Abandon de familie

Sentinţă civilă 499/2015 din 09.12.2016


Dosar nr. */199/2015- abandon de familie -

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BUHUŞI

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. */2015

Şedinţa publică de la * 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

Ministerul Public: procuror:

Pe rol fiind judecarea cauzei penale privind pe inculpat C.P., având ca obiect abandonul de familie (art.378 NCP)

Desfășurarea ședinței de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio, conform dispozițiilor art.369 N.C.pr.Pen.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă procurator P.G. pentru partea civilă, lipsă fiind  părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care evidențiază părțile, obiectul pricinii și modul de îndeplinire a procedurii de citare, după care:

În temeiul art. 3741 N.C.P.P. instanţa dispune  a se da citire rechizitoriului parchetului.

S-a dat citire rechizitoriului parchetului.

S-a audiat procuratorul părții vătămate, declarația acesteia fiind atașată la dosarul cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public  și procuratorul părții vătămate arată că nu au cereri noi de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat și probe de administrat, instanța constată dosarul în stare de judecată și acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul pe fond, expune pe larg situația reținută în sarcina inculpatului prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuși. Arată că inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii abandon de familie, prevăzută de art. 378 al. 1 lit. c N. C. pen., cu aplicarea art. 5 N. C. pr. pen. și pune concluzii de condamnare a acestuia la pedeapsa închisorii, cu aplicarea legii penale mai favorabile; aplicarea inculpatului a pedepsei accesorii.

În temeiul art. 274 al. 1 N. C. pr. pen., solicită obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Partea vătămată prin procurator P.G., având cuvântul pe fond, solicită ca inculpatul să fie condamnat și să plătească cheltuielile judiciare.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

INSTANȚA

-deliberând -

Asupra cauzei penale de faţă constată că:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi nr. */P/03.04.2014, înregistrat la Judecătoria Buhuşi sub nr. */199/*.2015, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului C.P. pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie, prevăzută de art. 387 al. 1 lit. c C. pen.

S-a reţinut în sarcina sa că nu a plătit cu rea-credinţă pensia de întreţinere în sumă de 46 lei lunar, stabilită prin s. c. nr. */01.02.2005, pentru minorul C.C.R.

Inculpatul, deşi legal citat, nu s-a prezentat în instanţă.

Partea vătămată P.V., legal citată, s-a prezentat în instanţă prin procurator P.G.

Părţile nu şi-au propus probe şi nu au contestat probele administrate la urmărirea penală.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Inculpatul a fost căsătorit cu P.V. până în anul 2000. În timpul căsătoriei s-a născut minorul C.C.R. Odată cu pronunţarea divorţului, prin sentinţa civilă nr. */*.2000, locuinţa minorului a fost stabilită la mamă, iar inculpatul a fost obligat la plata lunară a unei pensii de întreţinere în valoare de 17,5 lei în favoarea fiului său. Valoarea pensiei a fost majorată la 46 lei prin sentinţa civilă nr. */01.02.2005 a Judecătoriei Buhuşi.

De la pronunţarea divorţului şi stabilirea obligaţiei de plată în sarcina sa, inculpatul a achitat pensia de întreţinere până în anul 2005, conform precizărilor persoanei vătămate. Ulterior nu a mai făcut nici o plată, nici măcar parţială, nu a trimis bunuri sau haine copilului său.

Prin sentinţa penală nr. */*.2001 a Judecătoriei Buhuşi, C.P. a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie, constând în neplata, cu rea credinţă, a pensiei de întreţinere pentru fiul său.

Prin sentinţa penală nr. */*.2006 a Judecătoriei Buhuşi, C.P. a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare cu executare pentru săvârşirea aceleiaşi infracţiuni de abandon de familie, reţinându-se recidiva în sarcina sa.

Nici în perioada care a trecut de la condamnarea suferită în anul 2006  inculpatul nu s-a achitat în vreun mod de obligaţia sa, deşi nu suferă de vreo afecţiune fizică sau psihică care să îl împiedice să presteze o muncă remunerată care să-i permită să plătească şi pensia de întreţinere.

În conversaţiile purtate în a doua jumătate a anului 2014 pe o reţea de socializare cu persoana vătămată, inculpatul locuieşte în prezent în oraşul Madrid, Spania, unde lucrează ca ospătar, obţine venituri lunare de minim 800 euro, dar s-a justificat faţă de fosta soţie cu privire la netrimiterea vreunei sume de bani prin faptul că are cheltuieli mari cu chiria de 300 euro şi cu traiul zilnic. În cadrul aceloraşi conversaţii, inculpatul s-a angajat să trimită suma de 300 euro lunar începând cu luna ianuarie 2015. Conform precizărilor făcute de mama persoanei vătămate, P.G., care este şi procuratorul acesteia, inculpatul nu a respectat nici această promisiune.

Persoana vătămată şi fiul său se află în Olanda unde locuiesc de mai mulţi ani de zile.

Martora M.V., audiată la urmărirea penală, a confirmat situaţia de fapt astfel reţinută, relatând că de la naşterea minorului, inculpatul nu s-a interesat niciodată de el şi nu a contribuit cu nimic la creşterea şi întreţinerea acestuia.

Atât vechiul Cod al Familiei, cât şi actualul Cod Civil instituie pentru orice părinte, obligaţia legală de a-şi întreţine copilul minor.

Cu toate că inculpatul este sănătos şi apt de muncă, el nu se achită de această obligaţie legală, căutând tot felul de justificări.

Prin urmare, instanţa apreciază că, atitudinea de nepăsare a inculpatului, denotă fără echivoc reaua lui credinţă şi dezinteresul lui pentru soarta minorului.

În drept, fapta inculpatului astfel reţinută, întruneşte condiţiile constitutive ale infracţiunii de abandon de familie, prevăzută de art. 305 lit. c C. pen, având corespondent în Noul Cod Penal în infracţiunea de abandon de familie prevăzută de art. 387 al. 1 lit. c C. pen.

Făcând aplicarea dispoziţiilor art. 5 N. C. pen, în raport de limitele de pedeapsă prevăzute de cele două legi succesive precum şi de modalităţile de individualizare a pedepsei, instanţa constată că legea mai favorabilă inculpatului este Noul Cod Penal şi urmează ca în acest temei să dispună condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii.

La individualizarea pedepsei, instanţa va avea în vedere împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, natura şi frecvenţa antecedentelor penale ale inculpatului, precum şi conduita acestuia pe parcursul procesului, rezultând din neprezentarea sa în faţa autorităţilor, precum si celelalte criterii generale de individualizare prevăzute de art. 74 N. C. pen.

În ce priveşte antecedentele penale ale inculpatului, instanţa constată că inculpatul a mai suferit două condamnări tot pentru abandon de familie, constând în neplata cu rea-credinţă a pensiei de întreţinere pentru fiul său minor.

În raport de gravitatea infracţiunii pentru care a fost judecat în prezenta cauză şi având în vedere perseverenţa inculpatului în comportamentul infracţional, instanţa urmează a dispune în temeiul art. 67 al. 1 N. C. pen., aplicarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b N. C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, în condiţiile prevăzute de art. 68 al. 1 lit. c. N. C. pen.

De asemenea, în temeiul art. 65 al. 1 N. C. pen., inculpatului i se va aplica şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară, în condiţiile şi pe durata prevăzute de art. 65 al. 3 N. C. pen.

Faţă de condamnarea inculpatului, acesta va fi obligat in temeiul art. 274 al. 1 N. C. pr. pen. la plata cheltuielilor judiciare către stat, iar în temeiul art. 276 al. 1 şi la plata cheltuielilor judiciare către persoana vătămată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Condamnă Inculpatul C.P., fiul lui I. şi E., născut la data de *.1974, în Buhuşi, jud. Bacău, domiciliat în com. 1 Decembrie, jud. Ilfov, cetăţean român, divorţat, fără antecedente penale, CNP *, pentru săvârşirea infracţiunii abandon de familie, prevăzută de art. 378 al. 1 lit. c N. C. pen., cu aplicarea art. 5 N. C. pr. pen., la pedeapsa de 2 ani închisoare.

Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b N. C. pen., pe o durată de 2 ani potrivit art. 66 al. 1 N. C. pen., în condiţiile prevăzute de art. 68 al. 1 lit. c N. C. pen.

 Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară, în condiţiile şi pe durata prevăzute de art. 65 al. 3 N. C. pen.

În temeiul art. 274 al. 1 N. C. pr. pen., obligă inculpatul la plata sumei de 100 lei, cheltuieli judiciare către stat, din care 40 lei către Ministerul Public, iar 60 lei către Ministerul Justiţiei.

În temeiul art. 276 al. 1 N. C. pr. pen., obligă inculpatul la plata sumei de 300 lei, cheltuieli judiciare către persoana vătămată P.V., prin procurator P.G..

 Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 23.09.2015.

Președinte,Grefier,