Anularea hotărârilor de consiliul local care disciplinează raporturi juridice civile

Decizie 1002 din 22.09.2016


Conform dispoziţiilor art. 2 alin. 1  lit. c din Legea nr. 554/2004,  actul  administrativ este  actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice.

În verificarea îndeplinirii condiției privitoare la regimul juridic aplicabil hotărârilor  de Consiliul Local, instanţa este ţinută de verificarea calităţii în care a acţionat Consiliul Local, respectiv dacă acesta a efectuat  un act de putere sau  a acționat ca un simplu particular.

În ipoteza în care Consiliul Local a acționat în calitate  organ deliberativ al asociatului Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului T. al unor societăţi comerciale, nu se impune votul secret prevăzut de disp. art. 45 al. 6 din Legea nr. 215/2001 care nu au  în vedere adoptarea unor hotărâri ce vizează raporturi juridice de drept civil.

Decizia nr. 1002/ 22 septembrie 2016  a Curţii de Apel Galaţi

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Galaţi – Secţia contencios administrativ şi fiscal sub nr. 5x/121/2015 din 8.01.2015, astfel cum a fost completată, reclamantul M.I. – în contradictoriu cu pârâţii Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului T., Consiliul Local T., B.V. şi C.L. – G., (ambii în calitate de reprezentanţi A.G.A. în Consiliul Local T.),  a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa să dispună:

- Anularea HCL Tecuci 1xx/8.07.2014 prin care reclamantul a fost revocat din funcţia de administrator general al S.C. Z T S.R.L.;

- Repunerea în funcţia avută anterior emiterii H.C.L. Tecuci 1xx/8.07.2014;

- Plata unei indemnizaţii ca urmare a renunţării intempestive la contractul de mandat nr. 15xxx/3.06.2013; 

- Obligarea pârâţilor la plata  despăgubirile aferente ca urmare a revocării din funcţie fără temei, în sumă de 10.000 lei;

- Cu cheltuieli de judecată.

Prin sentinţa civilă nr. 2xx/08.03.2016 a Tribunalului Galaţi s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului T. invocată de această pârâtă prin întâmpinare.

A fost respinsă excepţia necompetenţei materiale invocată de pârâtul B.V. prin întâmpinare.

A fost respinsă excepţia tardivităţii formulării acţiunii faţă de pârâtul B.V. invocată de acest pârât prin întâmpinare.

A fost respinsă ca nefondată acţiunea formulată de reclamantul M.I. în contradictoriu cu pârâţii Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului T., Consiliul Local T., B.V. şi C.L. – G.

Împotriva acestei sentinţe civile a declarat recurs reclamantul M.I. solicitând casarea hotărârii instanței de fond şi în rejudecare, să se dispună admiterea cererii de chemare în judecată, anularea H.C.L. nr. 1xx/08.07.2014 în temeiul disp. art. 45 al. 6 din Legea nr. 215/2001, obligarea în solidar a pârâţilor la plata despăgubirilor în sumă de 10.000 lei în temeiul art. 19 din Legea nr. 554/2004, cu cheltuieli de judecată.

Recurentul a precizat că instanța de fond nu s-a pronunțat pe petitul privind nelegalitatea H.C.L. nr. 1xx/08.07.2014 prin prisma disp. art. 45 al. 6 din Legea nr. 215/2001 care impun un vot secret în cazul actelor administrative cu caracter individual şi a Deciziei nr. 1718 din 26 februarie 2013 pronunțată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secția Contencios administrativ şi fiscal. (art. 488 pct. 5 Noul Cod procedură civilă)

Nu se poate reţine că prin H.C.L. nr. 1xx/08.07.2014 emis de autoritatea deliberativă a asociatului Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului T. „doar s-a avizat începerea procedurii de revocare din funcție”. Ignorând nelegalitatea şi examinând strict vătămarea - cerinţă reglementată de art. 1 din Legea nr. 554/2004, aceasta rezultă din partea introductivă a sentinței în care se reţine că S.C. Z T S.R.L. are 2 acționari-membri fondatori: Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului T. cu aport de 95% şi S.C. Z V T S.R.L. cu 5%. În acest context, rezultă fără dubiu de tăgadă că poziția asociatului majoritar Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului T privind revocarea din funcție a recurentului reclamant a avut nu numai un impact decisiv, ci şi o tentă profund politica (fiind intitulată în presă „7 dintr-o lovitură”), dovada fiind faptul că nici reprezentantul Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului T, nici reprezentantul SC Z.V.T. S.R.L. nu au adus la cunoștință netemeinicia motivelor de revocare din funcție a reclamantului în condițiile în care managementul defectuos a fost infirmat tocmai de actele încheiate de recurentul-reclamant şi ratificate de aceștia din urmă. (art. 488 pct. 8Noul Cod procedură civilă).

Intimata Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului T. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, invocând totodată nulitatea acestuia pentru neindicarea motivelor prev. de art. 487 Cod procedură civilă.

Asupra excepției de nulitate a recursului Curtea reţine că este nefondată având în vedere că motivele de fapt invocate de către recurent pot fi încadrate în cazul prev. de 488 pct. 8 Noul Cod procedură civilă privind încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material.

Examinând sentinţa recurată prin prisma motivelor invocate, conform art. 488 pct. 8 Noul Cod procedură civilă, Curtea constată că prima instanţă a făcut o corectă interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale în materie, pronunţând o sentinţă legală a cărei reformare nu se impune.

Conform dispoziţiilor art. 2 alin. 1  lit. c din Legea nr. 554/2004,  actul  administrativ este  actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice.

În verificarea îndeplinirii condiției privitoare la regimul juridic aplicabil hotărârilor a căror anulare se solicită, Curtea de Apel reţine că intimatul pârât Consiliul local al Municipiului T. a acționat în speţa de faţă ca un simplu particular, neefectuând un act de putere.

Astfel, chiar dacă din punct de vedere organic hotărârile de consiliu local sunt totdeauna acte administrative, din punct de vedere practic  relevant este doar criteriul material, esențiala fiind forța intrinsecă a actelor respective, iar nu organul emitent.

Ori, în cauza de faţă Consiliul local al Municipiului T. nu a avut nevoie de puterea publică pe care legea i-a pus-o la dispoziţie, el acționând ca un organ deliberativ al asociatului Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului T. al unor societăţi comerciale.

Pe de altă parte, aşa cum în mod legal a reţinut şi instanța de fond H.C.L. nr. 1xx/2014  nu a produs efecte directe în persoana recurentului reclamant, stabilind doar că respectivul Consiliu local este de acord cu revocarea administratorului/director general care s-a dispus ulterior prin Hotărârea nr. 1x/16.07.2014 emisa de S.C. Z T S.R.L. T.

Pentru aceste motive, reținând ca nu se impunea votul secret pentru adoptarea unor hotărâri ce vizau raporturi juridice de drept civil, iar Decizia de speță  nr. 1718/2013 pronunțată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  se referă la o altă situație de fapt, respectiv la încadrarea unui act administrativ ca  normativ sau individual, în funcţie de întinderea efectelor juridice pe care le produce, indiferent de conţinutul concret al unei anexe a acelui act, Curtea de Apel  în baza art. 496 alin 1 Cod procedură civilă  şi art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă, va respinge recursul ca nefondat.