Pretenţii

Decizie 24/2013 din 09.01.2013


R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ  Nr. 24/2013

Şedinţa publică de la 09 Ianuarie 2013

Obiectul cauzei:pretenţii

TRIBUNALUL

Constată că prin acţiunea înregistrată la  09.11.2011  pe rolul Judecătoriei Piteşti, sub nr. 21453/280/2011, reclamanta A. de P. P4 C. Piteşti a chemat în judecată  pe pârâta M.I. ,  pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată  aceasta din urmă la plata sumei de 6133,90 lei reprezentând cheltuieli de întreţinere datorate asociaţiei pentru perioada august 2009-ianuarie 2011, precum şi sumei de 4929,60 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente.

În motivarea acţiunii s-a arătat că pârâta este debitorul asociaţiei reclamante,  fiind  proprietar al apartamentului cu … , calitate în care a beneficiat de toate utilităţile, condiţii în care avea şi obligaţia achitării contravalorii acestora, în cota ce îi  revine. Pentru neplata utilităţilor în termenul legal s-au calculat penalităţi de întârziere de 0,2%/zi.

La dosar s-au depus înscrisuri  (f.3-28).

La 11.05.2012 reclamanta a depus la dosar o precizare prin care a arătat că la această dată suma datorata de pârâta cu titlul de întreţinere este de 5858,69 lei ca şi penalităţi de întârziere în cuantum de 5 794,61 lei , astfel că pretenţiile totale faţa de pârâta se ridica la suma de 11 653,30 lei , susţinându-se că respectiva  majorare a pretenţiilor se  datorează  faptului că penalităţile de întârziere au curs în continuare.

 Pârâta nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a prezentat la judecată.

Prin sentinţa civilă nr. 6218/2012 a Judecătoriei Piteşti a fost admisă acţiunea precizată şi obligată pârâta la plata sumei de 5858,69 lei cheltuieli de întreţinere şi 5794,61 lei penalităţi de întârziere.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

Aşa cum rezulta din contractul de vânzare cumpărare nr. ... , pârâta a dobândit în proprietate apartamentul … care face parte din asociaţia reclamantă (f. 39) pentru care s-a deschis cartea funciara cu nr. 80670-C1-U 8 a mun. Piteşti în care apare ca titulară  a dreptului de proprietate M.I.  (fostă P. ).

Potrivit listelor lunare ataşate pentru perioada în litigiu respectiv august 2009-ianuarie 2011, pârâtul a beneficiat de utilităţile specifice în materie locativă,  datorând cu titlul de cotă parte din acestea suma totală de 5858,69 lei, fără ca aceasta sa facă dovada stingerii debitului prin plată.

În drept , conform art. 46 din Legea nr. 230/2007 [Toţi proprietarii au obligaţia să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari.]

Art.47 din Legea nr.230/2007  stabileşte categoriile de cheltuieli ale asociaţiei făcând trimitere la: cheltuieli pe număr de persoane care locuiesc sau desfăşoară activităţi în proprietăţi individuale; cheltuieli pe consumuri individuale; cheltuieli pe cota-parte indiviză, în funcţie de suprafaţa utilă a proprietăţii individuale;  cheltuieli pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociaţiei de proprietari; cheltuieli pe consumatori tehnici şi  cheltuieli de altă natură.

De asemenea prin art.48 se prevede că [(1) Stabilirea şi repartizarea sumei care priveşte proprietatea comună ce revine fiecărui proprietar din cadrul condominiului se fac proporţional cu cota-parte indiviză din proprietatea comună.]

În acelaşi timp prin HG nr. 1588/2007 privind aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a Legii  nr. 230/2007 respectiv prin art. 44 alin 1 se stabileşte că cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate reprezintă cheltuielile asociaţiei cu privire la proprietatea comună, cu privire la: fondul sau fondurile pentru lucrări de întreţinere, service, reparaţii şi, după caz, de consolidare, reabilitare, eficienţă energetică, modernizare la părţile de construcţii şi instalaţii aflate în şi pe proprietatea comună, astfel cum este descrisă în cartea tehnică a construcţiei şi în acordul de asociere: subsolul; conductele de distribuţie şi coloanele instalaţiilor de apă, canalizare, încălzire, energie electrică; casa scării; podul; spălătoria; uscătoria; terasa; ascensorul; interfonul - partea de instalaţie de pe proprietatea comună; centrala termică proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a deşeurilor menajere; structura de rezistenţă; faţadele; acoperişul şi altele asemenea, conform prevederilor din acordul de asociere; personalul angajat sau contractat al asociaţiei: salarii sau remuneraţii pentru administrator, contabil, casier, instalator, electrician, portar, cheltuieli pentru curăţenie etc.; indemnizaţii acordate membrilor asociaţiei de proprietari ori persoanelor alese: preşedintele, membrii comitetului executiv şi ai comisiei de cenzori; prime; credite bancare; contracte sau poliţe de asigurări; alte servicii administrative către proprietatea comună, actele dosarului făcând dovada debitului datorat de pârâtă.

Se va avea în vedere  că aceasta nu a depus la dosar dovezi privind efectuarea altor plăţi  pentru perioada în litigiu,  pe lângă cele  recunoscute şi  confirmate de către reclamantă şi nici nu a făcut dovada contestării listelor lunare privind stabilirea cotei părţi datorate pentru utilităţile de care a beneficiat.

De asemenea, pentru neplata la termenul scadent, reclamanta a înţeles să solicite penalităţi de întârziere  în cuantum de 5794,61 lei penalităţi calculate până la data de 15.04.2012, prin  întârzierea la plată pretenţiile sale fiind fondate şi sub acest aspect.

În ce priveşte sumele pretinse cu titlu de penalităţi, potrivit art. 49 alin. 1 din Legea 230/2007, A. de P. poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat.

În conformitate cu art. 25 alin. 1 teza a III-a din HG nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007, A. de P. poate calcula şi percepe penalizări de întârziere pentru suma neachitată, în condiţiile stabilite şi aprobate de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, în limitele stabilite de art. 49 alin. 1 din Legea nr. 230/2007

Împotriva sentinţei civile nr. 6218/2012 a Judecătoriei Piteşti a formulat recurs pârâta M.I.  criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie pentru următoarele motive:

În mod nelegal şi netemeinic instanţa a admis acţiunea pentru suma de  5858,49 lei oferită perioadei august 2009 – ianuarie 2011, având în vedere faptul că recurenta a achitat cheltuieli de întreţinere astfel;

 Cu chitanţa APC 0286/19.06.2012 suma de 85,63 lei, chitanţa nr. 0285/2012 pentru suma de 1114,37 lei,  chitanţa nr. 271572011 pentru suma de 200 lei , în consecinţă nu datorează penalităţi de  întârziere ce au fost calculate.

Pentru toate acestea solicită admiterea recursului şi pe fond respingerea acţiunii.

Analizând recursul tribunalul constată că este nefondat pentru următoarele considerente:

Instanţa de fond a admis acţiunea  reclamantei obligând pârâta la plata  sumei de 5858,69 lei reprezentând cheltuieli de întreţinere datorate în  perioada august 2009 – ianuarie 2011 şi penalităţi.

Recurenta depune în recurs 3 chitanţe aflate la filele 4 în dosar , chitanţe ce însumează 1400 lei ce au fost achitate în perioada 17.11.19.06.2012 perioadă ce nu concordă cu intervalul august 2009 – ianuarie 2011, fiind plăţi ulterioare, situaţie în care prima instanţă în mod temeinic şi legal a obligat-o pe pârâtă în temeiul art.49 alin.1 din Legea nr. 23072007 la plata cheltuielilor de întreţinere şi penalităţi aferente.

Pentru toate acestea în temeiul art. 312 C.pr.civilă, tribunalul va respinge recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge  ca nefondat recursul declarat de pârâta M.I. împotriva sentintei civile nr. 6218/22 06 2012 pronunţată de Judecătoria Piteşti în dosarul nr. 21453/280/2011 intimată fiind reclamanta A. DE P. P4 C. PITESTI. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09 01 2013, la Tribunalul Argeş, sectia civilă.