CIVIL.Despăgubiri civile pentru daune delictuale precum şi la plata cheltuielilor de judecată

Sentinţă civilă 30 din 08.04.2016


Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile promovată de reclamantul M. G.,  în contradictoriu cu pârâtul C. M., având  ca obiect obligarea pârâtului la plata sumei de 2500 lei cu titlu de despăgubiri civile pentru daune delictuale precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

Acţiunea a fost timbrată conform art.3 alin.1 din O.U.G. nr. 80/2013 cu taxa judiciară de timbru în sumă de 180 lei, conform chitanţei nr. 53482 din 29.04.2014 – fila 19.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamantul M. G. şi pârâtul C. M.

 Procedura de citare a părţilor în proces este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că dosarul având ca obiect acţiune în răspundere delictuală se află la primul termen de judecată, pârâtul fiind citat cu menţiunea personal la interogatoriu, după care:

Instanţa procedează la identificarea părţilor pe baza actelor de identitate.

 Instanţa conform prevederilor art.131 alin.1 din Codul de procedură civilă supune discuţiei competenţa instanţei în ceea ce priveşte soluţionarea prezentei cauze.

Părţile arată că instanţa este competentă.

Instanţa, conform dispoziţiilor  art.131 alin.1 din Codul de procedură civilă, stabileşte că este competentă general, material şi teritorial, conform dispoziţiilor art.126 alineatul 1 din Constituţia  României,  art.94 punctul 1 litera j şi art. 107 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

 Reclamantul arată că insistă în cererea formulată deoarece nu a intervenit nicio înţelegere, pârâtul nu l-a căutat.

Pârâtul arată că a primit cererea de chemare în judecată dar că nu a formulat întâmpinare.

Instanţa ia act şi aduce la cunoştinţa pârâtului că este decăzut din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii în afara celor de ordine publică.

Pârâtul arată că nu sunt adevărate susţinerile reclamantului, el nefiind vinovat de producerea accidentului. Mai arată că are un proces verbal de contravenţie dar că nu a făcut plângere împotriva acestuia.

Se pune în discuţie ,conform prevederilor art.254 alin.5cod proc.civilă suplimentarea probei cu înscrisurile solicitate şi înaintate de Poliţia oraşului P. ; părţile sunt deacord.

Instanţa dă citire procesului verbal de contravenţie din care reiese faptul că pârâtul a fost testat cu aparatul Drager şi că se face vinovat de producerea accidentului.

Pârâtul arată că într-adevăr a băut, dar că nu el este vinovat, reclamantul fiind cel care a intrat în el, nu avea căruţa echipată, avea doar o lanternă.

Reclamantul solicită admiterea probei cu înscrisurile depuse la dosar, iar pârâtul nu se opune.

În temeiul prevederilor art. 258 raportat la art.255 alin.1 Cod procedură civilă, încuviinţează proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Întrebaţi fiind de preşedintele completului de judecată dacă mai au cereri de formulat, excepţii de ridicat  ori  alte probe  de administrat, părţile arată că nu mai au.

Instanţa declară finalizată cercetarea judecătorească şi deschise dezbaterile în fond, conform prevederilor art.392 Cod procedură civilă, apreciază cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Având cuvântul în fond reclamantul solicită admiterea cererii cu obligarea pârâtului la plata sumei de 2500 lei şi cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

Pârâtul arată că este de acord să îl despăgubească pe reclamant dar că nu are bani, nu are venituri, cel mult să îi dea câte o sumă de bani lunar.

În conformitate cu prevederile art.394 alin.1 cod proc.civilă instanţa declară dezbaterile închise.

JUDECATA:

1.Obiectul acţiunii.

Prin acţiunea înregistrată pe rolul instanţei la data de 20.04.2015 şi la solicitarea instanţei în procedura de regularizare,precizată, reclamantul M. G. a chemat în judecată pe pârâtul C. M. solicitând obligarea acestuia la plata sumei de 2.500 de lei reprezentând despăgubiri civile pentru daune delictuale.

2.Motivarea în fapt şi în drept a acţiunii.

 În motivarea acţiunii reclamantul a învederat că în seara de 20.03.2015 autoturismul proprietate personală marca Wolsfagen Golf 4,cu nr.de înmatriculare ,condus de fiul lui M. M.-I. pe strada Mihai Eminescu din oraşul P., a intrat în coliziune cu atelajul condus de pârât,că acesta se face vinovat de producerea accidentului,că la locul faptei au venit organele de poliţie care au constatat că pârâtul se afla sub influenţa alcoolului,au încheiat documente şi că în urma avariilor suferite autoturismul a fost reparat,costul lucrărilor fiind de 2.500 de lei.

În drept au fost invocate prevederile art.1349 cod civil.

 3.Înscrisuri ataşate în dovedirea acţiunii.

În dovedirea acţiunii reclamantul a ataşat înscrisurile de la filele 10-13.

 4.Regularizarea cererii de chemare în judecată.

Prin rezoluţia judecătorului din data de 21.04.2015 au fost constatate neregularităţile cererii şi,în temeiul prevederilor art.200 alin.2 cod proc.civilă,s-a solicitat reclamantului ca în termen de 10 zile să complinească lipsurile,acesta conformându-se la data de 7.05.2015-filele 18-19.

5.Poziţia pârâtului faţă de cauza dedusă judecăţii.

Prin rezoluţia judecătorului din data de 7.05.2015 un exemplar al cererii şi înscrisurilor ataşate s-au comunicat pârâtului căruia i s-a solicitat ca în termen de 25 de zile să depună întâmpinare,sub sancţiunea prev.de art.208 alin.2 cod proc.civilă ; acesta nu s-a conformat.

Prezent în instanţă pârâtul a declarat că este de acord cu acţiunea.

6.Măsuri ordonate de instanţă din oficiu,conform prevederilor art.254 alin.5 cod proc.civilă.

 S-a solicitat Poliţiei oraşului P. să înainteze instanţei copia înscrisurilor încheiate în urma evenimentului rutiere din data de 20.03.2015, acestea fiind înaintate prin adresa primită la data de 24.06.2015-filele 28-34.

7.Situaţia de fapt şi de drept reţinută de instanţa de judecată.

7.1.În seara de 20.03.2015,în jurul orei 20,00, pe str. Mihai Eminescu din oraşul P., a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate autoturismul  marca VW Golf IV cu nr.de înmatriculare ,proprietatea reclamantului,condus de fiul său,M. M.-I.,şi atelajul condus de pârât,în urma impactului rezultând avarierea autoturismului,avariile suferite fiind evidenţiate în  autorizaţia de reparaţii seria CR nr.1801684 eliberată la data de 20.03.2015 de Poliţia  oraşului P.-fila 14.

7.2.Vinovat de producerea accidentului este pârâtul,aşa cum reiese din procesul verbal de contravenţie seria CP nr.6567372/20.03.2015,în urma audierii de către organele de poliţie acesta recunoscând că a circulat cu atelajul pe timp de noapte fără  să fie echipat corespunzător,iar în momentul impactului avea o alcoolemie de 0,62 mg/l alcool pur  în aerul expirat-filele 29-34.

7.3.Din  înscrisurile depuse de reclamant la filele 10-14,respectiv deviz de lucrări şi factura fiscală nr.627/10.04.2015,reiese că costul total al lucrărilor de reparaţii a fost de 2.500 de lei.

7.4.Potrivit prevederilor art. 1349  alin.1 şi 2 cod civil,orice persoană este obligată să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere,prin acţiunile sau inacţiunile sale,drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane,cel care,având discernământ,încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate,fiind obligat să le reparare integral.

7.5.Aşa fiind,cum pârâtul se face vinovat de producerea evenimentului rutiere în urma căruia reclamantului i-a fost cauzat un prejudiciu, acţiunea pendinte judecăţii se priveşte ca întemeiată,va fi admisă  şi,pe calea de consecinţă,pârâtul va fi obligat la plata către reclamant a sumei de 2.500 de lei cu titlu de despăgubiri civile pentru daune delictuale.

 8.Cheltuielile de judecată.

În temeiul prevederilor art.453 alin.1 rap.la art.451 alin.1 şi 452 cod proc.civilă,pârâtul va fi obligat la plata către reclamant a sumei de 180 de ei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru achitată prin chitanţa depusă la fila 19.

9.Calea de atac.

Hotărârea este supusă căii de atac a apelului în termen de 30 de zile de la data comunicării,aşa cum prevede art.466  alin.1 şi 468 alin.1 cod proc.civilă.

10.Comunicarea hotărârii.

 Hotărârea se comunică  părţilor potrivit prevederilor art.427 alin.1 cod procedură civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite ca întemeiată acţiunea civilă formulată de reclamantul M. G., în contradictoriu cu pârâtul C. M., şi în consecinţă:

 Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 2.500 de lei cu titlu de despăgubiri civile pentru daune delictuale.

 Obligă pârâtul şi la plata către reclamant a sumei de 180 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată,reprezentând taxă judiciară de timbru.

 Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii.

 Pronunţată în şedinţă publică , astăzi 6 iulie 2015.

PREŞEDINTE:GREFIER: