Partaj judiciar. Expertiză tehnică. Evaluarea bunurilor.

Sentinţă civilă 332 din 28.04.2015


Cuprins pe materii: Drept civil. Drept procesual civil. Partaj judiciar. Expertiză tehnică. Evaluarea bunurilor.

Încheierea de admitere în principiu poate fi atacată numai cu apel odată cu fonrul, conform disp. art. 987 C.pr.civ.

Judecătoria Târgu Bujor, secţia civilă, sentinţa civilă nr. 332/28.04.2015

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei T B sub nr. …/2013, reclamanta B M în contradictoriu cu pârâtul Z I  a solicitat ieşirea din indiviziune asupra imobilului teren intravilan în suprafaţă de 1.671,59 mp (suprafaţă act 1.600 mp), conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. …/05.12.2006 de către BNP P B I, întabulat în cartea funciară a com. M, jud. G sub nr. …11, a unui bun imobil casă cu destinaţia de locuinţă şi anexe gospodăreşti, şi a bunurilor mobile cumpărate împreună cu pârâtul în timpul căsătoriei cu pârâtul.

În motivarea în fapt a cererii a arătat că prin sentinţa civilă nr. …/16.06.2010 pronunţată de Judecătoria T B în dos. nr. …./2010, s-a dispus desfacerea căsătoriei părţilor.

În drept invocă reclamanta prevederile art. 385 cu referire la art. 355-357 Cod civil, şi art. 673 ind. 1 şi urm. Cod procedură civilă (1865).

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxă de timbru de 39 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0,5 lei.

A depus la dosar, în copie certificată, următoarele înscrisuri: sentinţa civilă nr. …1/16.06.2010 pronunţată de Judecătoria T B în dos. nr. …/2010 , certificate emise de autorităţile spaniole, contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. …/05.12.2006 de către BNP P B I, încheiere emisă de OCPI G nr. 3…8/15.12.2006 , anexă bunuri mobile .

Pârâtul Z I, a depus întâmpinare şi cerere reconvenţională  şi depune chitanţa seria MST nr. ….8926/09.03.2013 ce atestă plata sumei de 87 lei reprezentând taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar în cuantum de 1,5 lei.

În motivare, prin întâmpinare pârâtul solită respingerea acţiunii, motivat de faptul că s-a ocupat de cheltuielile ocazionate de întreţinerea casei şi de plata impozitelor pentru imobile, precum şi obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată, iar prin cererea reconvenţională solicită ca anumite bunuri să-i fie atribuite direct, fiind bunuri proprii deţinute anterior căsătoriei . 

La termenul de judecată din 14.05.2013 a fost ascultat martorul P C, martorul R N , la termenul din 29.05.2013 a fost ascultat martorul P M , martorul H M.

La data de 05.08.2013 a fost depus Raportul de expertiză tehnică imobiliară.

La data de 29.01.2014 a fost depus Raportul de expertiză tehnică evaluarea proprietăţii imobiliare , precum şi răspunsul la obiecţiunile formulate .

La data de 24.11.2014 a fost depus Raportul de expertiză tehnică evaluarea proprietăţii imobiliare .

La data de 23.04.2015 a fost depus Raportul de expertiză tehnică în specialitatea topografie, geodezie, cadastru .

Analizând materialul probator existent la dosar, instanţa a reţinut următoarele:

La data de 11.06.2013, instanţa a pronunţat o încheiere interlocutorie prin care:

A admis în principiu şi în parte cererea de chemare în judecată şi cererea reconvenţională , având ca obiect partaj bunuri comune, şi a constatat că reclamanta şi pârâtul au dobândit în timpul căsătoriei lor următoarele bunuri:  un imobil teren intravilan în suprafaţă de 1671,59 m.p. real măsuraţi 1600 m.p. situat în  comuna M judeţul G şi casa de locuit  şi anexe gospodăreşti construite pe acest teren  ; buri mobile  reprezentând: aragaz, hotă, mobilă bucătărie, mobilă dormitor, compusă din 2 paturi, 2 şifoniere, 4 fotolii, 2 scaune tip fotolii, măsuţă de cafea, cuptor cu microunde, un butoi de vin, maşină de spălat automată, televizor LCD combină frigorifică. 

A stabilit cotele de contribuţie ale părţilor la dobândirea acestor bunuri sunt: 50 % din valoarea bunurilor descrise mai sus reclamanta şi 50 % pârâtul.

În cauză, s-a efectuat un Raportul de expertiză tehnică evaluatorie întocmit de expert tehnic P N .

Prin acest raport de expertiză, s-au stabilit 2 variante de lotizare, respectiv:

Lot 1, compus din următoarele bunuri: un arăgaz, una mobilă dormitor (2 paturi, 2 şifoniere, 4 fotolii, 2 scaune tip fotoliu), una maşină de spălat automată, cu o valoare totală de 2.100 lei;

Lot 2, compus din următoarele bunuri: una hotă, una mobilă bucătărie, una măsuţă cafea, un cuptor microunde, un butoi vin, un TV LCD, una combină frigorifică, cu o valoare totală de 2.100 lei;

Instanţa dispune ieşirea din indiviziune a părţilor asupra bunurilor comune mobile şi, ca efect al partajului, atribuie în deplină proprietate şi paşnică folosinţă părţilor următoarele loturi:

Lot 1, atribuit numitului Zaharia Ilie conform Raportul de expertiză întocmit de expert tehnic Portasa Nicuşor, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Lot 2, atribuit numitei B M conform Raportul de expertiză întocmit de expert tehnic P N, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre,

În cauză, s-a efectuat un Raport de expertiză tehnică în specialitatea topografie, geodezie, cadastru întocmit de expert B E.

Prin acest raport de expertiză, s-au stabilit 2 variante de lotizare, respectiv:

Lot 1, compus din teren în suprafaţă de 812 mp şi corp C1, cu o valoare totală de 40.036 lei;

Lot 2, compus din teren în suprafaţă de 860 mp şi corp C2 şi anexe, cu o valoare totală de 60.684 lei.

Dispune ieşirea din indiviziune a părţilor asupra bunurilor comune imobile şi, ca efect al partajului, atribuie în deplină proprietate şi paşnică folosinţă părţilor următoarele loturi:

Lot 1, atribuit numitei B M conform Raportul de expertiză întocmit de expert tehnic B E, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Lot 2, atribuit numitului Z I conform Raportul de expertiză întocmit de expert tehnic B E, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Instanţa va obligă pârâtul Z I să plătească reclamantei B M suma de 10.324 lei cu titlu de sultă conform Raportul de expertiză întocmit de expert tehnic B E, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Instanţa va obliga pe pârât la plata către reclamantă a sumei de 692 lei reprezentând cheltuieli de judecată cu titlu de taxă judiciară de timbru.

Instanţa va dispune comunicarea prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă şi irevocabilă către DGFP – AFP M şi către OCPI G.

Domenii speta