Contencios administrativ; Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Sentinţă civilă 2640/CA din 17.12.2014


TRIBUNALUL SATU MARE - SECŢIA A II-A CIVILĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2640/CA/17.12.2014,

DEFINITIVĂ PRIN NERECURARE

Contencios administrativ; Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

În cazul în care persoana interesată solicită comunicarea unor copii de pe documentele care conţin o informaţie de interes public sunt aplicabile dispoziţiile art. 9 care prevăd posibilitatea eliberării de copii de pe documentele care conţin informaţia de interes public pe cheltuiala solicitantului.

Prin urmare, cererea de comunicare a informaţiilor de interes public formulată de reclamant se impunea a fi soluţionată de către autoritatea publică prin comunicarea către solicitant a disponibilităţii sale de punere la dispoziţie a contractelor şi a celorlalte documente care conţin informaţiile solicitate la sediul acesteia, respectiv prin comunicarea cu petentul a costurilor pe care le implică realizarea de copii de pe aceste documente, a existenţei sau nu a unei posibilităţi de comunicare a acestora în format electronic şi a termenului în care operaţiunile de multiplicare şi de furnizare a informaţiei se puteau realiza.

În condiţiile în care reclamantul prin cerere a indicat în concret modalitatea în care solicită comunicarea informaţiilor de interes public, respectiv prin copii trimise acesteia cererea acestuia este admisibilă doar în condiţiile în care operaţiunile de copiere sunt suportate de către reclamant.

Extras hotărâre:

Prin plângerea înregistrată la Tribunalul Satu Mare sub dosar nr. de mai sus, reclamantul … a chemat în judecată în calitate de pârâtă PRIMĂRIA … prin PRIMAR solicitând instanţei, ca, prin sentinţa ce o va pronunţa în cauză, să oblige pârâta să comunice reclamantului copia actelor solicitate acesteia prin cererea nr. 254 depusă la 18.08.2014, respectiv,

-Hotărârea Consiliului Local …privind asfaltarea drumului … în anul 2007, la construirea acestui drum (nu pietruirea) în anul 2006

-Proiectul HCL pentru pietruirea străzilor … de la şcoala furată în continuare şi neterminată spre Viile Satu Mare

-Contractul încheiat între Primăria …şi firma de construire a drumului din …

-Procesul verbal de predare – primire, punerea în exploatare a acestor străzi pietruite întrucât, deşi prin adresa nr. 1017/24.09.2014, pârâta confirmă primirea petiţiei sale fără a anexa în copie actele solicitate.

Pârâta legal citată nu a formulat întâmpinare în cauză.

Examinând acţiunea reclamantului prin prisma motivelor de fapt şi de drept invocate, a apărărilor pârâtei, a stării de fapt rezultate din probele administrate în cauză şi a dispoziţiilor legale aplicabile, tribunalul găseşte că  acţiunea reclamantului este parţial fondată, pentru următoarele considerente:

Prin cererea privind comunicarea informaţiilor de interes public adresată pârâtei sub nr. 254/18.08.2014 reclamantul a solicitat unităţii administrativ teritoriale pârâte, prin primarul acesteia să îi comunice

- „Hotărârea Consiliului Local … privind asfaltarea drumului … în anul 2007, la construirea acestui drum (nu pietruirea) în anul 2006

-Proiectul HCL pentru pietruirea străzilor … de la şcoala furată în continuare şi neterminată spre …

-Contractul încheiat între Primăria … şi firma de construire a drumului din …

-Procesul verbal de predare – primire, punerea în exploatare a acestor străzi pietruite.”

Prin adresa nr. 1017/24.09.2014, pârâtul soluţionează în termen legal petiţia reclamantului în sensul că, în cuprinsul adresei comunică informaţiile de interes public solicitate de către acesta, însă nu comunică acestuia copii de pe actele conţinând informaţiile de interes public solicitate şi nu justifică în nici un mod motivul necomunicării acestor înscrisuri.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, „în sensul prezentei legi:

 a) prin autoritate sau instituţie publica se înţelege orice autoritate ori instituţie publica ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, companie naţională, precum şi orice societate comercială aflată sub autoritatea unei autorităţi publice centrale ori locale şi la care statul roman sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar;

 b) prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezulta din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei”, iar potrivit art. 5 şi art. 111 din acelaşi act normativ, „fiecare autoritate sau instituţie publica are obligaţia sa comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audiente al autorităţii sau instituţiei publice;

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f) programele şi strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate”;

„Orice autoritate contractantă, astfel cum este definită prin lege, are obligaţia să pună la dispoziţia persoanei fizice sau juridice interesate, în condiţiile prevăzute la art. 7, contractele de achiziţii publice.”

De asemenea, potrivit art. 6, art. 7, art. 9 alin. 1, din acelaşi act normativ, “orice persoana are dreptul sa solicite şi sa obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.

Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituţia publica la care se adresează cererea;

b) informaţia solicitată, astfel încât sa permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;

c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicita primirea răspunsului”; „autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenta solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile”;

„În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii.”

Faţă de aceste dispoziţii exprese ale legii, instanţa constată informaţiile solicitate de către reclamant se încadrează în categoria informaţiilor de interes public prevăzute în mod expres de art. 5 şi art. 111 din lege anterior citat, privesc activitatea autorităţii publice pârâte, respectiv activitatea autorităţii publice căreia reclamantul a formulat solicitarea  de informaţii de interes public şi prin  formularea în termen a unui răspuns la solicitarea reclamantului şi furnizarea informaţiilor solicitate, acestuia nu i-a fost încălcat dreptul de acces la informaţiile de interes public.

În ce priveşte însă modalitatea de furnizare a informaţiilor de interes public, respectiv în ce priveşte solicitarea  reclamantului de a fi obligată pârâta să îi comunice copii de pe înscrisurile care conţin informaţiile de interes public furnizate, instanţa a apreciat  că aceasta este  parţial întemeiată.

Astfel, în cazul în care persoana interesată solicită comunicarea unor copii de pe documentele care conţin o informaţie de interes public sunt aplicabile dispoziţiile art. 9 care prevăd posibilitatea eliberării de copii de pe documentele care conţin informaţia de interes public pe cheltuiala solicitantului.

Prin urmare, cererea de comunicare a informaţiilor de interes public formulată de reclamant se impunea a fi soluţionată de către autoritatea publică prin comunicarea către solicitant a disponibilităţii sale de punere la dispoziţie a contractelor şi a celorlalte documente care conţin informaţiile solicitate la sediul acesteia, respectiv prin comunicarea cu petentul a costurilor pe care le implică realizarea de copii de pe aceste documente, a existenţei sau nu a unei posibilităţi de comunicare a acestora în format electronic şi a termenului în care operaţiunile de multiplicare şi de furnizare a informaţiei se puteau realiza.

În condiţiile în care reclamantul prin cerere a indicat în concret modalitatea în care solicită comunicarea informaţiilor de interes public, respectiv prin copii trimise acesteia instanţa apreciază că cererea acestuia este admisibilă doar în condiţiile în care operaţiunile de copiere sunt suportate de către reclamant, motiv pentru care autoritatea publică pârâtă urmează a fi obligată la furnizarea informaţiilor de interes public solicitate însă în condiţiile art. 9 , respectiv după plata cheltuielilor de copiere de către reclamant, cheltuieli care vor fi stabilite şi comunicate de către pârâtă conform dispoziţiilor legale speciale care stabilesc taxele ce se achită în contul bugetului UAT.

În consecinţă, în temeiul art. 1, 8, 10, 18 din Legea nr. 554/2004, art. 22 din Legea nr. 544/2001, instanţa de contencios administrativ urmează, să admită în parte acţiunea reclamantului şi să oblige pârâta să comunice reclamantului copiile de pe documentele cuprinzând informaţiile solicitate la data de 18.08.2014 în conformitate cu art.9 alin.1 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, fără obligarea pârâtei la plata de cheltuieli de judecată în temeiul art.453 C.proc.civ. acestea nefiind solicitate şi nici justificate de către reclamant, conform dispozitivului prezentei.