Anulare încheiere de Carte Funciară

Sentinţă civilă 1734 din 07.11.2011


ROMANIA

JUDECATORIA INEU, JUDETUL ARAD  Operator 2826

Dosar nr..

SENTINTA CIVILA NR.1734/2011

Sedinta publica din 07 noiembrie 2011

Presedinte :

Grefier:

S-a luat în examinare plângerea formulata de petenta F.A. pentru anularea încheierii de Cf nr../ 22.08.2011 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Arad-Biroul de carte Funciara Ineu.

La apelul nominal se prezinta pentru petenta în calitate de consultant T.M.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei,dupa care se constata ca prin serviciul registratura al instantei s-a depus la dosar la data de 03.11.2011 împuternicire din partea petentei.

Reprezentanta petentei arata ca sustine plângerea asa cum a fost formulata solicita si nu mai are alte cereri de formulat sau înscrisuri de depus în sustinerea plângerii.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta declara încheiata faza probatorie si acorda cuvântul ,pentru dezbaterea în fond a cauzei.

Reprezentanta petentei T.M., solicita admiterea plângerii astfel cum a fost formulata si în scris, anularea încheierilor emise de BCF Ineu, respingerea cererii reclamantilor S.C., S.E., S.C. si S.R., cu consecinta în sensul radierii din coala de cf nr.. comuna Beliu, nr.top../1 a notarii Deciziei civile nr.255/R pronuntata în dosar ../2007, fara cheltuieli de judecata.

J U D E C A T A,

Constata ca prin plângerea înregistrata la aceasta instanta la data de ..2011, legal timbrata, petenta F.A. a solicitat anularea Încheierii nr../ 22.08.2011 ,respectiv Încheierii nr../20.07.2011  a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara –Biroul de Carte Funciara Ineu, respingerea cererii reclamantilor S.C., S.E., S.C. si S.R., cu privire la notarea Deciziei civile nr.255/R pronuntata în dosar ../2007  în CF .. Beliu, nr.top../1, cu consecinta în sensul radierii din coala de CF .. Beliu, nr.top../1 a notarii Deciziei civile nr.255/R pronuntata în dosar ../2007 .

În fapt, a motivat ca împotriva Încheierii nr../20.07.2011 din dosar nr../20.07.2011 a depus la Oficiul National de Cadastru si Publicitate Imobiliara-Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara-Biroul de Cadastru si Publicitate Ineu o cerere de reexaminare, cerere respinsa fara un temei legal.

Motivul cererii de respingere invocat de asistentul registrator este art.54 alin.2din Legea nr.7/1996, dar aceste dispozitii se refera la aceea ca instanta judecatoreasca va transmite în termen de 3 zile, hotarârea definitiva si irevocabila, constitutiva sau declarativa asupra unui drept real imobiliar la biroul de cf al judecatoriei în a carei raza de activitate se afla imobilul.

Cererea de respingere este eronat respinsa fara de articolul invocat de asistentul registrator, întrucât exact acelasi fapt a fost invocat de catre petenta în cererea de reexaminare, respectiv ca dispozitiile Deciziei civile nr.255/R pronuntata în dosar nr../2007 nu dispun notarea în cf si nici instanta nu a transmis Decizia 255/R pronuntata în dosar nr../2007, spre biroul de cf în vederea notarii acesteia.

De asemenea, ca asistentul registrator nu a retinut corect cine este persoana care a emis cererea de înscriere a deciziei, cerere ce a fost emisa de catre av.D.I. si nu de catre instanta cum dispun prevederile art.54 alin.2 din Legea nr.7/1996, articol invocat în respingerea cererii.

În acest sens, solicita reexaminarea cererii si admiterea ei, în sensul radierii din coala de cf nr.. comuna Beliu, nr.top../1 a notarii Deciziei civile nr.255/R pronuntata în dosar ../2007

În drept si-a întemeiat plângerea pe dispozitiile Legii nr.7/1996 republicata.

Pentru solutionarea plângerii au fost depuse la dosar : înscrisuri f.3-33, 36, 39 dosar.

Din examinarea plângerii, fata de considerente de fapt si de drept invocate de petenta, pe baza probatoriului administrat, instanta retine în fapt urmatoarele:

Prin sentinta civila nr.69/2009 a Judecatoriei Ineu, pronuntata în dosar nr../2007 al Judecatoriei Ineu, ramasa irevocabila prin decizia civila nr.255/R/16 martie 2010 pronuntata în dosar civil nr../2007 al Curtii de Apel Timisoara, s-a constatat dreptul de proprietate al reclamantilor S.C., S.E., S.C. si S.R., asupra imobilului  identificat în CF .. Beliu, cu nr.top../1, respectiv nulitatea absoluta a contractului de vînzare cumparare încheiat la data de 01.07.1968, autentificat sub nr../1968 la fostul Notariat de Stat Ineu, cu restabilirea situatiei anterioare de CF.

La data de 20 iulie 2011, reclamantul S.R., a solicitat Biroului de Carte Funciara Ineu , notarea asupra CF .. Beliu, cu nr.top../1, a prevederilor deciziei civile nr.255/R/16 martie 2010 pronuntata în dosar civil nr../2007 al Curtii de Apel Timisoara, fila 9 dosar.

Prin încheierea nr../20.07.2011 a Biroului de Carte Funciara Ineu ,a fost , copie fila 8, a fost admisa cererea acestuia, în sensul notarii în CF .. Beliu, cu nr.top../1, a prevederilor deciziei civile nr.255/R/16 martie 2010 pronuntata de  Curtea de Apel Timisoara.

Împotriva aceste încheieri, petenta a formulat cerere de reexaminare, cerere care a fost respinsa prin încheierea nr../22.08.2011 a Biroului de Carte Funciara Ineu fila 5 dosar,a fost respinsa cererea petentei cu privire la imobilul cu nr.cadastral .., nr.top../1, înscris în CF .. (provenita din cf de pe hârtie cu nr.. Beliu)/UAT Beliu având ca proprietari F.A. în cota de 540/1209 de sub B.1, SC L. SRL în cota de 21/1209 de sub B,3, SC L. SRL în cota de 45/1209 de sub B.4, SC L. SRL în cota de 32/1209 de sub B.5, SC L. SRL în cota de 32/1209 de sub B.8, cota de 154/1209 de sub B.9, încheiere prin care s-a dispus si notarea cererii de reexaminare a încheierii de CF nr../20.07.2011, sub B/12 din CF .. provenita din CF de pe hârtie cu nr.. Beliu UAT Beliu, f.5-6, 30-31 dosar.

În termen legal, împotriva acestei încheieri petenta F.A. a formulat  plângere, pentru considerentele de fapt aratate mai sus.

Se retine  astfel ca ,la primirea de catre Biroul de Carte Funciara Ineu a cererii formulate de petenta, registratorul a verificat îndeplinirea cerintelor de fond si forma al deciziei civile nr.255/R/2007 a Curtii de Apel Timisoara, asa cum dispun prevederile art. 47 si 48 din Legea nr.7/1996 republicata.

Cu privire la sustinerile petentei, se retine ca potrivit prevederilor art.26 alin4, din Legea nr.7/1996 republicata, înscrierile  în cartea funciara sunt de trei feluri: a) întabularea, având ca obiect înscrierea definitiva a drepturilor reale; b) înscrierea provizorie a drepturilor reale sub conditia justificarii ulterioare;c) notarea, având ca obiect înscrierea drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice referitoare la starea si capacitatea persoanelor, actiunilor si cailor de atac în justitie, precum si a masurilor de indisponibilizare, în legatura cu imobilele din cartea funciara.

Potrivit art.47 din aceiasi lege,,Cererea de înscriere în cartea funciara se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial si va fi însotita de înscrisul original sau de copia legalizata de pe acesta, prin care se constata actul sau faptul juridic a carui înscriere se cere; copia legalizata se va pastra în mapa biroului de cadastru si publicitate imobiliara. În cazul hotarârii judecatoresti, se va prezenta o copie legalizata, cu mentiunea ca este definitiva si irevocabila.

Înscrierile în cartea funciara se efectueaza la cererea partilor interesate, cu exceptia cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu; cererea de înscriere se îndreapta la biroul unde se afla cartea funciara în care urmeaza sa se faca înscrierea.

Întabularea sau înscrierea provizorie poate fi ceruta de orice persoana care, potrivit înscrisului original, hotarârii judecatoresti sau hotarârii autoritatii administrative, urmeaza sa stramute, sa constituie, sa modifice, sa dobândeasca sau sa stinga un drept tabular.

Înscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute: de mandatarul general al celui îndrituit; de oricare dintre titularii aceluiasi drept.,,

De asemenea, art.48, arata ca:,, În cazul în care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, daca înscrisul îndeplineste urmatoarele conditii: a) este încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege; b) identifica corect numele sau denumirea partilor si mentioneaza codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, dupa caz, atribuit acestora; c) individualizeaza imobilul printr-un numar de carte funciara si un numar cadastral sau topografic, dupa caz;  d) este însotit de o traducere legalizata, daca actul nu este întocmit în limba româna;  e) este însotit, dupa caz, de o copie a extrasului de carte funciara pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului;  f) este însotit de dovada achitarii tarifului de publicitate imobiliara, cu exceptia scutirilor legale.,,

Ori, în raport de aceste dispozitii, sustinerile petentei ca notarea asupra CF .. Beliu, cu nr.top../1, a prevederilor deciziei civile nr.255/R/16 martie 2010 pronuntata în dosar civil nr../2007 al Curtii de Apel s-a facut cu încalcarea prevederilor legale aplicabile înscrierii în cartea funciara, apar ca nefondate.

Desi,prevederile art.54 alin.2 din legea nr.7/1996 republicata, arata ca:,,Instanta judecatoreasca va transmite, în termen de 3 zile, hotarârea ramasa definitiva si irevocabila, constitutiva sau declarativa asupra unui drept real imobiliar, la biroul de carte funciara al judecatoriei în a carei raza de activitate se afla imobilul.,, nu  sunt aplicabile în speta, reclamantul S.R., solicitând notarea prevederilor unei hotarâri judecatoresti cu privire la imobilul în cauza si nu întabularea, având ca obiect înscrierea definitiva a unui drept reale sau înscrierea provizorie a  unui drept reale sub conditia justificarii ulterioare .

Prin urmare, în considerarea celor expuse vazând în drept prev. art. 47-50 din Legea nr.7/1996 republicata, urmeaza a se respinge plângerea petentei ca neîntemeiata.

Vazând ca nu se pune problema cheltuielilor de judecata, în drept prev. art. 274 c.pr.civ. urmeaza a nu se acorda.

Pentru aceste motive,în numele legii ,

H O T A R A S T E,

Respinge plângerea formulata de petenta F.A. privind Încheierea de CF nr../22.08.2011 emisa de OCPI Arad - Biroul de Carte Funciara Ineu.

Cu drept de apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 07 noiembrie 2011.

Presedinte  Grefier