Anulare act

Hotărâre 221 din 02.02.2012


Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanţii C.G. şi C.I., în contradictoriu cu pârâţii C.G., C.V., B.A. şi B.B., având ca obiect anulare contract de vânzare-cumpărare şi  repunere părţi în situaţia anterioară.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează faptul că prin serviciul registratură al instanţei s-au depus concluzii scrise de către reprezentantul pârâţilor C.G. şi C.V., avocat E.M..

Se constată că dezbaterile au avut loc la termenul din dat de  ianuarie 2012 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acel termen, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În baza art. 150 Cod procedură civilă, instanţa reţine cauza spre soluţionare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea civilă promovată la această instanţă şi înregistrată sub nr. …/326/2010, din data de  octombrie 2010, precizată ulterior, reclamanţii C.G. cu soţia  C.I., ambii domiciliaţi în comuna T., judeţul Harghita, au solicitat în contradictoriu cu pârâţii  C.G. cu soţia  C.V., ambii domiciliaţi în comuna T., judeţul Harghita şi B.A. cu soţia B.B., ambii domiciliaţi în comuna D., judeţul Harghita, ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa, să se dispună anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 28.10.1997, autentificat sub nr. 1259 între pârâţii de rang 1 şi rang 2, repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului de vânzare-cumpărare, obligarea pârâţilor de rang 2 să încheie cu reclamanţii, în formă autentică, actul de vânzare a imobilului înscris în CF nr. 502…, nr. top. 245/1/2/3, 246/a/1/2/3, imobil ce reprezintă casa din lemn, acoperită cu tablă neagră, compusă din una cameră, bucătărie, baie, două holuri, cu anexele grajd, şopron de lemne şi fânar, notarea în cartea funciară a interdicţiei de vânzare a imobilului înscris în CF nr. 502… nr. 245/1/2/3, 246/a/1/2/3 până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a prezentei acţiuni, iar în caz de opoziţie a pârâţilor, obligarea acestora la cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, s-a arătat că, reclamanţii şi pârâţii de rang 1, C.G. şi C.V. sunt rude prin alianţă, în sensul că sunt finii reclamanţilor. Aceştia din urmă au lucrat în cadrul societăţii pe care reclamanţii o administrează, iar în anul 1997, reclamanţii au luat legătura cu pârâţii de rang 2 pentru a achiziţiona imobilul în cauză, aceştia fiind de acord, sens în care reclamanţii  au solicitat unei instituţii bancare să elibereze sumele de bani în numerar pentru a se achita preţul imobilului. Au fost ridicaţi banii, iar pârâţii de rang 1 au fost mandataţi de către reclamanţi să încheie contractul de vânzare-cumpărare a imobilului pe numele reclamanţilor, aceştia din urmă permiţându-le că îi vor primi pe mandatari, în calitate de chiriaşi, în imobilul cumpărat, între ei existând relaţia de afinitate. Profitând de coincidenţa numelui de familie şi prenumelui reclamantului, pârâţii s-au deplasat la notar şi au încheiat actul de vânzare-cumpărare pe numele lor, vânzătorii având însă cunoştinţă că banii provin de la reclamanţi, deoarece personal, reclamanţii au înmânat suma de bani reprezentând preţul vânzării către vânzători, aceştia considerându-i drept cumpărătorii imobilului. Ulterior vânzării, arată în motive reclamanţii, au permis pârâţilor C.G. şi C.V. să locuiască în imobilul cumpărat, aceştia au stat o perioadă după care au plecat în Italia. În cursul lunii iulie 2010, aflând reclamanţii că pârâţii C.G. şi C.V. doresc să vândă imobilul, s-au adresat BCPI Topliţa, care a comunicat reclamanţilor extrasul de carte funciară nr. 502…/24.06.2010, unde aceşti pârâţi figurează ca proprietari tabulari ai imobilului, motiv pentru care s-a promovat prezenta cerere, în condiţiile în care reclamanţii se consideră proprietarii imobilului.

În probaţiune, reclamanţii au depus în copie, extrasul de carte funciară pentru informare nr. 502… T., provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 64… T.ul de Sus şi anexa nr. 1 la Partea I-a la CF menţionată.

Cererea nu a fost motivată în drept.

Prin întâmpinarea depusă, pârâţii C.G. şi C.V., au arătat că, în vederea justificării interesului privind promovarea acţiunii de către reclamanţi, solicită ca aceştia să depună toate documentele care să legitimeze cererea de chemare în judecată, respectiv după contractul de împrumut acordat de către instituţia bancară şi  mandatul prin care au fost împuterniciţi pârâţii să achiziţioneze imobilul în numele reclamanţilor. Precizează că, în luna octombrie 1997 au achiziţionat imobilul din comuna T., judeţul Harghita, de la vânzătorii B.A. şi B.B., pentru suma de 2.000 ron, cu titlu de preţ înainte de autentificarea contractului de vânzare-cumpărare, unde au locuit până la plecarea în Italia, timp în care nu a fost tulburată posesia şi proprietatea de către nicio persoană, reclamanţii neformulând vreo obiecţie juridică asupra dreptului lor de proprietate. Mai mult, de la plecarea în Italia şi până în prezent, de administrarea imobilului se ocupă membrii familiei pârâţilor, iar impozitele aferente sunt achitate către bugetul de stat cu regularitate, neavând intenţia să înstrăineze imobilul, cu toate că acest lucru poate fi făcut atunci când doresc.

Întâmpinarea a fost motivată în drept în temeiul art. 112, 113, 114, 115 şi urm. Cod procedură civilă.

Urmare a emiterii de către instanţă a adresei către BNP T.V. din Topliţa, s-a comunicat contractul de vânzare-cumpărare încheiat la data de octombrie 1997, autentificat sub nr. 1259.

Pentru termenul din data de martie 2011, reclamanţii au formulat precizare la acţiune în sensul că au solicitat introducerea în cauză, în calitate de pârâţi, a numiţilor B.A. şi B.B., precizând şi faptul că menţin doar primele două capete ale acţiunii iniţiale, respectiv a se dispune anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de octombrie 1997, autentificat sub nr. 1259, între reclamanţi şi pârâţii B.A. şi B.B., cu repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii actului de vânzare-cumpărare, menţinându-se în totalitate motivele iniţiale, nedepunând alte probe în afară de extrasul CF.

Cererea de chemare în judecată a fost legal timbrată cu suma de 711 lei taxă judiciară de timbru şi cu suma de 5 lei timbru judiciar.

În cauză au fost încuviinţate şi s-a administrat proba cu înscrisurile depuse la dosar şi interogatoriul părţilor.

Examinând cererea de faţă, prin prisma motivelor invocate, a probelor administrate, a apărărilor formulate şi a dispoziţiilor legale aplicabile, instanţa constată următoarele:

În fapt, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1259 din data de octombrie 1997, vânzătorii B.A. şi B.B., au vândut cumpărătorilor C.G. şi C.V. imobilul casă de locuit construită  din lemn, acoperită cu tablă neagră, compusă dintr-o cameră, bucătărie, cămară, baie şi două holuri, cu anexele grajd, şopron de lemne şi fânar, toate situate în comuna T., împreună cu terenul curte şi grădină pe care sunt edificate construcţiile arătate, în suprafaţă de 1501 mp, înscris în CF nr. 64… T.ul de Sus, având  nr. top.  245/1/2/3, 246/a/1/2/3, dobândite cu titlu de construire în timpul căsătoriei, respectiv cumpărare conform încheierii nr. 86…/1972 CF, preţul vânzării fiind de 20 milioane lei(vechi), preţ primit în întregime de la cumpărători, înainte de semnarea contractului.

S-a menţionat în contractul de vânzare-cumpărare că imobilul descris se vinde liber de orice sarcini, vânzătorii garantând pe cumpărători împotriva oricăror obiecţiuni totale sau parţiale, cumpărătorii fiind în cunoştinţă despre situaţia de drept şi de fapt a imobilului cumpărat, intrând în stăpânirea de drept şi de fapt din  momentul autentificării contractului, vânzătorii autorizând pe cumpărători să-şi întabuleze dreptul de proprietate în cartea funciară pe numele lor.

Cumpărătorii C.G. şi C.V., conform CF nr. 502… T., provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 64… T.ul de Sus, au întabulat imobilul pe numele lor, conform actului contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1259/1997 emis de BNP T.V. din Topliţa.

Conform art. 102 din legea de aplicare a Noului Cod civil nr. 71/2011, „(1)Contractul este supus dispoziţiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce priveşte încheierea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea sa.(2) Modificarea contractului se face cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute de legea în vigoare la data modificării. În privinţa elementelor ce nu fac obiectul modificării, sunt aplicabile dispoziţiile alin. (1).”

Potrivit art. 948 Cod civil(vechi), condiţiile esenţiale pentru validitatea unei convenţii sunt: capacitatea de a contracta, consimţământul valabil al părţii care se obligă, obiect determinat şi cauză licită, elemente de structură obligatorii pentru toate tipurile de contracte.

Printre condiţiile esenţiale ale unui contract, consimţământul reprezintă voinţa exprimată de părţile contractante în mod conştient , liber şi cu intenţia de a se obliga, fiind exteriorizată prin semnarea contractului de către părţi, ceea ce s-a dovedit în prezenta cauză.

Conform extrasului de cont depus de reclamanţi, înscris cu care au dorit să dovedească că suma de bani ce reprezintă preţul contractului de vânzare-cumpărare a fost împrumutată în acest scop pârâţilor, se constată că, după o lună de la încheierea contractului la data de octombrie 1997, respectiv la data de  noiembrie 1997, reclamanţii aveau în cont la Bancoop suma de 10.000 lei, din care au retras suma de 9.900 lei, prin urmare, nu se confirmă împrejurarea că imobilul a fost plătit cu toţi banii rezultaţi din acest pretins împrumut, ambele sume fiind superioare celei avute după o lună în cont şi nu la data plăţii, mai mult, răspunsurile la interogatoriu ale reclamanţilor au fost contradictorii în ceea ce priveşte cuantumul sumelor de bani pretinse a fi împrumutate.

În cauză, nu s-a constatat existenţa unui contract de împrumut încheiat între reclamanţi şi cumpărătorii imobilului.

Deşi s-a confirmat împrejurarea că reclamanţii au fost la notar împreună cu pârâţii cumpărători, din răspunsul la interogatoriu dat de pârâţii B.A. şi B.B., rezultă că înţelegerea pentru încheierea actului de vânzare-cumpărare a fost cu pârâţii C.G. şi C.V., persoane care au semnat actul de vânzare-cumpărare.

Cu toate că reclamanţii au susţinut faptul că au închiriat imobilul pârâţilor cumpărători, semnatari ai contractului, nu audovedit că au participat în vreun fel la administrarea imobilului cumpărat de pârâţi nici înainte şi nici după plecarea acestora în Italia, neprobând împrejurarea că au mandatat pe pârâţi să încheie în numele lor contractul de vânzare-cumpărare, prin urmare, faţă de cele arătate, instanţa apreciază ca neîntemeiată cererea, urmând a o respinge, reţinându-se a fi îndeplinite condiţiile de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de octombrie 1997, autentificat sub nr. 1259 de către BNP T.V. din Topliţa.

Va obliga pe reclamanţi, în temeiul art. 274 Cod procedură civilă, să plătească pârâţilor C.G. şi C.V., cheltuieli de judecată în sumă de 1.000 lei, reprezentând onorariul avocaţial.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamanţii C.G. cu soţia  C.I., ambii domiciliaţi în comuna T., judeţul Harghita, în contradictoriu cu pârâţii  C.G. cu soţia  C.V., ambii domiciliaţi în comuna T., judeţul Harghita şi B.A. cu soţia B.B., ambii domiciliaţi în comuna D., judeţul Harghita, ca neîntemeiată.

Obligă pe reclamanţi să plătească pârâţilor C.G. şi C.V., cheltuieli de judecată în cuantum de 1.000 lei, reprezentând onorariu avocaţial.