avand in vedere că faţă de reclamanti s-a statuat, in urma verificărilor jurisdicţionale realizate, faptul că nu au drept de control asupra voinţei proprietarului terenului care este Statul Român şi care, cu ocazia vânzării celor doua apartamente a menţionat curtea casei în folosinţă comună a celor doi proprietari de construcţii, reclamantii nu pot sustine in prezenta cauză, decât cu încălcarea efectului autoritatii de lucru judecat, că lipsa încheierii de carte funciară atrage nulitatea absolută a înscrierii privind dreptul de folosinţă comună asupra curţii casei nr. …..

Pentru toate aceste considerente, instanţa urmează să respingă excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de pârâţii V M şi V G, şi dând eficienţă prezumţiei de lucru judecat pe baza căreia a reţinut ca a fost deja dezlegată chestiunea vizând radierea dreptului de folosinţă comună asupra curţii casei nr. …, grădinii şi fântânii, urmează să respingă acţiunea formulată de către reclamanţii P E şi P T.

Domenii speta