Plângere împotriva încheierii de carte funciară. obligaţia pentru petentă de a dovedi întregul şir al actelor juridice pe care îşi întemeiază cererea în situaţia în care transferurile anterioare ale dreptului de proprietate nu au fost înscrise în ca...

Sentinţă civilă 327 din 02.02.2010


Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 1903/740/2009 din 01.06.2009 petentul S.O. a contestat încheierea nr.6120 emisă la data de 13.05.2009 de O.C.P.I. Teleorman – B.C.P.I. Alexandria solicitând instanţei să dispună intabularea dreptului său de proprietate asupra imobilului cu nr. cadastral 379/5 constând în apartamentul nr. 5 situat în Alexandria,  în cartea funciară nr. 1761 A/N –Alexandria. A solicitat să fie citaţi în cauză, pentru opozabilitate intimaţii S.A.N., S.C. AAS C: S.R.L. (fost S.C. T.C. S.R.L.) şi S.C. S. S.A.

În motivarea plângerii petenta a arătat că a achiziţionat apartamentul respectiv de la intimata S.A.N. printr-un înscris sub semnătură privată iar ulterior prin sentinţa civilă nr. 2251 din 19 decembrie 2006 a Judecătoriei Alexandria s-a constatat că între petentă şi intimata S.A.N. a intervenit vânzarea-cumpărarea imobilului respectiv, hotărârea astfel pronunţată ţinând loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

S-a mai arătat că OCPI Teleorman a refuzat intabularea dreptului său de proprietate asupra imobilului cumpărat de la intimata S.A.N., motivând că proprietar tabular activ al imobilului este SC AAS C: SRL şi că nu a dovedit aşa cum impune art. 23 din Legea nr. 7/1996, dobândirea succesivă a acestui imobil de la persoanele care şi-au cedat succesiv, una celeilalte, proprietatea lui.

Petenta precizează că OCPI nu i-a solicitat să depună actele privind transferul succesiv al dreptului de proprietate de  la SC AAS C. SRL până la el şi că din înscrisurile pe care le ataşează plângerii rezultă că SC AAS C. SRL (fost S.C. T. C. S.R.L.) a înstrăinat imobilul către S.C. S. S.A, care la rândul ei la înstrăinat către S.A.N., de la care petentul a dobândit dreptul de proprietate.

La data de 05.06.2009 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Alexandria sub nr. 2004/740/2009 o plângere identică cu cea din dosarul 1903/740/2009, plângere pe care petentul o depuse la OCPI Teleorman, şi care a fost înaintată spre soluţionare instanţei de judecată.

Prin încheierea din 24.11.2009 s-a dispus conexarea dosarului nr. 2004/740/2009 la dosarul nr. 1903/740/2009.

S-au depus la dosarul cauzei actele din dosarul OCPI Teleorman nr. 6120/2009 precum şi sentinţa civilă nr. 2251/2006 a Judecătoriei Alexandria, factura fiscală nr. 7172266 din 30.06.2005, chitanţele 4601033 şi 4601034 din 30.06.2005, factura fiscală nr. 5656299 din 11.06.2003 şi adresele nr. 512/19.12.2006 a SC AAS C. SRL şi 370 din 30.03.2007 a lichidatorului D. I. Alexandria al SC S. SA.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine următoarele:

Prin încheierea nr.6120 emisă la data de 13.05.2009 de O.C.P.I. Teleorman – B.C.P.I. Alexandria  a fost respinsă cererea petentului S.O. privind intabularea în Cartea funciară nr.1761/A/N – Alexandria a dreptului său de proprietate asupra imobilului cu numărul cadastral 379/5 constând din apartamentul nr.5 situat în Alexandria,  judeţul Teleorman.

În cuprinsul încheierii s-a motivat respingerea cererii petentului întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 22 alin. 1 lit. a din Legea nr. 7/1996 , înscrierea neputându-se face decât împotriva  aceluia, care la data cererii era înscris ca titular al dreptului asupra căruia înscrierea urma să fie făcută, ori la acea dată proprietar tabular era SC AA C. SRL iar petentul dobândi-se proprietatea de la S.A.N.

S-a mai reţinut că nu sunt îndeplinite nici condiţiile prev. de art. 23 din Legea nr. 7/1996, petentul nefăcând dovada dobândirilor succesive a imobilului prin înscrisuri originale.

Instanţa reţine că, într-adevăr, la data cererii petentului, proprietar tabular al imobilului apărea înscris în Cartea funciară intimata SC AAA C. SRL.

Potrivit art. 23 din Legea nr. 7/1996 „Dacă mai multe persoane şi-au cedat succesiv una celeilalte dreptul real asupra unui imobil, iar înscrierile nu s-au făcut, cel din urmă îndreptăţit va putea cere înscrierea dobândirilor succesive odată cu aceea a dreptului său, dovedind prin înscrisuri originale întreg şirul actelor juridice pe care se întemeiază înscrierile”.

Din înscrisurile depuse de petent, instanţa reţine că acesta a făcut dovada dobândirilor succesive a dreptului de proprietate asupra imobilului respectiv .

Astfel, SC AAA C. SRL a vândut dreptul de proprietate asupra imobilului către SC S. SA prin factura fiscală nr. 5656299 din 11.06.2003, care la rândul ei l-a vândut către S.A.N. prin factura fiscală nr. 7172266 din 30.06.2005, petentul dobândit dreptul de proprietate de la aceasta potrivit sentinţei civile nr. 2251/19.12.2006 a Judecătoriei Alexandria, sentinţă ce ţine loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

De menţionat că, la data transferului dreptului de proprietate prin cele două facturi fiscale, nu erau în vigoare dispoziţiile art. 101 din Legea nr. 114/1996 care prevăd obligativitatea înstrăinării construcţiilor cu destinaţia de locuinţă prin act autentic, astfel că înstrăinarea apartamentului în cauză prin cele două facturi fiscale este legală şi a produs efectul transferului dreptului de proprietate.

Prin urmare, instanţa apreciază că petentul a dovedit prin înscrisuri originale, întregul şir al actelor juridice pe care îşi întemeiază cererea, astfel că, în condiţiile art. 23 din Legea nr. 7/1996 trebuia admisă cererea sa şi dispusă intabularea dreptului său de proprietate.

Faţă de cele arătate mai sus, instanţa va admite plângerea petentului, va anula încheierea de respingere nr.6120 emisă la data de 13.05.2009 de O.C.P.I. Teleorman – B.C.P.I. Alexandria şi va dispune intabularea dreptului de proprietate al petentului S.O. asupra apartamentului nr.5 situat în Alexandria, judeţul Teleorman, înscris în Cartea funciară nr.1761/A/N cu nr. cadastral 379/5, dobândit prin vânzare-cumpărare de la S.A.N. potrivit sentinţei civile nr.2251 din 19.12.2006 a Judecătoriei Alexandria, care la rândul ei l-a dobândit prin vânzare-cumpărare de la S.C. S. S.A. Nanov potrivit facturii fiscale seria TRVFB nr.7172266 din 30.06.2005, aceasta din urmă dobândindu-l anterior  de la S.C. AAS C. S.R.L. Alexandria prin vânzare-cumpărare potrivit facturii fiscale nr.5656299 din 11.06.2003.

Domenii speta