Anulare proces verbal de contravenţie

Decizie 2167/2015 din 18.06.2015


R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ*

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIE Nr. 2167/2015

Şedinţa publică de la 18 Iunie 2015

Obiectul cauzei:anulare proces verbal de contravenţie

TRIBUNALUL

Asupra apelului civil de faţă:

Constată că, prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Piteşti, la data de 25.09.2013 sub nr. 20417/280/2013, petenta (...) - prin reprezentant legal (...)  în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Teritorial de Munca Argeş, a solicitat anularea procesului verbal de constatare a contravenţiei seria AG nr. (...) întocmit de intimat, iar în subsidiar înlocuirea sancţiunilor aplicate cu avertisment.

În motivarea plângerii, petenta arată că la data de 13.09.2013, orele 13.00, a fost efectuat un control la punctul de lucru al acesteia situat in Piteşti, Complex John, Jud. Argeş, unde ar fi fost identificata o persoana, (...) , prestând activitate, fara a avea încheiat contract individual de munca. S-a reţinut astfel, ca au fost încălcate prevederile art. 16(1) din Legea 53/2003.

Susţine petenta că în realitate, situaţia este cu totul alta decât cea consemnata de către reprezentantul intimatului in procesul verbal contestat.

Astfel, s-a arătat că numita (...)  a înlocuit-o pe colega sa, numita (...) , care avea semnat cu petenta Contractul Individual de Munca nr. (...)

În perioada 08.09.2013 - 15.09.2013, reprezentantul legal al intimatei a fost plecat in Germania sa achiziţioneze un autoturism marca Dacia Sandero. La data de 15.09.2013 i-a admis cererea de concediu prenatal, conform codului muncii, si in ziua următoare a semnat contractul cu noua angajata (...) , contract înregistrat sub nr. 10.

Petenta a arătat că a comunicat aceste aspecte si inspectorului ITM, insa acesta nu a vrut sa tina cont, procedând la întocmirea procesului verbal, în care petenta a avut doar posibilitatea de a insera la rubrica menţiuni, ca va formula obiecţiuni la instanţa, semnând si stampilând la acea rubrica.

Apreciază petenta că nu se face vinovată de prezenta contravenţie având in vedere faptul ca are încheiat contract individual de muncă cu toţi angajaţii, contracte pe care le-a înregistrat in actele societăţii.

Mai mult, susţine petenta că niciodată nu a intenţionat sa încalce prevederile legale în vigoare, cunoscând consecinţele negative, astfel că nu se face vinovată de contravenţia ce s-a reţinut în sarcina sa.

În drept, au fost invocate disp. OG 2/2001.

La data de 27.06.2014 intimatul a depus întâmpinare solicitând respingerea plângerii ca neîntemeiată.

Prin sentinţa civilă nr. 10166/29.10.2014, pronunţată de Judecătoria Piteşti a fost respinsă plângerea.

În considerentele sentinţei se reţin următoarele:

În baza procesului verbal contestat seria AG nr. (...)  întocmit de intimatul Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş petenta (...) a fost sancţionată contravenţional cu amendă de 10.000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 276 alin.1 lit.e din Codul Muncii faptă constând în aceea că a primit la muncă pe numita (...)  din data de 06.09.2013 fără încheierea unui contract individual de muncă.

La data de 13.09.2013 inspectorul de muncă din cadrul I.T.M. Argeş a efectuat un control la punctul de lucru al petentei situat în Piteşti, Complex John - parter, judeţul Argeş, control ce a avut ca obiectiv identificarea şi combaterea cazurilor de muncă fără forme legale, finalizat prin încheierea procesului verbal de control nr. (...) .

Astfel, la momentul controlului inspectorul de muncă a identificat pe numita (...)  care desfăşura activitate în folosul petentei din 06.09.2013 ( potrivit propriei declaraţii solicitate acesteia de către inspectorul de muncă) fără a avea încheiat, în formă scrisă, contractul individual de muncă, anterior începerii raporturilor juridice de muncă aşa cum prevede art.16 alin.1 din Codul muncii.

Potrivit art.276 alin.1 lit.e din Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare „primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art.16 alin.1 din Codul muncii, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 la 2000 lei pentru fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei.”

Potrivit art.16 alin.(1) din Codul muncii  „contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului anterior începerii raporturilor de muncă.”

Aşadar, acordul de voinţă se manifestă concret prin semnarea contractului individual de muncă de către ambele părţi anterior activităţii de către salariat, iar în situaţia în care contractul individual de muncă nu a fost încheiat în formă scrisă aşa cum este reglementat de art. 16 alin.(1) din Codul muncii, se prezumă că a fost încheiat pe perioadă nedeterminată. Dovada clauzelor contractuale şi a prestaţiilor aferente se face cu orice mijloc de probă, consecinţă a caracterului  de protecţie al legislaţiei muncii faţă de salariat. Acest lucru însă nu îl exonerează pe angajator de urmările faptei sale contravenţionale săvârşite constând în nerespectarea obligaţiei prevăzute de art.16 alin.1 din Codul muncii.

În cauză numita (...)  a fost surprinsă lucrând afectiv la petentă în calitate de vânzător, în program de lucru de 8 ore, anterior datei controlului, respectiv din data de 06.09.2013, în intervalul orar 9-17 şi că nu a semnat contract individual de muncă, astfel cum rezultă din declaraţia solicitată şi dată inspectorului de muncă în data de 13.09.2013.

Petenta nu invocă motive de nelegalitate ale procesului verbal, însă aceste împrejurări nu vor împiedica instanţa sesizată cu verificarea legalităţii procesului verbal de constatare a contravenţiei să analizeze conţinutul acestuia sub aspectul respectării condiţiilor de fond şi formă ad validitatem stabilite de art. 16 şi 17 din O.G. nr.2/2001  sub sancţiunea nulităţii exprese şi absolute.

Prin urmare, din cele reţinute, instanţa a constatat că procesul verbal a cărui anulare se solicită în cauza de faţă a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor art.16 şi 17 din O.G. nr.2/2001 referitoare la menţiunile obligatorii ce trebuie prevăzute sub sancţiunea nulităţii atât în ce priveşte cazurile de nulitate ce pot fi invocate de petent, cât şi cele care pot fi invocate din oficiu de către instanţă.

Totodată, instanţa a constatat că procesul verbal de constatare a contravenţiei este un act autentic care se bucură de o prezumţie relativă de veridicitate în sensul că până la proba contrarie acesta este considerat că reprezintă adevărul, în sensul că oglindeşte în mod corect cele întâmplate.

Această prezumţie, în cazul proceselor verbale de constatare a contravenţiei, spre deosebire de alte acte autentice nu este una absolută, ci doar una relativă, în sensul că i se permite presupusului contravenient ca, în cursul judecării plângerii sale, să depună la dosarul cauzei înscrisuri ori să administreze orice alte probe din care să rezulte faptul că cele arătate în conţinutul procesului verbal a contravenţiei sunt neadevărate.

Din cele arătate mai sus reiese că această inversare a prezumţiei nu operează automat doar prin simpla solicitare de anulare a actului ci, petentul, cu respectarea prevederilor art.1169 C.civ., trebuie să ceară instanţei, în conformitate cu prevederile art.167 C.pr.civ., încuviinţarea şi administrarea unor probe din care să rezulte contrariul.

Totodată, instanţa a constatat că, în acest sens, puterile sale sunt limitate de principiul disponibilităţii, aceasta neputând administra dovezi din oficiu în vederea dovedirii netemeiniciei celor constatate şi, astfel, a inversării prezumţiei de veridicitate. Această sarcină este una exclusivă şi îi aparţine, potrivit art.1169 C.civ. petentului.

În consecinţă, instanţa sesizată cu analiza temeiniciei unui proces verbal de constatare a contravenţiei trebuie să cerceteze, în primul rând, dacă petentul a solicitat sau nu probe în vederea răsturnării prezumţiei de veridicitate, în al doilea rând dacă probele administrate susţin sau nu o altă stare de fapt dovedită în faţa instanţei este sau nu în măsură să ducă la anularea procesului verbal.

Astfel, în primul rând, instanţa a constatat faptul că petenta nu a solicitat instanţei, ca aceasta, în conformitate cu prevederile art.167 C.pr.civ., să-i încuviinţeze proba testimonială în vederea  dovedirii existenţei în speţă a unei stări contrare cu cele reţinute prin procesul verbal de constatare contestat în prezenta cauză.

În al doilea rând instanţa a constatat, din coroborarea înscrisurilor administrate de intimat, că petenta se face vinovată de săvârşirea contravenţiei reţinute în sarcina sa prin procesul verbal contestat.

Din analiza întregului material probator rezultă că petenta nu a reuşit să facă dovada existenţei unei alte situaţii de fapt contrarii celei reţinute în procesul verbal, astfel încât nu a reuşit să răstoarne prezumţia de veridicitate a procesului verbal.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel petenta (...)  , care susţine:

Sentinţa este  netemeinică şi nelegală, întrucât în mod greşit instanţa de fond a  reţinut că nu a solicitat încuviinţarea probei testimoniale pentru dovedirea  unei situaţii de fapt contrare celei reţinută prin procesul-verbal de contravenţie.

Aceste aspecte nu sunt reale, deoarece prin plângere a solicitat încuviinţarea aceste probe, depunând şi adresa martorului în vederea citării.

S-a mai arătat că nu a solicitat judecarea cauzei în lipsă, iar la termenul la care instanţa a rămas în pronunţare a solicitat amânarea cauzei pentru imposibilitate de prezentare a avocatului care o reprezenta.

În drept s-a invocat disp. art. 466 şi urm. C.pr.civ.

Intimatul INSEPCTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ARGEŞ a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat, arătând că în data de 13.09.2013 cu ocazia efectuării unui control în complexul John a identifica o persoană care desfăşura activitate sub autoritatea petentei timp de 8 ore/zi în schimbul salariul de 800 lei/lună, fără a avea încheiat contract individual de muncă.

Tribunalul, examinând sentinţa civilă atacată în raport de criticile formulate, situaţia de fapt reţinută, de textele de lege aplicabile, reţine următoarele: 

Prin procesul-verbal seria AG nr. (...) petenta a fost sancţionată cu amenda contravenţională în sumă de 10000 lei, în temeiul 260 alin.1 lit.e din Codul Muncii, întrucât cu ocazia controlului efectuat de inspectorii de muncă la data de 13.09.2013 s-a constatat că petenta , în calitate de angajator a primit la muncă pe numita (...)  începând cu data de 06.09.2013  fără a întocmi contract  individual de muncă în formă scrisă.

Astfel cum, a reţinut şi instanţa de fond şi tribunalul constată că procesul verbal de contravenţie a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor art.17 din OG 2/2001, a căror nerespectare este sancţionată de legiuitor cu nulitatea absolută.

În privinţa susţinerii apelatei că instanţa de fond a pronunţat o soluţie cu nerespectarea dreptului său la apărarea, tribunalul constată că este neîntemeiată.

Plângerea este formulată de petentă prin apărător prin urmare, atât partea, cât şi avocatul său aveau cunoştinţă de proces. Prin citaţia primită de petentă la data de 08.09.2014 i s-a adus la cunoştinţă termenul de judecată din 29.10.2014.

La termenul stabilit pentru judecarea cauzei reprezentantul petentei nu a fost prezent şi nici nu a depus un înscris prin care să solicite amânarea cauzei şi în care să arate motivul amânării, pentru a putea aprecia instanţa asupra temeiniciei cererii.

Potrivit art. 394 alin.3 C.pr.civ. după închiderea dezbaterilor, părţile nu mai pot depune nici un înscris la dosarul cauzei , sub sancţiunea de a nu fi luat în seamă.

Prin înscrisul trimis prin fax la data de 29.10.2014 ora 13,59 şi depus la dosar la ora 14,14, după închiderea dezbaterilor petenta solicita amânarea cauzei şi încuviinţarea probei cu martori indicând numele acestora şi asumându-şi obligaţia de ai prezenta la termenul următor.

Având în vedere că această cerere a fost depusă după închiderea dezbaterilor şi prin urmare, după parcurgerea cercetării judecătoreşti etapă a procesului în care putea fi pusă în discuţia părţilor şi instanţa avea obligaţia de a se pronunţa asupra ei,  în mod corect instanţa de fond nu a analizat-o.

Tribunalul constată că apelantei nu i-a fost încălcat dreptul la apărarea.

Cu privire la apărarea apelantei că nu i s-a acordat posibilitatea de a-şi dovedi plângerea, tribunalul constată că prin  cererea de chemare în judecată apelanta s-a obligat să prezinte martorele la termenul de judecată fără a indicat adresa acestora astfel cum prevede art.197 C.pr.civ.

La termenul de judecată stabilit şi adus la cunoştinţă apelantei prin citaţie, acesta nu şi-a executat obligaţia de a prezenta martorii în vederea audierii. Prin urmare, în mod corect prima instanţa a încuviinţat doar proba cu înscrisuri în lipsa martorilor şi a neindicării tezei probatorii pentru a cărei dovedire se solicita încuviinţarea acestei probe.

Tribunalul constată că în fişa de identificare numita (...)  a declarat că desfăşoară activitate de vânzătoare începând cu 06.09.2013 sub autoritatea apelantei petente timp de 8 ore/zi primind un salariu net de 800 lei/lună.

În cauză se constată că nu se impunea anularea procesului verbal de contravenţie, având în vedere că deşi, i s-a acordat posibilitatea, apelanta petentă  nu a depus nicio probă, prin care să răstoarne prezumţia de veridicitate a procesului verbal de contravenţie.

În ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii aplicate, în raport cu dispoziţiile art.21 alin.3 din O.G. nr. 2/2001, tribunalul constată că sancţiunea aplicată apelantei şi menţinută de prima instanţă este proporţională cu gradul de pericol social al contravenţiei săvârşite.

 Pentru toate aceste considerente, tribunalul va respinge  art.480 alin.1 C.pr.civ. , tribunalul va respinge apelul formulat de petenta (...)  ca nefondat şi va menţine ca fiind legală şi temeinică hotărârea primei instanţe.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Respinge ca nefondat apelul declarat de petenta (...) prin reprezentant legal (...), împotriva Sentinţei civile nr. 10166/29.10.2014, pronunţată de Judecătoria Piteşti, în dosarul nr. 20417/280/2013, intimat fiind INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ARGES. Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 18.06.2015.

Domenii speta