Ordin de protecţie

Sentinţă civilă 1621/2016 din 09.12.2016


Dosar nr */199/2016 ordin de protecţie

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BUHUŞI

SENTINŢA CIVILĂ  Nr. *

Şedinţa din Camera de Consiliu de la 12 Septembrie 2016

Completul compus din:

PREŞEDINTE: 

Grefier:

Ministerul Public reprezentat de procuror

Pe rol fiind judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamant M.E.şi pe pârâtul F.C., având ca obiect ordin de protecţie.

Desfăşurarea şedinţei de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio, conform dispoziţiilor art.231 al.2 N.C.pr.Civ.

La apelul nominal făcut în şedinţa din Camera de Consiliu se prezintă reclamanta, pârâtul asistat de apărător oficiu N.A. şi martora R.V..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care evidenţiază părţile, obiectul pricinii şi modul de îndeplinire a procedurii de citare, după care:

La interpelarea instanţei, reclamanta arată că numele celui de al doilea martor este M.I. şi este prezent în instanţă.

Apărătorul pârâtului arată că numele martorilor propuşi de pârât sunt: B.C. şi F.M., prezente în instanţă.

Martora B.C.  arată că este proprietara  imobilului  în care locuieşte reclamanta şi prezintă în dovedire, spre observare,  contractul de vânzare  cu clauză de uzufruct viager autentificat sub nr. 1073/06.11.2015.

Instanţa restituie  martorei B.C., originalul contractului de vânzare  cu clauză de uzufruct viager autentificat sub nr. 1073/06.11.2015 şi îi pune în vedre să depună la dosarul cauzei o copie a acestuia.

S-au audiat sub prestare de jurământ martorii R.V., M.I., B.C. şi F.M., răspunsurile fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

Instanţa respinge ca neavând legătură cu cauza dedusă judecăţii următoarele întrebări adresate martorilor: „ Câţi ani a lucrat şi pe ce bani?”, „Dacă au chitanţă pentru renovarea casei?”, „Dacă ştie că a smuls cablul?”, „Cu cine rămânea copilul, dacă ducea reclamanta la serviciu?”, „Câţi ai a stat în România?”.

La interpelarea instanţei părţile şi reprezentantul Ministerului Public arată că nu mai au cereri, probe şi excepţii de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în fond.

La interpelarea instanţei, reclamanta, arată că a chemat în judecată pe pârât, pentru că acesta o bruschează atunci când vine la dânsa şi îi vorbeşte urât, i-a luat din curte nişte lucruri, şi doreşte să nu mai vină la dânsa, să nu o sune la telefon şi nu doreşte să fie deranjată şi agresată de el. De asemenea reclamanta artă că este pensionară dar lucrează ocazional.

Reclamanta M.E., având cuvântul în fond solicită admiterea acţiunii iar  ginerele ei să nu mai intre în curtea casei sale până la decesul ei.

Avocat N.A.  având cuvântul în fond pentru pârât  solicită respingerea cauzei ca inadmisibilă întrucât pârâtul nu se circumscrie persoanelor împotriva cărora se poate formula ordin de protecţie conform dispoziţiilor art. 5 din legea 217/2003.

Pe fond solicită respingerea acţiunii ca nefondată întrucât nu  s-au administrat probe în dovedirea  acţiunii. Solicită onorariul din fondurile MJ.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul în fond solicită respingerea acţiunii  ca neîntemeiată întrucât din depoziţiile martorilor audiaţi,  a reieşit faptul că între părţi există o stare conflictuală însă, nici un moment viaţa, integritatea fizică şi psihică a  reclamantei nu a fost pusă în pericol.

 S-au declarat dezbaterile închise trecându-se la deliberare.

INSTANŢA

- deliberând -

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buhuşi sub nr. */199/29.08.2016 reclamanta M.E. a chemat în judecată pe pârâtul F.C., solicitând instanţei să dispună emiterea unui ordin de protecţie împotriva acestuia, prin care să se dispună obligarea pârâtului la pârâtului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de reclamantă, obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de copiii reclamantei sau faţă de alte rude ale acesteia, obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de locul de muncă al reclamantei şi interzicerea oricărui contact , inclusiv telefonic, prin corespondenţă, sau în orice alt mod cu reclamanta 

În motivarea cererii, reclamanta a arătat  că pârâtul are un comportament violent, antisocial , consumă alcool şi –i adresează cuvinte şi expresii jignitoare. La termenul din 05.09.2016 reclamanta a arătat că pârâtul o bruschează când vine la ea ,îi vorbeşte urât şi i-a luat lucruri din casă.

Cererea nu a fost motivată  în drept.

În dovedire, reclamanta nu a depus înscrisuri la dosar .

Pârâtul, nu a depus întâmpinare şi nu a solicitat iniţial probe, însă la termenul din 12.09.2016 acesta a solicitat proba cu martori.

Părţile au fost legal citate şi s-au prezentat la instanţă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Reclamanta este soacra pârâtului.

Din declaraţia martorei R.V.  propusă de reclamantă rezultă că în luna august a auzit ţipete în curtea reclamantei şi l-a văzut pe pârât ieşind din curte împreună cu soţia, dar nu a auzit ca acesta să o ameninţe pe reclamantă şi nici nu a văzut-o lovită, ci a auzit când o înjura. Pârâtul a mers la un vecin şi spunea cuvinte urâte despre  reclamantă.

Martorul M.I. audiat la cererea reclamantei a arătat că în luna august a pârâtul a înjurat-o pe reclamantă şi a încercat să dea în ea Pârâtul a mai avut discuţii neprincipiale cu reclamanta şi altădată dar nu a văzut să o lovească.

Martora B.C.  fiica reclamantei propusă de pârât a relatat că acesta a sunat-o spunându-i ce face reclamanta cu banii trimişi de ea şi fratele său. Martora a mai arătat că reclamanta convieţuieşte cu un alt bărbat în aceeaşi casă cu tatăl său ,părinţii săi nefiind divorţaţi. Pârâtul nu prezintă un pericol pentru reclamantă .Acesta nu s-a comportat violent  ci a  ridicat tonul la reclamantă spunându-i „cum îşi permite să aducă concubinul în casă cu tata”.Între părţi au fost certuri normale , dar reclamanta nu a fost ameninţată sau lovită de pârât.

De asemenea martora F.M.V., soţia  pârâtului ,a  relatat că pârâtul nu a lovit-o pe reclamantă şi nu a ameninţat-i niciodată. Reclamantei îi este „ciudă” că pârâtul a sunat-o pe sora sa în Austria şi i-a spus ce face reclamanta, care convieţuieşte cu un alt bărbat.

Instanţa reţine că reclamanta nu a făcut dovada că viaţa şi  libertatea sa  sunt puse în pericol din pricina pârâtului Între părţi este o situaţie evident tensionată şi un conflict de natură civilă cu privire la dreptul de proprietate şi că pârâtul a sunat pe fiica reclamantei şi i-a spus despre relaţia acesteia .

În drept, legea nr. 217/2003, prin reglementarea „ordinului de protecţie” a urmărit crearea unei modalităţi de protejare a victimelor violenţei în familie, un instrument complex, care să poată fi utilizat în regim de urgenţă, pentru a înlătura de îndată expunerea victimei la tratamentele agresive, prevăzând în art. 23, trei condiţii de admisibilitate:

a)constatarea comiterii unui act de violenţă;

b)actul de violenţă este de natură să pună în pericol viaţa, integritatea sau libertatea victimei;

c)actul este unul de violenţă în familie, în sensul că este comis de un membru de familie al victimei, în accepţiunea extinsă oferită de art. 5 din Legea nr. 217/2003.

Pentru motivele mai sus-expuse, instanţa consideră că în prezenta cauză nu sunt întrunite aceste condiţii, astfel încât nu se impune emiterea unui ordin de protecţie. Măsurile solicitate de reclamantă a fi luate împotriva pârâtului, ar  reprezenta o ingerinţă adusă drepturilor acestuia şi nu sunt justificate de un scop legitim.

Pentru aceste motive, instanţa urmează a respinge cererea reclamantei ca nefondată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge  cererea de emitere a ordinului de protecţie formulată de reclamanta M.E., domiciliată în Buhuşi, judeţul Bacău, în contradictoriu cu pârâtul F.C., domiciliat în Roznov,  judeţul Neamţ.

Constată că pârâtul a fost asistat de apărător din oficiu .

Obligă reclamanta la plata cheltuielilor judiciare către stat  în sumă de 260 lei,  reprezentând onorariu apărător oficiu.

Cu drept de apel la Tribunalul Bacău în termen de 3 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, .

 

Preşedinte, Grefier,